ROFERON-A rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

ROFERON-A 6000000 i.j./0.5 mL

1 staklena šprica sa 0,5 ml rastvora za injekciju u kutiji

Supstance:
interferon alfa-2a
Jačina ATC Oblik
6000000 i.j./0.5 mL L03AB04 rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Roferon

®

-A, rastvor za injekciju 3 miliona i.j./0,5 mL

Roferon

®

-A, rastvor za injekciju 6 miliona i.j./0,5 mL

Roferon

®

-A, rastvor za injekciju 9 miliona i.j./0,5 mL

Interferon alfa-2a

Pažljivo pročitajte uputu o lijeku prije nego počnete uzimati lijek, jer se u njemu nalaze za vas
važne informacije.
-

Čuvajte ovu uputu o lijeku. Možda će vam ponovo zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan vama te ga nemojte davati drugim osobama. Lijek im može naškoditi, čak
i ako imaju simptome jednake vašima.

Ukoliko dođe do razvoja bilo kakvih nuspojava, razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom. To se odnosi i na bilo koje nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku. Vidjeti odjeljak 4.

U ovoj uputi:
1.

Šta je Roferon-A i za šta se koristi

2.

Šta treba da znate prije korištenja Roferona-A

3.

Kako koristiti Roferon-A

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Roferon-A

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

7.

Kako dati injekciju Roferon-A

1.

ŠTA JE ROFERON-A I ZA ŠTA SE KORISTI

Roferon-A sadrži antivirusnu aktivnu supstancu interferon alfa-2a sličnu prirodnoj supstanci koju tijelo
stvara radi zaštite od virusnih infekcija, tumora i stranih tvari koje mogu napasti tijelo. Jedanput kada
Roferon-A otkrije i napadne stranu tvar, on je mijenja tako što usporava, blokira ili mijenja njen rast ili
funkciju.

Roferon-A se koristi za liječenje:

virusnih infekcija kao što su hronični hepatitis B i C

malignih tumora krvi (T-stanični kožni limfom, leukemija vlasastih stanica, hronična mijeloična

leukemija)

ostalih oblika malignih tumora (karcinom bubrežnih stanica, Kaposijev sarkom povezan s AIDS-

om, folikularni ne-Hodgkinov limfom, maligni melanom).

Ako niste sigurni za šta vam je propisan Roferon-A, o svojoj bolesti i liječenju trebate porazgovarati s
ljekarom.

2.

ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE KORIŠTENJA ROFERONA-A

Nemojte koristiti Roferon-A:
ako ste alergični na interferon alfa-2a ili bilo koju pomoćnu supstancu (navedeno u poglavlju 6)

ako ste preboljeli srčanu bolest ili bolujete od nje

ako bolujete od teške bolesti bubrega ili jetre

ako bolujete od bolesti jetre ili jetrene ciroze

ako imate poremećaj koštane srži

ako bolujete od epilepsije i/ili ostalih neuroloških poremećaja

ako se liječite ili ste bili liječeni lijekom za hroničnu bolest jetre koji smanjuje vaš imunološki

odgovor.

Primjena Roferona-A ne preporučuje se u djece osim prema savjetu ljekara. "Sindrom dahtanja"
(ozbiljno stanje u djece do 3 godine), povezan je s benzilnim alkoholom. Benzil alkohol je pomoćna
supstanca Roferona-A. Roferon-A nije prikladan lijek za malu djecu (nedonoščad, novorođenčad ili
dojenčad).

Roferon-A moguće je primjenjivati u kombinacijama s ostalim lijekovima u slučaju nekih bolesti. U
takvim će vam slučajevima vaš ljekar objasniti dodatna ograničenja vezana uz primjenu Roferona-A.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete uzimati Roferon-A.

Obavijestite ljekara:
ako imate mentalne poremećaje (psihijatrijske tegobe) ili ste bolovali od psihijatrijskih bolesti

ako bolujete od psorijaze (bolest karakterizirana ponavljajućim suhim, nejednakim oštećenjima kože

koja je prekrivena ljuskama)

ako imate problema s bubrezima, srcem ili jetrom

ako ste ikada bolovali od autoimune bolesti, npr. problemi sa štitnjačom, vaskulitis (upala krvnih žila)

ako vam je presađen organ (npr. bubreg) ili koštana srž ili se presađivanje planira u bližoj budućnosti

ako jeste ili biste mogli biti trudni

ako imate vrlo mali broj krvnih stanica

ako bolujete od šećerne bolesti (bolest zbog visoke razine šećera u krvi)

ako imate bilo koji drugi krvni poremećaj

ako se liječite od hroničnog hepatitisa C

ako ste istodobno zaraženi virusom HIV-a i liječite se lijekovima protiv virusa HIV-a

ako uzimate druge lijekove (uključujući one koje vam nije propisao vaš ljekar)

ako ste odrasla osoba koja zloupotrebljava ili koja je zloupotrebljavala supstance koje izazivaju

ovisnost (npr. alkohol ili droge).

Recite vašem ljekaru ako imate krvni poremećaj ili bolujete od šećerne bolesti. Vaš će vas ljekar u
određenim intervalima slati na krvne pretrage radi provjere moguće promjene sastava krvi tokom
liječenja. U tom slučaju vaš ljekar može prilagoditi dozu liječenja Roferonom-A te svu ostalu terapiju
koju istovremeno uzimate.

Uzimanje drugih lijekova s Roferonom-A
Obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste nedavno uzimali bilo koji drugi lijek ili ako
biste mogli uzeti bilo koji drugi lijek. Djelovanja tih lijekova mogu biti smanjena, povećana ili
promijenjena kada se primjenjuju istovremeno s interferonima. Naročito, koncentracija teofilina u
plazmi, lijeka za astmu iz skupine ksantina, može se povećati kada se primjenjuje istovremeno s
interferonom i može biti potrebno prilagoditi dozu.

Bolesnici koji imaju i HIV infekciju: laktična acidoza i pogoršanje jetrene funkcije su nuspojave
udružene s visoko aktivnom antiretroviralnom terapijom (Highly Active Anti-Retroviral Therapy
HAART), za liječenje HIV-a.
Ukoliko ste primili HAART, dodatna primjena Roferon-A i ribavirina može povećati rizik od laktične
acidoze ili zatajenja jetre. Vaš ljekar će pratiti znakove i simptome tih stanja. Molimo pročitajte Uputu o
lijeku za Ribavirin.

Pretrage krvi
Ukoliko ćete raditi pretrage krvi, trebali biste reći vašem ljekaru ili medicinskoj sestri da uzimate
Roferon-A. U nekim manje čestim ili rijetkim slučajevima, Roferon-A može uticati na rezultate pretraga.

Trudnoća i fertilitet
Ne koristite Roferon-A ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate ostati trudni, osim ako vas
ljekar ne savjetuje drugačije. To je zbog toga što Roferon-A može djelovati na vaše dijete. Važno je da
vi i vaš partner/partnerica koristite učinkovitu metodu kontracepcije jer se liječite s Roferon-A.

Kad se Roferon-A primjenjuje u kombinaciji s ribavirinom, i bolesnici i bolesnice moraju biti posebno
oprezni u seksualnim aktivnostima, jer ukoliko postoji i mala mogućnost trudnoće ribavirin može jako
oštetiti nerođeno dijete:

- ako ste žena reproduktivne dobi koja prima Roferon-A u kombinaciji s ribavirinom, morate imati
negativan test na trudnoću prije liječenja, svaki mjesec tokom liječenja i 4 mjeseca nakon
prestanka liječenja. Vi i vaš partner morate koristiti djelotvornu kontracepciju tokom perioda
liječenja i 4 mjeseca nakon prestanka liječenja. Posavjetujte se o tome s vašim ljekarom.
- ako ste muškarac koji prima Roferon-A u kombinaciji s ribavirinom, ne smijete imati seksualne
odnose s trudnicom, osim ako koristite kondom. To će smanjiti mogućnost da ribavirin dođe u
tijelo žene. Ako vaša partnerica nije trudna ali je u reproduktivnoj dobi, mora se testirati na
trudnoću svaki mjesec tokom liječenja i 7 mjeseci nakon prestanka liječenja. I vi i vaša partnerica
morate koristiti djelotvornu kontracepciju tokom liječenja i 7 mjeseci nakon prestanka liječenja.
Posavjetujte se o tome s vašim ljekarom.

Dojenje:
Ako dojite, posavjetujte se s vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Nije
poznato prelazi li ovaj lijek u majčino mlijeko. Stoga se posavjetujte s vašim ljekarom trebate li prekinuti
dojenje ili primjenu Roferon-A. U kombinovanoj terapiji s ribavirinom pročitajte Uputu o lijeku za
ribavirin.

Upravljanje vozilima i strojevima:
Ne upravljajte vozilima i strojevima ukoliko se osjećate pospano, umorno ili zbunjeno za vrijeme
primjene Roferon-A.

Roferon-A sadrži benzilni alkohol

Roferon-A sadrži benzilni alkohol i stoga se ne smije davati nedonoščadi ili novodođenčadi jer može
uzrokovati toksične ili alergijske reakcije u novorođenčadi i djece do 3 godine starosti.

Lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) u 0,5 ml, tj. gotovo da i ne sadrži natrij.

3.

KAKO KORISTITI ROFERON-A

Roferon-A uvijek koristite tačno prema uputama vašeg ljekara. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte se sa
svojim ljekarom ili farmaceutom.

Roferon-A vam mogu dati ljekar ili medicinska sestra ili vas mogu naučiti kako da sami ubrizgate
Roferon-A. Ne pokušavajte sami ubrizgati Roferon-A ako vam niko nije pokazao način ubrizgavanja.
Trebate se posavjetovati s vašim ljekarom ili medicinskom sestrom ukoliko niste sigurni o načinu
ubrizgavanja.
Napunjene šprice Roferona-A primjenjuju se ubrizgavanjem ispod kože (potkožno). Vidjeti poglavlje 7
za detaljnije informacije.

Napunjene šprice namijenjene su za jednokratnu primjenu.

Doziranje Roferona-A
Vaš ljekar će odlučiti koja je doza za vas najprikladnija. Potrebna količina Roferona-A ovisit će o bolesti
koju liječite te nuspojavama koje osjećate.

Doza ne bi smjela prelaziti 36 miliona internacionalnih jedinica (MIU) po danu.

Ako vam se čini da je učinak lijeka preslab ili prejak, posavjetujte se s ljekarom. Ne mijenjajte sami
propisanu dozu.

Preporučena doza je:

Leukemija vlasastih stanica
3 MIU na dan u trajanju od 16 do 24 sedmice.

Hronična mijeloična leukemija
Doza će obično biti povećana s 3 MIU na 9 MIU, primijeniti će se jedanput na
dan tokom početnog razdoblja liječenja u trajanju od 12 sedmica.

T-stanični kožni limfom
Doza će obično biti povećana s 3 MIU na 18 MIU, primijeniti će se jedanput na
dan tokom početnog razdoblja liječenja u trajanju od 12 sedmica.

Kaposijev sarkom povezan s AIDS-om
Doza će obično biti povećana s 3 MIU na 18 MIU, primijeniti će se jedanput na
dan do najviše 36 MIU tokom početnog razdoblja liječenja u trajanju od 10 do
12 sedmica.

Karcinom bubrežnih stanica
U kombinaciji s vinblastinom
Doza će obično biti povećana s 3 MIU na 18 MIU, primijeniti će se tri puta
sedmično tokom početnog razdoblja liječenja u trajanju od 12 sedmica.
U kombinaciji s bevacizumabom (Avastin)
9 MIU primijeniti ispod kože (subkutano) tri puta sedmično dok bolest ne
počne napredovati ili do 1 godine.

Hronični hepatitis B
2,5 do 5 MIU po kvadratnom metru površine tijela, tri puta sedmično u
razdoblju od 4 do 6 mjeseci.

Hronični hepatitis C
3 do 6 MIU, tri puta sedmično u razdoblju od 6 do12 mjeseci.

Folikularni ne-Hodgkinov limfom (s hemoterapijom)
6 MIU po kvadratnom metru površine tijela od 22. do 26. dana svakog ciklusa u
trajanju od 28 dana.

Maligni melanom
3 MIU, tri puta sedmično u razdoblju od 18 mjeseci.

Ako dobro odgovorite na početno liječenje Roferonom-A, vaš ljekar može odlučiti da nastavite s

terapijom tokom dužeg razdoblja (terapija održavanja) i prilagoditi dozu.

Kombinirana terapija s ribavirinom u liječenju hroničnog hepatitisa C
Ako vam je propisana kombinirana terapija Roferonom-A i ribavirinom, slijedite način doziranja koji
vam je preporučio ljekar.

Ljekar će vam reći kada trebate prestati primati Roferon-A. Neke bolesti zahtijevaju liječenje u
trajanju od nekoliko godina.

Ako primite više Roferon-A nego što ste trebali
Odmah se obratite svom ljekaru, farmaceutu ili se javite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili primiti Roferon-A
Ne primjenjujte dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete primati Roferon-A
Što je moguće prije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Roferona-A obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu ili svojoj medicinskoj sestri.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi Roferon-A može izazvati nuspojave, ali se one ne moraju nužno pratiti kod
svakog bolesnika.

Ukoliko primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava obavijestite odmah vašeg ljekara jer
ćete možda trebati hitno liječenje:

- ukoliko razvijete znakove teške alergijske reakcije (kao što su poteškoće u disanju, piskanje ili
urtikarija) tokom liječenja
- ukoliko primijetite slabljenje vida tokom primjene Roferona-A
- ukoliko primijetite bilo koji znak depresije (kao što su osjećaj tuge ili bezvrijednosti ili počnete
razmišljati o samoubistvu tokom liječenja Roferon-A.

Ostale moguće nuspojave:
Vrlo je česta pojava simptoma nalik na gripu, kao što su umor, zimica, bolovi u mišićima ili zglobovima,
glavobolja, znojenje i groznica. Te je nuspojave obično moguće smanjiti uzimanjem paracetamola, a
ljekar će vam savjetovati koliku dozu trebate uzeti. Nastavkom liječenja ta se vrsta simptoma obično
smanjuje.

Ostale vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika):

smanjen broj leukocita. Simptomi uključuju povećan broj infekcija.

gubitak apetita

mučnina

snižena razina kalcija u krvi

proljev

smanjen apetit

prorijeđivanje ili gubitak kose (obično se povlači po završetku liječenja)

bolest slična gripu. Simptomi mogu uključivati umor, vrućicu i zimicu

glavobolja

pojačano znojenje

bol u mišićima

bol u zglobovima

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika):

smanjen broj eritrocita ili anemija (simptomi uključuju umor, blijedu kožu i kratkoću daha)

smanjen broj trombocita (simptomi uključuju manje modrice na tijelu ili krvarenje)

vjerojatnije je da će doći do promjene broja trombocita i eritrocita ako ste podvrgnuti liječenju
raka, uključujući hemoterapiju, ili je prisutna smanjena aktivnost koštane srži. Krvna će slika po
prestanku terapije Roferonom-A najčešće ponovno postati normalna

nepravilan srčani ritam

palpitacije

plavičasta obojenost kože ili usana (uzrokovana manjkom kiseonika u krvi)

povraćanje ili osjećaj mučnine

bolovi u želucu

suhoća usta

gorak okus ili promjene u osjećaju okusa

bol u grudima

oticanje

gubitak težine

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika):

dehidracija i disbalans elektrolita (abnormalni rezultati testova mjerenja razine natrija ili kalija)

depresija

tjeskoba

zbunjenost

promijenjeno ili abnormalno ponašanje

nervoza

zaboravnost

poremećaj sna

slabost u mišićima

promjene osjeta na koži, npr. trnci i žmarci, utrnulost

omaglica

drhtanje ruku

letargija ili pospanost

konjunktivitis ili crvenilo očiju

poremećaji vida

privremeno sniženje ili povišenje krvnog pritiska

svrbež

psorijaza ili pogoršanje psorijaze

pretrage urina mogu pokazati prisustvo proteina i povećan broj stanica u urinu

pretrage krvi: pokazuju promjene u funkciji jetre

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika):

upala pluća

herpes

genitalni herpes

teški obik smanjenja broja leukocita (vaš ljekar bi tu pojavu mogao nazvati agranulocitoza)

abnormalno raspadanje eritrocita (vaš ljekar bi tu pojavu mogao nazvati hemolitička anemija)

autoimuna stanja (pri kojima tijelo napada vlastite stanice)

reakcije preosjetljivosti, uključujući urtike, oticanje lica, usana i grla, piskanje, te reakcije nalik

alergijskim

pojačana ili smanjena aktivnost štitne žlijezde

rezultati pretraga krvi koji ukazuju na visoku razinu šećera u krvi ili dijabetes (bolest koja nastaje

kao rezultat visoke razine šećera u krvi)

samoubistvo ili razmišljanje o samoubistvu ili ozljeđivanju samog sebe

koma

moždani udar

konvulzije (napadaji)

prolazna ili privremena impotencija (seksualna disfunkcija u muškaraca)

poremećaj vida usljed slabog protoka krvi u stražnjem dijelu oka (vaš ljekar bi tu pojavu mogao

nazvati ishemijska retinopatija)

srčani udar

zatajenje srca

ozbiljni problemi sa srcem i disanjem

nakupljanje tekućine u plućima (što može da izazove probleme u disanju)

upala krvnih sudova (vaskulitis)

zaduha

kašalj

upala gušterače (vaš ljekar bi tu pojavu mogao nazvati pankreatitis)

prekomjerna aktivnost crijeva (to može izazvati proljev)

zatvor

žgaravica

napuhanost (vjetrovi)

jetra može raditi lošije nego inače, a to može rezultirati teškim abnormalnostima u funkciji jetre,

uključujući zatajenje jetre ili upalu jetre (poznata i kao hepatitis)

osip

suhoća kože, usta ili usana

krvarenje iz nosa

suhoća ili curenje nosa

autoimuna bolest pri kojoj vaš sopstveni imunološki sistem greškom napada djelove vašeg

tijela. To često izaziva osip i bol u zglobovima, ali i drugi dijelovi tijela mogu biti zahvaćeni
(vaš ljekar bi tu pojavu mogao nazvati lupus ili sistemski eritematozni lupus)

artritis ili bol u zglobovima

zatajenje bubrega ili pogoršanje funkcije bubrega (najčešće u bolesnika oboljelih od karcinoma

koji već imaju neku bolest bubrega)

pretrage kvi: pokazuju promjene u funkciji bubrega

pretrage krvi pokazuju promjene u hemijskim komponentama krvi koje se nazivaju mokraćna

kiselina i laktat dehidrogenaza

Veoma rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10000 bolesnika):

autoimuna bolest pri kojoj vaš sopstveni imunološki sistem greškom napada trombocite (stanice

koje kontrolišu zgrušavanje) u krvi. To može izazvati iznimno smanjenje broja trombocita, a
na vašoj koži se mogu razviti mrljice koje podjećaju na modrice

sarkoidoza (bolest koja nastaje kao rezultat upale tkiva u tijelu; sarkoidoza može zahvatiti gotovo

sve organe, ali najčešće nastaje u plućima ili limfnim čvorovima)

hipertrigliceridemija i hiperlipidemija (visoke razine određenih masti/lipida u krvi)

oštećenje mrežnjače (stražnji dio oka) ili krvnih sudova unutar mrežnjače (što može izazvati

zamagljen vid ili, u ozbiljnim slučajevima, gubitak vida)

vaš ljekar bi mogao zamijetiti promjene na mrežnjači prilikom pregleda oka, poput oticanja

glavnog živca u stražnjem dijelu oka

problemi sa vidom povezani sa glavnim živcem u stražnjem dijelu oka

pogoršanje ili ponovna pojava peptičnog ulkusa i krvarenja u crijevima

mogu se pojaviti crvenilo, otok i bol oko područja ubrizgavanja Roferona-A, što može uzrokovati

pojavu mrtvih dijelova kože oko mjesta ubrizgavanja.

problemi u vezi sa mentalnim zdravljem, kao što su poteškoće u razmišljanju, koncentraciji,

promjene ličnosti ili razine svijesti. Vaš ljekar bi tu pojavu mogao nazvati encefalopatija.

Nuspojave za koje se ne može utvrditi učestalost:

odbacivanje transplantata

Vaš ljekar može odlučiti kombinovati liječenje Roferonom-A s ostalim lijekovima. U takvim
slučajevima moguće su dodatne nuspojave. Vaš će vam ljekar objasniti kada se pojavljuju.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara

ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom

uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI ROFERON-A

Roferon-A morate čuvati izvan dohvata i vidokruga djece.

Roferon-A se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju i na naljepnici
nakon slova EXP. Datum isteka roka valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Roferon-A treba čuvati u frižideru na temperaturi od 2 do 8 °C. Ne zamrzavati.
Napunjenu špricu treba čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetla.

Ne primjenjujte Roferon-A ako je rastvor zamućen ili u njemu plutaju čestice te ako nije bezbojan do
svijetložut.

Lijekovi se ne smiju odlagati s ostatkom otpada koji se iznosi iz kućanstava ili putem otpadnih voda.
Zamolite farmaceuta da vam objasni način odlaganja lijekova koje više ne koristite. Pravilnim
odlaganjem čuvate okoliš.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Roferon-A sadrži
Aktivna supstanca je interferon alfa-2a.
Jedna napunjena šprica sadržava 3 miliona internacionalnih jedinica interferona alfa-2a u 0,5 ml (3
MIU/0,5 ml).
Jedna napunjena šprica sadržava 6 miliona internacionalnih jedinica interferona alfa-2a u 0,5 ml (6
MIU/0,5 ml).
Jedna napunjena šprica sadržava 9 miliona internacionalnih jedinica interferona alfa-2a u 0,5 ml (9
MIU/0,5 ml).
Pomoćne supstance su amonijev acetat, natrijev hlorid, benzilni alkohol (10 mg/1 ml), polisorbat 80,
acetatna kiselina, ledena, natrijev hidroksid i voda za injekcije.

Kako Roferon-A izgleda i sadržaj pakovanja
Roferon-A je rastvor za injekciju (0,5 ml u napunjenoj šprici).

Lijek je dostupan u pakovanju od 1 napunjene šprice.
Rastvor je bistar, bezbojan do svijetložut.

Ime i adresa nosioca odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd. Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
F.Hoffmann – La Roche Ltd. Grenzacherstrasse 124, 4070 Bazel, Švajcarska

Režim izdavanja
Lijek se upotrebljava u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Broj i datum odobrenja u BiH
Roferon

®

-A, rastvor za injekciju 3 miliona i.j./0,5 mL 04-07.2-3495/11 od 27.12.2011.

Roferon

®

-A, rastvor za injekciju 6 miliona i.j./0,5 mL 04-07.1-365-1/09 od 07.07.2010.

Roferon

®

-A, rastvor za injekciju 9 miliona i.j./0,5 mL 04-07.2-3497/11 od 27.12.2011.

Datum revizije uputstva
Maj, 2014

7.

KAKO DATI INJEKCIJU ROFERON

®

-A

Upute za subkutanu primjenu Roferon

®

-A rastvora za injekciju u napunjenoj šprici

Šprica s rastvorom za injekciju

Igla za subkutanu injekciju

klip

zaštitni čep

stražnji čep

zaštita

↑ ↑ ↑ ↑

Važno: Prije primjene ostavite rastvor neka se ugrije na sobnoj temperaturi.

Uzmite iglu iz kutije. Skinite stražnji čep s igle.
Zatim uzmite špricu iz kutije i skinite zaštitni čep.
Čvrstim pritiskom spojite iglu na špricu. Povucite zaštitu za iglu
(vidjeti sliku 1.)

Slika 1.

Držite špricu s iglom
prema gore. Pažljivo
istisnite zrak polaganim
guranjem klipa.

Slika 2.

Roferon-A se daje
injekcijom u predjelu
bedra ili u donji dio
trbuha. Preporučuje se
da se za svaku injekciju
odabere drugo mjesto.

Slika 3.

Prije davanja injekcije samome sebi, očistite mjesto uboda s
alkoholnom vatom.

Slika 4.

Napunjena šprica je namijenjena za jednokratnu primjenu. Neiskorišteni lijek i materijal mora se
odložiti. Pitajte ljekara ili farmaceuta za savjet.

Sljedećih uputa u vezi sa primjenom i odlaganjem šprica i ostalih oštrih predmeta koji se koriste u
medicini se morate striktno pridržavati:

Igle i šprice se nikada ne smiju ponovno upotrebljavati

Sve upotrijebljene igle i šprice odložite u spremnik za odlaganje oštrih predmeta (neprobojni

spremnik za jednokratnu upotrebu)

Spremnik držite izvan dohvata djece

Odlaganje spremnika za oštre predmete u otpad iz domaćinstva se mora izbjegavati

Odložite napunjeni spremnik u skladu sa lokalnim propisima ili prema uputama vašeg

zdravstvenog radnika

Palcem i kažiprstom uhvatite nabor kože i ubodite iglu koliko
ide duboko, pod uglom od 45˚ (vidi sliku 5.).
Lagano povucite prema natrag klip šprice. Ukoliko se krv nađe
u šprici, igla je ušla u krvnu žilu. Ako se to dogodi ne možete
dati injekciju Roferon-A.
Odložite neupotrijebljenu špricu i iglu i ponovno počnite s
novom injekcijom, na drugom mjestu s novom špricom i iglom.

Slika 5.

Primijenite
ravnomjerni pritisak,
ubrizgajte Roferon-
A rastvor za
injekciju ispod kože
dok šprica ne bude
potpuno prazna.

Slika 6.

Za uklanjanje šprice,
pritisnite alkoholnom
vatom lagano na
mjesto injekcije i
povucite iglu pod
malim uglom.

Slika 7.