SALOFALK

SALOFALK 1.5 g kesica

35 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji

Supstance:
mesalazin
Jačina ATC Oblik
1.5 g kesica A07EC02 gastrorezistentne granule

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA

1.

NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Salofalk 500 mg gastrorezistentne granule
Salofalk 1000 mg gastrorezistentne granule
Salofalk 1,5 g gastrorezistentne granule
Salofalk 3 g gastrorezistentne granule

mesalazin

2.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka kesica Salofalk 500 mg granula sadrži 500 mg mesalazina.
Svaka kesica Salofalk 1000 mg granula sadrži 1000 mg mesalazina.
Svaka kesica Salofalk

1,5 g granula sadrži 1,5 g mesalazina.

Svaka kesica Salofalk 3 g granula sadrži 3 g mesalazina.

Pomoćne supstance sa poznatim djelovanjem:
Svaka kesica Salofalk 500 mg granula sadrži 1,0 mg aspartama i 0,02 mg saharoze.
Svaka kesica Salofalk 1000 mg granula sadrži 2,0 mg aspartama i 0,04 mg saharoze.
Svaka kesica Salofalk

1,5 g granula sadrži 3,0 mg aspartama i 0,06 mg saharoze.

Svaka kesica Salofalk 3 g granula sadrži 6,0 mg aspartama i 0,12 mg saharoze.

Za potpuni spisak svih pomoćnih supstanci, vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

Gastrorezistentne granule.
Opis: štapićaste ili okrugle, sivkasto-bijele granule.

4.

KLINIČKE OSOBINE

4.1. Terapijske indikacije

Liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa.

4.2. Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli i starije osobe

Za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa:
Jednom dnevno, 1 kesice Salofalk 3 g granula, 1-2 kesice Salofalk 1,5 g granula, 3 kesice Salofalk
1000 mg granula ili 3 kesice Salofalk 500 mg granula (što odgovara 1,5 –3,0 g mesalazina dnevno).
Poželjno da se doza uzme ujutro zavisno od individualnih kliničkih potreba.

Propisana dnevna doza se može uzeti i podijeljena u tri pojedinačne doze (tri puta dnevno po 1
kesicaSalofalk granula od 500 mg ili tri puta dnevno po 1 kesica Salofalk granula od 1000 mg), ukoliko
je takav način pogodniji za pacijenta.

Za održavanje remisije kod ulceroznog kolitisa:
Standardna terapija je 0,5 g mesalazina tri puta dnevno (ujutru, popodne i navečer) što odgovara 1,5 g
mesalazina dnevno.
Kod pacijenata kod kojih postoji povećani rizik od pojave recidiva, bilo iz zdravstvenih razloga ili zbog
poteškoća u pridržavanju primjeni tri podijeljene dnevne doze, raspored doziranja se može prilagoditi
na 3 g mesalazina, datoj kao pojedinačnoj dnevnoj dozi. Poželjno je da se doza uzme ujutru.

Pedijatrijska populacija:

Postoje ograničeni podaci o primjeni lijeka kod djece (starosti od 6 do 18 god.).

Djeca od 6 godina i starija
Akutna stanja:
Prema individualnim potrebama pacijenta, terapiju treba započeti sa dozom 30-50 mg mesalazina/kg
tjelesne težine/dan, poželjno kao jedna doza ujutro, ili podijeljeno u pojedinačne doze. Maksimalna
doza je 75 mg/kg tjelesne težine/dan.
Ukupna doza ne smije biti veća od maksimalne doze za odrasle.
Održavanje liječenja: Prema individualnim potrebama pacijenta,15-30 mg/kg tjelesne težine/dan u
podijeljenim dozama.Ukupna doza ne smije biti veća od preporučene doze za odrasle.

Generalna preporuka je da se djeci tjelesne mase do 40 kg može dati polovina doze za odrasle, a
djeci preko 40 kg, normalna doza za odrasle.

Način primjene

Sadržaj kesice Salofalk granula ne treba žvakati. Granule treba staviti na jezik i progutati, bez
žvakanja, sa dosta tečnosti.

I u liječenju akutnih inflamatornih epizoda, i u toku dugotrajne terapije, Salofalk granule treba uzimati
redovno i dosljedno, kako bi se postigao željeni terapijski efekat.

Dužinu trajanja liječenja određuje ljekar.

4.3. Kontraindikacije

Salofalk granule su kontraindicirane kod:
- preosjetljivosti na aktivnu supstancu ili salicilate ili na neku od pomoćnih supstanci navedenih u dijelu
6.1.
- teških oštećenja funkcije jetre i bubrega.

4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri primjeni lijeka

Analizu krvi (diferencijalna krvna slika; parametri funkcije jetre kao sto su ALT ili AST; serum kreatinin)
i pregled urina (test trake/sedimenti) bi trebalo sprovesti prije i u toku terapije, ako ordinirajući ljekar
utvrdi da je to neophodno. Kao uputstvo, preporučuje se da se analize urade 14 dana nakon početka
terapije a potom 2-3 puta, u intervalima od po 4 sedmice.

U slučaju da su rezultati normalni, dovoljne su kontrolne analize na svaka 3 mjeseca. Ukoliko se
pojave dodatni simptomi, kontrolne analize treba sprovesti odmah.

Oprez je potreban kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre.

Salofalk granule ne bi trebalo primjenjivati kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Ukoliko
se, u toku liječenja, funkcija bubrega pogorša, treba posumnjati na toksičnost izazvanu mesalazinom.

Pacijenti sa plućnim oboljenjima, posebno astmatičari, treba da budu veoma pažljivo praćeni tokom
terapije Salofalk granulama.

Pacijenti sa poznatom historijom neželjenih reakcija na lijekove koji sadrže sulfasalazin, treba da budu
pažljivo praćeni od strane ljekara pri liječenju sa Salofalk granulama. Ukoliko se pojave znaci akutne
nepodnošljivosti, kao što su grčevi u abdomenu, akutna abdominalna bol, temperatura, jaka glavobolja
ili kožni osip, liječenje mora odmah biti prekinuta.

Kod pacijenata sa fenilketonurijom, treba imati u vidu da Salofalk granule sadrže aspartam kao
zaslađivač što odgovara količini od 0,56 mg (Salofalk 500 mg granule), 1,2 mg (Salofalk 1000 mg
granule), 1,68 mg (Salofalk 1,5 granule) i 3,36 (Salofalk 3 g granule) fenilalanina.

Salofalk

granule sadrže saharozu. Pacijenti sa rijetkim nasljednjim poremećajem intolerancije fruktoze,

malapsorpcije glukoze-galaktoze ili sa nedostatkom saharaza-izomalataze ne bi trebali uzimati ovaj
lijek,

4.5. Interakcije sa drugim lijekovima i druge vrste interakcija

Specifične studije interakcija nisu rađene.

Laktuloza ili slični preparati koji snižavaju pH stolice:
moguća redukcija oslobađanja mesalazina iz granula usljed snižavanja pH izazvanog bakterijskim
metabolizmom

Kod pacijenata koji su istovremeno uzimaju azatioprinom, 6 merkaptopurin ili tiogvanine postoji
mogućnost povećanja mijelosupersivnog efekta azatioprina, 6-merkaptopurina ili tiogvanina.

Postoje slabi dokazi da mesalazin može smanjiti antikoagulantni efekat varfarina.

4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća
Nema adekvatnih podataka o upotrebi Salofalk granula kod trudnica. Međutim, kod jednog broja
trudnica koje su liječene mesalazinom nisu primjećeni negativni efekti na trudnoću niti na zdravlje
fetusa /novorođenčeta. Za sada ne postoje relevantni epidemiološki podaci. Registrovan je jedan
izolovan slučaj renalne insuficijencije kod novorođenčeta kada je majka, u toku trudnoće, dugotrajno
primala visoke doze mesalazina (2-4 g, oralno).

Studije na životinjama sa primjenom oralnog mesalazina nisu pokazale nikakvu direktnu vezu ili
indirektne negativne efekte na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, rođenje ili postnatalni razvoj.

Salofalk granule treba primjenjivati u trudnoći samo ukoliko potencijalna korist prevazilazi mogući rizik.

Dojenje
N-acetil-5-aminosalicilna kiselina, a u manjoj mjeri i mesalazin, se izlučuju u majčino mlijeko. Do
danas, iskustva sa primjenom u periodu dojenja su ograničena. Reakcije preosjetljivosti, kao što je
dijareja, se ne mogu isključiti. Stoga Salofalk granule treba primjenjivati u periodu dojenja samo kada
potencijalna korist prevazilazi mogući rizik. Ukoliko se kod dojenčeta javi dijareja, dojenje treba odmah
prekinuti.

4.7. Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanju mašinama

Salofalk granule nemaju uticaja ili imaju beznačajan uticaj na sposobnost upravljanja motornim
vozilima i rukovanje mašinama.

4.8. Neželjeni efekti

Klasifikacija organskih

sistema

Učestalost prema MedDRA konvenciji

Rijetko

(≥1/10,000 do <1/1,000)

Veoma rijetko

(< 1/ 10,000)

Poremećaji krvi i limfnog
sistema

Izmijenjena krvna slika (aplastična
anemija, agranulocitoza, pancitopenija,
neutropenija, leukopenija,
trombocitopenija)

Poremećaj nervnog
sistema

Glavobolja, vrtoglavica

Periferna neuropatija

Srčani poremećaji

Miokarditis,perikarditis

Respiratorni, torakalni i
medijastinalni poremećaji

Alergijske i fibrozne rekacije pluća
(uključujući dispneju, kašalj,
bronhospazam, alveolitis, plućna

eozinofilija, plućne infiltracije,
pneumonitis)

Gastrointestinalni
poremećaji

Abdominalna bol, dijareja,
flatulencija, mučnina,
povraćanje

Akutni pankreatitis

Renalni i urinarni
poremećaji

Oštećenje bubrežne funkcije, uključujući
akutni i hronični intersticijski nefritis i
renalnu insuficijenciju

Poremećaji na nivou
kožeipotkožnogtkiva

Alopecija

Poremećaji mišićno-
koštanog sistema

Mijalgija, artralgija

Poremećaji imunološkog
sistema

Reakcije preosjetljivosti poput alergijskog
egzantema, groznica izazvana lijekom,
sindrom eritematoznog lupusa, pankolitis

Hepatobilijarni poremećaji

Promjene vrijednosti funkcionalnih
hepatičkih parametara (porast nivoa
transaminaza i parametara holestaze),
hepatitis, holestatski hepatitis

Poremećaj reproduktivnog
sistema i dojki

Oligospermija (reverzibilna)

Prijavljivanje neželjenih efekata

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijekova, a nakon stavljanja lijeka u promet, je od velike
važnosti za formiranje kompletnije slike o bezbjedonosnom profilu lijeka, odnosno za formiranje što
bolje ocjene odnosa korist/rizik pri terapijskoj primjeni lijeka.

Proces prijave sumnji na neželjene efekte lijeka doprinosi kontinuiranom praćenju odnosa koristi/rizik i
adekvatnoj ocjeni bezbjedonosnog profila lijeka. Od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku
sumnju na neželjeni efekat lijeka direktno ALMBIH. Prijava se može dostaviti:

putem softverske aplikacije za prijavu neželjenih efekata lijekova za humanu upotrebu (IS
Farmakovigilansa) o kojoj više informacija možete dobiti u nasoj Glavnoj kancelariji za
farmakovigilansu, ili

putem odgovarajućeg obrasca za prijavljivanje sumnji na neželjene efekte lijeka, koji se mogu
naći na internet adresi Agencije za lijekove: www.almbih.gov.ba. Popunjen obrazac se može
dostaviti ALMBIH putem pošte, na adresu Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine, Veljka Mlađenovica bb, Banja Luka, ili elektronske pošte (na e-mail adresu:
b.tubic@almbih.gov.ba).

4.9. Predoziranje

Ne postoji mnogo podataka o predoziranju (npr. pokušaj samoubistvo kod visokih doza mesalazina)
koji ne ukazuju na jetrenu ili bubrežnu toksičnost. Ne postoji specifični antidoti i liječenje je
simptomatsko i suportivno.

5.

FARMAKOLOŠKE OSOBINE

5.1. Farmakodinamičke karakteristike

Farmakoterapijska grupa:intestinalni antiinflamatorni lijekovi; aminosalicilna kiselina i slični agensi

АТC kod:A07EC02

Mehanizam djelovanja
Mehanizam antiinflamatornog djelovanja je nepoznat. Rezultati studija

in vitro pokazuju da bi inhibicija

lipoksigenaze mogla u tome imati značajnu ulogu.
Također su pokazani efekti mesalazina na koncentraciju prostaglandina u intestinalnoj mukozi.
Mesalazin (5-aminosalicilna kiselina/5-ASA), može imati funkciju radikalnog čistača reaktivnih spojeva
kisika.

Farmakodinamički efekti
Dat oralno, mesalazin predominantno djeluje lokalno, iz intestinalnog lumena, na intestinalnu mukozu i
submukozno tkivo. Stoga je važno da je mesalazin dostupan u inflamiranim regijama. Sistemska
bioraspoloživost/koncentracija mesalazina u plazmi nisu relevantni za terapijsku efikasnost, ali su
značajan faktor bezbjednosti lijeka. Da bi se ovo obezbjedilo, Salofalk granule su otporne na dejstvo
želudačnih sokova, a oslobađanje mesalazina je uslovljeno pH vrijednošću sredine, što je postignuto
Eudragit L ovojnicom, dok je produženo trajanje oslobađanja postignuto pomoću matriks strukture
granula.

5.2. Farmakokinetičke karakteristike

Opšti aspekti mesalazina:

Aporpcija:

Apsorpcija mesalazina je najviša u proksimalnim regijama, a najniža u distalnim regijama crijeva.

Biotransformacija:

Mesalazin se pre-sistemski metabolizira , u intestinalnoj sluznic kao i u i jetri u farmakološki neaktivne
N-acetil-5-aminosalicilne kiseline (N-Ac-5 -SA). Izgleda da je acetilacija nezavisna od fenotipa
acetilatora pacijenta. Izvjesna količina mesalazina se acetiluje i djelovanjem bakterija u kolonu.
Vezivanje mesalazina i N-Ac-5-ASA za proteine iznosi 43%, odnosno 78%.

Eliminacija:

Mesalazin i njegov metabolit N-Ac-5-ASA se eliminišu fecesom (najvećim dijelom), zatim preko
bubrega (između 20 i 50%, u zavisnosti od načina primjene, farmaceutskog oblika i načina
oslobađanja mesalazina), i preko žuči (najmanji dio). Renalno izlučivanje je uglavnom u obliku N-Ac-5-
ASA. Oko 1% ukupne oralno primjenjene doze se izlučuje u majčino mlijeko, uglavnom kao N-Ac-5-
ASA.

Specifični aspekti Salofalk granula:

Distribucija:

S obzirom na veličinu granula od oko 1 mm, tranzit iz želuca do tankog crijeva je brz.

Kombinovana farmakoscintigrafska/farmakokinetička studija je pokazala da supstanca dospijeva do
ileocekalne regije za oko 3 sata, a do ascendentnog kolona za oko 4 sata. Ukupno vrijeme prolaza
kroz debelo crijevo dostiže do oko 20 sati. Oko 80% uzete oralne doze je raspoloživo u koloni,
sigmoidu i rektumu.

Apsorpcija:

Oslobađanje mesalazina iz granula počinje poslije perioda odlaganja od oko 2-3 sata, maksimalne
koncentracije u plazmi se postižu poslije 4-5 sati. Sistemska bioraspoloživost mesalazina, poslije
oralne primjene, procjenjuje se naoko 15-25%.

Prisustvo hrane odlaže resorpciju za 1 do 2 sata, ali ne utiče na stepen i obim resorpcije.

Eliminacija:

Procjenjuje se da, u stanju ravnoteže, pri ponavljanom unosu 3 x 500 mg mesalazina dnevno, ukupna
renalna eliminacija mesalazina i N-Ac-5-ASA iznosi oko 25%. Oko 1% unjete oralne doze čini
nemetabolisani mesalazin. Poluvrijeme eliminacije, u ovoj studiji, iznosilo je 4,4 sata.

5.3. Pretklinički podaci o sigurnosti primjene

Pretklinički podaci, bazirani na konvencionalnim studijama bezbjednosti, genotoksičnosti,
karcinogenosti (pacov) ili reproduktivne toksičnosti, nisu otkrili postojanje posebnog rizika za ljude.

Renalna toksičnost (renalna papilarna nekroza i oštećenje epitela proksimalnih renalnih tubula ili
cijelog nefrona) je primijećena u studijama toksičnosti nakon ponavljane primjene visokih oralnih doza
mesalazina. Klinički značaj ovih rezultata nije poznat.

6.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1. Pomoćne supstance

aspartam (E 951)
karmeloza natrij
limunska kiselina, bezvodna
silicij dioksid, koloidni, bezvodni
hipromeloza
magnezij stearat
metilmetakrilat kopolimer metakrilne kiseline (1:1)(Eudragit L 100)
metilceluloza
celuloza, mikrokristalna
disperzija poliakrilata 40 % (Eudragit NE 40 D sadrži 2% nonoksinola 100)
povidon K 25
simetikon
sorbinska kiselina
talk
titan dioksid (E 171)
trietilcitrat
aroma vanilije (sadrži saharozu)

6.2. Inkompatibilnost
Nije primjenljivo.

6.3. Rok trajanja
4 godine.

6.4. Posebne predostrožnosti pri čuvanju
Salofalk 500 mg i 1000 mg čuvati na temperaturido 30°C.
Salofalk 1,5 g i 3 g čuvati na temperaturi do 25°C.

6.5. Priroda i sadržaj pakovanja
Kontaktna ambalaža: kesica od troslojne folije (poliester/aluminijum/polietilen).
Svaka kesica Salofalk 500 mg granula sadrži 0,93 g granula.
Svaka kesica Salofalk 1000 mg granula sadrži 1,86 g granula
Svaka kesica Salofalk 1.5 g granula sadrži 2,79 g granula
Svaka kesica Salofalk 3 g granula sadrži 5,58 g granula

Pakovanja:
Salofalk 500 mg granule: 100 kesica.
Salofalk 1000 mg granule: 50 kesica ili 100 kesica.
Salofalk 1,5 g granule: 35 kesica
Salofalk 3 g granule: 20 kesica

6.6. Posebne mjere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primjene lijeka
Nema posebnih zahtjeva.

6.7. Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

7.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

Ewopharma AG

Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Švicarska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr.5
79 108 Freiburg
Njemačka

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEK U PROMET
Ewopharma d.o.o. Sarajevo
Rajlovačka cesta 23
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

8.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Salofalk 500 mg gastrorezistentne granule, 100 kesica: 04-07.9-515/12 od 20.09.2013.
Salofalk 1000 mg gastrorezistentne granule, 50 kesica: 04-07.9-516/12 od 20.09.2013.
Salofalk 1000 mg gastrorezistentne granule, 100 kesica: 04-07.9-517/12 od 20.09.2013.
Salofalk 1,5 g gastrorezistentne granule, 35 kesica: 04-07.9-6953/13 od 16.04.2015.
Salofalk 3 g gastrorezistentne granule, 20 kesica: 04-07.9-6954/13 od 16.04.2015.