SKOPRYL PLUS

SKOPRYL PLUS 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SKOPRYL PLUS
20 mg/12,5 mg tablete
20 mg/25 mg tablete
lizinopril/hidrohlorotiazid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može
da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

- Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primjetite neželjena dejstva koje ovdje
nisu navedena, molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Skopryl plus i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Skopryl plus

3.

Kako uzimati Skopryl plus

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Skopryl plus

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE SKOPRYL PLUS I ZA ŠTA SE KORISTI

Naziv lijeka je Skopryl plus. Jedna tableta Skopryl plus sadrži lizinopril i hidrohlorotiazid.

Lizinopril pripada grupi lijekova koji su nazvani inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE
inhibitori). Ovaj lijek djeluje tako da pomaže u širenju krvnih sudova pomažući da srce lakše pumpa krv
kroz sve dijelove tijela.
Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova poznatih kao diuretici (tablete za mokrenje). Ovi lijekovi
povećavaju izbacivanje viška tečnosti iz organizma preko povećanja količine urina koja se eliminiše,
tako da smanjuju količinu tečnosti u krvnim sudovima.

Skopryl plus se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska, koji ako se ne liječi može da poveća rizik od
srčanih oboljenja ili moždanog udara. Skopryl plus djeluje tako da smanjuje krvni pritisak, a samim tim
smanjuje i ovaj rizik.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE SKOPRYL PLUS

Nemojte uzimati Skopryl plus ako:
∙ ste ranije bili na terapiji lijekom iz grupe ACE inhibitora i imali alergijsku reakciju, kao što je oticanje

lica, usana, jezika i/ili grla sa poteškoćama prilikom gutanja ili disanja;
∙ ste nekada imali alergijsku reakciju na ovaj lijek (Skopryl plus) ili na bilo koji drugi sastojak lijeka ili

na bilo koji sulfonamidski derivat (pitajte svog ljekara ukoliko ne znate koji lijekovi su sulfonamidski
derivati);
∙ Vam je dijagnostikovan nasljedni ili idiopatski angioedem (stanje koje Vas čini sklonijim oticanju

kože, naročito oko očiju, usana, nosa, jezika, grla ili ruke). Ovo znači da ste ili rođeni sa ovom bolešću
ili Vaš ljekar ne zna razlog za to;
∙ ste trudni više od tri mjeseca (bolje je da izbjegavate primjenu lijeka Skopryl plus u ranoj trudnoći –

pogledajte dio za trudnoću);
∙ imate teško oboljenje jetre;
∙ patite od nemogućnosti izbacivanja urina (anurija);
∙ bolujete od posebnog oblika srčanog oboljenja nazvan aortna stenoza;
∙ imate visoke vrijednosti kalijuma u krvi;
∙ imate dijabetes ili oštećenu bubrežnu funkciju i uzimate lijek aliskiren za smanjivanje krvnog pritiska.

Ne koristite ovaj lijek ukoliko se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni,
obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije nego što uzmete Skopryl plus.
Budite oprezni sa lijekom Skopryl plus:
Morate da obavijestite svog ljekara, ako:
 imate ili ste imali bilo kakav medicinski problem ili alergiju;
 imate oboljenje bubrega, jetre ili srca;
 idete na dijalizu;
 imate transplantiran bubreg;
 ste dehidrirani nakon dugotrajnog povraćanja i dijareje,
 su Vam rekli da imate poremećene nivoe sljedećih prirodnih sastojaka u krvi: kalijum, kalcijum,
urea, kreatinin, mokraćna kiselina, holesterol ili trigliceride;
 imate giht;
 imate stanje koje izaziva bolove u zglobovima, osip po koži i groznicu (nazvano sistemski
eritematozni lupus);
 Vam se razvije žutica (žuta boja kože i/ili bionjača);
 ste dijabetičar (Vaš ljekar može da poželi da Vas prati tokom prvog mjeseca tretmana);
 mislite da ste trudni ili da bi mogli biti trudni. Skopryl plus se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne
smijete ga uzimati ako ste trudni više od tri mjeseca, zbog toga što može izazvati ozbiljna oštećenja
kod Vaše bebe ako se primjenjuje u ovoj fazi (pogledajte dio za trudnoću).

Obratite se svom ljekaru ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za
liječenje visokog krvnog pritiska:
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan,
irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
- aliskiren.

Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi
u redovitim intervalima. Pogledati takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Skopryl”

Obavijestite svog ljekara da uzimate Skopryl plus ukoliko treba da budete podvrgnuti tretmanu
desenzibilizacije koji se primjenjuje za smanjenje efekta alergije od uboda pčele ili ose.

Obavijestite svog ljekara da uzimate Skopryl plus ukoliko kod Vas treba da se izvede tretman nazvan
LDL-afereza, koji se koristi za odstranjivanje holesterola pomoću mašine.

Ako treba da imate hiruršku intervenciju
Prije operativnog zahvata i prije anestezije (čak i kod stomatoloških intervencija), obavijestite svog
ljekara ili stomatologa da uzimate Skopryl plus, jer postoji mogućnost od prekomjernog smanjenja
krvnog pritiska.

Djeca i adolescenti
Skopril plus ne treba primjenjivati kod djece.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Skopryl plus

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste nedavno uzimali,

uključujući i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekove.

Neki lijekovi mogu da imaju efekte iz djelovanja drugih lijekova.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili preduzeti druge mjere opreza:

Ako uzimate neki ACE inhibitor ili aliskiren (pogledati takođe informacije pod naslovima “Nemojte

uzimati lijek Skopryl plus” i “Budite oprezni sa lijekom Skopryl plus”).

Posebno je važno da ljekar zna ako uzimate lijekove za:

dijabetes, kao što su insulin ili tablete za snižavanje šećera u krvi;

druge lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska (antihipertenzive), uključujući i aliskiren;

 mentalne poremećaje, kao što su litijum ili antipsihotici;
 giht (kao što je alopurinol);
 liječenje karcinoma;

 poremećaje srčanog ritma (kao što su prokainamid i sotalol);
 za bolje varenje hrane (kao što su antacidi);
 hipertenziju, šok, srčanu slabost, astmu ili alergije (kao što su efedrin, noradrenalin ili epinefrin
[adrenalin]);
 poremećaje spavanja ili smanjivanje anksioznosti (sedativi);
 smanivanje visokog nivoa holesterola u krvi (lijekove nazvane holestiramin i holestipol).

Ili ako uzimate:
 bilo koji diuretik (tablete za mokrenje). Ako već uzimate diuretik, ljekar Vam može reći da smanjite
dozu diuretika ili da prekinete njegovo uzimanje prije nego što počnete da uzimate Skopryl plus;
 steroide za liječenje različitih stanja, uključujući reumatizam, artritis, alergijska stanja, određene
kožne bolesti, astmu ili krvne bolesti;
 nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL), (tip lijekova protiv boli kao što je indometacin);
 narkotičke lijekove protiv boli (kao što su kodein, dekstropopoksifen, diamorfin, morfin, pentazocin,
peditin);
 lijekove za supresiju Vašeg imunološkog sistema nakon hirurške intervencije (kao što je ciklosporin)
ili neka autoimuna oboljenja, kao što je reumatoidni artritis;
 adenokortikotropni hormon (ACTH) koji se primjenjuje za testiranje funkcije nadbubrežnh žlijezda;
 dodatke kalijuma, lijekove koji štede kalijum, zamjene za so koja sadrži kalijum ili ako ste na dijeti sa
smanjenim unosom soli;
 antidepresive i/ili antipsihotike;
 terapiju zlatom koja se koristi u liječenju artritisa;
 mišićne relaksante koji se koriste u toku operativnih zahvata (kao što je tubokurarin hlorid);
 trimetoprim (za liječenje urinarnih infekcija);
 mTOR inhibitor (inhibitor ciljnog enzima za rapamicin u sisavaca)(npr. temsirolimus, sirolimus,
everolimus).

Upamtite da kada uzimate Skopryl plus on može da utiče na bilo koje pretrage krvi ili urina. Molimo
Vas da podsjetite svog ljekara da uzimate Skopryl plus ako želi da Vam uradi takav test.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Skopryl plus
Skopryl plus tablete možete uzimati sa hranom ili bez nje. Možete piti alkohol tokom terapije sa lijekom
Skopryl plus, ali ipak, lijekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska

u kombinaciji sa

alkoholom mogu izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ako ste zabrinuti za to koliko alkohola smijete
popiti dok uzimate Skopryl plus treba da razgovarate sa svojim ljekarom.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Trudnoća
Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da ste trudni ili sumnjate da ste trudni. Vaš ljekar će Vam
savjetovati da prestane s primjenom lijeka Skopryl plus prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste
trudni, i da umjesto lijeka Skopryl plus uzmete drugi lijek.
Skopril plus se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od tri mjeseca,
jer može izazvati teško oštećenje ploda ako se primijeni nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Obavijestite svog ljekara ako dojite ili imate namjeru da dojite. Skopryl plus se ne preporučuje za
majke koje doje. Vaš ljekar može da izabere drugi lijek ako želite da dojite, naročito ako je Vaša beba
novorođenče ili je prijevremeno rođena.

Upravljanje vozilima i mašinama
Skopryl plus

može imati blagi efekat na Vašu

sposobnost upravljanja vozilima i mašinama,

naročito

kada se počinje terapijom ili kada se mijenja doza i ako se koristi zajedno sa alkoholom

.

Tokom upravljanja vozilima ili mašinama treba imati u vidu da se ponekad mogu javiti vrtoglavica ili
zamor.

3. KAKO UZIMATI SKOPRYL PLUS

Uvijek uzimajte Skopryl plus onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte

se sa ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je jedna tableta na dan, primijenjena u isto vrijeme svakog dana. Ako je potrebno,
doza lijeka se može povećati na dvije tablete jednom dnevno.
Treba da budete veoma pažljivi prilikom početka uzimanja ovog lijeka ili prilikom povećanja doze. Ako
imate vrtoglavicu ili ošamućenost, obavijestite svog ljekara što prije.
Efekat tableta Skopryl plus traje 24 sata, pa prema tome treba da uzimate ovaj lijek samo jednom
dnevno.

Skopryl plus

može da se uzima u bilo koje vrijeme u toku dana – prije, u toku ili poslije obroka.

Odaberite vrijeme koje Vama najbolje odgovara i uzimajte lijek svakog dana u isto vrijeme.
Ovo će Vam pomoći da ne zaboravite kada lijek treba da popijete.

Skopryl plus nije namijenjen za djecu.

Tablete uzimajte sve dok Vam ljekar ne preporuči drugačije.

Ako uzmete više tableta Skopryl plus nego što treba
Ako ste slučajno uzeli više tableta nego što je preporučeno odmah posjetite svog ljekara.
Najčešći simptomi predoziranja su opadanje krvnog pritiska, zatim ošamućenost ili vrtoglavica.

Ako ste zaboravili uzeti tablete Skopryl plus

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako propustite dnevnu dozu, NE BRINITE – narednu dozu lijeka uzmite sutradan, prema uobičajenom
rasporedu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom tableta Skopryl plus, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Skopryl plus može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Učestalost neželjenih dejstava definisana je kao: vrlo često (≥10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje
često (≥ 1/1.000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10.000 i <1/1.000), vrlo rijetko (> 1/10.000), nepoznato (ne
može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Prestanite da uzimate lijek i odmah potražite ljekarsku pomoć ako Vam se javi bilo koji od ovih
simptoma: otoci lica, usana, jezika i/ili grla sa poteškoćama prilikom gutanja ili disanja, koji mogu biti
znaci alergijske reakcije.

Sljedeća neželjena dejstva su prijavljena:

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog na

100 korisnika):
 vrtoglavica, glavobolja, osjećaj ošamućenosti kada se ustaje brzo zbog pada krvnog pritiska –
ortostatska hipotenzija, koja može da rezultira nesvjesticom, kašljem, dijarejom, povraćanjem,
problemima sa bubrezima.

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od

jednog na 1.000 korisnika):

abnormalni osjeti kao trnci i probadanje, osjećaj vrtenja, poremećaj ukusa, promjene u

raspoloženju, poremećaj spavanja, srčani udar ili moždani udar kod nekih pacijenata (može nastati
zbog pada krvnog pritiska), brz ili nepravilan ritam srca, Rejnaudov sindrom (simptomi uključuju hladne
prste na rukama i nogama), kihanje,

mučnina,

abdominalni bol, loše varenje, osip, svrbež, impotencija,

slabost i umor, promjene u nekim laboratorijskim testovima krvi.

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog

na 10.000 korisnika):

mentalna konfuzija, suva usta, urtikarija i svrbež, gubljenje kose, crvenilo kože, visok nivo uree u

krvi, problemi sa bubrezima ili insuficijencija, povećanje grudi kod muškaraca, nizak nivo natrijuma u
krvi, što može izazvati slabost, zamor, glavobolju, mučninu, povraćanje i grčeve

.

Vrlo rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od

jednog na 100.000 korisnika):
 Vrlo rijetko su se javili poremećaji u krvi koji se manifestuju groznicom ili osjećajem hladnoće,
bolesnim grlom, ranicama u ustima ili u grlu, neobičnim krvarenjem ili neobjašnjivim modricama.

Otečeni limfni čvorovi, nizak šećer u krvi, bronhitis, bolni sinusi, otežano disanje, upala pankreasa,
hepatitis (izazivajući gađenje, povećanu temperaturu i tamnu boju urina), žutica (žuta boja kože i/ili
bionjača), insuficijencija jetre, profuzno znojenje, plikovi, problemi sa kožom, uključujući crvenilo i
odstranjivanje kože i bolne površine, promjene u volumenu urina.
Vrlo rijetko, kod nekih pacijenata, primijećen je neželjeni razvoj hepatitisa koji je napredovao do
hepatalne insuficijencije. Ako se razvije žutica, treba odmah obavijestiti ljekara.
Prijavljeno je stanje sa grupom simptoma, uključujući groznicu, bol u mišićima i u zglobovima i upala
krvnih sudova. Koža, isto tako, može biti osjetljiva na svjetlost i moguća je pojava osipa kože.

Druga neželjena dejstva (nepoznate učestalosti): depresija, bol i otok pljuvačnih žlijezda, gubljenje
apetita (anoreksija), prisustvo šećera u urinu, povećani holesterol, giht, nemir, prolazno zamućenje
vida, vrtoglavica (senzacija vrtenja), tečnosti u plućima, opstipacija, osjetljivost na svjetlost,
neuobičajeno krvarenje ili modrice ispod kože.

Ako primijetite bilo koje od neželjenih dejstava potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta!

Može biti korisno ako zapamtite kada je počelo i koliko dugo je trajalo neželjeno dejstvo koje ste
osjetili.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI SKOPRYL PLUS

Skopryl plus morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Skopryl plus se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek čuvati na temperaturi do 25 °C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Skopryl plus sadrži
 Aktivne supstance su lizinopril i hidrohlorotiazid.
Skopryl plus

20 mg/12,5 mg tablete

Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (21,78 mg u obliku dihidrata) i 12,5 mg hidrohlorotiazida.
 Pomoćne supstance: povidon; magnezijum-stearat; kukuruzni skrob; manitol; bezvodni kalcijum
hidrogen fosfat; preželatinizirani skrob; boja željezo oksid smeđa 75 E172.

Skopryl plus

20 mg/25 mg tablete

Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (21,78 mg u obliku dihidrata) i 25 mg hidrohlorotiazida.
 Pomoćne supstance: povidon; magnezijum-stearat; kukuruzni skrob; manitol; bezvodni kalcijum
hidrogen fosfat; preželatinizirani skrob; boja željezo oksid crvena 30 E172.

Kako Skopryl plus izgleda i sadržaj pakovanja
Skopryl plus

20 mg/12,5 mg tablete su svijetloljubičaste, okrugle, bikonveksne tablete sa prelomnom

crtom na jednoj strani.
Skopryl plus

20 mg/25 mg tablete su krem-roze, okrugle, bikonveksne tablete sa prelomnom crtom na

jednoj strani.

Tablete su pakovane u blister pakovanje Aluminijumske/PVC folije, svaki po 10 tableta.
Kutija sadrži 20 tableta (2 blistera), uz priloženo uputstvo.
Kutija sadrži 30 tableta (3 blistera), uz priloženo uputstvo.
Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

7. PROIZVOĐAČ

Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021
www.alkaloid.com.mk

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021
www.alkaloid.com.mk

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Skopryl plus 20 x (20 mg + 12,5 mg) tableta: 04-07.10-4027/14 od 31.12.2014.
Skopryl plus 30 x (20 mg + 12,5 mg) tableta: 04-07.3-1-6526/15 od 27.03.2017.

Skopryl plus 20 x (20 mg + 25 mg) tableta: 04-07.2-867/12 od 12.06.2012.
Skopryl plus 30 x (20 mg + 25 mg) tableta: 04-07.3-1-6527/15 od 27.03.2017.