SPALMOTIL

SPALMOTIL 2 mg tableta

60 tableta (4 blistera po 15 tableta)

Supstance:
salbutamol
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta R03CC02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SPALMOTIL
tableta, 2 mg

salbutamol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek SPALMOTIL

i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimati lijek SPALMOTIL
3. Kako uzimati lijek SPALMOTIL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek SPALMOTIL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK SPALMOTIL I ZA ŠTO SE KORISTI
SPALMOTIL

2 mg tableta

1 tableta sadrži: salbutamola 2 mg (u obliku salbutamol-sulfata)

Lijek SPALMOTIL tablete pripada grupi lijekova koji se zovu selektivni agonisti beta-adrenergičkih
receptora, koji se koriste za opuštanje mišića disajnih puteva. Ovaj lijek se može koristiti u liječenju:
- astme (za širenje suženih disajnih puteva),
- hroničnog bronhitisa,
- emfizema.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK SPALMOTIL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek SPALMOTIL

Nemojte uzimati lijek SPALMOTIL tablete i obavezno obavijestite Vašeg ljekara:
- ako ste alergični (preosjetljivi) na salbutamol ili na neku od pomoćnih supstanci u sastavu lijeka
(vidjeti odjeljak 6).
- ako imate dijagnozu pretećeg pobačaja tokom prvih šest mjeseci trudnoće,
- ako uzimate lijekove iz grupe beta-blokatora, kao što je propranolol.
U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se svom ljekaru prije upotrebe lijeka, jer sadrži
laktozu.

Budite oprezni s lijekom SPALMOTIL

Prije primjene lijeka SPALMOTIL tablete posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ako imate:
- pojačanu aktivnost štitaste žlijezde (tireotoksikoza),
- šećernu bolest (dijabetes),
- neko oboljenje srca, nepravilan ritam srca (aritmija) ili anginu pektoris.
Iako nije poznato koliko često se to dešava, neke osobe povremeno osjete bol u grudima (usljed
srčanih problema kao što je angina pektoris). Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko osjetite ovaj simptom
u toku terapije lijekom SPALMOTIL tablete, ali ne prekidajte uzimanje lijeka dok Vam to ne bude
rečeno.

Ukoliko niste sigurni da li se išta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom prije nego što uzmete SPALMOTIL.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom SPALMOTIL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ovo se naročito odnosi na:
- diuretike, gvanetidin, rezerpin ili metildopu (lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska),
- inhibitore monoaminooksidaze (lijekove protiv depresije),
- triciklične antidepresive npr. amitriptilin (lijekove protiv depresije),
- beta-blokatore kao što je propranolol,
- kortikosteroide,
- inhalacione anestetike (posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili zubarom ako se podvrgavate hirurškoj
ili stomatološkoj intervenciji),
- digoksin (za srčane probleme),
- ksantine kao što su teofilin, aminofilin (za astmu), lijekove koji se koriste za liječenje dijabetesa.

Uzimanje hrane i pića s lijekom SPALMOTIL

Uzimanje hrane i pića ne utiče na dejstvo SPALMOTIL tableta.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ukoliko ste trudni, namjeravate da zatrudnite ili ukoliko dojite posavjetujte se sa svojim ljekarom ili

farmaceutom prije započinjanja primjene ovog lijeka.

Saopštite svom ljekaru ukoliko ste trudni (ili mislite da biste mogli biti), ako planirate trudnoću ili
ukoliko dojite prije nego što uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i mašinama

Nema izvještaja o štetnom uticaju SPALMOTIL tableta na sposobnost upravljanja motornim vozilom i
rad sa mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek SPALMOTIL
U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se svom ljekaru prije upotrebe lijeka, jer se u
njegovom sastavu nalazi laktoza.

3. KAKO UZIMATI LIJEK SPALMOTIL

Uvijek uzmite lijek SPALMOTIL tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom ili

farmaceutom ako niste sigurni.

Uvijek uzimajte lijek SPALMOTIL tablete onako kako Vam je propisano. Provjerite sa Vašim ljekarom
ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati ovaj lijek.
Progutajte tabletu sa vodom.
Ukoliko primijetite da lijek SPALMOTIL tablete ne djeluje na Vaš organizam kao ranije, posavjetujte se
sa Vašim ljekarom.
Odrasli: uobičajena doza je 4 mg (2 tablete) 3-4 puta dnevno. Po potrebi se doza kod odraslih može
povećavati postepeno do najviše 8 mg (4 tablete) 3-4 puta dnevno. Kod nekih bolesnika adekvatno
doziranje se postiže i sa 2 mg (1 tableta) tri ili četiri puta dnevno.
Starije osobe i bolesnici osjetljivi na ovaj lek ili druge slične lekove treba da dobiju početnu dozu od 2
mg (1 tableta) 3-4 puta dnevno.
Djeca od 2 do 6 godina: 1-2 mg (1/2-1 tableta), 3-4 puta dnevno.
Djeca od 6 do 12 godina: 2 mg (1 tableta), 3-4 puta dnevno.
Djeca preko 12 godina: 2-4 mg (1-2 tablete), tri ili četiri puta dnevno
Ovaj lijek nije namijenjen djeci mlađoj od 2 godine.

Ukoliko mislite da lijek SPALMOTIL suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite

vašem ljekaru.

Ako uzmete više lijeka SPALMOTIL nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka SPALMOTIL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) progutali više tableta istovremeno ili mislite da je dijete progutalo neku
tabletu, odmah kontaktirajte najbližu medicinsku ustanovu ili razgovarajte sa ljekarom. Znaci
predoziranja uključuju nizak nivo kalijuma u krvi, što može da prouzrokuje pojavu mišićnih grčeva ili
slabosti, kao i nepravilan rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti lijek SPALMOTIL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravili da uzmete lijek!

Ukoliko zaboravite da uzmete lijek, uzmite zaboravljenu dozu čim se sjetite, izuzev ako je blizu
vrijeme za sljedeću dozu.

Ako prestanete uzimati lijek SPALMOTIL

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka SPALMOTIL obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek SPALMOTIL

može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Prekinite sa uzimanjem lijeka SPALMOTIL tablete i obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko
primijetite:
- alergijsku reakciju (preosjetljivost): oticanje lica, usana, grla ili jezika, blijede ili crvene promjene po
koži nepravilnog oblika koje se šire i svrbe (koprivnjača), otežano disanje, nizak krvni pritisak, kolaps,
- bol u grudima, vilici ili ramenu (koji može biti praćen otežanim disanjem, mučninom i povraćanjem).
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko primijetite neko od dolje navedenih neželjenih
dejstava ili neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno:
- povećanje koncentracije mliječne kiseline u organizmu: ubrzano disanje, osjećaj slabosti, bolovi u
stomaku,
- nizak nivo kalijuma u krvi: grčevi ili slabost mišića, nepravilni otkucaji srca,
- ostalo: glavobolje, povišen nivo šećera u krvi, podrhtavanje mišića (obično ruku), osjećaj napetosti,
širenje krvnih sudova što može da dovede do pojačanog rada srca, nepravilnost srčanih otkucaja,
mišićni spazam, nakupljanje tečnosti u plućima. Kod bolesnika sa dijabetesom može doći do
ketoacidoze.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK SPALMOTIL

Lijek SPALMOTIL čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Rok upotrebe: 2 godine.

Lijek SPALMOTIL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek SPALMOTIL

sadrži

Aktivna supstanca: 1 tableta sadrži 2 mg salbutamola (u obliku salbutamol-sulfata).
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; povidon K-25;
magnezijum-stearat.

Kako lijek SPALMOTIL

izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: okrugle, bikonveksne tablete, bijele do skoro bijele boje.
Pakovanje: 4 blistera od tvrde PVC i ALU/PVC trake sa po 15 tableta (60 tableta) u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4386/16 od 25.01.2017.