TRIMETACOR MR

TRIMETACOR MR 35 mg tableta

60 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (6 PVC/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
trimetazidin
Jačina ATC Oblik
35 mg tableta C01EB15 tableta s prilagođenim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ TRIMETACOR MR
35 mg
tableta sa prilagođenim oslobađanjem

trimetazidin

Pozorno pročitajte ovu uputu prije negoli počnete uzimati lijek.

-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi
znakovi bolesti jednaki Vašima

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Sadržaj:

1.

Što je TRIMETACOR MR i za što se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati TRIMETACOR MR

3.

Kako uzimati TRIMETACOR MR

4.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

5.

Moguće nuspojave

6.

Kako čuvati TRIMETACOR MR

1. ŠTO JE TRIMETACOR MR I ZA ŠTO SE KORISTI

Ovaj lijek je namijenjen za upotrebu kod odraslih bolesnika, u kombinaciji s drugim lijekovima koji se

koriste u liječenju angine pektoris (bol u prsima uzrokovana koronarnom arterijskom bolešću).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI TRIMETACOR MR

Nemojte uzimati TRIMETACOR MR:

Ako ste preosjetljivi (alergični) na trimetazidin ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti dio 6.
Dodatne informacije).

Ako bolujete od parkinsonove bolesti: bolest koja zahvaća mozak i utječe na kretanje (drhtanje,
ukočeno držanje tijela, usporeni pokreti i teško, nepravilno hodanje)

Ako imate teško oštećenje bubrega

Budite oprezni s TRIMETACOR MR-om

Upitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije uzimanje TRIMETACOR MR.
Lijek nije namijenjen za liječenje napada angine, niti je namijenjen kao početna terapija nestabilne

angine. Lijek se ne koristi za liječenje infarkta miokarda. U slučaju angioznog napada, obavijestite
svog ljekara. Postoji mogućnosti da ćete morati ponovo učiniti neke testove i promijeniti svoju terapiju.

Ovaj lijek može uzrokovati ili pogoršati simptome poput drhtanja, ukočenog držanja tijela, usporenih

pokreta i teškog nepravilnog hodanja, osobito kod starijih bolesnika, što se treba dalje ispitati i javiti

Vašem ljekaru koji može promijeniti Vašu terapiju.
Padovi se mogu dogoditi uslijed pada krvnog tlaka ili kao posljedica gubitka ravnoteže (vidjeti opis

mogućih nuspojava).

Djeca i adolescenti
Primjena TRIMETACOR MR-a se ne preporučuje kod djece mlađih od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s TRIMETACOR MR-om

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.
Uvijek kažite svome ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, pa i one

koji ste uzeli bez recepta.

Uzimanje hrane i pića s TRIMETACOR MR-om
Trimetacor MR može se uzimati s hranom i pićem.


Trudnoća i dojenje

Preporučuje se ne uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće. Ako tijekom primjene ovog lijeka ostanete

trudni, odmah o tome obavijestite svog liječnika, jer samo liječnik može donijeti odluku o tome da li
trebate nastaviti liječenje s ovim lijekom.

Zbog nedostatka podataka o izlučivanju lijeka u majčinom mlijeku, nemojte uzimati Trimetacor MR

tijekom dojenja.

Ako ste trudni, ako dojite ili ako planirate trudnoću, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom prije

uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Možete osjetiti omaglicu i omamljenost što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i
mašinama.

Δ – Lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim
vozilima i mašinama

3. KAKO UZIMATI TRIMETACOR MR

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je savjetovao ljekar. Ako niste sigurni savjetujte se sa
svojim ljekarom ili farmaceutom. Preporučena doza je jedna Trimetacor MR tableta (35mg) dva puta
dnevno tokom obroka, ujutro i navečer. Ako imate problema sa bubrezima ili ste stariji od 75 godina
Vaš ljekar može prilagoditi preporučenu dozu.
Trimetacor MR se uzima kroz usta. Tabletu treba progutati cijelu s čašom vode tokom obroka.

Ako uzmete više TRIMETACOR MR nego što ste trebali

Ako ste uzeli više TRIMETACOR MR tableta nego ste trebali, odmah se posavjetujte sa svojim sa

svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste zaboravili uzeti TRIMETACOR MR

Ako ste zaboravili uzeti lijek, samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Ne uzimajte dvostruku
dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati TRIMETACOR MR

Vaš ljekar će odrediti dužinu trajanja liječenja s ovim lijekom. Nemojte prekidati uzimanje lijeka, a da
se prethodno niste posavjetovali sa svojim ljekarom. U slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja u vezi s
primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, TRIMETACOR MR može uzrokovati nuspojave, iako se ne javljaju kod svih.

Učestalost mogućih nuspojava se opisuju koristeći slijedeću klasifikaciju:

-

vrlo često (javlja se kod više od 1 na 10 ljudi)

-

često (javlja se kod manje od 1 na 10 ljudi)

-

manje često (javlja se kod manje od 1 na 100 ljudi)

-

rijetko (javlja se kod manje od 1 na 1000 ljudi)

-

vrlo rijetko (javlja se kod manje od 1 na 10000 ljudi)

-

nepoznato (iz postojećih podataka ne može se odrediti učestalost javljanja)

Nuspojave uključuju:

Često:

omaglica, glavobolja, bol u trbuhu, proljev, loša probava, mučnina, povraćanje, osip, svrbež,
koprivnjača i osjećaj slabosti.

Rijetko:

Brzi i nepravilni otkucaji srca (tzv. palpitacije), prekomjeran broj otkucaja srca, ubrzan broj otkucaja
srca, pad krvnog pritiska kada se uspravite što uzrokuje, omaglicu, ošamućenost ili nesvijesticu,
malaksalost (osjećaj opšte slabosti), omaglica, pad, crvenilo uz osjećaj vrućine.

Nepoznato:

Ekstrapiramidalni simptomi (neobični pokreti, uključujući drhtanje ruku i prstiju, uvijanje tijela,
poteškoće u hodanju i ukrućenost ruku i nogu) koje obično prestaju po prekidu uzimanje lijeka.

Poremećaji spavanja (poteškoće u spavanju, omamljenost), zatvor, ozbiljan crveni osip po cijelom
tijelu s pojavom mjehurića, oteklina lica, usana, ustiju jezika ili grla što može uzrokovati poteškoće u
gutanju ili disanju.

Značajno smanjenje broja bijelih krvnih stanica što olakšava nastanak infekcije, smanjenje broja
trombocita, što povećava rizik od krvarenja ili nastanak modrica.

Oštećenje jetre (mučnina, povraćanje, gubitak apetita, opšti osjećaj slabosti, temperature, svrabež,

žuta boja kože i bjeloočnica, svijetla boja stolice, tamna boja mokraće).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili

farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI TRIMETACOR MR

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok se

odnosi na zadnji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DRUGE INFORMACIJE

Šta TRIMETACOR MR sadrži

Aktivna supstanca je trimetazidin hidrohlorid. Jedna tableta Trimetacor MR-a sadrži 35 mg

trimetazidin

dihlorid.

Ostali sastojci u jezgri tablete su: manitol, kukuruzni škrob, hipromeloza, povidone (K29/32), talk,

koloidni

silicij

dioksid,

bezvodni,

hidrirano

biljno

ulje,

magnezijev

stereat.

Film:

hidroksipropilmetilceluloza (E464), hidroksipropilceluoza (E463), talk, migliol, titanijum dioksid (E171),
crveni željezo oksid (E175).

TRIMETACOR MR svijetlo ružičaste boje sa modificiranim otpuštanjem, Pakovanje, 6 PVC/PVdC/Al

blister pakovanja sa po 10 tableta (60 tableta) u kutiji.

Rok trajanja
2 godine.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ
Labormed-Pharma S.A.
44B, Theodor Pallady Blvd.,
3rd district, 032266 Bukurešt, Rumunija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Alvogen Pharma d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1,
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

TRIMETACOR MR 60 x 35 mg, tableta sa prilagođenim oslobađanjem: 04-07.3-1-9057/16 od
28.04.2017.