TRIMETACOR

TRIMETACOR 35 mg tableta

60 tableta sa produženim oslobađanjem (6 blistera po 10 tableta)

Supstance:
trimetazidin
Jačina ATC Oblik
35 mg tableta C01EB15 tableta s produženim oslobađanjem

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆TRIMETACOR

35 mg
tableta sa produženim oslobađanjem

trimetazidin

Ovaj lijek je predmet dodatnog praćenja/nadzora.Ovo će omogućiti da se nove

bezbjednosne informacije o lijeku pribave u što kraćem vremenu. Možete pomoći
prijavljivanje bilo koje neželjene reakcije koju ste možda iskusili, svom ljekaru ili
farmaceutu.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.


1. Šta je lijek Trimetacor i za šta se koristi?

2. Prije nego počnete uzimati lijek Trimetacor

3. Kako uzimati lijek Trimetacor ?

4. Moguća neželjena dejstva

5. Kako čuvati lijek Trimetacor?

6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Trimetacor i za šta se koristi?

Trimetazidin štiti metabolizam ćelija u stanju hipoksije ili ishemije, odnosno smanjenog dotoka kiseonika,
i održava ćelijsku funkciju.
Ovaj lijek se koristi kod odraslih pacijenata, u kombinaciji sa drugim lijekovima, za liječenje angine pektoris

(bol u grudima izazvan bolešću srca).


2. Prije nego počnete uzimati lijek Trimetacor


Lijek Trimetacor ne smijete koristiti:

-

Ukoliko ste alergični na trimetazidin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci lijeka.(vidjeti odjeljak - Šta
sadrži lijek

Trimetacor)

-

Ukoliko imate Parkinsonovu bolest: oboljenje mozga koje utiče na pokrete (drhtаnjе, ukočenost, spоri
pоkrеti i geganje, neizbalansiran hоd),

-

Ukoliko imate ozbiljno oboljenje bubrega


U slučaju bilo kakve sumnje, kontaktirajte vašeg ljekara ili farmaceuta.

Kada uzimate lijek Trimetacor, posebno vodite računa:
Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u toku trudnoće i dojenja.


Ovaj lijek ne treba koristiti kao terapiju napada angine i nije namijenjen za početnu terapiju (terapiju prvog
reda)

nestabilne angine ili infarkta miokarda. Ne treba ga koristiti u prehospitalnoj fazi ili tokom prvih dana
hospitalizacije (boravka u bolnici).

2

U slučaju pojave anginoznog bola u toku liječenja trimetazidinom, potrebno je ponovo procijeniti stanje

bolesti i
razmotriti druge terapijske mogućnosti (farmakoterapija, revaskularizacija).

Ovaj lijek može da pogorša postojeće ili da dovede do nastanka simptoma kao što su: drhtanje,
ukočenost, spori pokreti, geganje, neizbalansiran hоd , naročito kod starijih osoba o čemu treba

obavijestiti Vašeg ljekara, koji može preispitati terapiju.

Primjena kod djece i adolescenata


Trimetacor se ne preporučuje za primjenu kod djece mlađe od 18 godina.

Primjena drugih lijekova

Molimo Vas recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali neke lijekove,

uključujući i lijekove koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta.

Uzimanje lijeka Trimetacor sa hranom ili pićima


Trimetazidin se uzima u toku obroka.


Primjena lijeka Trimetacor

u periodu trudnoće i dojenja


Ukoliko ste trudni ili dojite, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, prije nego što uzmete ovaj lijek,
posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća:
Nije preporučena upotreba u toku trudnoće. Može se koristiti samo u onim slučajevima gdje očekivana
korist od terapije prevazilazi potencijalni rizik po fetus. Ukoliko saznate da ste trudni u toku terapije ovim
lijekom, konsultujte se sa Vašim ljekarom.

Dojenje:
Zbog nedostatka podataka o izlučivanju lijeka u mlijeko, dojenje se ne preporučuje u toku terapije lijekom.

Uticaj lijeka Trimetacor na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (pažnja prilikom upravljanja motornim
vozilima i mašinama).

Ovaj lijek može učiniti da osjećate vrtoglavicu ili pospanost, što može uticati na Vašu sposobnost da
upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Trimetacor

Nema posebnih informacija.

3. Kako uzimati lijek Trimetacor


Upotreba na usta (Oralna upotreba).
Uvijek uzimajte lijek onako kako Vam je doktor propisao. Ukoliko niste sigurni, obavezno se posavjetujte
sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.
Preporučena doza lijeka Trimetacor 35 mg je jedna tableta ujutru i jedna tableta uveče, u toku obroka.
Ukoliko imate probleme sa bubrezima ili ste stariji od 75 godina, Vaš ljekar će možda korigovati
preporučenu dozu.

3

Vaš ljekar će preispitati terapiju trimetazidinom nakon tri mjeseca i utvrditi da li je odgovor na terapiju

zadovoljavajući.

Ako ste uzeli više lijeka Trimetacor nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što Vam je propisano, javite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Trimetacor

Ovaj lijek trebate uzimati redovno, a ukoliko ste preskočili jedu dozu, nastavite Vašu terapiju normalno.

Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Trimetacor


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lijekovi i Trimetacor 35 mg može izazvati neželjena dejstva, mada ih ne razviju svi pacijenti koji
uzimaju lijek.

Po učestalosti, mogu se javiti sljedeća neželjena dejstva:

Česta

Vrtoglavica, glavobolja, bol u stomaku, proliv, otežano varenje, mučnina, povraćanje, ospa, svrab,
koprivnjača, osjećaj slabosti.

Rijetka

Brzi ili nepravilni otkucaji srca (koji se takođe nazivaju palpitacije), dodatni otkucaji srca, brži otkucaji srca,
pad krvnog pritiska prilikom ustajanja, što može dovesti do vrtoglavice, svjetlucanja pred očima ili

onesvješćivanja, malaksalost (osjećaj da Vam nije dobro), vrtoglavica, pad, crvenilo lica.

Nepoznata učestalost

Ekstrapiramidalni simptomi (neuobičajeni pokreti, uključujući drhtanje i trešenje ruku i prstiju, uvijajuće
pokrete tijela, gegav hod i ukočenost ruku i nogu), koji se obično povlače nakon prestanka uzimanja lijeka.


Problemi sa spavanjem (teškoće sa spavanjem, pospanost), zatvor, ozbiljan generalizovan crveni osip sa
plikovima, oticanje lica, usna, usta, jezika ili grla, što može dovesti do otežanog gutanja ili disanja.


Ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca (leukocita), što povećava podložnost infekcijama, smanjenje
broja krvnih pločica (trombocita), što povećava rizik od krvarenja ili stvaranja modrica.


Bolesti jetre (mučnina, povraćanje, gubitak apetita, osjećaj slabosti, povišena temperatura, svrab, žutilo

kože i očiju, svijetlo obojena stolica, tamno obojen urin).

Ukoliko bilo koji od navedenih neželjenih efekata postane ozbiljan ili ukoliko primjetite bilo koji neželjeni

efekat, a da nije naveden u ovom uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka


U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o

lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Trimetacor


Rok upotrebe

4

3 godine
Nemojte koristiti lijek Trimetacor poslije isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.

Čuvanje

Lijek čuvati na temperaturi do 30ºC.
Čuvati van domašaja i vidokruga djece.
Neupotrebljen lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Trimetacor

Aktivna supstanca je trimetazidin-dihidrohlorid.
Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 35 mg trimetazidin-dihidrohlorida.

Pomoćne supstance su:
Jezgro: natrijum-hlorid, povidon (K30) , magnezijum-stearat

Obloga: celuloza-acetate (CA-398-10) i hipomeloza 6 cps

Kako izgleda lijek Trimetacor i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne, obložene tablete, bijele do skoro bijele, sa rupicom na sredini tablete na jednoj
strani.
PVC/PVDC-Aluminijumski blister.
3 blistera sa po 20 tableta.
Kutija sa 60 tableta.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.


PROIZVOĐAČ

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Alvogen d.o.o. Barice

Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

Pharma Pack Hungary Ltd

H-2040 Budaors, Vasut u.13, Mađarska

S.C. LABORMED-PHARMA S.A.
44B Theodor Pallady Blvd., 3rd district, Bucharest, Rumunija

Extractum Pharma zrt,
6413 Kunfeherto, IV, korzet 6, Mađarska

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Alvogen Pharma d.o.o.

5

Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

∆Trimetacor, 60 x 35 mg, tableta sa produženim oslobađanjem 04-07.1-4364/12 od 07.10.2013.