VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA 5 ml ampula

50 staklenih ampula po 5 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu, u kutiji

Supstance:
voda za injekciju
Jačina ATC Oblik
5 ml ampula V07AB rastvarač za parenteralnu upotrebu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA 5 ml rastvarač za parenteralnu upotrebu

voda za injekcije

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA
3. Kako uzimati lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA I ZA ŠTO SE KORISTI
VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA 5 ml rastvarač za parenteralnu upotrebu
5 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu sadrži: vode za injekcije 5 ml

VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA se koristi za rastvaranje, razblaživanje i pripremu lijekova
namijenjenih za parenteralnu primjenu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Lijek će vam putem injekcije primjueniti Vaš ljekar, u dozi i na način na koji on bude odredio.
Prije primjene ljekar će proveriti sadržaj ampule.

Nemojte uzimati lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

Voda za injekcije ne smije da se primjenjuje samostalno, tj. bez dodatih lijekova.
Uvek pročitajte Uputstvo za lijek koje se odnosi na lijek ili lijekove koji se dodaju, odnosno miješaju sa
VODOM ZA INJEKCIJE GALENIKA. Na taj način ćete provjeriti da li treba ili ne treba da primite takav
rastvor.

Budite oprezni s lijekom VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA se ne smije primjenjivati u venu bez prethodnog postizanja
izotoničnosti.
Kada se VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA koristi za razblaživanje hipertoničnih rastvora, treba
napraviti odgovarajuće razblaženje kako bi se dobio približno izotoničan rastvor.
Posljedica infuzije velike zapremine hipotoničnog rastvora, koji je napravljen korišćenjem sterilne vode
za injekcije kao rastvarača, može biti razgradnja crvenih krvni zrnaca (hemoliza eritrocita).
Ukoliko parenteralno primate velike zapremine rastvora, ljekar će redovno kontrolisati balans
supstanci u Vašoj krvi (tzv. elektrolitni status).

Uzimanje drugih lijekova s lijekom VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

Treba razmotriti moguće kliničke interakcije između različitih ljekova koji se istovremeno dodaju u
vodu za injekcije.

Uzimanje hrane i pića s lijekom VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

Nije primjenjivo.

Trudnoća i dojenje

Lijek se može primjenjivati u periodu trudnoće i dojenja.
Rizik od primjene zavisi od prirode dodatih lijekova.

Upravljanje vozilima i mašinama

Ne očekuje se da lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA ima bilo kakav uticaj na upravljanje motornim
vozilima i rukovanje mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA
Lijek ne sadrži pomoćne supstance.

3. KAKO UZIMATI LIJEK VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA
Intravenska i intramuskularna primjena.
Lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA se koristi kao rastvarač i razblaživač za lijekove za
parenteralnu primjenu.
Ljekar će odrediti tačnu dozu, kada i na koji način će se VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA primijeniti,
što zavisi od lijeka kojem se rastvarač dodaje.

Ako uzmete više lijeka VODA ZA INJEKCIJE nego što ste trebali

Hemoliza eritrocita može biti posljedica infuzije velikih zapremina hipotoničnih rastvora u kojima je
VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA korišćena kao rastvarač.
Znaci i simptomi predoziranja zavise od prirode rastvorenog lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

Nije primjenjivo.

Ako prestanete uzimati lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA

Nije primjenjivo.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA ne prouzrokuje neželjena dejstva ako se primjenjuje na propisan
način.
Intravenska primjena vode za injekcije može izazvati hemolizu eritrocita ukoliko se VODA ZA
INJEKCIJE GALENIKA primijeni samostalno, tj. bez dodavanja lijekova.
Druge neželjene reakcije zavise od svojstava dodatih lijekova.
Ukoliko mislite da je lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA izazvao neko neželjeno dejstvo obratite se
ljekaru.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK VODA ZA INJEKCIJE

Lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti.
Rok upotrebe: 5 godina

Lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog

na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA sadrži

Aktivna supstanca: 5 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu sadrži 5 ml vode za injekcije
Pomoćne supstance: lijek ne sadrži pomoćne supstance.

Kako lijek VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: Bistra, bezbojna tečnost.
Pakovanje: 50 ampula od bezbojnog neutralnog stakla, I hidrolitičke grupe, sa bijelim keramičkim
prstenom, sa 5 ml vode za injekcije.

m

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o., Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
VODA ZA INJEKCIJE GALENIKA, 5 ml rastvarač za parenteralnu upotrebu: 04-07.3-2-5749/16 od
09.02.2017.