XANAX

XANAX 0.5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blister po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
alprazolam
Jačina ATC Oblik
0.5 mg tableta N05BA12 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

XANAX
0,25 mg
0,5 mg
tableta

alprazolam

Prije nego što počnete uzimati lijek, pažljivo pročitajte cijelo uputstvo.
● Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.
● Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
● Ovaj lijek je prepisan Vama lično. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi, čak i
ako su njihovi znakovi oboljenja isti kao vaši.
● Ako primijetite bilo kakvu nuspojavu, porazgovarajte s ljekarom ili farmaceutom. To se odnosi i
na moguće nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4

Ovo uputstvo sadrži sljedeće informacije:
1. Šta je Xanax i za šta se koristi
2. Šta trebate znati prije nego što počnete uzimati Xanax
3. Kako uzimati Xanax
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Xanax
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE XANAX I ZA ŠTA SE KORISTI
Xanax je trankvilizer koji sadrži aktivnu supstancu alprazolam. Alprazolam pripada grupi lijekova koji
se nazivaju benzodiazepini. Benzodiazepini djeluju na kemijsku aktivnost u mozgu i pomažu spavanju
i smanjenju tjeskobe i brige.

Xanax tablete se koristi za:
● liječenje ozbiljnih tjeskobnih stanja (napetosti), stresa i paničnih poremećaja. Xanax se ne
preporučuje za liječenje depresije.
● prevenciju ili potiskivanje paničnih napada i fobija kod pacijenata sa agorofobijom (straha od
velikih i otvorenih prostora), udruženom sa paničnim napadima

Xanax tablete smiju se koristiti samo za kratkotrajno liječenje anksioznosti (tjeskobe). Ukupno trajanje
liječenja ne bi smjelo prelaziti 12 sedmica, uključujući i period postepenog smanjivanja doze lijeka.
Nakon ponovne procjene vašeg stanja, ljekar može u izuzetnim slučajevima produžiti period liječenja.

2. ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI XANAX
Nemojte uzimati Xanax:
● ako ste alergični (preosjetljivi) na alprazolam, benzodiazepine ili na neki od drugih sastojaka lijeka
Xanax (pogledajte odjeljak 6 za više detalja)
● ako bolujete od „mijastenije gravis“, bolesti koja izaziva slabost i umor mišića
● ako bolujete od teškog respiratornog poremećaja (npr. hronični bronhitis ili emfizem)
● imate teško oštećenje jetre
● ako bolujete od „apneje u snu“ i doživljavate isprekidano disanje ili čak prekid disanja u kraćim
vremenskim periodima dok spavate (tzv. sindrom apneje u snu)

Budite posebno oprezni prilikom korištenja lijeka Xanax
Porazgovarajte s ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete uzimati Xanax ukoliko ste se
nekada:

osjećali toliko depresivno da ste razmišljali o samoubistvu.

bolovali od mentalnog oboljenja koje iziskuje bolnički tretman.

imate problema s plućima, bubrezima ili jetrom.

u prošlosti uživali droge ili alkohol ili ako imate poteškoća s prestankom uzimanja lijekova,
alkohola ili droga. Vaš ljekar može ponuditi da vam pomogne da prestanete uzimati te tablete.

Efekti benzodiazepina mogu se smanjiti nakon nekoliko sedmica ponovljenog uzimanja.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se korištenje lijeka Xanax kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.
Drugi lijekovi i Xanax
Recite svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove,
uključujući lijekove koji se dobivaju bez recepta. Posebno je važno da ljekaru kažete ako uzimate neki
od lijekova navedenih ispod, jer se istovremenim uzimanjem tih lijekova može pojačati djelovanje lijeka
Xanax:
● drugi lijekovi za liječenje anksioznosti (napetosti), depresije ili nesanice (npr.
nefazodon, fluvoksamin ili fluoksetin)
● jaki lijekovi protiv bolova i kašlja (npr. morfijum, kodein ili propoksifen)
● antipsihotični lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih bolesti kao što je šizofrenija
● lijekovi za liječenje epilepsije
● antihistaminici za olakšavanje alergijskih stanja
● lijekovi za liječenje gljivičnih oboljenja (npr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol)
● oralni kontraceptivi („pilula“)
● određeni antibiotici (npr. eritromicin, klaritromicin, telitromicin)
● cimetidin (za liječenje stomačnih ulkusa)
● diltiazem (koristi se protiv angine i visokog krvnog pritiska)
● ritonavir ili drugi slični lijekovi koji se koriste za liječenje HIV-a
●. digoksin (za liječenje srčanih problema)

Ako morate na operaciju na kojoj trebate primiti opću anesteziju, recite ljekaru ili anesteziologu da
uzimate Xanax.

Uzimanje hrane, pića i alkohola s lijekom Xanax
Važno je da ne pijete alkohol dok uzimate Xanax, jer alkohol pojačava efekte lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Xanax može štetno djelovati na razvoj djeteta te se stoga ne preporučuje upotreba Xanax tableta ako
ste trudni ili planirate trudnoću. Odmah se obratite svom ljekaru ako mislite da ste trudni.

U izuzetnim slučajevima ljekar se može odlučiti za liječenje ovim lijekom. Ako je neophodna terapija u
posljednjem dijelu trudnoće, potrebno je izbjegavati velike doze lijeka, a novorođenče treba pažljivo
promatrati zbog simptoma povlačenja ili nekih drugih simptoma (npr. nenormalno smanjen tonus
mišića).

Pošto se lijek izlučuje u majčinom mlijeku, uzimanje lijeka se ne preporučuje za vrijeme dojenja.

Nema dostupnih podataka o tome da li Xanax utječe na plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
∆ Trigonik sa mogućim utjecajem na psihofizičke sposobnosti (pažnja prilikom upravljanja motornim
vozilima i mašinama).

Xanax vas može učiniti pospanim i tromim te izazvati gubitak koncentracije tako da je veoma važno da
ne vozite i ne rukujete mašinama dok ne saznate kako lijek utječe na vas.

Ako bolesnik ne spava dovoljno, smanjena pažnja je jače izražena.

Xanax sadrž laktozu
Xanax sadržilaktozu monohidrat. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se
ljekaru prije uzimanja lijeka.

3. KAKO UZIMATI XANAX
Uvijek uzimajte Xanax tačno prema uputama ljekara Ako imate nekih nedoumica, porazgovarajte sa
svojim ljekarom ili farmaceutom. Vaš ljekar će vam reći koliko tableta da uzimate i kada. Nemojte
uzimati tablete sa alkoholom.

U slučaju pojave neželjenih reakcija na lijek ljekar će možda smanjiti dozu.

Liječernje anksioznosti (tjeskobe):
Obično se započinje liječenje sa 0,25 mg ili 0,5 mg tri puta dnevno. Ovo je ukupno 0,75 mg ili 1.5 mg
dnevno svaki dan.

Doziranje se može prilagođavati potrebama pacijenta sve do maksimalne dnevne doze.od 4 mg u
podijeljenim dozama.

Liječenje paničnih napada
Obično se liječenje započinje sa 0,5 mg ili 1,0 mg uvečer prije spavanja
Ljekar će dozu prilagoditi vašem stanju. Mogu se uvesti dodatne doze kako bi se postiglo 3 do 4 doze
tokom cijelog dana. Ako dljekar tako odluči doza se može povečati do maksimalno 1 mg dnevno u
trajanju od 3-4 dana.
Dnevna doza može varirati od 4 mg do 8 mg a u izuzetnim slučajevima ljekar može propisati
maksimalnu dozu od 10 mg dnevno.

Stariji ili onemoćali pacijenti
Ako ste stariji ili onemoćali pacijent i trebate nižu dozu vi ćete započeti liječenje sa 0,25 mg 2-3 puta
dnevno. Ako je potrebno ili ne dobijete nikakve neželjene reakcije ova se doza može polagano
povečavati.

Upotreba u djece i adolescenata
Alprazolam se ne preporučuje za liječenje djece i adolescenata ispod 18 godina starosti.

Način primjene
Tabletu progutajte s tekućinom.

Ako uzmete više lijeka Xanax nego što ste trebali
Važno je da ne uzimate više tableta nego što vam je ljekar prepisao. Ako slučajno uzmete previše
tableta, možete osjetiti pospanost, zbunjenost, zimicu, smetnje govora, pad pritiska i teškoće pri
disanju. Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah potražite pomoć ljekara.

Rizik je još veći ako su tablete uzete skupa s alkoholom ili drugim depresorima centralnog nervnog
sistema i zato odmah obavijestite ljekara ako ste to učinili.

Nakon predoziranja oralnim benzodiazepinima potrebno je izazvati povraćanje (unutar 1 sata).

U teškim slučajevima može nastupiti koma.

Ako zaboravite uzeti Xanax
Ako ste zaboravili uzeti lijek, uzmite ga ćim se sjetite osim ako već nije vrijeme za sljedeću dozu.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Xanax
Uvijek se posavjetujte sa ljekarom prije nego prestanete uzimati Xanax tablete jer se doza mora
postepeno smanjivati. Ako prestanete uzimati tablete ili iznenada smanjite dozu može doći do
“simptoma povlačenja” što može dovesti do privremeno goreg stanja anksioznosti ili nemira ili
poteškoća spavanja. Ovi simptomi će se povuči kada se vaš organizam adaptira. Ako ste zabrinuti,
vaš ljekar će vam dati više informacija o ovom stanju.

Ako imate dodatnih pitanja o načinu upotrebe lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, i Xanax može izazvati neželjene efekte, iako se oni ne javljaju kod svih
pacijenata. Ako ih dobijete oni mogu varirati prema intenzitetu kod različitih osoba.

ODMAH prestanite sa uzimanjem lijeka Xanax:

Ako dobijete bilo koji od ovih simptoma odmah posjetite ljekara jer je potrebno odmah zaustaviti
liječenje. Vaš ljekar će vas posavjetovati kako zaustaviti tretman:
● Povremeno, liječenje Xanaxom može prouzročiti ozbiljne psihijatrijske poremećaje ili poremećaje u
ponašanju – npr. agitaciju, nemogućnost odmaranja, agresivnost, razdražljivost, nasilnu ljutnju, lažna
vjerovanja, noćne more i halucinacije ili drugo neprikladno ponašanje
● iznenadnu omamljenost, teškoće gutanja i disanja, naticanje očnih kapaka, lica ili usana, svrab ili
osip (koji zahvati cijelo tijelo)

Razlozi zbog kojih morate odmah posjetiti ljekara
Odmah obavijestite ljekara ako ste primijetili neki od sljedećih simptoma jer se vaša terapija mora
odmah izmijeniti:
● gubitak pamćenja (amnezija) ili
● pojava žutila kože i bijelog dijela oka (beonjača)
Simptomi ovisnosti i povlačenja
Dok ste na terapiji moguća je pojava ovisnosti o lijekovima poput Xanaxa.
Kada prestanete sa terapijom povećava se mogućnost pojave simptoma povlačenja.
● Simptomi povlačenja su češći ako:
- iznenada prekinete liječenje
- uzimate visoke doze lijeka
- uzimate lijek duže vrijeme
- imate historiju uzimanja alkohola ili narkotika

Može doći do pojave efekata poput glavobolje, bola u mišićima, osjećaja ekstremne tjeskobe
(anksioznosti), napetosti, nemira, konfuzije i iritacije.

U ozbiljnim slučajevima povlačenja lijeka mogu se pojaviti i sljedeći simptomi: osjećaj nerealnosti ili
odvojenosti, depersonalizacija ličnosti, neobična osjetljivost na zvukove, oticanje stopala i ruku,
preosjetljivost na svjetlo, zvuk ili fizički kontakt, halucinacije ili epileptični trzaji.

Ostala neželjene reakcije koje se mogu pojaviti su:

Veoma često: mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata
● depresija
● prekomjerna smirenost (sedacija)
● pospanost
● grčevi, nekontrolisani poreti mišića
● oslabljena memorija
● poremećaj govora uljed oštećenja mozga ili nerava (disantrija)
● vrtoglavica
● glavobolja
● zatvor
● suha usta
● umor
● iritabilnost

Često: mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata
● gubitak apetita
● konfuzija
● gubitak ili smanjena sposobnost vlastite identifikacije u prstoru i vremenu (dezorjentacija)
● smanjena želja za seksom
● anksioznost
● nesanica
● nervoza
● povećana žeja za seksom
● problemi sa balansom i stavom mirno (slično kao kad ste pijani) pogotovo tokom dana
● porećena koordinacija
● poteškoće s koncentracijom
● pojačano spavanje (hipersomnija)
● stanje slično dubokom snu (letargija)
● drhtanje mičia, ekstremiteta i drugih dijelova tijela (tremor)
● zamagljen vid
● mučnina
● upala kože (dermatitis)
● seksualni poremećaj
● smanjenje tjelesne težine
● povećanje tjelesne težine

Manje često: mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata
● manija (prekomerna aktivnost, rojenje misli i smanjena potreba za snom)
● halucinacije
● ljutnja
● ozbiljna anksioznost udružena sa agitacijom
● gubitak memorije (amnezija)
● slabost mišića
● nesposobnost zadržavanja urina (inkontinencija)
● neregularna menstruacija

Nepoznato: Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka
● gubitak menstruacije i visok nivo prolaktina (hormona koji stimuliše proizvodnju mlijeka) u žena
● manje ozbiljna vrsta manije
● agresija
● neprijateljsko ponašanje
● neregularne misli
● anksioznost sa spazmom mišića (psihomotorna hiperaktivnost)

● disfunkcija u nervnom sistemu; simptomi mogu uključivati brze otkucaje srca i nestabilan krvni
pritisak (osjećaj omamljenosti, vrtoglavice)

● promjene u tonusu mišića (distonija)

● gastrointestinalni poremećaji

● upala jetre (hepatitis)

● abnormalna funkcija jetre

● žutilo kože i beonjača (žutica)
● teška alergijska reakcija uz oticanje lica ili grla
preosjetljivost kože na sunce
● zadržavanje urina
● oticanje zglobova, stopala ili prsti na rukama
● povišen očni pritisak (koji ože utjecati na vid)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI XANAX
Čuvati lijek izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.

Xanax se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Datum roka
upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju odlagati s otpadnim vodama ili kućnim otpadom. Upitajte ljekara kako da bacite
lijekove koje više ne koristite. Te mjere pomoći će održavanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek Xanax sadrži

Aktivna supstanca je alprazolam. Jedna tableta lijeka Xanax sadrži 0,25 mg ili 0,5 mg
alprazolama.

Ostali sastojci su: laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (E460), bezvodni
koloidni silicijum-dioksid, kukuruzni škrob, magnezijum-stearat (E572), natrijum-dokuzat i
natrijum-benzoat (E211). Xanax tablete od 0,5 mg također sadrže eritrozin (E127), a Xanax
tablete od 1 mg sadrže i eritrozin (E127) i indigotin (E132).

Kako XANAX izgleda i sadržaj pakovanja
XANAX tablete od 0,25 mg su bijele, ovalne tablete s oznakom „Upjohn 29“ s jedne strane i
razdjelnom crtom s druge strane.

XANAX tablete od 0,5 mg su ružičaste, ovalne tablete s oznakom „Upjohn 55“ s jedne strane i
razdjelnom crtom s druge strane.

Sve jačine su dostupne u pakovanju od 30 tableta (3 x 10 u blister pakovanju).

Rok upotrebe
3 godine

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Pfizer Luxemborug SARL
51 Avenue J.F.Kennedy.L-1855, Luxembourg, Luksemburg

Proizvođač gotovog lijeka
Pfizer Italia S.r.l
Via del Commercio, 63046, Localita Marino del Tronto, Ascoli Piceno

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
∆Xanax, 30 x 0,25 mg:

04-07.10-2562/13 od 08.11.2013

∆Xanax, 30 x 0,50 mg:

04-07.10-2563/13 od 08.11.2013