ZANFEXA

ZANFEXA 37.5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
venlafaksin
Jačina ATC Oblik
37.5 mg tableta N06AX16 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ZANFEXA
37,5 mg tablete
50 mg tablete
75 mg tablete
venlafaksin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Zanfexa i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Zanfexa

3.

Kako uzimati Zanfexa

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Zanfexa

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE ZANFEXA I ZA ŠTA SE KORISTI

Zanfexa sadrži aktivnu supstancu venlafaksin. Pripada grupi lijekova antidepresiva koji su inhibitori
ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina.
Zanfexa se koristi radi ublažavanja simptoma depresije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ZANFEXA

Nemojte uzimati lijek Zanfexa ako:
 imate alergijsku reakciju na venlafaksin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),
 uzimate ili ste skoro uzimali (u posljednje dvije sedmice) bilo koji antidepresivni lijek poznat kao
inhibitor monoaminooksidaze (MAOI),
 takođe, morate čekati najmanje sedam dana nakon što se prestali da uzimate lijek Zanfexa da biste
mogli početi da uzimate inhibitore monoaminooksidaze (pogledajti odjeljak „Uzimanje drugih
lijekova“).
Zanfexa se ne proporučuje kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Budite oprezni sa lijekom Zanfexa ako:
 uzimate druge lijekove koji, uzeti zajedno sa lijekom Zanfexa, mogu povećati rizik od razvijanja
serotoninskog sindroma (pogledati odjeljak „Uzimanje drugih lijekova“),
 imate probleme sa očima, kao što su određene vrste glaukoma (povećan očni pritisak),
 imate visok krvni pritisak,
 imate određene srčane bolesti,
 imate oštećenje jetre, bubrega, ako Vam je rečeno da imate abnormalan ritam srca,
 imate istoriju napada grčeva (konvulzije),
 imate nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatrijemija),
 Vam se lako pojavljuju modrice ili lako krvarite (krvni poremećaji) ili ako uzimate druge lijekove koji
mogu povećati rizik od krvarenja,
 je nivo Vašeg holesterola visok,
 ste imali, ili je neko u Vašoj porodici imao manični ili bipolarni poremećaj (stanje pretjeranje
uzbuđenosti ili euforije),
 imate istoriju agresivnog ponašanja i
 primate elektrokonvulzivnu terapiju za tretman depresije.

Zanfexa može prouzrokovati nemir ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja. Treba da kažete svom
ljekaru ako Vam se ovo desi.
Ako se bilo koje od ovih stanja odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom prije uzimanja lijeka
Zanfexa.

Razmišljanje o samoubistvu ili pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja
Ako ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje, ponekad mislite na samopovređivanje ili
samoubistvo. Ovakve misli se čak mogu povećati početkom uzimanja antidepresiva, s obzirom na to
da je ovim lijekovima potrebno određeno vrijeme da počnu djelovati, obično oko dvije sedmice, a
ponekad i duže.
Može se desiti da ćete više razmišljati ovako ako ste ranije razmišljali o samopovređivanju ili
samoubistvu i ako ste mlada odrasla osoba.
Informacije iz kliničkih studija pokazale su povećan rizik od suicidnog ponašanja kod mlađih odraslih
osoba (manje od 25 godina) sa psihijatrijskim oboljenjima liječenim antidepresivima.
Ako bilo kada mislite na samopovređivanje ili samoubistvo, kontaktiraje svog ljekara ako mislite da
Vam se depresija ili anksioznost pogoršavaju, ili otidite odmah u bolnicu.

Možda će Vam pomoći da razgovarate sa rođakom ili bliskim prijateljem o tome da ste depresivni ili da
imate anksiozni poremećaj i zamolite ih da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih pitati da Vam kažu da si
se Vaša depresija ili anksiozni poremećaj pogoršao ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem
ponašanju.

Suva usta
Suva usta su zabilježena kod 10% pacijenata liječenih venlafaksinom. Može se povećati rizik od
karijesa, te morate voditi specijalnu njegu svojih zuba.

Dijabetes
Lijek Zanfexa može promijeniti nivo glukoze u krvi. Zbog toga može biti potrebno prilagoditi dozu
Vašeg lijeka za dijabetes.

Kod nekih pacijenata, naročito onih starijih, zbog pada krvnog pritiska koji može izazvati ovaj lijek,
povremeno se mogu javiti vrtoglavica i osjećaj nestabilnosti pri stajanju.
Vaš ljekar može zatražiti redovnu kontrolu krvnog pritiska i frekvencije srca, naročito ako Vam
propisuje veće doze lijeka.
Ljekar će Vas uputiti da uradite kontrolu krvne slike, naročito ako ste na dugotrajnoj terapiji ovim
lijekom.
Obavijestite svog ljekara da uzimate lijek Zanfexa ukoliko počnete da uzimate i druge lijekove, u
trudnoći ili ukoliko počnete bolničko liječenje.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Zanfexa

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Vaš ljekar treba odlučiti možete li uzimati lijek Zanfexa sa drugim lijekovima.
Ne počinjite ili prestajte da uzimate bilo koje lijekove, uključujući one koje kupujete bez recepta,
prirodne i biljne pripravke, prije nego što to provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
- Inhibitori monoaminooksidaze koji se koriste u terapiji depresije ili Parkinsonove bolesti ne smiju se
uzimati zajedno sa lijekom Zanfexa. Recite svom ljekaru ukoliko ste uzimali ove lijekove u zadnjih 14
dana.
- Serotonim sindrom: stanje potencijalno opasno po život ili reakcije slične neuroleptičkom malignom
sindromu (pogledajte odjeljak “Moguća neželjena djelovanja”) se može pojaviti sa venlafaksin
liječenjem, naročito kada se uzima sa drugim lijekovima. Neki od tih lijekova su:

triptani (koriste se za liječenje migrene),

lijekovi za liječenje depresije, na primjer SNRI, SSRIs, triciklici ili lijekovi koji sadrže litijum,

lijekovi koji sadrže linezolid, antibiotik (koriste se za liječenje infekcija),

lijekovi koji sadrže moklobemid, MAOI (koristi se za liječenje depresije),

lijekovi koji sadrže sibutramin (koristi se za gubitak kilograma),

lijekovi koji sadrže tramadol, fentanil, tapentadol, petidin, ili pentazocin (koriste se za

ublažavanje bolova),

lijekovi koji sadrže dekstrometorfan (koriste se za liječenje kašlja),

lijekovi koji sadrže metadon (koriste se za liječenje opioidne zavisnosti droga ili jakog bola),

lijekovi koji sadrže metilen plavo (koriste se za liječenje visokog nivoa methemoglobina u krvi),

proizvodi koji sadrže kantarion (takođe poznat kao

Hypericum perforatum, prirodni ili biljni lijek

koji se koristi za liječenje blažih oblika depresije),

proizvodi koji sadrže triptofan (koriste se za liječenje nesanice i depresije),

antipsihotici (koriste se za liječenje bolesti sa simptomima kao što su slušanje, gledanje ili

osjećanje stvari koje nisu tamo, pogrešna uvjerenja, neobična sumnjičavost, nejasno obrazloženje i
postaju povučeni).

Znaci i simptomi serotoninskog sindroma mogu uključivati kombinaciju sljedećih:

uznemirenosti, halucinacije, gubitak koordinacije, ubrzano lupanje srca, povećanje tjelesne

temperature, iznenadne promjene krvnog pritiska, povećane reflekse, diareja, koma, mučnina,
povraćanje. Odmah zatražite medicinsku njegu ako mislite da vam se desio serotoninski sindrom.

U svom najtežem obliku, serotoninski sindrom može podsjećati na neuroleptički maligni sindrom
(NMS). Znakovi i simptomi NMS mogu uključivati kombinaciju groznice, ubrzanog rada srca, znojenje,
tešku ukočenost mišića, zbunjenost, povećanje mišićnih enzima (određuju se testovima krvi).

Sljedeći lijekovi takođe mogu imati interakciju sa lijekom Zanfexa i treba ih uzimati sa oprezom.
Naročito je važno da kažete ljekaru ili farmaceutu ako uzimate lijekove koji sadrže:
 ketokonazol (lijek protiv gljivica),
 haloperidol ili risperidon (liječenje psihijatrijskih oboljenja),
 metoprolol (beta-blokator za liječenje visokog krvnog pritiska i srčanih problema).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Zanfexa
Preporučuje se uzimati Zanfexa tablete u toku jela ili odmah poslije jela, a izbjegavati konzumiranje
alkohola dok ste na terapiji.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Obavijestite svog ljekara ako ste trudni ili planirate trudnoću. Možete koristiti lijek Zanfexa samo nakon
razgovora sa ljekarom o potencijalnim koristima i potencijalnim rizicima po Vaše nerođeno dijete.
Ako uzimate lijek Zanfexa tokom trudnoće, to recite Vašoj babici i/ili ljekaru, budući da Vaša beba
može ispoljavati određene simptome po rođenju. Ovi simptomi se obično pojavljuju tokom prva 24
sata od bebinog rođenja. Oni uključuju poteškoće sa hranjenjem i disanjem. Ako Vaša beba ima ove
simptome kada je rođena i ako ste zabrinuti, kontaktirajte babicu i/ili ljekara koji će Vas onda
posavjetovati šta činiti.
Lijek Zanfexa prolazi u majčino mlijeko. Postoji rizik da može uticati na bebu. Zbog toga, o ovom treba
da razgovarate sa svojim ljekarom i on će odlučiti o tome treba li da prestanete dojiti ili da prestanete
uzimati lijek Zanfexa.

Upravljanje vozilima i mašinama
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Ne upravljajte motorinim vozilom ili mašinama dok ne saznate kako Zanfexa utiče na Vas.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Zanfexa
Zanfexa sadrži laktozu monohidrat. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih
šećera, prije nego što počnete da uzimate ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI LIJEK ZANFEXA

Uvijek uzimajte lijek Zanfexa onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte

se s ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena početna doza Zanfexa je jedna tableta 37,5 mg dva puta dnevno. Međutim, Vaš ljekar se
može odlučiti za veću dozu ako Vam je potrebna, sve do 375 mg dnevno što je maksimalno
dozvoljena dnevna doza lijeka. Preporučuje se da Zanfexa tablete uzimate u toku jela ili odmah poslije
jela.
Za ispoljavanje dejstva lijeka nekad je potrebno nekoliko sedmica ili duže, što Vas ne treba
zabrinjavati. Ponekad se simptomi bolesti kao što su misli o samopovređivanju ili pokušaju

samoubistva mogu pojačati. Ovo se može desiti u prvim sedmicama liječenja dok se ne razvije
potpuno dejstvo lijeka. Zbog toga, ukoliko se jave bilo kakve uznemiravajuće misli, u početku terapije
ili kasnije, potrebno je da se odmah javite ljekaru ili da odete u najbližu bolnicu.
Lijek Zanfexa se uobičajeno uzima nekoliko mjeseci, uz stalan nadzor ljekara. Liječenje se može
prekinuti ako ne dođe do poboljšanja stanja. Ne preporučuje se prestanak uzimanja lijeka bez savjeta
ljekara, i ako se osjećate bolje. Ako Vaše stanje dozvoljava prestanak uzimanja Zanfexa tableta, ljekar
će prethodno smanjiti dozu lijeka prije završetka ukupnog liječenja.

Ako uzmete više Zanfexa tablete nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Zanfexa tableta, trebalo bi da odmah zatražite medicinsku pomoć.

Takođe je potrebno ponijeti i pakovanje lijeka, i u slučaju da je ono prazno.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Zanfexa

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Sljedeću dozu lijeka uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete da uzimate lijek Zanfexa
Ako naglo prestanete da uzimate lijek Zanfexa ili se doza lijeka prebrzo smanji, može se javiti osjećaj
umora, vrtoglavica, glavobolja, pospanost, suvoća usta, gubitak apetita, mučnina, proliv, nervoza,
konfuzija, zujanje u ušima, slabost, poremećaj koordinacije, drhtanje ruku, znojenje i grčevi. Ovi
simptomi nisu ozbiljni i nestaju u toku nekoliko dana.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Zanfexa, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Zanfexa može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Alergijske reakcije
Ako se bilo šta od doljenavedenog dogodi, prestanite da uzimate lijeka Zanfexa. Odmah recite svom
ljekaru ili otidite u najbližu bolnicu:
- stezanje u grudima, pištanje u grudima, teškoće sa gutanjem ili disanjem,
- oticanje lica, grla, ruku ili stopala,
- osjećaj nervoze ili anksioznosti, vrtoglavice, pojačano lupanje srca, crvenilo kože i/ili osjećaj toplote
- ozbiljan osip, svrab ili koprivnjača (podignute fleke ili blijeda koža koja često svrbi),
- znakovi i simptomi serotoninskog sindroma koji mogu uključivati nemir, halucinacije, gubitak
koordinacije, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, brze promjene krvnog pritiska, pojačane
reflekse, proliv, koma, mučnina, povraćanje,
- u najtežem obliku, serotoninski sindrom može podsjećati na neuroleptički maligni sindrom (NMS).
Znakovi i simptomi NMS mogu uključivati kombinaciju groznice, ubrzanog rada srca, znojenje, teška
ukočenost mišića, zbunjenost, povećanje mišićnih enzima (određuju se testovima krvi).

Ostala neželjena dejstva koja treba da prijavite svom ljekaru uključuju:

kašalj, pištanje u grudima (vizing), nedostatak vazduha i visoka temperatura,

crna stolica (boje katrana) ili krv u stolici,

žuta obojenost kože ili očiju, svrbež ili tamna mokrača, koji mogu biti simptomi upale jetre
(hepatitis),

problemi sa srcem, kao što su brz ili nepravilan rad srca, povećan krvni pritisak,

problemi sa očima, kao što su zamagljen vid, proširene zjenice,

problemi sa nervima, kao što su vrtoglavica, trnci i žmarci, poremećaj pokreta, napadi grčeva,

psihijatrijski problemi, kao što su hiperaktivnost i euforija (osjećaj preuzbuđenosti),

prekidanje terapije (pogledajte odjeljak “Ako prestanete uzimati Zanfexa”),

produženo krvarenje - ako se posijećete ili povrijedite, zaustavljanja krvarenja može potrajati
malo duže nego što je uobičajeno.

Kompletna lista neželjenih dejstava
Vrlo česta neželjena dejstva

(javljaju se kod više od jednog na deset korisnika):

 vrtoglavica, glavobolja,
 mučnina, suva usta, i

 znojenje (uključujući noćno znojenje).

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog na

100 korisnika):

smanjen apetit,

zbunjenost, osjećaj izolovanosti (ili odvojenosti) od sebe, nedostatak orgazma, smanjen libido,

nervoza, nesanica, abnormalni snovi,
-

pospanost, tremor, trnci i žmarci, pojačani mišićni tonus,

vizuelne smetnje, uključujući zamućen vid, proširenje zjenica, nesposobnost oka da automatski

promijeni fokus sa udaljenih objekata u blizini,
-

palpitacije,

povećan krvni pritisak, crvenilo,

zijevanje,

povraćanje, zatvor, proliv,

povećana učestalost mokrenja, teškoće prilikom mokrenja,

menstrualne nepravilnosti kao što su povećano krvarenje ili povećano neredovno krvarenje,

nenormalna ejakulacija/orgazam (muškarci); erektilna disfunkcija (impotencija),
-

slabost (astenija), malaksalost, drhtavica,

povećan holesterol.

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od

jednog na 1.000 korisnika):

halucinacije, osjećaj izolovanosti (ili odvojenosti) od realnosti, nemir, nenormalni orgazmi

(žene), nedostatak osjećaja ili emocija, osjećaj preuzbuđenosti ili euforije, škripanje zubima,
-

osjećaj nemira ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja, nesvjestica, nevoljni mišićni pokreti,

oštećena kordinacija i ravnoteža, izmijenjeno čulo okusa,
-

zvonjava u ušima (tinitus),

brzo lupanje srca, osjećaj vrtoglavice (naročito kada se brzo ustane),

pad krvnog pritiska nakon ustajanja,

povraćanje krvi, crna stolica (izmet) ili krv u stolici (što može biti znak unutrašnjeg krvarenja),

moguća je pojava generalnog oticanja kože, posebno lica, usta, jezika, područje grla ili ruke i

noge i/ili osip koji svrbi (koprivnjača), osjetljivost na sunčevo svjetlo, modrice, osip, nenormalan
gubitak kose,
-

nemogućnost mokrenja,

gubitak težine, povećanje težine.

Rijetka česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od

jednog na 10.000 korisnika):

povećana aktivnost, galopirajuće misli i smanjena potreba za snom (manija),

napadi grčeva,

nemogućnost za kontrolisanje mokrenja.

Učestalost nepoznata

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

smanjen broj trombocita u krvi dovodi do povećanog rizika od modrica ili krvarenja, krvnih

poremećaja koji mogu voditi do povećanog rizika od infekcije,
-

otečeno lice ili jezik, nedostatak vazduha ili teškoće pri disanju, često praćeni sa kožnim osipom

(ovo može biti ozbiljna alergijska reakcija),
-

prekomjerno konzumiranje vode (poznato kao SIADH),

smanjenje nivoa natrijuma u krvi,

misli o samopovređivanju ili samoubistvu,

dezorijentacija i zbunjenost, često praćeni sa halucinacijama (delirijum), agresija,

visoka temperatura sa mišićnom ukočenošću, zbunjenost ili nemir i znojenje, ili ako osjećate

grčevite pokrete mišića koje ne možete kontrolisati, sve ovo mogu biti simptomi ozbiljnih stanja
poznatih kao maligni neuroleptički sindrom; osjećanja euforije, dremljivost, neprekidni brzi pokreti
očiju, nespretnost, nemir, osjećaj opijenosti, znojenje ili ukočeni mišići, koji su simptomi serotoninskog
sindroma; ukočenost, spazam i nevoljni mišićni pokreti,
-

jak bol u očima i smanjen ili zamagljen vid,

vertigo,

sniženje krvnog pritiska; nenormalni, brzi ili nepravilni otkucaji srca, koji mogu dovesti do

nesvjestice; neočekivano krvarenje, na primjer krvarenje desni, krv u mokraći ili prilikom povraćanja, ili
pojava neočekivanih modrica ili prskanje krvnih sudova (prskanje vena),

kašalj, pištanje u grudima (vizing), nedostatak vazduha i visoka temperatura, koji su simptomi

zapaljenja pluća povezani sa povećanjem bijelih krvnih zrnca (plućna eozinofilija),
-

jak abdominalni bol ili bol u leđima (što može biti znak ozbiljnog problema sa crijevima, jetrom ili

pankreasom),
-

svrbež, žuta obojenost kože ili očiju, tamna mokraća, ili simptomi slični gripu, koji su simptomi

zapaljenja jetre (hepatis); mala promjena nivoa jetrenih enzima u krvi,
-

kožni osip, koji može dovesti do pojave plikova ili guljenja kože, svrbeža, blagog osipa,

neobjašnjiva mišićna bol, bol ili slabost (rabdomioliza),

promjena u rezultatitima nekih ispitivanja: produženi QT interval u EKG-u, produženo vrijeme

krvarenja, povećanje prolaktina u krvi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI ZANFEXA

Lijek Zanfexa morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Zanfexa se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25 °C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Zanfexa sadrži
 Aktivna supstanca je venlafaksin.
Zanfexa

37,5 mg tablete.

Jedna tableta sadrži 37,5 mg venlafaksina (42,43 mg u obliku venlafaksin-hidrohlorida).
Zanfexa

50 mg tablete.

Jedna tableta sadrži 50 mg venlafaksina (56,57 mg u obliku venlafaksin-hidrohlorida).
Zanfexa

75 mg tablete.

Jedna tableta sadrži 75 mg venlafaksina (84,86 mg u obliku venlafaksin-hidrohlorida).

 Pomoćne supstance: celuloza mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum skrob glikolat; silcijum
dioksid koloidni bezvodni; magnezijum-stearat; gvožđe-oksid, žuti (E172); i gvožđe-oksid, crveni
(E172).

Kako Zanfexa izgleda i sadržaj pakovanja
Zanfexa tablete su okrugle, bikonveksne tablete, drapkasto-roze boje, sa prelomnom crtom na jednoj
strani i vidljivim tačkama od pigmenta.

Tablete su pakovane u blister pakovanje.
Kutija sadrži 30 tableta od 37,5 mg (3 blistera po 10 tableta), uz priloženo uputstvo.
Kutija sadrži 30 tableta od 50 mg (2 blistera po 15 tableta), uz priloženo uputstvo.
Kutija sadrži 30 tableta od 75 mg (2 blistera po 15 tableta), uz priloženo uputstvo.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođača gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja
Zanfexa

37,5 mg tablete: 04-07.3-2-8628/16 od 12.07.2017.

Zanfexa

50 mg tablete: 04-07.3-2-8471/16 od 12.07.2017.

Zanfexa

75 mg tablete: 04-07.3-2-8629/16 od12.07.2017.