ZARZIO

ZARZIO 480 µg/0.5 mL

1 napunjena šprica sa sigurnosnom zaštitom za iglu u kutiji

Supstance:
filgrastim
Jačina ATC Oblik
480 µg/0.5 mL L03AA02 rastvor za injekciju /infuziju u napunjenoj šprici

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Zarzio 30 MU/0,5 ml rastvor za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici

Zarzio 48 MU/0,5 ml rastvor za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici

Filgrastim

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Zarzio i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite Zarzio
3. Kako se Zarzio uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Zarzio
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ZARZIO I ZA ŠTA SE KORISTI

Zarzio sadrži aktivnu supstancu filgrastim. Pripada grupi bjelančevina koji se nazivaju citokinini i vrlo je
sličan faktoru stimulacije rasta granulocita (G-CSF) koji se prirodno stvara u tijelu. Filgrastim stimuliše
koštanu srž da stvara više bijelih krvnih ćelija koje pomažu u borbi protiv infekcije. Ako je broj bijelih krvnih
ćelija prenizak (neutropenija), povećava se rizik od infekcije.

Primjena hemoterapije u malignim bolestima

Zarzio se upotrebljava da smanji trajanje neutropenije i pojavu febrilne neutropenije (sa povišenom
tjelesnom temperaturom) koja može biti prouzrokovana sa upotrebom citotoksične hemoterapije (lijekovi
za liječenje zloćudnih bolesti) za zloćudne (maligne) bolesti kod djece i odraslih. Ne upotrebljava se kod
pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom (HML) i mijelodisplaznim sindromom (MDS).

Presađivanje (transplantacija) koštane srži

Zarzio se upotrebljava da smanji trajanje neutropenije nakon hemoterapije sa visokim dozama i zračenja
cijelog tijela (radioterapija) poslije čega slijedi presađivanje (transplantacija) koštane srži, kod djece i
odraslih sa povećanim rizikom od produžene teške neutropenije.

Mobilizacija matičnih ćelija iz periferne krvi

Zarzio se upotrebljava da podstiče koštanu srž na oslobađanje (mobilizaciju) matičnih ćelija (MĆH) u
krvotok, tako da sa vremenom mogu da narastu i da se razviju u sve vrste krvnih ćelija: bijele krvne ćelije
(leukocite), crvene krvne ćelije (eritrocite) i krvne pločice (trombocite).

Ako ste oboljeli od maligne (zloćudne) bolesti, ove MĆH će se odstraniti iz Vaše krvi i vratiće Vam se
natrag nakon hemoterapije i/ili radioterapije. S obzirom da hemoterapija i/ili radioterapija mogu da potisnu
aktivnost Vaše koštane srži, na ovaj način će se pomoći da Vam se ubrza oporavak.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Spremite uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj je lijek propisan Vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima može škoditi, čak i ako imaju
znakove bolesti koji su slični Vašima.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Ako darujete (donirate) matične ćelije za drugu osobu, ove ćelije će da se odstrane iz Vaše krvi i da se
primjene odgovarajućem primaocu pošto on/ona primi svoju hemoterapiju i/ili radioterapiju.

Teška hronična neutropenija

Zarzio se upotrebljava kod djece i odraslih da poveća broj bijelih krvnih ćelija i da se smanji pojava i
trajanje infekcija koje su povezane sa posebnim oblicima teške hronične neutropenije: kongenitalnim
(urođenim), cikličnim (ponavljanim) ili idiopatskim (bez poznatog uzroka).

Neutropenija kod HIV infekcije

Zarzio se upotrebljava za liječenje uporne neutropenije kod pacijenata sa uznapredovalom HIV infekcijom
(infekcija sa virusom humane imunodeficijencije), da bi se smanjio rizik od bakterijskih infekcija, kada
drugi vidovi liječenja nisu prikladni.

2. O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE ZARZIO

Nemojte uzimati Zarzio:
-

ako ste preosjetljivi (alergični) na filgrastim ili bilo koji drugi pomoćni sastojak Zarzia (navedeno u
dijelu 6. Dodatne informacije).

Budite posebno oprezni pri uzimanju Zarzia:
Molimo Vas navedite Vašem ljekaru:
-

ako imate osteoporozu

ako bolujete od anemije srpastih ćelija (poremećaj crvenih krvnih ćelija koji dovodi do njihovog
srpastog oblika)

ako imate poseban poremećaj krvi, kao što je mijelodisplazni sindrom (MDS) ili hronična mijeloidna
leukemija (HML)

ako biste bili davalac (donor) krvnih ćelija za drugu osobu i liječite se sa antikoagulantnom terapijom
(lijekovi protiv zgrušavanja krvi) ili imate poteškoće sa krvarenjem.

Budite posebno oprezni sa drugim medicinskim proizvodima za podsticanje stvaranja bijelih krvnih ćelija
Zarzio je jedan lijek iz grupe medicinskih proizvoda koji podstiču stvaranje bijelih krvnih ćelija. Zdravstveni
radnik treba uvijek da zabilježi tačan naziv lijeka koji Vi upotrebljavate.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate druge lijekove ili ste ih nedavno koristili, čak i
ukoliko se ti lijekovi mogu kupiti bez ljekarskog recepta.

Primjena u trudnoći i dojenju
Važno je da navedete Vašem ljekaru ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili ako planirate
trudnoću, jer u tom slučaju ljekar može da odluči da ne biste trebali da upotrebljavate ovaj lijek. Filgrastim
može da utiče na Vašu sposobnost da zatrudnite i održite trudnoću.

Vaš ljekar takođe može da odluči da ne upotrebljavate filgrastim ako dojite, jer nije poznato da li prelazi u
majčino mlijeko.

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama
Zarzio nema uticaj na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim od sastojaka Zarzia
Ovaj lijek sadrži sorbitol (vrsta šećera). Ako Vam je ljekar nekad rekao da imate netoleranciju
(nepodnošljivost) na određene šećere, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE ZARZIO UZIMA

Količina Zarzia koja Vam je potrebna zavisi od Vaše tjelesne težine i tegoba od kojih se liječite.

Primjena hemoterapije u malignim bolestima

Uobičajena doza je 0,5 miliona jedinica (MU) po kilogramu tjelesne težine svaki dan.
Na primjer, ako ste teški 60 kg, Vaša dnevna doza će biti 30 MU. Prvu dozu ne bi trebalo primjeniti u
periodu od 24 sata nakon primljene hemoterapije. Vaše liječenje može da traje do 14 dana. U određenim
vrstama bolesti, međutim, možda će biti potrebno trajanje liječenja do mjesec dana.

Presađivanje (transplantacija) koštane srži

Uobičajena početna doza je 1 miliona jedinica (MU) po kilogramu tjelesne težine svaki dan.
Na primjer, ako ste teški 60 kg, Vaša dnevna doza će biti 60 MU. Normalno ćete da primite ovaj lijek
najkraće nakon 24 sata od Vaše hemoterapije, ali u roku od 24 sata od primljene transfuzije matičnih
ćelija. Ljekar će zatim da radi laboratorijske kontrole Vaše krvi da bi Vam rekao o uspješnosti liječenja, kao
i koliko dugo bi liječenje trebalo da traje.

Mobilizacija matičnih ćelija iz periferne krvi
-

Ako darujete (donirate) matične ćelije sami za sebe, uobičajeno doziranje je 1 MU po kilogramu
tjelesne težine svaki dan. Zarzio ćete dobijati tokom 5 do 7 uzastopnih dana. Liječenje sa Zarziom
treba da se održi do poslednjeg prikupljanja matičnih ćelija.

Ako darujete (donirate) matične ćelije sami za sebe nakon hemoterapije, uobičajeno doziranje je 0,5
MU po kilogramu tjelesne težine svaki dan. Zarzio ćete primati dok se ne postigne očakivani najniži
nivo bijelih krvnih ćelija i dok se ne oporave do normalnih vrijednosti.

Ako ste davaoc (donor) matičnih ćelija za drugu osobu, uobičajeno doziranje je 1 MU po kilogramu
tjelesne težine svaki dan. Liječenje sa Zarziom će trajati 4 do 5 uzastopnih dana.

Vaš ljekar će da redovno provodi laboratorijske analize krvi da bi se utvrdilo najbolje vrijeme za
prikupljanje matičnih ćelija.

Teška hronična neutropenija

Uobičajena početna doza je između 0,5 MU i 1,2 MU po kilogramu tjelesne težine svaki dan u
pojedinačnoj ili podijeljenoj dozi. Vaš ljekar će zatim da provodi laboratorijske analize krvi da utvrdi
uspješnost liječenja i da utvrdi najprihvatljiviju dozu Zarzia za Vas. Neutropenija zahtijeva dugotrajno
liječenje sa Zarziom.

Neutropenija kod HIV infekcije

Uobičajena početna doza je između 0,1 MU i 0,4 MU po kilogramu tjelesne težine svakog dana. Vaš ljekar
će zatim da provodi redovne laboratorijske analize krvi da dobije uvid u uspješnost liječenja. Pošto se broj
bijelih krvnih ćelija vrati na normalne vrijednosti, postoji mogućnost da se smanji učestalost doziranja na
manje od jedanput dnevno. Vaš ljekar će nastaviti sa redovnim laboratorijskim analizama Vaše krvi i
preporučiti će najbolje moguće doziranje za Vas. Možda će biti potrebno dugotrajno liječenja sa Zarziom
da bi se održao normalan broj bijelih krvnih ćelija u Vašoj krvi.

Djeca i adolescenti

Preporuke za doze su iste kao i kod odraslih koji primaju hemoterapiju.

Kako se Zarzio upotrebljava
Uvijek upotrebljavajte Zarzio na tačan način kako Vam je naveo ljekar. Ako niste sigurni provjerite sa
svojim ljekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom. Zarzio se upotrebljava ubrizgavanjem putem

injekcije u tkivo neposredno ispod kože (supkutana ili potkožna injekcija) ili putem intravenske infuzije
(„kap po kap“).

Vaš ljekar će možda odlučiti da bi za Vas bilo prikladnije da sami sebi ubrizgavate Zarzio. Ljekar ili sestra
će da Vam pokažu kako to da učinite. Nemojte pokušavati da sami sebi primjenite lijek ako prethodno
niste obučeni za to.

Upute o tome kako da sami primijenite Zarzio se mogu naći na kraju ovog Upustva.

Ako ste uzeli više Zarzia nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Zarzia nego što ste trebali, obratite se odmah svom ljekaru, medicinskoj sestri ili
farmaceutu.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete Zarzio
Ako ste zaboravili uzeti dozu Zarzia, trebali biste se obratiti Vašem ljekaru da Vam savjetuje kad da
uzmete sljedeću dozu.

Ako prekinete terapiju sa Zarziom
Vaš ljekar će da Vam kaže kad možete da prestanete sa upotrebom Zarzia. Sasvim je ispravno da možete
da imate nekoliko ciklusa liječenja sa Zarziom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i drugi lijekovi, tako i Zarzio može da ima neželjena dejstva, mada ih svi ne dobijaju.
Molimo Vas da odmah kažete Vašem ljekaru ako Vam se javi bilo koji od sljedeće navedenih neželjenih
dejstava ili kombinacija nekog od njih:

oticanje ili nadutost koje može da bude povezano sa slabijim protokom vode, poteškoćama u disanju,
otokom trbuha i osjećajem punoće u trbuhu, kao i opštim osjećajem umora. Ovi simptomi brzo nastaju.

Navedeni simptomi mogu da budu manje česti (mogu da se jave kod 1 od 100 osoba) i da označavaju
stanje koje se naziva „Sindrom kapilarnog curenja“ koji dovodi do isticanja krvi iz malih krvnih sudova u
Vaš organizam i zahtijeva hitno medicinsko liječenje.

Molimo Vas, hitno recite Vašem ljekaru:

ako Vam se javi kašalj, povišena tjelesna temperatura i poteškoće u disanju, jer kod Vas mogu da
nastanu neželjena dejstva od strane disajnog sistema kao što su upala pluća (pneumonija) ili
respiratorni distres (specifičan oblik akutnog zatajenja funkcije disajnog sistema)

ako Vam se pojavi bol u gornjem lijevom dijelu trbuha ili bol u vrhu ramena s obzirom da ovo može biti
povezano sa tegobama sa slezenom

ako Vam se jave iznenadne poteškoće u disanju ili ošamućenost, otok lica ili grla, modrice po koži ili
osip. S obzirom da ovo može biti ozbiljna alergijska reakcija, odmah obustavite sa primjenom injekcije
i potražite medicinsku pomoć.

Procjena učestalosti neželjenih dejstava se bazira na sljedećim podacima o učestalosti: vrlo često (≥1/10),
često (≥1/100, <1/10), manje često (≥1/1000, <1/100), rijetko (≥1/10000, <1/1000), vrlo rijetko (<1/10000),
nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka).

Vrlo česta neželjena dejstva

bol u kostima, mišićima i zglobovima

povećanje nivoa u krvi mokraćne kiseline i određenih enzima

smanjenje šećera u krvi

leukocitoza (nenormalno povišen broj bijelih krvnih ćelija u krvi)

nizak nivo krvnih pločica - trombocita (što povećava rizik od krvarenja ili modrica)

nizak nivo crvenih krvnih ćelija - eritrocita (što može da dovede do bljedila kože i da prouzrokuje
slabost i osjećaj nedostatka vazduha)

glavobolja

krvarenje na nos

uvećanje slezene.

Česta neželjena dejstva

proljev

bol na mjestu primjene injekcije

gubitak kose

osip

uvećanje jetre

upala krvnih sudova kože

gubitak kalcijuma iz kostiju (osteoporoza)

poremećaji slezene.

Manje česta neželjena dejstva

pad krvnog pritiska

alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti), uključujući i anafilaktičku reakciju (ošamućenost, izražen
pad krvnog pritiska, poteškoće u disanju), angioedem (bolno oticanje lica ili grla), poteškoće u disanju,
nizak krvni pritisak, osip po koži, koprivnjača; ove tegobe mogu da se jave na početku liječenja ili za
vrijeme liječenja

pogoršanje reumatoidnog artritisa (hronična upala vezivnog tkiva zglobova sa pojavom bolova i
gubitkom funkcije) ili simptoma artritisa (upale zglobova)

pojava krvi ili bjelančevina u urinu.

Rijetka neželjena dejstva

vaskularni poremećaji, uključujući venookluzivnu bolest (bolest koja utiče na jetru) i zadržavanje
tečnosti, što može da prouzrokuje oticanje ekstremiteta (udova).

Vrlo rijetka neželjena dejstva

poteškoće pri mokrenju

Sweetov sindrom (modro prebojene, uzdignute, bolne promjene na ekstremitetima, ponekad na licu i
vratu sa povišenom tjelesnom temperaturom)

zadržavanje tečnosti u plućima, krvarenje u plućima, iskašljavanje krvi, nedostatak kisika, zapaljenje u
plućima (koje može da prouzrokuje osjećaj nedostatka vazduha, kašalj, povišenu tjelesnu
temperaturu), u nekim slučajevima ovo može da dovede do zatajenja funkcije pluća ili Adultnog
respiratornog distres sindroma (specifičan oblik akutnog zatajenja funkcije disajnog sistema), sa
smrtnim ishodom

kriza srpastih ćelija (akutno zatajenje crvenih krvnih ćelija) kod pacijenata sa bolesti srpastih ćelija

ruptura slezene.

Nepoznata učestalost

odbacivanje presađene koštane srži

bol i otok zglobova, slično gihtu (metabolička upala zglobova) što se naziva pseudogiht.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom
Uputstvu, molimo Vas obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI ZARZIO

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C.

Zarzio može da se skloni iz frižidera i da se ostavi na sobnoj temperaturi (ne preko 25°C) za jednokratni
period od maksimalnih 72 sata. Po isteku ovog vremena, medicinski proizvod ne treba vraćati nazad u
frižider i trebao bi da se odbaci.

Čuvati napunjenu špricu u vanjskom kartonskom pakovanju da bi se zaštitila od svjetlosti.

Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci.

Nakon razblaživanja:

Fizička i hemijska stabilnost pri upotrebi razblaženog rastvora za infuziju je 24 sata na temperaturi od 2°C
do 8°C. Sa mikrobiološkog stajališa, ovaj medicinski proizvod se treba odmah upotrijebiti. Ako se ne
upotrijebi odmah, vrijeme čuvanja i uslovi čuvanja razblaženog lijeka do primjene, odgovornost su
korisnika i ne bi trebalo normalno da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, izuzev ako se
razblaživanje nije obavilo u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Nemojte koristiti lijek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji. Datum isteka upotrebe
lijeka se odnosi na poslednji dan u mjesecu.
Nemojte koristiti lijek ako primjetite bilo koji znak oštećenja.

Lijekovi se ne trebaju odlagati putem tečnog otpada ili putem kućnog otpada. Pitajte vašeg farmaceuta
kako da odložite lijekove kojima je istekao datum upotrebe. Ove mjere pomažu da se očuva životna
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Zarzio
Aktivna supstanca je filgrastim.

Zarzio 30 MU/0,5 ml rastvor za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici.

Svaka napunjena šprica sadrži 30 MU filgrastima u 0,5 ml, što odgovara 60 MU/ml.

Zarzio 48 MU/0,5 ml rastvor za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici.

Svaka napunjena šprica sadrži 48 MU filgrastima u 0,5 ml, što odgovara 96 MU/ml.

Ostali pomoćni sastojci su:
Glutaminska kiselina
Sorbitol (E420)
Polisorbat 80
Voda za injekcije.

Sadržaj i način pakiranja
Zarzio je bistri, bezbojni do blago žućkasti rastvor za injekcije ili infuziju u napunjenoj šprici.

Zarzio je dostupan u pakovanju od 1 napunjene šprice sa injekcionom iglom i sa ili bez siguronosne zaštite

za iglu.

Režim izdavanja lijeka
SZU – Lijek se upotrebljava u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek Farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanja lijeka u promet)
Sandoz GmbH, Biochemiessstre 10, 6250 Kundl, Austrija

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Zarzio 30 MU/0,5 ml rastvora za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici bez sigurnosne zaštite: reg.br.: 04-
07.9-847/13, datum reg.: 01.11.2013
Zarzio 30 MU/0,5 ml rastvora za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici sa sigurnosnom zaštitom: reg.br.:
04-07.9-848/13, datum reg.: 01.11.2013
Zarzio 48 MU/0,5 ml rastvora za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici bez sigurnosne zaštite: reg.br.: 04-
07.9-852/13, datum reg.: 01.11.2013
Zarzio 48 MU/0,5 ml rastvora za injekciju ili infuziju u napunjenoj šprici sa sigurnosnom zaštitom: reg.br.:
04-07.9-853/13, datum reg.: 01.11.2013

Datum revizije uputstva
Septembar, 2014

Detaljne informacije o ovom lijeku su dostupne na website-u Evropske Agencije za Lijekove (EMA):

http://www.ema.europa.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upute za samostalnu primjenu lijeka
Ovo poglavlje sadrži podatke o tome kako sami sebi možete davati injekciju Zarzia. Važno je da ne
pokušavate da sami sebi date injekciju, osim ako Vas prije toga nisu obučili ljekar ili medicinska sestra.
Zarzio je dostupan sa ili bez siguronosne zaštite za iglu i ljekar ili medicinska sestra će Vam pokazati kako
da ih upotrebljavate. Ako niste sigurni o samom postupku primjene ili imate bilo kakva dodatna pitanja,
molimo Vas obratite se svom ljekaru ili medicinskoj sestri za pomoć.

Kako da samostalno ubrizgam Zarzio?
Potrebno je da sami date injekciju (supkutana ili potkožna injekcija) u tkivo ispod kože. Ljekar ili
medicinska sestra će da Vam kažu koliko često treba da primjenjujete injekcije.

Šta mi je sve potrebno?
Da biste sami sebi dali potkožnu injekciju biće Vam potrebno:

1. Nova napunjena šprica Zarzia sa ili bez siguronosne zaštite za iglu.
2. Tupferi sa alkoholom ili slično.
3. Neprobojni kontejner za odlaganje upotrebljenih šprica ako upotrebljavate Zarzio napunjenje šprice

bez siguronosne zaštite za iglu.

Šta treba da uradim prije nego primjenim potkožnu injekciju Zarzia?

1. Uzmite pakovanje Zarzia iz frižidera. Slučajno izlaganje temperaturi smrzavanja ne utiče štetno na

stabilnost Zarzia.

2. Ne tresite pakovanje sa napunjenom špricom.
3. Provjerite da li je ispravna jačina lijeka koju Vam je propisao ljekar.
4. Provjerite datum roka upotrebe koji je naveden na kartonskom pakovanju i na etiketi na šprici

(označeno kao EXP). Nemojte lijek upotrebljavati ako je istekao poslednji dan navedenog mjeseca.

5. Pogledajte izgled Zarzia. Mora biti bistar. Ako je mutan ili ima čestica, tada Zarzio ne smijete

upotrebljavati.

6. Za lakšu primjenu, ostavite napunjenu špricu da se ugrije pola sata na sobnoj temperaturi ili nježno

držite napunjenu špricu nekoliko minuta u rukama. Nemojte Zarzio zagrijavati na bilo koji drugi način
(npr. nemojte zagrijavati u mikrovalnoj pećnici ili u vreloj vodi).

7. Ne uklanjajte plastični poklopac sa igle dok niste spremni za ubrizgavanje lijeka.
8. Temeljito operite ruke.
9. Pronađite udobno, dobro osvjetljeno mjesto i stavite na dohvat ruke špricu, alkoholne tupfere i ako

Vam je potreban, neprobojni kontejner.

Kako pripremam injekciju Zarzia?
Prije nego ubrizgate Zarzio, morate da uradite sljedeće:
1. Nježno uklonite plastični poklopac sa igle, ali bez uvrtanja. Ne dodirujte iglu i ne pritišćite klip šprice.
2. Pridržite špricu sa iglom usmjerenom „prema gore“ da provjerite da li postoje mjehurići vazduha u

šprici. Ako postoje, potisnite sav vazduh iz šprice lagano potiskujući klip prema gore (izbjegavajte
potiskivanje tečnosti iz šprice).

3. Brizgalica ima označenu skalu. Pritisnite klip do broja (u mililitrima, ml) koji odgovara dozi Zarzia koju

Vam je ljekar propisao.

4. Provjerite ponovo da budete sigurni da je ispravna doza Zarzia u šprici.
5. Sada možete da upotrijebite napunjenu špricu.

Gdje da ubrizgam injekciju Zarzia?
Najprikladnija mjesta za primjenu injekcije su:
-

Vrh bedara i

Trbuh, izuzev područja oko pupka.

Mijenjajte mjesto za ubrizgavanje lijeka svaki put da bi se izbjegao bol (osjetljivost) na istom mjestu. Ako
Vam injekciju daje neko drugi, takođe je možete primjenjivati i na zadnjoj strani ruku.

Kako da ubrizgam injekciju Zarzia?
1. Dezinfikujte kožu sa alkoholnim tupferom i lagano štipnite kožu između palca i kažiprsta, bez

stiskanja.

2. Ubodite iglu pod kožu pod uglom od prosječno 45

°

upravo kako su Vam pokazali ljekar ili medicinska

sestra.

3. Lagano povucite klip šprice da provjerite da niste proboli krvni sud. Ako vidite krv u šprici, izvadite iglu

i ponovo ubodite na drugo mjesto.

Napunjena šprica bez siguronosne zaštite za iglu
4. Stalno držite kožu lagano štipnutu, pritisnite klip šprice lagano i ravnomjerno.
5. Pošto ste ubrizgali tečnost, izvadite iglu i pustite kožu.
6. Odložite upotrebljenu špricu u neprobojni kontejner. Upotrijebite jednu špricu za jednu primjenu.

Napunjena šprica sa siguronosnom zaštitom za iglu
4. Stalno držite kožu lagano štipnutu, pritisnite klip šprice lagano i ravnomjerno dok se ne primjeni cijela

doza lijeka i dok se klip ne može više potisnuti. Ne otpuštajte pritisak na klipu!

5. Pošto ste ubrizgali tečnost, izvadite iglu zadržavajući pritisak na klipu i zatim pustite kožu.
6. Pustite klip šprice. Siguronosna zaštita za iglu će brzo prekriti iglu.
7. Upotrijebite jednu šprice za jednu primjenu.

Zapamtite
Ako imate bilo kakvih problema, nemojte se ustručavati da se obratite Vašem ljekaru ili medicinskoj sestri
za savjet i pomoć.

Odlaganje upotrebljenih šprica
Upotrebljene šprice bi se trebale odložiti u skladu sa lokalnim preporukama.

Napunjena šprica bez siguronosne zaštite za iglu
-

Ne vraćajte poklopac na upotrebljenu špricu.

Stavite upotrebljenu špricu u neprobojni kontejner i držite ga van dohvata i pogleda djece.

Napunjen neprobojni kontejner odložite po uputama koje su Vam dali ljekar, medicinska sestra ili
farmaceut.

NIKAD ne stavljajte upotrebljene šprice u Vaš kućni otpad.

Napunjena šprica sa siguronosnom zaštitom za iglu
-

Siguronosna zaštita za iglu sprečava ubodne povrede sa iglom nakon upotrebe, tako da nisu potrebne
posebne mjere opreza za odlaganje. Špricu odložite po uputama koje su Vam dali ljekar, medicinska
sestra ili farmaceut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sljedeće informacije su namijenjene samo za ljekare ili zdravstvene radnike:

Prije upotrebe rastvor bi trebalo vizuelno pregledati.
Samo bistra rastvor bez čestica se treba upotrebljavati. Slučajno izlaganje temperaturi smrzavanja ne
utiče štetno na stabilnost Zarzia.

Zarzio ne sadrži konzervanse: u pogledu mogućeg rizika od mikrobiološke kontaminacije, Zarzio šprice su
samo za jednokratnu primjenu.

Razblaženje prije primjene
Ako je potrebno, Zarzio se može razrijediti u rastvoru 5% glukoze (50 mg/ml).
Razblaženje do konačne koncentracije <0,2 MU/ml (2 µg/ml) se ne preporučuje u bilo kom periodu.
Za pacijente koji se liječe sa filgrastimom razblaživanje do koncentracije <1,5 MU/ml (15 µg/ml) treba da
bude sa humanim albuminom (HSA) do konačne koncentracije od 2 mg/ml.

Primjer:
Ako je konačni volumen od 20 ml, ukupnoj dozi filgrastima manjoj od 30 MU (300 µg) treba dodati 0,2 ml
20% humanog serumskog albumina (200 mg/ml) (Ph.Eur.).

Kada se razrijedi sa 5% rastvorom glukoze (50 mg/ml), filgrastim je kompatibilan sa staklom i većinom
plastike uključujući polivinilhlorid, poliolefin (kopolimer polipropilena i polietilena) i polipropilen.

Nakon razblaženja: Fizička i hemijska stabilnost pri upotrebi razrijeđenog rastvora za infuziju je 24 sata na
temperaturi od 2°C do 8°C. Sa mikrobiološkog stajališa, ovaj medicinski proizvod se treba odmah
upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme skladištenja i uslovi čuvanja razrijeđenog lijeka do
primjene, odgovornost su korisnika i ne bi trebalo normalno da bude duže od 24 sata na temperaturi od
2°C do 8°C, izuzev ako se razrjeđenje nije obavilo u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Upotreba napunjene šprice sa siguronosnom zaštitom za iglu
Siguronosna zaštita za iglu prekriva iglu nakon ubrizgavanja lijeka da bi se spriječile ubodne povrede sa
iglom. Ona ne utiče na normalno obavljane funkcije šprice. Pritisnite klip šprice lagano i ravnomjerno dok
se ne primjeni cijela doza i dok se klip ne može dalje pritisnuti. Zadržavajući pritisak na klipu, izvadite
špricu iz pacijenta. Siguronosna zaštita za iglu će da prekrije iglu kada se oslobodi pritisak sa klipa šprice.

Upotreba napunjene šprice bez siguronosne zaštite za iglu
Primjeniti dozu po standardnom protokolu.

Odlaganje
Bilo koji lijek ili otpadni materijal bi se trebao odložiti u skladu sa lokalnim preporukama.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------