Supstanca: Uključujući kombinacije sa polipeptidima