AMINOSOL 10%

AMINOSOL 10% 5 g000 mL+ 7.4 g000 mL+ 6.2 g000 mL+ 9.31 g000 mL+ 4.3 g000 mL+ 4.4 g000 mL+ 5.1 g000 mL+ 2 g000 mL+ 12 g000 mL+ 3 g000 mL+ 14 g000 mL+ 11 g000 mL+ 11.2 g000 mL+ 6.5 g000 mL+ 0.4 g000 mL+ 1 g000 mL

1 staklena boca sa 500 ml rastvora za infuziju, u kutiji

Supstance:
aminokiseline
Jačina ATC Oblik
5 g000 mL+ 7.4 g000 mL+ 6.2 g000 mL+ 9.31 g000 mL+ 4.3 g000 mL+ 4.4 g000 mL+ 5.1 g000 mL+ 2 g000 mL+ 12 g000 mL+ 3 g000 mL+ 14 g000 mL+ 11 g000 mL+ 11.2 g000 mL+ 6.5 g000 mL+ 0.4 g000 mL+ 1 g000 mL B05BA01 rastvor za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Aminosol 10%, rastvor za infuziju
izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin,
taurin, triptofan

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake
bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Aminosol 10% i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Aminosol 10%
3. Kako se upotrebljava lijek Aminosol 10%
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Aminosol 10%
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK AMINOSOL 10% I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Rastvor Aminosol 10% se koristi za ishranu kada pacijent ne može da jede (da unosi hranu oralnim putem).
Obezbeđuje aminokiseline kako bi Vaš organizam mogao da ih koristi za izgradnju proteina (potrebnih za
funkcionisanje svih tkiva).
Rastvor Aminosol 10% se najčešće primjenuje u kombinaciji sa rastvorima masti, ugljenih-hidrata, soli i
vitamina, koji zajedno obezbeđuju kompletnu parenteralnu ishranu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK AMINOSOL 10%

Lijek Aminosol 10% ne smijete koristiti:

ukoliko kod Vas postoji poremećaj metabolizma aminokiselina (kada organizam ne može da
iskorišćava aminokiseline)

ako postoji metabolička acidoza (stanje kada je nivo kiselina u tjelesnim tečnostima i tkivima suviše
visok)

ako Vam je smanjena funkcija bubrega, ali niste na dijalizi ili bilo kom tretmanu filtracije krvi

ako Vam je ozbiljno oštećena funkcija jetre

ako postoji opterećenje tečnošću (veća zapremina tečnosti u krvotoku)

u stanju šoka

ako postoji hipoksija (nizak nivo kiseonika)

kod dekompenzovane srčane slabosti (srčana insuficijencija)

Rastvor Aminosol 10% se ne smije primjenjivati kod novorođenčadi.
Za parenteralnu ishranu odojčadi i male djece ljekar će primjeniti rastvore aminokiselina namijenjene
pedijatrijskoj populaciji, kako bi se zadovoljile različite metaboličke potrebe djece.

Kada uzimate lijek Aminosol 10% posebno vodite računa ukoliko:

imate nizak nivo kalijuma (hipokalijemiju)

imate nizak nivo natrijuma (hiponatrijemiju)

imate deficijenciju (nedostatak) folata

imate srčanu slabost (srčanu insuficijenciju)

Ljekar ili medicinska sestra će provjeriti rastvor na prisustvo nečistoća prije primjene.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one

koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, homeopatske lijekove ili visoke doze vitamina.


Za sada nisu zabilježene interakcije lijeka Aminosol 10% sa drugim lijekovima.

Primena lijeka Aminosol 10% u periodu trudnoće i dojenja

Ljekar će odlučiti o primjeni lijeka Aminosol 10% ukoliko ste trudni, sumnjate na trudnoću ili dojite.

Uticaj lijeka Aminosol 10% na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Aminosol 10% nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK AMINOSOL 10%

Lijek Aminosol 10% se primjenjuje sporom intravenskom infuzijom (u venu).
Količina i brzina infuzije zavisi od potreba pacijenta.

Vaš ljekar će odlučiti o pravilnoj dozi koju ćete primiti.
Vaš ljekar ili medicinska sestra će pripremiti i dati Vam lijek Aminosol 10%.

Rastvor se primjenjuje sve dotle dok je parenteralna ishrana neophodna.
Bićete praćeni tokom trajanja terapije.

Ako ste primili više lijeka Aminosol 10% nego što je trebalo

Ovaj lijek se primjenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, tako da nije vjerovatno da ćete primiti
previsoku dozu. Ipak, ako se javi mučnina, povraćanje i drhtavica, odmah recite Vašem ljekaru.
Ako primjetite ove simptome ili vjerujete da ste primili više lijeka nego što bi trebalo, obratite se Vašem
ljekaru.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Aminosol 10%

Ljekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijate lijek, tako da nije verovatno da će neka doza
biti izostavljena. Međutim, recite ljekaru ili medicinskoj sestri, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu
lijeka.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Aminosol 10%

O prekidu primjene lijeka odlučuje ljekar.
Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog ljieka pitajte Vašeg ljekara.
4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, lijek Aminosol 10% može izazvati neželjena dejstva, ali ih ne moraju dobiti svi.

Ukoliko se kontraindikacije, mjere predostrožnosti i preporuke doziranja poštuju, neželjena dejstva nisu
poznata i ne očekuju se.

Ukoliko se infuzija primjenjuje preko periferne vene, mogu se javiti sljedeća neželjena dejstva:
-bolna i osetljiva vena
-tromboflebitis (formiranje ugruška i upala površinske vene)

Ukoliko primjetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija lijeka Aminosol 10%, a nisu

pomenuti u uputstvu, obavjestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK AMINOSOL 10%

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

2 godine.
Nemojte koristiti lijek Aminosol 10% poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 30°C, u kutiji, u cilju zaštite od svjetlosti.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Aminosol 10%

Aktivne supstance su:
Aktivne supstance su valin, izoleucin, leucin, lizin acetat, metionin, treonin, fenilalanin, triptofan, arginin,
histidin, alanin, glicin, prolin, serin, tirozin, taurin

500 ml rastvora sadrži:
valin

3,100 g

izoleucin

2,500 g

leucin

3,700 g

lizin acetat (lizin ≈ 3,300 g)

4,655 g

metionin

2,150 g

treonin

2,200 g

fenilalanin

2,550 g

triptofan

1,000 g

arginin

6,000 g

histidin

1,500 g

alanin

7,000 g

glicin

5,500 g

prolin

5,600 g

serin

3,250 g

tirozin

0,200 g

taurin

0,500 g

Ostali sastojci su:
sirćetna kiselina, glacijalna
voda za injekcije

Kako izgleda lijek Aminosol 10% i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan rastvor.
500 ml rastvora.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se primjenuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole:
Aminosol 10%, rastvor za infuziju: 04-07.3-2-4658/16 od 12.01.2017.