APOCOR

APOCOR 5 mg tableta

28 tableta (4 blistera po 7 tableta)

Supstance:
ramipril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C09AA05 tableta

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Apocor
2,5 mg
5 mg
10 mg
tableta
ramipril

Proĉitajte ĉitavo uputstvo paţljivo prije nego što poĉnete uzimati ovaj lijek.
-

Saĉuvajte ovo uputstvo. Moţda ćete ga trebati ponovo proĉitati.

-

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, upitajte svog doktora ili farmaceuta.

-

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. To im moţe naškoditi, ĉak i ako imaju

simptome jednake vašima.
-

Ako bilo koja od nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije

navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da obavijestite svog doktora ili farmaceuta.

U ovom uputstvu je navedeno sljedeće:
1.

Što je Apocor i za što se koristi

2.

Prije nego poĉnete uzimati Apocor

3.

Kako uzimati Apocor

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako ĉuvati Apocor

6.

Dodatne informacije


1. ŠTO JE APOCOR I ZA ŠTO SE KORISTI?
Apocor sadrţi lijek koji se zove ramipril. On pripada grupi lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori
enzima koji konvertiraju angiotenzin). Apocor radi kroz:
-

Smanjivanje proizvodnje tvari vašeg tijela koje bi mogle povisiti krvni pritisak

-

Opušta i širi vaše krvne ţile.

-

Ĉini da vaše srce lakše pumpa krv u vašem tijelu.

Apocor se moţe koristiti:
-

Za lijeĉenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije).

-

Da biste smanjili rizik za srĉani udar ili moţdani udar.

-

Da bi se smanjio rizik ili odgodilo pogoršanje problema s bubrezima (bez obzira da li imate ili

nemate dijabetes).
-

Za lijeĉenje srca kad ono ne moţe pumpati dovoljno krvi u vaše tijelo (zatajenje srca).

-

Kao lijeĉenje nakon srĉanog udara (infarkt miokarda) kompliciranog s zatajenjem srca.


2.

PRIJE NEGO POĈNETE UZIMATI APOCOR

Nemojte uzimati Apocor:
-

Ako ste alergiĉni (preosjetljivi) na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili bilo koji drugi sastojak

Apocora (vidi taĉku 6). Znakovi alergijske reakcije mogu ukljuĉivati: osip, probleme sa gutanjem ili sa
disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.
-

Ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju pod nazivom "angioedem", ĉiji su znakovi svrab, osip

(urtikarija), crveni tragovi na rukama, nogama i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko oĉiju i usana,
oteţano disanje i gutanje.
-

Ako imate dijalizu ili bilo koju drugu vrstu filtracije krvi. Zavisno o ureĊaju koji se koristi, Apocor

moţe biti neodgovarajući za vas.
-

Ako imate problema s bubrezima, gdje se dotok krvi u bubrezima smanjuje (stenozom bubreţnih

arterija).
- Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubreţnu funkciju i lijeĉite se lijekom za sniţavanje krvnog
pritiska koji sadrţi aliskiren.
-

Ako ste trudni više od 3 mjeseca. TakoĊer je bolje izbjegavati Apocor u ranoj trudnoći (vidjeti dio

"Trudnoća i dojenje").
-

Ako je vaš krvni pritisak izuzetno nizak ili nestabilan. Vaš doktor će morati napraviti ovu procjenu.

-

Tokom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (vidi dio ispod "Trudnoća i dojenje")

2

Ne uzimajte Apocor, ako se bilo šta od navedenog odnosi na vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se s
doktorom prije uzimanja Apocora.

Budite oprezni s Apocorom
Provjerite sa svojim doktorom ili farmaceutom prije uzimanja lijekova:
-

Ako imate probleme srca, jetre ili bubrega.

-

Ako ste izgubili puno tjelesne soli ili tekućine (kroz bolest (povraćanje), imate proljev, znojenje više

nego inaĉe, nizak nivo soli u prehrani, uzimate diuretike (tablete za uriniranje) dugo vremena ili ste imali
dijalizu)
-

Ako ćete imati tretman za smanjenje alergije na ubod pĉele ili ose (desenzitivizacija)

-

Ako ćete primiti anestetik. To moţe biti anestetik za operaciju ili stomatološki tretman. Moţda ćete

zato morati prestati uzimati Apocor jedan dan unaprijed. Obratite se svom doktoru za savjet.
-

Ako imate velike koliĉine kalija u krvi (prikazano u rezultatima analize krvi).

-

Ako imate kolagensku bolest krvnih ţila, kao što su skleroderma ili sistemski lupus ili eritematoza.

-

Morate obavijestiti doktora ako mislite da ste (ili moţete postati) trudni. Apocor se ne preporuĉuje

u prva 3 mjeseca trudnoće, a moţe uzrokovati ozbiljnu štetu bebi nakon 3 mjeseca trudnoće (vidi dio ispod
"Trudnoća i dojenje").
- Ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za lijeĉenje visokog krvnog
pritiska:

-

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan, irbesartan),
naroĉito ako imate bubreţne tegobe povezane sa šećernom bolešću.

-

aliskiren


Ljekar Vam moţe provjeriti bubreţnu funkciju, krvni pritisak i koliĉinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima.
Vidjeti takoĊe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Apocor”.

Djeca

Apocor se ne preporuĉuje za primjenu kod djece i adolescenata mlaĊih od 18 godina, jer sigurnost i
efikasnost kod djece za Apocor još nije utvrĊena.

Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim doktorom prije
uzimanja Apocora.

Uzimanje Apocora s drugim lijekovima
Obavijestite doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, ukljuĉujući i lijekove
koji se izdaju bez recepta (ukljuĉujući i biljne lijekove). To je zato što Apocor moţe utjecati na naĉin kako
neki drugi lijekovi djeluju. TakoĊer, neki lijekovi mogu utjecati na naĉin na koji Apocor djeluje.
Obavijestite doktora ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova.
Sljedeće moţe uĉiniti da Apocor djeluje slabije:
-

Lijekovi koji se koriste za ublaţavanje bolova i upala (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID),

kao što su ibuprofen ili indometacin i aspirin).
-

Lijekovi koji se koriste za lijeĉenje niskog krvnog pritiska, šok, zatajenja srca, astme ili alergija,

kao što su efedrin, noradrenalin i adrenalin. Vaš doktor će morati provjeriti vaš krvni pritisak.

Obavijestite doktora ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova.
Sljedeće moţe povećati šanse za dobivanje nuspojava ako ih koristite sa Apocorom:
-

Lijekovi koji se koriste za ublaţavanje bolova i upala (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID),

kao što su ibuprofen ili indometacin i aspirin).
-

Lijekovi za rak (kemoterapija).

-

Lijekovi za zaustavljanje odbacivanja organa nakon transplantacije, kao što su ciklosporin.

-

Diuretici (tablete za uriniranje), kao što su furosemid.

-

Lijekovi koji mogu povećati koliĉinu kalija u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, kalij

soli i heparin (za razrjeĊivanje krvi).
-

Steroidni lijekovi protiv upale, kao što su prednizolon.

-

Alopurinol (koristi se za smanjenje mokraćne kiseline u krvi).

3

-

Prokainamid (za probleme srĉanog ritma).


Obavijestite doktora ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer na njih moţe utjecati Apocor:
-

Lijekovi za dijabetes, kao što su oralni lijekovi za sniţavanje glukoze i inzulin. Apocor moţe sniziti

koliĉinu šećera u krvi. Provjerite paţljivo svoje koliĉine šećera u krvi dok uzimate Apocor
-

Litij (za psihiĉke probleme). Apocor moţe povećati koliĉinu litija u krvi. Vaša koliĉina litija će morati

biti paţljivo provjerena od strane doktora.

Ljekar će Vam moţda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
- Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takoĊe informacije pod
naslovima ”Nemojte uzimati Apocor” i “Budite oprezni s Apocorom”).

Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim doktorom prije
uzimanja Apocora.

Uzimanje Apocora s hranom i alkoholom
-

Pijenje alkohola s Apocorom moţe uĉiniti da osjećate vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ako ste zabrinuti

za to koliko moţete popiti dok uzimate Apocor, porazgovarajte sa svojim doktorom jer lijekovi koji se
koriste za smanjenje krvnog pritiska i alkohol mogu imati i dodatne efekte.
-

Apocor se moţe uzeti sa ili bez hrane.


Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate obavijestiti doktora ako mislite da ste (ili bi mogli postati) trudni.
Vaš doktor će vam savjetovati da prestanete uzimati Apocor prije nego što zatrudnite ili ĉim saznate da ste
trudni, te će vam savjetovati da se neki drugi lijek koristi umjesto Apocora. Apocor se ne preporuĉuje u
ranoj trudnoći, a ne smije se uzimati uopće kada proĊe više od 3 mjeseca trudnoće, jer moţe uzrokovati
ozbiljnu štetu za dijete ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite doktora ako dojite ili namjeravate dojiti. Apocor se ne preporuĉuje majkama koje doje, a vaš
doktor moţe izabrati drugu terapiju za Vas ako ţelite dojiti, posebno ako je vaše dijete novoroĊenĉe, ili je
roĊeno prerano.
Pitajte svog doktora ili farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.
Morate obavijestiti doktora ako mislite da ste (ili bi mogli postati) trudni
Vi ne bi trebali uzimati Apocor u prvih 12 sedmica trudnoće, a ne smije se uopće koristiti nakon 13.
sedmice pošto njegovo korištenje tokom trudnoće eventualno moţe biti štetno za dijete.
Ako zatrudnite dok uzimate Apocor, odmah obavijestite Vašeg doktora.
Prebacivanje na odgovarajuću alternativu lijeĉenja treba provesti prije planirane trudnoće.
Vi ne bi trebali uzimati Apocor ako dojite.

Pitajte svog doktora ili farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama

Moţete osjećati vrtoglavicu kada uzimate Apocor. Ovo je vjerojatnije da se dogodi kada poĉnete uzimati
Apocor ili poĉnete uzimati veću dozu. Ako se to dogodi, nemojte voziti ili koristiti alate ili mašine.

3. KAKO UZIMATI APOCOR
Uvijek uzimajte Apocor taĉno onako kako vam je rekao doktor. Trebali biste provjeriti sa svojim doktorom
ili farmaceutom ako niste sigurni.

Uzimanje ovog lijeka:

-

Uzmite ovaj lijek oralno u isto doba dana svaki dan.

-

Progutajte tablete cijele s tekućinom.

-

Nemojte drobiti ili ţvakati tablete.

4

Koliko uzeti

Lijeĉenje povišenog krvnog pritisaka

-

Uobiĉajena poĉetna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

-

Vaš doktor će prilagoditi koliĉinu koja će dovesti vaš krvni pritisak pod kontrolu.

-

Maksimalna doza je 10 mg jedanput na dan.

-

Ako već uzimate diuretike (tablete za uriniranje), vaš doktor moţe zaustaviti ili smanjiti
koliĉinu diuretika koje uzimate prije poĉetka lijeĉenja s Apocorom.

Da biste smanjili rizik od srĉanog udara ili moţdanog udara.

-

Uobiĉajena poĉetna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

-

Vaš doktor moţe odluĉiti povećati koliĉinu koju moţete uzeti.

-

Uobiĉajena doza je 10 mg jednom dnevno.

Lijeĉenje treba smanjiti ili odgoditi zbog pogoršanja problema s bubrezima

-

Moţete poĉeti sa dozom od 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

-

Vaš doktor će prilagoditi koliĉinu koju uzimate.

-

Uobiĉajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.

Lijeĉenje zatajenja srca

-

Uobiĉajena poĉetna doza je 1,25 mg jednom dnevno.

-

Vaš doktor će prilagoditi koliĉinu za Vas.

-

Maksimalna doza je 10 mg dnevno. Dva uzimanja dnevno treba preferirati.

Lijeĉenje nakon što ste imali srĉani udar

-

Uobiĉajena poĉetna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dva puta dnevno.

-

Vaš doktor će prilagoditi koliĉinu za Vas.

-

Uobiĉajena doza je 10 mg dnevno. Dva uzimanja dnevno treba preferirati.

Starije osobe

Vaš doktor će smanjiti poĉetnu dozu i prilagoditi lijeĉenje sporije.

Ako uzmete više Apocora nego što ste trebali
Odmah obavijestite doktora ili otiĊite u hitni odjel najbliţe bolnice. Nemojte voziti u bolnicu, naĊite nekog
drugog da vas odveze ili nazovite hitnu pomoć. Ponesite pakovanje lijeka.
Ovo je zato da doktor zna šta ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Apocor
-

Ako propustite dozu, uzmite normalnu dozu kada vam sljedeći put bude vrijeme.

-

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu tabletu.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, upitajte svog doktora ili farmaceuta.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Apocor moţe izazvati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Prestanite uzimati Apocor i odmah posjetite doktora, ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih
nuspojava - moţda ćete trebati hitnu medicinsku pomoć:
-

Oticanje lica, usana ili grla koje ĉine gutanje ili disanje teškim, kao i svrab i osip. To bi mogao biti

znak ozbiljne alergijske reakcije na Apocor.
-

Teške koţne reakcije ukljuĉujući osip, ĉireve u ustima, pogoršanje već postojećih bolesti koţe,

crvenilo, plikovi ili otpadanje koţe (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom, toksiĉna epidermalna nekroliza
ili eritema multiform).

Odmah obavijestite svog doktora ako imate:
-

Ubrzani rad srca, neujednaĉen ili prejak rad srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili

više ozbiljnih problema, ukljuĉujući srĉani i moţdani udar.
-

Kratkoću daha ili kašalj. To mogu biti znakovi plućnih problema.

5

-

Lakše nastajanje modrica, krvarenje duţe nego što je normalno, bilo kakav znak krvarenja (npr.

krvarenje iz zubnog mesa), ljubiĉaste mrlje, plikove na koţi ili dobivanja infekcije lakše nego inaĉe,
grlobolje i povišene tjelesne temperature, umor, nesvjesticu, vrtoglavicu ili blijedu koţu. To mogu biti
znakovi problema krvi ili koštane srţi.
-

Tešku bol u trbuhu koja moţe doći do leĊa. To bi mogao biti znak pankreatitisa (upala gušteraĉe).

-

Temperaturu, groznicu, umor, gubitak apetita, probavne tegobe, muĉnina, ţutilo koţe ili oĉiju

(ţutica). To mogu biti znakovi problema s jetrom, kao što su hepatitis (upala jetre) ili oštećenja jetre.

Ostale nuspojave ukljuĉuju:
Obavijestite doktora ako bilo šta od navedenog postane ozbiljno ili traje duţe od nekoliko dana.

Ĉesto (javljaju se kod manje od 1 u 10 osoba):

-

Glavobolja ili osjećaj umora.

-

Osjećaj vrtoglavice. To je vjerojatnije da će se dogoditi kada poĉnete uzimati Apocor ili
poĉnete uzimati veću dozu.

-

Nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni pritisak), pogotovo kad brzo ustanete ili
sjednete.

-

Suh škakljiv kašalj, upala sinusa (sinusitis) ili bronhitis, oteţano disanje.

-

Bol u ţelucu ili crijevima, proljev, probavne smetnje, muĉnina ili bolest,

-

Koţni osip sa ili bez podignutog podruĉja.

-

Bol u prsima.

-

Grĉevi i bol u mišićima.

-

Krvni testovi pokazuju više kalija nego obiĉno u krvi.


Manje ĉesto (javljaju se kod manje od 1 u 100 osoba):
-

Problemi ravnoteţe (vertigo).

-

Svrab i neobiĉni osjećaji koţe kao što su utrnulost, peckanje, bockanje, peckanje ili
puzanje na koţi (parestezija).

-

Gubitak ili promjena u naĉinu na koji stvari imaju ukus.

-

Problemi sa spavanjem.

-

Osjećaj depresije, anksioznosti, nervozniji ste nego inaĉe ili nemirni.

-

Zaĉepljen nos, oteţano disanje ili pogoršanja astme.

-

Oteklina u crijevima pod nazivom "crijevni angioedem" sa simptomima kao što su bol u
trbuhu, povraćanje i proljev.

-

Ţgaravica, zatvor ili suha usta.

-

Izbacivanje više vode (urin) nego obiĉno preko dana.

-

Znojenje više nego obiĉno.

-

Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija).

-

Povećani broj otkucaja srca ili nepravilno kucanje srca.

-

Nateĉene ruke i noge. To moţe biti znak da vaše tijelo zadrţava više vode nego inaĉe.

-

Crvenjenje.

-

Zamagljen vid.

-

Bol u zglobovima.

-

Groznica.

-

Seksualna nesposobnost u muškaraca, smanjena seksualna ţelja kod muškaraca i ţena.

-

Povećan broj odreĊenih bijelih krvnih ćelija (eozinofilija) tokom analize krvi.

-

Krvni testovi pokazuju promjene u naĉinu rada vaše jetre, gušteraĉe i bubrega.


Rijetko (javljaju se kod manje od 1 u 1000 osoba)

-

Osjećaj klimavosti ili zbunjenosti.

-

Crven i oteĉen jezik.

-

Teška ljuštenja ili guljenja koţe, svrab, osip sa kvrgama.

-

Problem sa noktima (npr. labavljenje ili odvajanje noktiju iz leţišta).

-

Koţni osip ili modrice.

-

Mrlje na koţi i hladni ekstremiteti.

-

Crvenilo, svrab, nateĉene ili suzne oĉi.

6

-

Poremećen sluh ili zvonjenje u ušima.

-

Osjećaj slabosti.

-

Krvni testovi su pokazali smanjenje broja crvenih krvnih ćelija, bijelih krvnih ćelija ili
trombocita ili u iznosu hemoglobina.


Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba)

-

Veća osjetljivost na sunce nego obiĉno.


Ostale prijavljene nuspojave:
Obavijestite doktora ako bilo šta od navedenog postane ozbiljno ili traje duţe od nekoliko dana.

- Poteškoće u koncentraciji.
- Nateknuta usta.
- Krvni testovi pokazuju premalo krvnih ćelija u krvi.
- Krvni testovi pokazuju manje natrija nego obiĉno u krvi.
- Prsti mijenjaju boju kad vam je hladno, a zatim osjećate trnce ili osjećaj bola kad se

zagriju (Raynaudov fenomen).

- Povećanje grudi kod muškaraca.
- Usporene ili umanjene reakcije.
- Peckanje.
- Promjena u naĉinu na koji stvari mirišu.
- Gubitak kose.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo vas da obavijestite svog
doktora ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neţeljena dejstva lijeka
U sluĉaju bilo kakvih neţeljenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neţeljene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ĈUVATI APOCOR
-

Ĉuvati izvan dohvata i pogleda djece.

-

Nemojte koristiti Apocor nakon isteka roka trajanja navedenog na kartonskom pakovanju i

prozirnom pakovanju. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
-

Ne ĉuvati na temperaturi iznad 25 °C. Ĉuvati u originalnom pakovanju.

-

Lijekovi se ne smiju bacati u odvode niti u kućni otpad. Pitajte farmaceuta kako odbaciti lijekove

koji vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u oĉuvanju okoliša.

-

Ako vaše tablete promijene boju ili vidite bilo koji drugi znak propadanja, posavjetujte se s

doktorom ili farmaceutom koji će vam reći što uĉiniti.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrţi Apocor
- Aktivna supstanca je: ramipril.
Svaka tableta sadrţi 5 mg ramiprila.
- Ostale komponente su:
Kalcijum-hidrogenfosfat dihidrat, hipromeloza, mikrokristalna celuloza, pred-aglutiniran škrob i natrijum-
stearil fumarat.

Kako Apocor izgleda i sadrţaj pakovanja
Bijela, okrugla tableta, sa linijom u blister pakovanjima koja sadrţe 28 tableta.
Tablete se mogu podijeliti na dva jednaka dijela.

Reţim izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
Apomedical d.o.o. Vreoca 33, 71 210 Ilidţa – Sarajevo, BiH

7


ProizvoĊaĉ (administrativno sjedište)
Viennapharm GmbH, Wolfganggasse 45-47, 11202 Beĉ, Austrija

ProizvoĊaĉ gotovog lijeka
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, Beĉ, Austrija

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Apocor 28 x 2,5 mg, tableta. 04-07.10-2532/13 od 01.11.2013.
Apocor 28 x 5 mg, tableta. 04-07.10-2533/13 od 01.11.2013.
Apocor 28 x 10 mg, tableta. 04-07.10-2534/13 od 01.11.2013.

Datum revizije uputstva
Decembar 2014

Sljedeće informacije su namijenjene samo medicinskim i zdravstvenim struĉnjacima:

Terapija u sluĉaju predoziranja:

U sluĉaju predoziranja ili intoksikacije, mjere terapije zavise od tipa i vremenske taĉke gutanja kao i od
simptoma koji se pojavljuju.
Pored opštih mjera, ukljuĉujući primarnu detoksikaciju ramiprila (npr. ispiranje ţeluca, primjena
adsorbenasa i natrijum sulfata u roku od 30 minuta nakon uzimanja Apocor Kwizda), vitalni parametri se
moraju nadzirati i ponovo uspostaviti pod uslovima intenzivne njege. Ramipril se slabo uklanja iz
cirkulacije putem hemodijalize.
U sluĉaju hipotenzije, pacijent prvo treba leći i, ukoliko je to potrebno, biti lijeĉen sa zamjenom za NaCl i
volumen. Ukoliko pacijent ne reagira, dodatni katekolamini se trebaju primijeniti intravenozno. Kod
terapijske refraktorne bradikardije, treba se primijeniti terapija sa pejsmejkerom. Ravnoteţa elektrolita i
kiselinsko-bazna ravnoteţa kao i glukoza u krvi i bubreţna funkcija se moraju stalno nadzirati. Kod
hipokalemije, potrebna je zamjena za kalij.

Terapija za angioedem:

Ukoliko se pojavi angioedem tokom terapije sa ACE inhibitorom, lijek se odmah treba prestati uzimati. U
sluĉaju angioedema opasnog po ţivot, preporuĉuju se sljedeće hitne mjere:
Ţurna spora intravenozna primjena 0,1 mg epinefrina ili subkutana primjena 0,3 do 0,5 mg epinefrina
(pratiti instrukcije za razblaţivanje!) sa EKG i praćenjem krvnog pritiska, zatim sistematska primjena
glukokortikoida.
Dalje, preporuĉuje se primjena antihistamina i antagonista H2 receptora. Dodatno primjeni epinefrina,
primjena C1 inaktivatora se moţe indicirati, ukoliko je poznata deficijencija C1 inaktivatora.