AUGMENTIN

AUGMENTIN 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL

staklena bočica sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

AUGMENTIN

prašak za oralnu suspenziju 400 mg + 57mg/ 5ml
amoksicilin + klavulanska kiselina

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

5 ml oralne suspenzije sadrži 400 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 57 mg klavulanske
kiseline u obliku kalijevog klavulanata. (okus jagode)

Pomoćne supstance navedene su u poglavlju 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za oralnu suspenziju (okus jagode).
Gotovo-bijeli prašak

4. KLINIČKI PODACI

4.1. Terapijske indikacije

Augmentin ima indikaciju za liječenje sljedećih infekcija kod odraslih i djece (vidjeti dijelove 4.2, 4.4 i
5.1).

Akutni bakterijski sinuzitis (odgovarajuće dijagnostifikovan)

Akutna upala srednjeg uha

Akutnih egzacerbacija hroničnog bronhitisa (odgovarajuće dijagnostifikovanih)

Stečena upala pluća dobivena u okolišu

Cistitis

Pijelonefritis

Infekcije kože i mekog tkiva, naročito celulitisa, ujed životinja, teškog zubnog apscesa sa
raširenim celulitisom

Infekcija kostiju i zglobova, posebno osteomijelitisa

Treba obratiti pažnju na službene smjernice o odgovarajućem korištenju antibiotika.

4.2.Doziranje i način primjene

Doziranje

Doziranje se određuje u odnosu na sadržaj amoksicilin-klavulanske kisline, osim kad su doze izražene
u skladu sa pojedinačnim komponentama.

Za odabir doze lijeka Augmentin za liječenje pojedinačne infekcije treba uzeti u obzir:

Očekivane patogene i njihovu vjerovatnu osjetljivost na antibakterijske agense (vidi odjeljak

4.4)

Težinu i mjesto infekcije

Dob, težinu i bubrežnu funkciju bolesnika kao što je prikazano ispod.

Prema potrebi treba razmotriti primjenu drugih doza lijeka Augmentin (npr. onih koje osiguravaju više
doze amoksicilina i/ili druge omjere amoksicilina u odnosu na klavulansku kiselinu) (vidi odjeljke 4.4 i
5.1).

Za djecu < 40 kg, ova formulacija lijeka Augmentin osigurava maksimalnu dnevnu dozu od 1000-2800
mg amoksicilina/143-400 mg klavulanske kiseline kada se primjenjuje kako je preporučeno ispod. Ako
se smatra da je potrebna viša dnevna doza amoksicilina, preporučuje se odabir drugog oblika lijeka
Augmentin kako bi se izbjegla primjena nepotrebnih visokih dnevnih doza klavulanske kiseline (vidi
odjeljke 4.4 i 5.1)*.

Trajanje liječenja trebalo bi odrediti prema odgovoru pacijenta na liječenje. Neke infekcije (npr.
osteomijelitis) zahtijevaju duži period liječenja. Liječenje ne bi trebalo trajati duže od 14 dana bez
ponovnog ljekarskog pregleda (vidi odjeljak 4.4 koji se odnosi na produženu terapiju).

Djeca ≥40 kg, trebala bi se liječiti Augmentin oblicima za odrasle.
*u Bosni i Hercegovini su dostupni Augmentin 457 mg prašak za oralnu suspenziju i Augmentin 1 g
filmom obložene tablete.

Djeca <40 kg
Djeca se mogu liječiti Augmentin filmom obloženim tabletama ili suspenzijom.

Preporučene doze:
• 25 mg/3,6 mg/kg/dnevno do 45 mg/6,4 mg/kg/dnevno koje se daju kao dvije zasebne doze;
• do 70 mg/10 mg/kg/dnevno koje se daju kao dvije zasebne doze mogu se razmotriti za neke infekcije
(kao što su upale srednjeg uha, sinuzitis i infekcije donjeg respiratornog trakta).

Ne postoje klinički podaci za Augmentin oblik 7:1 koji se odnosi na doze više od 45 mg/6,4 mg po kg
po danu za djecu mlađu od 2 godine.

Ne postoje klinički podaci za Augmentin oblik 7:1 za pacijente mlađe od 2 mjeseca. Ne može se
predložiti doziranje za tu populaciju.

Starije osobe
Nije potrebno prilagođavanje doze.

Doziranje u pacijenata s oštećenjem bubrega
Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata s klirensom kreatinina (CrCl) većim od 30 ml/min.

Kod pacijenata s klirensom kreatinina manjim od 30 ml/min nije preporučena upotreba lijeka
Augmentin s omjerom amoksicilina i klavulanske kiseline 7:1 s obzirom da se ne može preporučiti
prilagođavanje doze.

Doziranje u pacijenata s oštećenjem jetre
Treba dozirati uz oprez i pratiti jetrenu funkciju u pravilnim razmacima (vidi odjeljke 4.3 i 4.4).

Način primjene
Augmentin se primjenjuje oralno.

Treba ga uzeti na početku obroka kako bi se smanjila moguća gastrointestinalna netolerancija i
optimizirala apsorpcija amoksicilina i klavulanske kiseline.

Liječenje se može započeti parenteralno prema Sažetku karakteristika lijeka za injekcije i nastaviti
oralnim oblikom.

Protresite bočicu kako bi se prašak rastresao, dodajte vodu prema uputi, okrenite i protresite.

Protresite bočicu prije svake doze (vidi odjeljak 6.6).

Uputstvo za pripremu lijeka prije primjene, vidjeti odjeljak 6.6.

4.3. Kontraindikacije
Preosjetljivost na aktivnu supstancu, peniciline ili bilo koju pomoćnu komponentu.

Zabilježena snažna neposredna reakcija preosjetljivosti (npr. anafilaksija) na ostale betalaktame (npr.
cefalosporin, karbapenem ili monobaktam).

Zabilježena žutica/oštećenje jetre zbog primjene amoksicilina i klavulanske kiseline (vidi odjeljak 4.8).

4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri upotrebi
Prije započinjanja terapije amoksicilinom i klavulanskom kiselinom treba pažljivo ispitati postojanje
prijašnjih reakcija preosjetljivosti na penicilline, cefalosporine ili druge betalaktame (vidi odjeljke 4.3 i
4.8).

U pacijenata koji se liječe penicilinom zabilježeni su slučajevi teških, a ponekad i fatalnih reakcija
preosjetljivosti (anafilaktoidnih reakcija). Vjerovatnije je da će se takve reakcije pojaviti u osoba s
anamnezom preosjetljivosti na penicilin i u atopičara. Ako dođe do alergijske reakcije, treba prekinuti
liječenje amoksicilinom i klavulanskom kiselinom i uvesti prikladno alternativno liječenje.

U slučaju kada je dokazano da je infekcija izazvana mikroorganizmima osjetljivima na amoksicilin,
treba razmotriti prelaz s liječenja amoksicilinom i klavulanskom kiselinom na amoksicilin u skladu sa
službenim smjernicama.

Augmentin nije prikladan za upotrebu kada postoji visok rizik da pretpostavljeni patogeni imaju
razistenciju na betalaktame koja nije posredovana betalaktamazama osjetljivima na inhibiciju
klavulanskom kiselinom. Augmentin se ne bi smio koristiti za liječenje

S. Pneumoniae rezistentne na

penicilin.

Konvulzije se mogu pojaviti kod pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega ili onih koji primaju visoke
doze (vidi odjeljak 4.8).

Amoksicilin i klavulanska kiselina bi se trebali izbjegavati ako se sumnja na infektivnu mononukleozu s
obzirom da se pojava morbiliformnog osipa povezuje s tim stanjem po uzimanju amoksicilina.

Istovremena primjena alopurinola tokom liječenja amoksicilinom može povećati vjerovatnost alergijskih
kožnih reakcija.

Produženo uzimanje može povremeno rezultirati pretjeranim rastom neosjetljivih mikroorganizama.

Pojava generaliziranog eritema praćenog groznicom povezanog s pustulom na početku liječenja može
biti simptom akutne generalizovane egzantematozne pustuloze (AGEP) (vidi odjeljak 4.8). Ova
reakcija zahtijeva prestanak liječenja lijekom Augmentin i kontraindicira bilo kakvu daljnju primjenu
amoksicilina.

Kombinaciju amoksicilina i klavulanske kiseline treba primjenjivati s oprezom u pacijenata s
oštećenjem funkcije jetre (vidi odjeljke 4.2, 4.3 i 4.8).

Problemi povezani s jetrom pretežno su zabilježeni u muškaraca i starijih pacijenata i mogu se
povezati s produženim liječenjem. Rijetko su zabilježeni kod djece. U svim populacijama znakovi i
simptomi se obično pojavljuju tokom ili kratko nakon prestanka liječenja, ali u nekim slučajevima ne
postaju očiti do nekoliko sedmica nakon završetka liječenja. Uglavnom su reverzibilni. Problemi s
jetrom mogu biti ozbiljni i u jako rijetkim slučajevima prijavljen je smrtni ishod. To je uglavnom uvijek
bio slučaj kod pacijenata s ozbiljnom temeljnom bolesti ili onih koji su istovremeno uzimali lijekove koji
imaju mogući uticaj na jetru (vidi odjeljak 4.8).

Kolitis povezan s primjenom antibiotika prijavljen je kod gotovo svih antibakterijskih agensa, uključujući
amoksicilin, i može imati raspon ozbiljnosti od blagog do po život opasnog (vidi odjeljak 4.8). Stoga je
važno razmotriti ovu dijagnozu kod pacijenata s dijarejom tokom ili nakon primjene bilo kojeg
antibiotika. Ako se pojavi kolitis povezan s primjenom antibiotika, treba odmah prekinuti liječenje
lijekomamoksicilin/klavulanska kiseline , posavjetovati se s ljekarom i započeti prikladnu terapiju. U
ovom slučaju kontraindicirani su antiperistaltici.

Tokom dužeg liječenja preporučuje se periodička procjena funkcija organskih sistema, uključujući
bubrežnu, jetrenu i hematopoetsku funkciju.

Rijetko je zabilježeno produženje protrombinskog vremena kod pacijenata koji primaju amoksicilin i
klavulansku kiselinu. Treba primijeniti propisno praćenje kod istovremene primjene antikoagulansa.
Možda će biti potrebno prilagođavanje doze oralnih antikoagulansa kako bi se održao željeni stupanj
antikoagulacije (vidi odjeljke 4.5 i 4.8).
U pacijenata s oštećenjem bubrega treba prilagoditi doziranje prema stupnju oštećenja (vidi odjeljak
4.2).

U pacijenata sa smanjenom proizvodnjom urina rijetko je zabilježena kristalurija, pretežno kod
parenteralne terapije. Tokom primjene visokih doza amoksicilina treba održavati odgovarajući unos
tečnosti i izlučivanje mokraće kako bi se smanjila mogućnost nastupa amoksicilinom izazvane
kristalurije. U pacijenata s urinarnim kateterom treba redovito provjeravati prohodnost (vidi odjeljak
4.9).

Tokom liječenja amoksicilinom treba primijeniti enzimsku metodu glukoza-oksidaze za ispitivanje
prisustva glukoze u urinu zbog mogućih lažno pozitivnih rezultata prilikom primjene neenzimskih
metoda.

S obzirom na prisustvo klavulanske kiseline u lijeku Augmentin, koja može uzrokovati nespecifično
vezanje IgG-a i albumina na membrane eritrocita, Coombsov test može biti lažno pozitivan.

Zabilježeni su pozitivni rezultati Bio-Rad Laboratories Platelia

Aspergillus ElA testova kod pacijenata

koji uzimaju kombinaciju amoksicilina i klavulanske kiseline, a kod kojih je naknadno dokazano da
nemaju

Aspergillus infekciju. Zabilježene su ukrštene reakcije polisaharida koji ne potiču od roda

Aspergillus i polifuranoza u Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus ElA testovima. Stoga se pozitivni

rezultati testova kod pacijenata koji primaju amoksicilin i klavulansku kiselinu trebaju tumačiti s
oprezom i potvrditi drugom dijagnostičkom metodom.

Augmentin 457 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju sadrži 3,32 mg aspartama (E951) po ml, izvor
fenilalanina. Ovaj lijek treba se upotrebljavati s oprezom kod pacijenata s fenilketonurijom.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Oralni antikoagulansi
Oralni antikoagulansi i penicilinski antibiotici se široko primjenjuju u praksi bez zabilježenih interakcija.
Međutim, zabilježeni su slučajevi u literaturi s povišenim INR-om (international normalised ratio) u
pacijenata koji su na terapiji acenokumarolom ili varfarinom i kojima je propisana terapija
amoksicilinom. Ako je nužna istovremena primjena, treba pažljivo pratiti protrombinsko vrijeme ili INR
uz dodavanje ili smanjivanje amoksicilina. Osim toga, možda će biti potrebno prilagođavanje doze
oralnih antikoagulansa (vidi odjeljke 4.4 i 4.8).

Metotreksat
Penicilini mogu smanjiti izlučivanje metotreksata uzrokujući pri tome moguće povećanje toksičnosti.

Probenecid
Ne preporučuje se istovremena primjena probenecida. Probenecid smanjuje renalnu tubularnu
sekreciju amoksicilina. Istovremena primjena probenecida može rezultirati povišenim i produženim
koncentracijama amoksicilina u krvi, ali ne i klavulanske kiseline.

Mikofenolat mofetil
Kod pacijenata koji su primali mikofenolat mofetil, prijavljena je redukcija tzv. „pre-dose“ koncentracije
(koncentracija lijeka izmjerena neposredno prije uzimanja naredne doze) aktivnog metabolita
mikofenolne kiseline (MPA) za oko 50% nakon početka oralne primjene amoksicilin klavulatne
kiseline. Promjena u nivou „pre dose“ neće sasvim precizno iskazivati promjenu u ukupnoj izloženosti
MPA. Dakle, promjena u dozi mikofenolat mofetila ne bi trebala biti neophodna u odsustvu kliničkih

znakova disfunkcije transplanta. Međutim, neposredno kliničko praćenje treba da se sprovodi kod
primjene kombinacije i ubrzo nakon terapije antibioticima.

4.6. Trudnoća i dojenje

Trudnoća
Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na neposredne ili posredne štetne uticaje na trudnoću
embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (vidjeti odjeljak 5.3). Ograničeni podaci o
primjeni amoksicilina i klavulanske kiseline tokom trudnoće u ljudi ne ukazuju na povišeni rizik od
kongenitalnih malformacija. U jednom istraživanju provedenom na ženama koje su imale prsnuće
plodovih opni prije termina zabilježeno je da profilaktička upotreba lijeka Augmentin može biti
povezana s povišenim rizikom nekrotizirajućeg enterokolitisa u novorođenčadi. Treba izbjegavati
primjenu u trudnoći, osim u slučajevima kada ljekar smatra da je liječenje neophodno.

Dojenje

Obje aktivne supstance se izlučuju u majčino mlijeko (ne zna se ništa o uticaju klavulanske kiseline na
dojenče). Posljedično, moguće su dijareja i gljivična infekcija mukoznih membrana kod dojenčeta tako
da će možda trebati prestati dojiti. Mogućnost senzibilizacije se treba uzeti u obzir. Amoksicilin i
klavulanska kiselina trebali bi se primjenjivati tokom dojenja nakon ljekarske procjene o omjeru dobiti
i rizika.

4.7 Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama. Ipak,
mogu se javiti nuspojave (npr. alergijske reakcije, vrtoglavica, konvulzije) koje mogu uticati na
sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama (vidi dio 4.8).

4.8 Neželjena dejstva

Najčešće prijavljena neželjena dejstva su dijareja, mučnina i povraćanje.

Prijavljena neželjena dejstva proizlaze iz kliničkih ispitivanja i postmarketinškog praćenja lijeka
Augmentin i razvrstane su prema organskim sistemima (MedDRASystem Organ Class).

Neželjena dejstva su klasifikovana prema sljedećim kategorijama učestalosti:
Vrlo često (≥ 1/10),
Često (≥1/100, <1/10),
Manje često (≥1/1000, <1/100),
Rijetko (≥1/10 000, <1/1000),
Vrlo rijetko ( <1/10000).
Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka)

Infekcije i infestacije
Mukokutana kandidijaza

Često

Pretjeran rast neosjetljivih mikroorganizama

Nepoznato

Poremećaji krvi i limfnog sistema
Reverzibilna

leukopenija

(uključujući

neutropeniju)

Rijetko

Trombocitopenija

Rijetko

Reverzibilna agranulocitoza

Nepoznato

Hemolitička anemija

Nepoznato

Produženo vrijeme krvarenja i protrombinsko
vrijeme

Nepoznato

Poremećaji imunog sistema

10

Angioneurotski edem

Nepoznato

Anafilaksija

Nepoznato

Serumska bolest

Nepoznato

Hipersenzitivni vaskulitis

Nepoznato

Poremećaji nervnog sistema
Vrtoglavica

Manje često

Glavobolja

Manje često

Reverzibilna hiperaktivnost

Nepoznato

Konvulzije

Nepoznato

Aseptični meningitis

Nepoznato

Poremećaji probavnog sistema
Dijareja

Često

Mučnina

Često

Povraćanje

Često

Indigestija

Manje često

Antibiotikom izazvan kolitis

Nepoznato

Crni dlakavi jezik

Nepoznato

Obojenost zuba

Nepoznato

Poremećaji jetre i žuči
Povećanje vrijednosti AST i/ili ALT

Manje često

Hepatitis

Nepoznato

Holestatska žutica

Nepoznato

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

7

Osip kože

Manje često

Pruritus

Manje često

Urtikarija

Manje često

Erythema multiforme

Rijetko

Stevens-Johnsonov sindrom

Nepoznato

Toksična epidermalna nekroliza

Nepoznato

Bulozni eksfolijativni dermatitis

Nepoznato

Akutna generalizirana egzantematozna
pustuloza (AGEP)

9

Nepoznato

Bubrežni i mokraćni poremećaji
Intersticijski nefritis

Nepoznato

Kristalurija

Nepoznato

Vidi dio 4.4 ;

2

Vidi dio 4.4 ;

Mučnina je češće povezana s visokim oralnim dozama. Očiti poremećaji

probavnog sistema mogu se smanjiti uzimanjem lijeka –amoksicilin/klavulanska
kiselina na početku jela;

Uključuje pseudomembranski i hemoragijski kolitis (vidi dio 4.4)

Umjereno povećanje vrijednosti AST-a i/ili ALT-a zabilježeno je kod pacijenata koji

su liječeni betalaktamskih antibioticima, ali njihov značaj je nepoznat,

Ovi slučajevi su zabilježeni s drugim penicilinima i cefalosporinima (vidi dio 4.4)

Ako se pojavi bilo koja reakcija hipersenzitivnog dermatitisa, treba prestati s

liječenjem (vidi dio 4.4)

8

Vidi dio 4.9

Vidi dio 4.4

Vidi dio 4.3. i 4.4

Obojenost zuba je rijetko zabilježena, rednovnom higijenom i običnim četkanjem

zuba se može ukloniti.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstava lijekova, a nakon stavljanja lijeka u promet, je od velike
važnosti za formiranje kompletnije slike o bezbjedonosnom profilu lijeka, odnosno za formiranje što
bolje ocjene odnosa korist/rizik pri terapijskoj primjeni lijeka.
Proces prijave sumnji na neželjena dejstva lijeka doprinosi kontinuiranom praćenju odnosa koristi/rizik
i adekvatnoj ocjeni bezbjedonosnog profila lijeka. Od zdravstvenih stručnjaka se traži da prijave svaku
sumnju na neželjeno dejstvo lijeka direktno ALMBIH. Prijava se može dostaviti:
putem softverske aplikacije za prijavu neželjenih dejstava lijekova za humanu upotrebu (IS
Farmakovigilansa) o kojoj više informacija možete dobiti u nasoj Glavnoj kancelariji za
farmakovigilansu, ili
putem odgovarajućeg obrasca za prijavljivanje sumnji na neželjena dejstva lijeka, koji se mogu naći
na internet adresi Agencije za lijekove: www.almbih.gov.ba. Popunjen obrazac se može dostaviti
ALMBIH putem pošte, na adresu Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine,
Veljka Mlađenovica bb, Banja Luka, ili elektronske pošte (na e-mail adresu: b.tubic@almbih.gov.ba).

4.9 Predoziranje

Simptomi i znakovi predoziranja
Mogu se javiti gastrointestinalni simptomi i poremećaji ravnoteže tečnosti i elektrolita. Zabilježena je
amoksicilinom izazvana kristalurija koja u nekim slučajevima može izazvati zatajenje bubrega. (vidi
poglavlje 4.4)

Konvulzije se mogu pojaviti kod pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega ili onih koji primaju visoke
doze.

Amoksicilin se taloži u urinarni kateter, pogotovo nakon intravenske primjene visoke doze. Trebalo bi
provoditi redovne provjere prohodnosti. (vidi poglavlje 4.4)

Liječenje intoksikacije

Gastrointestinalni simptomi se mogu liječiti simptomatski pri tome pazeći na ravnotežu tečnosti i
elektrolita. Augmentin/klavulanska kiselina se iz cirkulacije može odstraniti hemodijalizom.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1. Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska grupa: kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima
betalaktamaze
ATC: J01CR02

Mehanizam djelovanja
Amoksicilin je polusintetski penicilin (betalaktamski antibiotik) koji inhibira jedan ili više enzima (često
se odnosi na penicilin-vezujuće proteine, eng. penicillin-binding proteins (PBP)) u biosintezi
bakterijskog peptidoglikana, sastavnog dijela bakterijskog ćelijskog zida. Inhibicija sinteze
peptidoglikana dovodi do oslabljenja ćelijskog zida nakon čega obično slijedi liza i smrt ćelije.

Amoksicilin je osjetljiv na razgradnju betalaktamazama koje proizvode otporne bakterije tako da
spektar njegovog djelovanja ne obuhvata bakterije koje proizvode te enzime.

Klavulanska kiselina je betalaktam strukturno sličan penicilinu. Inaktivira neke betalaktamaze i time
spriječava inaktivaciju amoksicilina. Sama klavulanska kiselina ima slab klinički protivbakterijski
efekat.

Farmakokinetska/farmakodinamska veza
Vrijeme iznad minimalne inhibitorne koncentracije (T>MIC) se smatra najznačajnijim smjerom
djelovanja amoksicilina.

Mehanizam otpornosti
Dva glavna mehanizma otpornosti na amoksicilin i klavulansku kiselinu su:
• Inaktivacija onim bakterijskim betalaktamazama koje same nisu inhibirane klavulanskom
kiselinom, uključujući razred B, C i D.
• Promjena u penicillin-vezujućim proteinima koja smanjuje afinitet antibiotika.

Nepropusnost bakterija ili mehanizam izbacivanja posredstvom pumpe mogu uzrokovati bakterijsku
otpornost ili joj doprinijeti, posebno kod Gram-negativnih bakterija.

Prelomna tačka
Prelomne tačke minimalnih inhibitornih koncentracija amoksicilina i klavulanske kiseline određene su
od strane Evropskog odbora za testiranje osjetljivosti na antibiotike (European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testin, EUCAST)

Mikroorganizam

Prelomna tačka osjetljivosti (

g/ml)

Osjetljiv

Srednje osjetljiv

Otporan

Haemophilus influenzae

1

≤ 1

> 1

Moraxella catarrhalis

1

≤ 1

> 1

Staphylococcus aureus

2

≤ 2

> 2

Koagulaza-negativni
stafilokok

(methicilin-

osjetljiv)

2

≤ 0.25

> 0.25

Enterococcus

1

≤ 4

> 8

Streptococcus A, B, C, G

5

≤ 0.25

> 0.25

Streptococcus pneumoniae

3

≤ 0.5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae

1,4

> 8

Gram-negativni anaerobi

1

≤ 4

> 8

Gram-pozitivni anaerobi

1

≤ 4

> 8

Prelomne tačke, nevezane
za pojedini species

≤ 2

4-8

> 8

l

Zabilježene vrijednosti se odnose na koncentraciju amoksicilina. Određena

koncentracija klavulanske kiseline u svrhu ispitivanja osjetljivosti je 2 mg/l.

Zabilježene vrijednosti su koncentracije oksacilina.

Vrijednosti prelomnih tački u tablici su temeljene na prelomnim tačkama za

ampicilin.

Prelomne tačke otpornosti od R>8 mg/l

osigurava da su svi izolati s mehanizmima

otpornosti zabilježeni kao otporni.

Vrijednosti prelomnih tačaka u tablici su temeljene na prelomnim tačkama za

benzilpenicilin.

Zastupljenost otpornosti za navedene vrste varira geografski i u vremenu te su poželjne lokalne
informacije o otpornosti, posebno u liječenju ozbiljnih infekcija. Prema potrebi treba potražiti mišljenje
stručnjaka kada je lokalna zastupljenost otpornosti tolika da je korist agensa za neke tipove infekcija
upitna.

Uobičajene osjetljive vrste

Aerobni Gram-pozitivni mikroorganizmi

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (meticillin-osjetljiv)£

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes i ostali beta- hemolitički streptokoki

Streptococcus viridans grupa

Aerobni Gram-negativni mikroorganizmi

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida

Anaerobni mikroorganizmi

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.

Vrste čija stečena otpornost može biti problematična

Aerobni Gram-pozitivni mikroorganizmi

Enterococcus faecium

$

Aerobni Gram-negativni mikroorganizmi

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Sami po sebi otporni organizmi

Aerobni Gram-negativni mikroorganizmi

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia

Ostali mikroorganizmi

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae

$

Prirodna srednja osjetljivost u odsustvu stečenog mehanizma otpornosti.

£

Svi stafilokoki otporni na meticilin otporni su na amoksicilin i klavulansku

kiselinu

l

Streptococcus pneumoniae koji su otporni na penicillin ne bi trebali biti

liječeni lijekom Augmentin (vidi dio 4.2 i 4.4).

Sojevi sa smanjenom osjetljivošću zabilježeni su u nekim zemljama EU

s učestalošću većom od 10%.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Amoksicilin i klavulanska kiselina potpuno se rastvaraju u vodenom rastvoru pri fiziološkom pH. Obje
komponente se brzo i dobro apsorbuju nakon oralne primjene. Apsorpcija je optimalna ako se
Augmentin uzme na početku obroka. Bioraspoloživost amoksicilina i klavulanske kiseline je oko 70%
nakon oralne primjene. Profil plazmatskih koncentracija je sličan za obje komponente i vrijeme
postizanja maksimalnih plazmatskih koncentracija (T

max

) u oba slučaja je oko jedan sat.

Ispod su prikazani farmakokinetički rezultati studije u kojoj su amoksicilin i klavulanska kiselina (tablete
od 875mg/125 mg date dva puta dnevno) primjenjivani na grupi zdravih dobrovoljaca u razdoblju
posta.

Srednji (

 SD) farmakokinetički parametri

Doza

Cmax

Tmax *

AUC (0-24h)

T 1/2

Aktivna
supstanca (e)

(mg)

(

g/ml)

(h)

((

g.h/ml)

(h)

Amoksicilin

AMX/CA

875 mg/125 m
g

875

11.64
 2.78

1.50
(1.0-2.5)

53.52
 12.31

1.19
 0.21

Klavulanska kiselina

AMX/CA

875 mg/125 m
g

125

2.18
 0.99

1.25
(1.0-2.0)

10.16
 3.04

0.96
 0.12

AMX – amoksicilin, CA – klavulanska kiselina

* Median (raspon)

Koncentracije amoksicilina i klavulanske kiseline u serumu postignute lijekom Augmentin su slične
onima postignutima nakon oralne primjene zasebnih ekvivalentnih doza amoksicilina i klavulanske
kiseline.

Distribucija
Od ukupnog sadržaja u plazmi na bjelančevine se veže približno 25% klavulanske kiseline i 18%
amoksicilina. Prividni volumen distribucije je oko 0,3-0,4 l/kg za amoksicilin i oko 0,2 l/kg za
klavulansku kiselinu.

Nakon intravenske primjene, amoksicilin i klavulanska kiselina mogu se otkriti u žučnoj kesi,
abdominalnom tkivu, koži, masnom i mišićnom tkivu te sinovijalnoj i peritonealnoj tečnosti, žuči i gnoju.
Amoksicilin se adekvatno ne distribuira u cerebrospinalnu tečnost.

Iz ispitivanja na životinjama ne postoje dokazi o značajnom zadržavanju tvari u tkivu koje potiču od
obje komponente lijeka. Amoksicilin se, kao i većina penicilina, može naći u majčinom mlijeku. I
klavulanska kiselina se može naći u majčinom mlijeku u tragovima (vidi dio 4.6).
I amoksicilin i klavulanska kiselina prolaze kroz placentalnu barijeru (vidi dio 4.6).

Biotransformacija
Amoksicilin se djelomično izlučuje urinom kao neaktivna peniciloična kiselina u količinama
ekvivalentnim 10-25% početne doze. Klavulanska kiselina se ekstenzivno metabolizira i eliminiše
urinom i fecesom te kao ugljični dioksid u izdahu.

Eliminacija
Glavni put eliminacije amoksicilina je putem bubrega dok se klavulanska kiselina izlučuje i bubrezima i
drugim mehanizmima.
Amoksicilin i klavulanska kiselina imaju vrijeme polu-raspada oko jedan sat i srednji ukupni klirens oko
25 l/h kod zdravih ljudi. Urinom se u nepromijenjenom obliku izluči oko 60-70% amoksicilina i oko 40-
65% klavulanske kiseline tokom prvih 6 sati nakon primjene jedne tablete Augmentina od 250/125mg
ili 500 mg/l25 mg. Različitim studijama je dokazano da se urinom izluči 50-85% amoksicilina i 27-60%
klavulanske kiseline tokom perioda od 24 sata. Najveća količina klavulanske kiseline izluči se tokom
prva dva sata nakon primjene.

Istovremena primjena probenecida usporava izlučivanje amoksicilina, ali ne odgađa izlučivanje
klavulanske kiseline putem bubrega (vidi dio 4.5).

Starost
Vrijeme poluraspada amoksicilina je slično za djecu staru od oko 3 mjeseca do 2 godine kao i za
stariju djecu i odrasle. Kod novorođenčadi (uključujući prijevremeno rođenu djecu) ne bi trebalo
primjenjivati lijek više od dva puta dnevno tokom prve sedmice života s obzirom na nedovoljno razvijen
mehanizam bubrežne ekskrecije. Treba pripaziti na odabir doze kod starijih pacijenata obzirom da je
veća vjerovatnost da imaju smanjenu bubrežnu funkciju te je korisno pratiti istu.

Pol
Nakon oralne primjene lijeka Augmentin kod zdravih muškaraca i žena, pol nema značajnog uticaja na
farmakokinetiku amoksicilina niti klavulanske kiseline.

Oštećenje bubrega

Ukupan klirens seruma za amoksicilin i klavulansku kiselinu se smanjuje proporcionalno sa
smanjenjem bubrežne funkcije. Smanjenje klirensa je izraženije za amoksicilin nego za klavulansku
kiselinu s obzirom da se veći udio amoksicilina izlučuje putem bubrega. Dakle, doziranje kod ljudi s
oštećenjem bubrega mora spriječiti pretjeranu akumulaciju amoksicilina uz održavanje dovoljne
količine klavulanske kiseline (vidi dio 4.2).

Oštećenje jetre
Lijek treba da se dozira sa oprezom kod pacijenata sa oštećenom jetrom i redovno pratiti funkciju jetre.

5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne pokazuju opasnost za ljude na temelju ispitivanja sigurnosne farmakologije,
genotoksičnosti i toksičnog djelovanja na reprodukciju.
Ispitivanje toksičnosti ponovljenih doza na psima sa amoksicilin/klavulanskom kiselinom rezultiralo je
nadraženošću želuca, povraćanjem i bezbojnošću jezika.
Nije provedeno ispitivanje kancerogenosti na lijeku Amoksicilin/klavulanskakiselina ili njegovim
komponentama.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Lista pomoćnih supstanci
krospovidon (PVP),
silikon dioksid (bezvodni),
natrijum karmeloza,
ksantan guma,
koloidni silicijum,
magnezijum stearat,
natrijum benzoat,
aspartam,
aroma jagode

6.2 Inkompatibilnosti
Nije primjenjivo

6.3. Rok trajanja
Prašak za oralnu suspenziju: 24 mjeseca.
Pripremljena suspenzija: 7 dana ako se čuva u frižideru (pri temperaturi od 2-8°C).

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka
Neotvorenu bočicu čuvati na temperaturi do 25°C, a nakon rastvaranja, oralnu suspenziju čuvati na 2-
8°C i upotrijebiti u roku 7 dana.

Lijek čuvati van domašaja djece!

6.5 Vrsta i sadržaj unutrašnjeg pakovanja kontejnera
Kutija sa staklenom bočicom sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije, 457mg/5ml
Dodatni pribor je odmjerna čašica (do 10 ml).

6.6 Uputstva za upotrebu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog lijeka ili otpadnih
materijala koji potiču od lijeka
Prije upotrebe povjerite da je zaštitni poklopac neoštećen. Protresite bočicu kako biste rastresli prašak.
Dodajte volumen vode (kako je prikazano ispod), okrenite i protresite.

Jačina

Volumen vode koja se dodaje
za pripremu oralne
suspenzije (ml)

Konačan volumen vode koji se
dodaje za pripremu oralne
suspenzije (ml)

400 mg/57 mg/5 ml

64

70

Alternativno, možete napuniti bočicu vodom do ispod označene linije na bočici, okrenite i dobro
protresite. Zatim dopunite vodom do označene linije, okrenite i ponovo dobro protresite.

Dobro protresite bočicu prije svakog davanja.

6.7 Režim izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

7.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Administrativno sjedište:
Wellcome Limited,
Great West Road 980, Brentford, Middlesex, V.Britanija

Proizvođač gotovog lijeka
SmithKline Beecham Pharmaceuticals,
Clarendon Road, West Sussex, Worthing, V.Britanija

Nositelj odobrenja:
GlaxoSmithKline d.o.o.,
Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

(EU mutual V 12 ; od 18.07.2014.)

8.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Broj i datum prve dozvole za stavljanje lijeka u promet:
05-37-8243/04 od 9.12.2004

Broj i datum zadnje obnove dozvole za stavljanje lijeka u promet:
04-07.3-2-3126/14 od 17.4.2015.

9.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

Juli, 2016.