CIPRINOL

CIPRINOL 100 mg0 mL

5 ampula po 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju

Supstance:
ciprofloksacin
Jačina ATC Oblik
100 mg0 mL J01MA02 koncentrat za otopinu za injekciju/ infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CIPRINOL
100 mg/10 mL, koncentrat za otopinu za infuziju

ciprofloksacin

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovo zatrebati. Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog

ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Ciprinol i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Ciprinol
3. Kako uzimati Ciprinol?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Ciprinol?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CIPRINOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Ciprinol je antibiotik koji spada u skupinu fluorokinolona. Aktivna supstanca je ciprofloksacin.
Ciprofloksacin djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Djeluje samo na posebne sojeve
bakterija.

Odrasli
Ciprinol se upotrebljava kod odraslih za liječenje sljedećih bakterijskih infekcija:

infekcije respiratornog trakta

dugotrajne ili rekurentne infekcije uha ili sinusa

infekcije urinarnog trakta

infekcije genitalnih organa kod muškaraca i kod žena

infekcije gastrointestinalnog trakta i intraabdominalne infekcije

infekcije kože i mekog tkiva

infekcije kosti i zglobova

izlaganje inhalaciji uzročnicima antraksa

Ciprofloksacin se može koristiti u zbrinjavanju bolesnika sa niskim brojem bijelih krvnih stanica
(neutropenijom) koji imaju vrućicu za koju se sumnja da je izazvana sa bakterijskom infekcijom.

Ako imate tešku infekciju ili ako je uzrokuju više vrsta bakterija, može vam se dati liječenje dodatnim
antibiotikom kao dodatak Ciprinolu.

Djeca i adolescenti
Ciprinol se, uz nadzor ljekara specijaliste, upotrebljava kod djece i adolescenata za liječenje sljedećih
bakterijskih infekcija:

infekcije pluća i bronha kod djece i adolescenata koji su oboljeli od cistične fibroze

komplicirane infekcije urinarnog trakta, uključujući infekcije koje zahvaćaju bubrege
(pijelonefritis)

izlaganje inhalaciji uzročnicima antraksa

Ciprinol se također može upotrebljavati za liječenje drugih specifičnih teških infekcija kod djece i
adolescenata, kad vaš ljekar zaključi da je potrebno.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CIPRINOL
Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj
metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati Ciprinol:

ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivnu supstancu, na druge kinolonske lijekove ili na bilo
koji sastojak Ciprinola (pogledajte dio uputstva koji se odnosi na sastav lijeka).

ako uzimate tizanidin (pogledajte odjeljak: „Uzimanje drugih lijekova sa Ciprinolom“)

Budite oprezni sa Ciprinolom
Prije nego što ćete uzimati Ciprinol recite svom ljekaru:

ako ste ikada imali problema sa bubrezima jer se vaše liječenje možda mora prilagoditi

ako bolujete od epilepsije ili drugih neuroloških stanja

ako u anamnezi imate tegobe s tetivom tokom prethodnog liječenja antibioticima kao što je
Ciprinol

ako ste dijabetičar jer primjena ciprofloksacina može povećati rizik za pojavu hipoglikemije

ako imate miasteniju gravis (vrsta mišićne slabosti)

ako imate problema sa srcem. Oprez je potreban prilikom primjene ciprofloksacina ako ste
rođeni sa ili imate porodičnu istoriju produženog QT intervala (što se vidi na EKG-u, snimku
električne aktivnosti srca), imate disbalans soli u krvi (osobito nizak nivo kalija ili magnezija u
krvi), imate usporen srčani ritam (što se zove „bradikardija“), imate slabo srce (srčano
popuštanje), istoriju srčanog napada (infarkt miokarda), ste ženskog pola ili starija osoba ili
uzimate druge lijekove koji dovode do nepravilnih promjena na EKG-u (pogledajte odjeljak:
Uzimanje drugih lijekova sa Ciprinolom)

ako vi ili član vaše porodice ima deficit glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer uz
ciprofloksacin možete imati rizik za anemiju.

Odmah recite ljekaru ako se bilo što od dolje navedenog pojavi dok uzimate Ciprinol. Vaš ljekar će
odlučiti treba li prekinuti liječenje Ciprinolom.

Jake, trenutne alergijske reakcije (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Čak i uz prvu dozu,
mala je vjerovatnoća da biste dobili jaku alergijsku reakciju sa sljedećim simptomima: napetost
u prsima, osjećaj omame, slabosti ili nesvjestice te vrtoglavica kod ustajanja. Ako se to
dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah se javite svom ljekaru.

Povremeno se mogu pojaviti bol i oticanje zglobova i tendinitis, osobito ako ste stariji te ako
ste liječeni kortikosteroidima. Čak u prvih 48 sati od početka liječenja ili nekoliko mjeseci
nakon prekida terapije sa Ciprinolom može doći do upale i rupture tetive. Na prve znakove bilo
kakvog bola ili upale, davanje Ciprinola treba prekinuti, uz mirovanje bolnog područja.
Izbjegavajte bilo kakvu nepotrebnu vježbu, jer ona može povećati rizik rupture tetive.

Ako ste oboljeli od epilepsije ili drugih neuroloških stanja kao što su ishemija mozga ili
moždani udar, mogu vam se pojaviti neželjeni učinci na centralnom nervnom sistemu. Ako se
to dogodi, prekinite uzimati Ciprinol i odmah se javite svom ljekaru.

Kad prvi puta uzimate Ciprinol, mogu vam se pojaviti psihičke reakcije. Ako ste oboljeli od
depresije ili psihoze, vaši simptomi se, uslijed terapije Ciprinolom, mogu pogoršati. Ako se to
dogodi, prekinite uzimanje Ciprinola i odmah se javite svojem ljekaru.

Mogli biste osjetiti simptome neuropatije kao što su bol, žarenje, trnjenje, ukočenost i/ili
slabost. Ako se to dogodi, prestanite uzimati Ciprinol i odmah se javite svom ljekaru

Hipoglikemija se najčešće javljala kod dijabetičara, i to kod pacijenata. Ako se ona dogodi,
odmah kontaktirajte svog ljekara

Dok uzimate antibiotike, uključujući Ciprinol, ili čak nekoliko sedmica nakon što ih prestanete
uzimati možete dobiti proljev. Ako postane jak ili uporan ili ako opazite da stolica sadržava krv
ili sluz, odmah prestanite uzimati Ciprinol jer to može biti opasno za život. Ne uzimajte lijekove
koji mogu zaustaviti ili usporiti gibanje crijeva.

Ako dajete uzorak krvi ili stolice, recite ljekaru ili laboratorijskom osoblju da uzimate Ciprinol.

Ciprinol može oštetiti jetru. Ako opazite bilo koji simptom kao što je gubitak apetita, žutica
(žuta boja kože), taman urin, svrbež ili osjetljivost trbuha, prestanite uzimati Ciprinol i javite se
odmah svom ljekaru.

Ciprinol može uzrokovati smanjivanje broja bijelih krvnih stanica, zbog čega vam otpornost na
infekcije može biti smanjena.
Ako imate infekciju sa simptomima kao što su vrućica i ozbiljno
pogoršanje općeg stanja ili vrućicu sa simptomima lokalne infekcije kao što je bolno
grlo/ždrijelo/usta ili urinarne tegobe, odmah se morate javiti ljekaru. Napravit će se krvni test
kako bi se provjerilo moguće smanjivanje broja bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Važno
je da obavijestite ljekara o lijeku.

Ako imate probleme sa bubrezima, recite svom ljekaru jer će možda biti potrebno prilagoditi
dozu lijeka.

Kad uzimate Ciprinol, vaša koža postaje osjetljivija na sunčevo svjetlo ili ultravioletno (UV)
svjetlo.
Izbjegavajte izlaganje jakom sunčevom svjetlu ili umjetnom UV svjetlu kao što je
solarij.

Ako vam se pogorša vid ili osjetite na neki drugi način promjenu na očima, odmah se posavjetujte sa
očnim specijalistom.

Uzimanje drugih lijekova sa Ciprinolom
Treba imati u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove
koje planirate uzimati u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste
donedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte Ciprinol s tizanidinom, jer to može uzrokovati neželjena dejstva kao što su niski krvni
pritisak i pospanost (pogledajte odjeljak "Ne uzimajte Ciprinol").

Za sljedeće lijekove je poznato da u vašem tijelu stupaju u interakciju sa Ciprinolom. Istovremena
upotreba Ciprinola uz te lijekove može djelovati na terapeutski učinak tih lijekova. Vjerovatnoća
neželjenih dejstava može se povećati.

Recite ljekaru ako uzimate:

Antagonistima vitamina K (varfarin, acenokumarola, fenprokumon ili fluindion) ili ostali
antikoagulansi (za razrijeđivanje krvi)

probenecid (za giht)

metotreksat (za različite vrste raka, psorijazu, reumatoidni artritis)

teofilin (za tegobe s disanjem)

tizanidin (za spastičnost mišića kod multiple skleroze)

olanzapin (antipsihotik)

klozapin (antipsihotik)

ropinirol (za Parkinsonovu bolest)

fenitoin (za epilepsiju)

ciklosporin (za kožna stanja, reumatoidni artritis i kod transplatacije organa)

druge lijekove koji utiču na vaš srčani ritam: lijekove iz skupine antiaritmika (npr. kinidin,
hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklične antidepresive, neke
antimikrobike (koji pripadaju skupini makrolida), neke antipsihotike.

Ciprinol može povećati razinu sljedećih lijekova u vašoj krvi:

pentoksifilin (za poremećaje cirkulacije)

kofein

duloksetin (za depresiju, dijabetesom oštećene nerve ili inkontinenciju)

lidokain (za srčana stanja ili anestetsku primjenu)

sildenafil (npr. za erektilnu disfunkciju)

Trudnoća i dojenje
Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Poželjno je izbjegavati upotrebu Ciprinola tokom trudnoće.

Recite svom ljekaru ako planirate trudnoću.
Ne uzimajte Ciprinol tokom dojenja jer se ciprofloksacin izlučuje u mlijeko i može biti štetan za vaše
dijete.

Upravljanje vozilima i mašinama

Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama ).
Ciprinol može djelovati tako da se osjećate manje opreznim. Budući da može doći do nekih
neuroloških neželjenih dejstava, morate biti sigurni kako reagirate na Ciprinol prije vožnje prevoznim
sredstvom ili upravljanja mašinom. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim ljekarom.

Ostala upozorenja
Koncentrat za otopinu za infuziju sadržava manje od 1 mmol (23 mg) natrija na dozu, što u biti znači
"bez natrija".

3. KAKO UZIMATI CIPRINOL?
Ukoliko mislite da lijek Ciprinol suviše slabo ili suviše jako djeluje na Vaš organizam, treba da se
obratite Vašem ljekaru.

Vaš ljekar će vam tačno objasniti koliko Ciprinola ćete uzimati te kako često i kako dugo. Ovisit će to o
vrsti infekcije koju imate i koliko je teška.

Recite ljekaru ako imate probleme sa bubrezima, možda će biti potrebno prilagoditi dozu.

Liječenje obično traje 5 do 21 dan, ali može i duže za teške infekcije.

Ljekar će vam dati svaku dozu sporom infuzijom kroz venu u krvotok. Za djecu infuzija traje 60 minuta.
Kod odraslih je vrijeme infuzije 60 minuta za 400 mg Ciprinola i 30 minuta za 200 mg Ciprinola.
Davanje spore infuzije pomaže sprečavanju trenutnih neželjenih dejstava.

Ne zaboravite piti mnogo tekućine dok uzimate Ciprinol.

Ako prestanete uzimati Ciprinol
Važno je da završite cijeli tok liječenja, iako se osjećate bolje već nakon nekoliko dana. Ako prerano
prestanete uzimati lijek, može se dogoditi da infekcija nije potpuno izliječena te se simptomi mogu
vratiti ili pogoršati. Također se može razviti rezistencija na antibiotik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Ciprinola obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao svi lijekovi i Ciprinol može prouzročiti neželjena djelovanja koja se ne pojavljuju kod svih.

Česta neželjena djelovanja (vjerovatno ih imaju između 1 i 10 na svakih 100 bolesnika):

mučnina, proljev, povraćanje

bolovi u zglobovima kod djece

lokalna reakcija na mjestu aplikacije injekcije, osip

privremeno povećanje koncentracije pojedinih supstanci u krvi (transaminaza)

Manje česta (vjerovatno ih imaju između 1 i 10 na svakih 1000 bolesnika):

superinfekcija gljivicama

visoka koncentracija eozinofila, vrste bijelih krvnih stanica

gubitak apetita (anoreksija)

hiperaktivnost ili agitacija, konfuzija, dezorijentacija, halucinacije

glavobolja, vrtoglavica, problemi sa spavanjem ili poremećaji okusa, osjećaj bockanja,
neobična osjetljivost na stimulaciju osjetila, napadaji (pogledajte odjeljak 2: Budite oprezni s
Ciprinolom), nesvjestica

teškoće s vidom uključujući dvostruki vid

gubitak sluha

ubrzan rad srca (tahikardija)

širenje krvnih žila (vazodilatacija), niski krvni pritisak

bolovi u trbuhu, probavne teškoće kao što su osjećaj dizanja želuca (loša probava/žgaravica)
ili vjetrovi

poremećaji funkcije jetre, povećana količina nekih supstanci u krvi (bilirubin), žutica
(holestatski ikterus)

osip, svrbež ili koprivnjača

bol u zglobu kod odraslih

slaba funkcija bubrega zatajenje bubrega

bolovi u mišićima i kostima, loše osjećanje (astenija) vrućica, zadržavanje tekućine,

povećanje alkalne fosfataze u krvi (određena tvar u krvi)

Rijetka neželjena djelovanja (vjerojatno ih imaju između 1 i 10 na svakih 10.000 bolesnika):

upala crijeva (kolitis) povezan sa upotrebom antibiotika (u rijetkim slučajevima može biti
fatalna) (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“).

promjene kod brojanja u krvi (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), pad broja
crvenih i bijelih krvnih ćelija te trombocita (pancitopenija), što može biti smrtonosno, depresija
koštane srži što također može biti smrtonosna (pogledajte odjeljak 2: Budite oprezni s
Ciprinolom)

alergijska reakcija, oticanje (edem) ili brzo oticanje kože i sluznice (angioedem), jake
alergijske reakcije (anafilaktički šok) koje mogu biti opasne po život (pogledajte odjeljak 2:
Budite oprezni s Ciprinolom)

povećan šećer u krvi (hiperglikemija)

smanjen šećer u krvi (hipoglikemija) (vidjeti u odjeljku 2: Budite oprezni sa Ciprinolom)

anksiozne reakcije, čudni snovi, depresija (može dovesti do razmišljanja o samoubojstvu,
pokušaja samoubojstva ili izvršenog samoubojstva) , psihički poremećaji (psihotične reakcije
mogu dovesti do razmišljanja o samoubojstvu, pokušaja samoubojstva ili izvršenog
samoubojstva) (pogledajte odjeljak 2: Budite oprezni s Ciprinolom)

smanjena osjetljivost kože, tremor, migrena, poremećaji osjeta njuha (poremećaji mirisa)

zujanje u ušima, oštećen sluh

nesvjestica, upala stijenke krvnih žila (vaskulitis)

skraćivanje daha, uključujući astmatske simptome

pankreatitis

hepatitis, odumiranje ćelija jetre (nekroza jetre) vrlo rijetko dovodi do životno ugrožavajućeg
zatajenja jetre

osjetljivost na svjetlo (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“) mala, točkasta
krvarenja po koži (petehije).

mišićna bol, upala zglobova, povećani mišićni tonus ili grčev, puknuća tetiva – posebno velike
tetive na stražnjoj strani gležnja (Ahilova tetiva) (pogledajte odjeljak 2: Budite oprezni s
Ciprinolom)

krv ili kristali u mokraći (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni sa Ciprinolom“), upala
mokraćnog sistema

prekomjerno znojenje

povećana razina enzima amilaze

Veoma rijetka neželjena dejstva (vjerovatno ih ima manje od 1 na svakih 10.000 bolesnika):

posebna vrsta smanjenog broja crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija); opasan pad
jedne vrste bijelih krvnih stanica (agranulocitoza), jaka alergijska reakcija (anafilaktička
reakcija, anafilaktički šok, serumska bolest) koji može biti fatalan ) (pogledajte odjeljak:
„Budite oprezni sa Ciprinolom“).

poremećena koordinacija, nesiguran hod (smetnje u koracima), pritisak u mozgu
(intrakranijalni pritisak i i moždani pseudotumor)

poremećaji prepoznavanja boja

različite erupcije na koži ili osip (npr. potencijalno fatalan Stevens-Johnsonov sindrom ili
toksična epidermalna nekroliza)

slabost mišića, upala tetive, pogoršanje miastenije gravis (pogledajte odjeljak: „Budite oprezni
sa Ciprinolom“).

Učestalost nije poznata (ne može se odrediti iz raspoloživih podataka)

tegobe povezane sa nervnim sistemom kao što su bol, žarenje, trnjenje. ukočenost i/ili
slabost u udovima (peripheral neuropathy and polyneuropathy)

nepravilnost srčanog ritma za život opasan nepravilan srčani ritam, promjena srčanog ritma
(nazvana „produženje QT intervala, što se može uočiti na EKG-u, snimku električne
aktivnosti srca),

pustularni osip

uticaj na zgrušavanje krvi (kod pacijenata koji uzimaju antagoniste Vitamina K)

Prijavljivanje nuspojava
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CIPRINOL?
Ciprinol morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom
pakovanju zbog zaštite od svjetla.

Ciprinol se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Datum isteka roka
trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok trajanja lijeka Cprinol je 5 godina od datuma proizvodnje.Lijekovi se ne smiju uklanjati putem
otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti lijekove koje više ne trebate.
Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6.DODATNE INFORMACIJE
Šta Ciprinol sadrži?
Aktivna supstanca: ciprofloksacin.
10 mL koncentrata za otopinu za infuziju (1 ampula) sadržava 100 mg ciprofloksacina kao
ciprofloksacin laktata. 1 mL koncentrata za otopinu za infziju sadrži 10 mg ciprofloksacina.

Pomoćne supstance: mliječna kiselina, dinatrij edetat, koncentrirana klorovodična kiselina, voda za
injekcije.

Kako Ciprinol izgleda i sadržaj pakovanja?
Dostupne su kutije s 5 ampula od 10 mL koncentrata za otopinu za infuziju (100 mg/10 mL).
Koncentrat za otopinu za infuziju je bistra, žuto-zelena otopina.

Režim izdavanja
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog tipa..

Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Datum i broj rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

Savjet/ medicinska edukacija
Antibiotici se koriste za liječenje bakterijskih infekcija. Oni su neučinkoviti protiv virusnih infekcija.

Ukoliko Vam je ljekar propisao antibiotike, trebate ih tačno za Vašu sadašnju bolest.

Bez obzira na antibiotike, neke bakterije mogu preživjeti ili se mogu umnožiti. Ovaj fenomen se naziva
otpornost: poneko liječenje sa antibioticima postaje neučinkovito.

Zloupotreba antibiotika povećava otpornost. Možete čak pomoći bakterijama da postanu otporne i time
odlože Vaše izliječenje ili smanje učinkovitost antibiotika ukoliko ne poštujete na odgovarajući način:

doziranje

raspored

trajanje liječenja

Zbog toga, kako biste sačuvali učinkovitost ovog lijeka:

1. Koristite antibiotike samo kada su propisani.
2. Strogo se pridržavajte onog što je propisano.
3. Nemojte ponovo koristiti antibiotik bez ljekarske preporuke, čak i ukoliko želite liječiti sličnu

bolest.

4. Nemojte nikada davati Vaš antibiotik drugoj osobi; možda nije odgovarajući za njenu/njegovu

bolest.

5. Nakon završetka liječenja, vratite sve neiskorištene lijekove u Vašu apoteku kako biste

osigurali da će biti odloženi na ispravan način.

Sljedeće informacije su namijenjene samo zdravstvenom osoblju:
Otopinu za infuziju treba pripremiti neposredno prije davanja.
Ciprinol u intravenoznoj infuziji treba davati preko 60 minuta. Spora infuzija u velike vene smanjuje
rizik za vene, a bolesniku je ugodnije za vrijeme trajanja postupka.

Inkompatibilnost
Otopina Ciprinola može se davati zajedno s pripravcima za koje je kompatibilnost potvrđena. Otopine
za intravenoznu infuziju koje su inkompatibilne su one, koje su kod vrijednosti pH otopine
ciprofloksacina fizikalno i hemijski nestabilne (npr. penicilini, otopine heparina). Ako bolesnik mora
istovremeno dobiti drugi lijek, takav lijek se uvijek mora dati odvojeno od ciprofloksacina. Optički
znakovi nekompatibilnosti jesu: talog, krutost i promjena boje.

Otopina za intravenoznu infuziju Ciprinola je kompatibilna s fiziološkom otopinom soli, Ringerovom
otopinom, Hartmannovom otopinom (Ringerov laktat), 5 %-tnom ili 10 %-tnom otopinom glukoze, 10
%-tnom otopinom fruktoze, 5 %-tnom otopinom glukoze s 0,225 % NaCl ili 0,45 % NaCl.

Priprema infuzijske otopine iz koncentrata
Koncentrat za otopinu za infuziju treba prije upotrebe razrijediti s kompatibilnom infuzijskom otopinom.
Najmanji volumen je 50 mL.