ISOCOR

ISOCOR 2.5 mg mL

10 ampula po 2 ml rastvora za injekciju/infuziju (1 PVC blister sa 10 ampula), u kutiji

Supstance:
verapamil
Jačina ATC Oblik
2.5 mg mL C08DA01 rastvor za injekciju/infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ISOCOR

2,5 mg/ml, rastvor za injekciju/infuziju
verapamil hidrohlorid

Pažljivo

pročitajte

sva

ova

uputstva

prije

nego

počnete

upotrebljavati

lijek.

Čuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj lijek je Vama propisan. Nemojte ga davati drugima. Može im naštetiti, čak i ako imaju iste

simptome.
-

Ako neko od neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili ako primijetite neko neželjeno djelovanje

koje nije ovdje navedeno, molimo obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovo uputstvo sadrži
1.

Šta je Isocor i za šta se koristi

2.

Prije nego uzmete Isocor

3.

Kako uzimati Isocor

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Isocor

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE ISOCOR I ZA ŠTA SE KORISTI

Isocor rastvor za injekciju/ infuziju sadrži aktivnu supstancu verapamil iz grupe lijekova pod nazivom
antagonisti kalcijuma. Blokira kretanje kalcijumovih jona u ćelijama, što rezultira opuštanjem i
izduživanjem glatke muskulature perifernih krvnih sudova.
Smanjuje periferni vaskularni otpor i smanjuje opterećenje srca. Poboljšava apsorpciju kiseonika u
srčanom mišiću. Usporava otkucaje srca, smanjuje krvni pritisak, normalizuje poremećaje srčanog
ritma i ima antianginalni efekat.
Koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma (supraventrikularna paroksizmalna

tahikardija- brz

srčani ritam koji uključuje dodatne provodne puteve, paroksizmalno atrijalno lepršanje i ventrikularna
fibrilacija- poremećaj srčanog ritma koji se odvija u dva gornja odjeljka srca koji se zovu atriji, sa
visokom ventrikularnom frekvencijom osim WPW-sindroma), početno liječenje nestabilne angine
pectoris (bol u grudima koja nastaje zbog ishemije-nedostatka krvi a samim time i opskrbe kisikom u
srčanom mišiću) kada su nitrati i/ili beta- blokatori kontraindikovani.

2.

PRIJE NEGO UZMETE ISOCOR

Ne uzimajte Isocor
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na verapamil ili bilo koji drugi sastojak Isocor-a;

ako bolujete od neke srčane bolesti (npr. kongestivna insuficijencija srca, usporen rad srca,
smetnje srčane konduktivnosti ili bolest pod nazivom WPW-sindrom);

ako imate veoma nizak krvni pritisak (hipotenzija);

Isocor ne treba koristiti istovremeno sa intravenoznim beta-blokatorima;

ako ste trudni ili dojite;

ukoliko već koristite lijek koji sadrži ivabradin za liječenje određenih oboljenja srca.

Koristite Isocor sa posebnom pažnjom
Prije liječenja Isocor-om, obavijestite svog ljekara ako imate ili ste imali:
-

bilo kakvih drugih kardiovaskularnih problema;

bolesti jetre;

bolesti povezane sa smetnjama neuromuskularnog prenosa, kao što je slabost u mišićima ili
distrofija.

Isocor se kod djece koristi intravenozno samo u slučajevima prijeke potrebe, ako su mogućnosti
za drugačije tretmane isključene.

Uzimanje drugih lijekova
Molimo da kažete svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek,
uključujući lijekove koji se kupuju bez recepta.
Isocor može promijeniti dejstvo sljedećih lijekova ili obrnuto, oni mogu promijeniti njegovo dejstvo,
stoga tokom liječenja Isocor-om ne treba primjenjivati:

Druge lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska ili drugih srčanih bolesti, uključujući one za

liječenje aritmije;

Lijekove za smanjenje nivoa holesterola u krvi (statini) kao što su atorvastatin, lovastatin;

Digoksin – za liječenje insuficijencije srca;

Diuretike-lijekove za izmokravanje;

Lijekove za liječenje depresije (uključujući litijum, herbalne preparate kao što je kantarion, itd.)

Soli litijuma – za liječenje psihičkih bolesti;

Fenobarbital – za liječenje epilepsije i poremećaja sna;

Ciklosporin – za liječenje određenih problema imunog sistema, pri transplataciji organa;

Karbamazepin i fenitoin – za liječenje epilepsije;

Rifampicin – antibiotik za liječenje tuberkoloze;
Antibiotike poput eritromicin-a i klaritromicin-a, određene antifungalne lijekove (klotrimazol,

ketokonazol);

Midazolam – sedativ;

Teofilin – za bronhijalnu dilataciju.

Aspirin, nesteroidni protivupalni lijek protiv bolova (NSAIL), koji se koristi za ublažavanje bolova

i smanjenje tjelesne temperature,

Uzimanje Isocor-a sa hranom i pićem
Ako ste na terapiji Isocor-om, treba da izbegavate grejpfrutov sok, može podići nivo verapamila u
plazmi.
Istovremeno uzimanje Isocor-a sa alkoholom rezultira u zakašnjeloj dekompoziciji etanola i pojavi
toksičnih efekata.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kakvog lijeka.
Verapamil prodire u placentu, usljed čega se ovaj lijek kod trudnica treba primijeniti samo u
slučajevima kada očekivana korist za majku nadilazi potencijalni rizik za fetus.
Izlučuje se u mlijeko, stoga ukoliko je ovakvo liječenje neophodno, dojenje treba prekinuti.

Vožnja i upotreba mašina
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama ).
Indikacije kod kojih se Isocor rastvor za injekcije koristi isključuju mogućnost vožnje i upotrebe
mašina.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mM (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno lijek je praktično “bez sadržaja
natrijuma”.

3.

KAKO UZIMATI ISOCOR

Uvek uzimajte Isocor rastvor za injekcije tačno onako kako vam je ljekar rekao. Provjerite sa svojim
ljekarom ili farmaceutom sve u šta niste sigurni.
Isocor će Vam se dati intravenski (putem injekcije ili infuzije u venu). Ovo će uraditi ljekar. Doza će
zavisiti od Vašeg stanja a tokom liječenja tim ljekara može pratiti Vaš krvni pritisak i EKG (električnu
aktivnost srca).
Uobičajene su sljedeće doze:
Odrasli
Početna doza od 5 mg se primjenjuje polako intravenozno u toku 2 minute. Ako terapeutsko dejstvo
izostane, drugih 5 mg bi se trebalo primijeniti 5-10 minuta nakon početne doze.

Ako je to potrebno, poslije početne intravenozne primene, Isocor se može primijeniti u obliku
intravenozne infuzije 5-10 mg/sat u izotoničnom rastvoru natrijum hlorida ili drugom odgovarajućem
rastvoru (pН < 6,5).

Pacijenti sa poremećajem funkcije jetre

Potrebno je prilagoditi doze ili prolongirati intervale primjene.

Pacijenti preko 65 godina starosti

Doza od 5-10 mg treba da se primjenjuje 3 minute, umjesto 2 minute.

Djeca
Lijek se primjenjuje samo kada je to apsolutno neophodno i kada ne postoji mogućnost za drugačije
liječenje.

Novorođenčad: 0,75-1 mg (0,3-0,4 ml);

Djeca ispod 1 godine starosti: 0,75-2 mg (0,3-0,8 ml);

Od 1 do 5 godina starosti: 2-3 mg (0,8-1,2 ml);

Od 6 do 14 godina starosti: 2,5-5 mg (1-2 ml).

Početna doza treba da se primjenjuje 2 minute uz kontinuirano elektrokardiogramsko praćenje.
Ukoliko nema nikakvog efekta, druga doza se može primijeniti 30 minuta nakon početne doze.
Primjena verapamila u obliku injekcije se treba nastaviti samo dok se ne postigne efekat. Verapamil
se intravenozno treba primenjivati polako (u trajanju najmanje 2 minute) pri konstantnom nadgledanju
pacijenata i pri konstantnom EKG praćenju i kontroli krvnog pritiska.
Kada se verapamil primjenjuje intravenozno kao početna terapija za nestabilnu anginu pektoris,
potrebno je u kratkom vremenskom roku nastaviti sa oralnim uzimanjem verapamila.
Ako ste uzeli više Isocor-a nego što je potrebno
S obzirom na to da Isocor pacijentima daju kvalifikovani zdravstveni profesionalci, mogućnost
predoziranja lijekom je mala. Ipak, ako mislite da ste primili veću dozu Isocor-a, obavijestite doktora.
Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog proizvoda, posavjetujte se sa svojim
ljekarom ili farmaceutom.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi lijekovi, Isocor može imati neželjena djelovanja, iako se ne moraju pojaviti kod svih
pacijenata.
Te nuspojave se klasifikuju po učestalosti putem sljedećih metoda: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100
do < 1/10), manje često (≥ 1/1000 do < 1/100), rijetko (≥ 1/10000 do < 1/1000) i vrlo rijetko (<
1/10000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Često (

 1/100 and <1/10) su zapažena sljedeća neželjena djelovanja:

Nesvjestica ili vrtoglavica, glavobolja (može biti povezano sa sniženjem krvnog pritiska), crvenilo kože
lica, mučnina, bolovi u abdomenu, zatvor.

Odmah obavijestite svog ljekara ako se pojavi bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja:

Promjene srčanog ritma (spora, ubrzana ili neritmička aktivnost srca), pojava bolova u prsima, ,

kolaps, nedostatak daha (ponekad praćen umorom, slabošću i umanjenom pokretljivošću), edemi
(otoci) na člancima;

Krkljanje, otežano disanje, edemi (otoci) u predjelu lica, usana, jezika, svrbež i osip na koži;

Žutilo

kože

ili

očiju,

groznica,

bol

u

desnoj

gornjoj

polovini

abdomena.

Druge nuspojave se takođe mogu pojaviti pri prolongiranom liječenju verapamilom. Obavijestite svog
ljekara ukoliko primijetite oticanje desni koje se počinje širiti preko zuba, ili ukoliko se javi oticanje
grudi (kod muškaraca) ili iscjedak mlijeka iz grudi (muškarci i žene). Ovi efekti su jako rijetki i prestaju
nakon prestanka liječenja.

Ako neka od nuspojava postane ozbiljan problem, ili ako primijetite neke nuspojave koje nisu ovdje
navedene, molimo obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI ISOCOR

Čuvati u originalnom pakovanju, na mjestu zaštićenom od svjetlosti, na temperaturi ispod 30

0

С.

Ne zamrzavati!
Držati izvan domašaja i pogleda djece!

Rok trajanja: 4 godine.
Ne koristiti Isocor nakon isteka roka trajanja označenog na ambalaži. Rok trajanja se odnosi na
posljednji dan navedenog mjeseca.

Lijekove ne bi trebalo uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Potražite savjet farmaceuta o
tome kako ukloniti lijekove koji vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u očuvanju životne
sredine.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Isocor
Aktivna supstanca je: verapamil hidrohlorid 5 mg u jednoj ampuli od 2 ml.
Pomoćni sastojci su: natrijum hlorid, hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.
Kako izgleda Isocor i sadržaj pakovanja
Bezbojni rastvor za injekcije u bezbojnim staklenim ampulama od 2 ml, sa oznakom za mjesto
otvaranja – tačka/prsten u boji; 10 ampula u blister pakovanju od PVC folije; 1 blister pakovanje u
kartonskoj kutiji zajedno sa uputstvom za upotrebu.
Režim izdavanja
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa (ZU).

Proizvođač gotovog lijeka (administrativno sjedište i mjesto puštanja u promet)
SOPHARMA AD
16, Iliensko Shosse,
1220 Sofija, Bugarska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb
75 300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 35 369 880
Fax: + 387 35 369 875
www.unifarm.ba

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
04-07.1-4380/11 od 31.01.2013.

Datum revizije teksta
Mart, 2017.godine