LEKADOL FORTE

LEKADOL FORTE 1000 mg tableta

10 tableta (1 PVC/Alu blister sa 10 tableta), u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
1000 mg tableta N02BE01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Lekadol forte
1000 mg
tableta
paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži za Vas važne informacije.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete trebati ponovno da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašim.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. To se odnosi i na
svako moguće neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Pogledati dio 4.

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Lekadol forte i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego počnete koristiti Lekadol forte
3. Kako se Lekadol forte uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Lekadol forte
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta je Lekadol forte i za šta se koristi

Lekadol forte je lijek.

Lekadol forte tablete se koriste kod povremene boli i povišene temperature, za ublažavanje boli i
snižavanje povišene tjelesne temperature. Vrste povišene temperature i boli za koje se koristi ovaj lijek su
neuralgija i bolovi u mišićima, glavobolja, prehlada, gripa, zubobolja i menstrualni bolovi.

Ovaj lijek se može koristiti i za liječenje drugih vrsta boli ukoliko ga propiše ljekar.

Ukoliko ne osjetite poboljšanje ili vam se stanje pogorša u roku od tri dana, morate se javiti ljekaru.

2. O čemu morate voditi računa prije nego počnete koristiti Lekadol forte

Nemojte uzimati Lekadol forte

Ako ste alergični na paracetamol ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog lijeka navedenih u dijelu 6.

Upozorenja i mjere opreza
Prije nego što uzmete Lekadol forte posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom prije nego što uzmete lijekove Lekadol ukoliko imate bolest jetre ili
bubrega ili probleme sa alkoholom.

Ne smijete istovremeno koristiti druge lijekove za ublažavanje boli bez ljekarskog recepta.

Drugi lijekovi i Lekadol forte
Recite Vašem ljekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli
uzimati bilo koje druge lijekove.

Ukoliko istovremeno uzimate lijekove koji sadrže metoklopramid, kolestiramin, kloramfenikol, probenecid
ili domperidon, lijekove za razrjeđivanje krvi (npr. varfarin) ili lijekove za epilepsiju, upitajte ljekara za
savjet prije nego što uzmete Lekadol forte.

Nemojte istovremeno koristiti druge lijekove koji sadrže paracetamol.

Lekadol forte sa hranom i pićem
Lekadol forte tablete se mogu uzeti neovisno o obroku.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, upitajte ljekara ili
farmaceuta za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Lekadol forte se može koristiti tokom trudnoće. Trebate uzeti najnižu moguću dozu koja ublažava bol i/ili
smanjuje povišenu tjelesnu temperaturu i koristiti lijek što je kraće moguće. Ukoliko se bol i/ili temperatura
ne smanje, ili ukoliko trebate češće uzimati ovaj lijek, obratite se Vašem ljekaru.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lekadol forte tablete ne uzrokuju omaglicu, tako da možete upravljati vozilima ili mašinama.

Lekadol forte sadrži kalij sorbat
Tablete sadrže malu količinu kalija, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati osip.

3. Kako se Lekadol forte uzima

Uvijek uzimajte lijek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut. Ukoliko niste sigurni, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučeno doziranje je:
Za odrasle ½-1 tableta svakih 4-6 sati, najviše 3 puta na dan.

Lijek smijete koristiti kontinuirano samo ukoliko vam je tako propisao ljekar. Navedena doza ne smije se
prekoračiti.

Ako ste uzeli više Lekadola forte nego što ste trebali
Predoziranje paracetamolom može uzrokovati teško oštećenje jetre.

Ukoliko ste uzeli više lijeka nego što ste trebali, ili ukoliko je dijete slučajno progutalo lijek, obratite se
Vašem ljekaru kako bi se uspostavila dijagnoza rizika i kako biste dobili savjet o mjerama koje treba
poduzeti.

Ako ste zaboravili uzeti Lekadol forte
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o korištenju ovog lijeka, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svaki drugi lijek, ovaj lijek može uzrokovati neželjena dejstva, iako se ona neće razviti kod svakoga.

Lijekovi koji sadrže paracetamol se općenito dobro podnose. Vrlo rijetka neželjena dejstva (pogađaju
manje od jedne na deset hiljada osoba) su teške alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) na
paracetamol, osip na koži, smanjenje broja krvnih pločica u krvi i poremećaj funkcije jetre. Problemi sa
disanjem (bronhokonstrikcija) mogu nastati kod ljudi koji su ranije imali alergijske reakcije na aspirin ili
druge anti-upalne lijekove. Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.
Neumjereno konzumiranje alkohola tokom korištenja paracetamola može se negativno odraziti na jetru.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Lekadol forte

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se na
posljednji dan navedenog mjeseca.

Ne uzimajte lijek ako je blister pakovanje oštećeno prilikom kupovine.

Lijekove nemojte bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koje
više ne koristite. Ove mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta Lekadol forte sadrži

Aktivna supstanca je paracetamol; svaka tableta sadrži 1000 mg.

Pomoćne supstance su natrijev škrobni glikolat, povidon K-30, preželatinizirani kukuruzni škrob i
stearinska kiselina.

Kako Lekadol forte izgleda i sadržaj pakovanja
Lekadol forte 1000 mg tablete su bijele do prljavo bijele, tablete ovalnog oblika, sa utisnutom razdjelnom
crtom između „10“ i „00“ na jednoj strani i razdjelnom crtom između „PA“ i „RA“ na drugoj strani.

10 tableta u blister pakovanju (PVC/Alu).

Režim izdavanja lijeka
BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Lekadol forte tablete 10 x 1000 mg: 04-07.3-1-4976/16 od 28.04.2017.