MEXIA film tableta

MEXIA 10 mg tableta

50 film tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 25 tableta), u kutiji

Supstance:
memantin
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06DX01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MEXIA
10 mg
film tableta

memantin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!


Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi
čak i ako ima znake bolesti slične Vašim

.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1.

Šta je MEXIA i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek MEXIA

3.

Kako uzimati lijek MEXIA

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati lijek MEXIA

6.

Dodatne informacije


1. Šta je MEXIA i za šta se koristi
Kako djeluje MEXIA
MEXIA se ubraja u skupinu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije (postupan gubitak
mentalnih sposobnosti).
Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu.
Mozak sadržava takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos
živčanih signala važnih u učenju i pamćenju. MEXIA spada u skupinu lijekova poznatih kao
antagonisti NMDA receptora. MEXIA djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući
prijenos živčanih signala i pamćenje.

Za šta se MEXIA koristi
MEXIA se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Prije nego počnete uzimati lijek MEXIA
Nemojte uzimati lijek MEXIA:

-

ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin hidrohlorid ili bilo koji drugi sastojak lijeka (navedeni u
dijelu 6).

Budite posebno oprezni sa lijekom MEXIA:
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete lijek MEXIA:

-

ako u anamnezi imate epileptičke napadaje;

-

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja
srca ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni pritisak).
U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a ljekar treba redovno ponovno
procjenjivati kliničku korist od uzimanja lijeka MEXIA.

Ako imate oštećenje bubrega (problemi s bubrezima), ljekar treba pažljivo pratiti funkciju Vaših
bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istodobnu primjenu lijekova amantadin (za liječenje Parkinsonove bolesti),
ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za liječenje
kašlja) i ostalih antagonista NMDA.

Djeca i adolescenti
MEXIA se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom MEXIA
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili ćete možda
uzimati bilo koje druge lijekove, uključujući i ljiekove koji se mogu kupiti bez ljekarskog recepta.
Lijek MEXIA može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će ljekar možda morati prilagoditi
njihovu dozu:

-

amantadina, ketamina, dekstrometorfana, dantrolena, baklofena;

-

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina, hidrohlorotiazida (ili bilo koja
kombinacija s hidrohlorotiazidom);

-

antiholinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih
grčeva);

-

antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprječavanje i ublažavanje napadaja), barbiturata
(lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje);

-

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin);

-

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja), oralnih antikoagulanasa
(lijekovi koji sprječavaju koagulaciju, tj. grušanje krvi).

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog ljekara da uzimate lijek MEXIA.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom MEXIA
Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. sa
normalne prehrane na strogu vegetarijansku prehranu), ili ako bolujete od stanja renalne
tubularne acidoze [RTA – izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog
poremećaja rada bubrega (slaba funkcija bubrega)], ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura
kroz koju prolazi mokraća), trebali biste obavijestiti svog ljekara, jer će Vam ljekar možda morati
prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje
Obavijestite svog ljekara ako ste trudni, dojite, planirate trudnoću ili mislite da biste mogli biti
trudni prije uzimanja ovog lijeka.
Trudnicama se ne preporučuje upotreba memantina.

Žene koje uzimaju lijek MEXIA ne bi smjele dojiti.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ljekar će Vam reći dopušta li Vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na mašinama. MEXIA
također može promijeniti Vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na
mašinama neprikladnim.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka MEXIA
MEXIA sadrži laktozu monohidrat. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke od šećera, prije
uzimanja lijeka MEXIA obratite se Vašem ljekaru.

3. Kako uzimati lijek MEXIA
Uvijek uzmite lijek MEXIA tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Doziranje
Preporučena doza lijeka MEXIA za odrasle i starije bolesnike je 20 mg jednom dnevno. Kako bi
se smanjio rizik od nuspojava, ta doza se postiže postupno, pridržavajući se sljedeće šeme
dnevnog doziranja:

1. sedmica

pola tablete od 10 mg

2. sedmica

jedna tableta od 10 mg

3. sedmica

jedna i pol tableta od 10 mg

4. sedmica
i nadalje

dvije tablete od 10 mg
jednom dnevno


Uobičajena početna doza iznosi pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg) tokom prve sedmice.
Ova doza se povećava na jednu tabletu jedanput na dan (1 x 10 mg) u drugoj sedmici, te na
jednu i pol tabletu jednom dnevno u trećoj sedmici. Od četvrte sedmice uobičajena doza je 2
tablete jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, ljekar će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom
slučaju, ljekar treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena
Lijek MEXIA treba primjenjivati kroz usta jedanput na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka,
trebate ga uzimati redovno svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati sa malo vode.
Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

Trajanje liječenja
Nastavite uzimati lijek MEXIA onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Ljekar treba redovno
procjenjivati Vaše liječenje.

Ako uzmete više lijeka MEXIA nego što ste trebali

-

Općenito, uzimanje previše lijeka MEXIA ne bi Vam trebalo naškoditi. Mogli bi Vam se javiti
izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. «Moguće nuspojave».

-

Ako ste uzeli preveliku dozu lijeka MEXIA, javite se Vašem ljekaru za savjet, jer bi Vam mogla
zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti lijek MEXIA

-

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu lijeka MEXIA, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u
uobičajeno vrijeme.

-

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja
Kao i svi drugi lijekovi, MEXIA može uzrokovati nuspojave. Općenito, opažene nuspojave su
blage do umjerene.

Česte (javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika):

-

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, vrtoglavica, poremećaj
ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni pritisak i preosjetljivost na lijek.

Manje česte (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika):

-

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, poremećaj hoda, zatajenje srca i
zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetke (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika):

-

napadaji.

Nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz raspoloživih podataka):

-

upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje sa depresijom, samoubilačkim mislima i samoubistvom. Ovi su
događaji prijavljeni kod bolesnika liječenih memantinom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti
Vašeg ljekaa ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek MEXIA

Čuvati van dohvata i vidokruga djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Nemojte koristiti MEXIA film tablete nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na blisteru.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca. Rok trajanja lijeka je 3 godine od
datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Lijekove ne treba bacati u otpadne vode, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da
uklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. Dodatne informacije
Šta MEXIA sadrži

-

Aktivna supstanaca u MEXIA film tabletama je memantin hidrohlorid. Jedna tableta sadrži 10 mg
memantin hidrohlorida.

Jezgro tablete:

Mikrokristalna celuloza PH 302 (Avicel PH 302)
Laktoza DC (Ludipress LCE: laktoza monohidrat + povidon 30)
Silika koloidna anhidrovana (Aerosil 200)
Talk

Magnezijum stearat

Obloga tablete:

Film obloga broj 8 (Opadry Y-1 7000 White):
HPMC 2910/Hipromeloza 5 cp (E464)
Titanij dioksid (E171)
Makrogol/PEG 400 (E1521)

Kako MEXIA izgleda i sadržaj pakovanja
Bijela ili bjeličasto obojena film tableta, duguljastog oblika sa suženjem u sredini, bikonveksna sa
urezom na obje strane.

MEXIA film tablete su dostupne:
28 film tableta/2 blistera/1 kutija (14 film tableta/1 blister)
50 film tableta/2 blistera/1 kutija (25 film tableta/1 blister)
100 film tableta/4 blistera/1 kutija (25 film tableta/1 blister)

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD ŞTI
Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye

Proizvođač gotovog lijeka
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Sancaklar 81100 Düzce Türkiye

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Mexia, film tableta, 28 x 10 mg: 04-07.9-6777/13 od 23.06.2014.
Mexia, film tableta, 50 x 10 mg: 04-07.9-2799/13 od 23.06.2014.
Mexia, film tableta, 100 x 10 mg: 04-07.9-2800/13 od 23.06.2014.