MUCODYNE

MUCODYNE 125 mg/5 mL

staklena boca sa 100 ml sirupa i kašičicom, u kutiji

Supstance:
karbocistein
Jačina ATC Oblik
125 mg/5 mL R05CB03 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MUCODYNE, sirup, 125 mg/5 ml
karbocistein

Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek MUCODYNE i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek MUCODYNE
3. Kako se upotrebljava lijek MUCODYNE
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek MUCODYNE
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK MUCODYNE I ČEMU JE NAMIJENJEN?
MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml sadrži kao aktivnu supstancu karbocistein koji pripada grupi lijekova
pod nazivom mukolitici. Karbocistein svojom aktivnošću smanjuje viskoznost mukusa (bronhijalnog
sekreta) u disajnim putevima i olakšava iskašljavanje. MUCODYNE se koristi za liječenje problema sa
disajnim putevima (respiratorni trakt) koji nastaju kada imate previše mukusa ili kada je on ljepljiv.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK MUCODYNE
Lijek MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml ne smijete koristiti ako
:

Vaše dijete ima manje od dvije godine.

Je Vaše dijete alergično (preosjetljivo) na karbocistein ili na neku od pomoćnih supstanci u
lijeku (navedene su u dijelu 6). Znaci preosjetljivosti su osip, problemi sa gutanjem ili
disanjem, otok usana, lica, grla ili jezika.

Ne koristite MUCODYNE ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vaše dijete. Ako niste sigurni
razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što date MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml Vašem
djetetu.

Primjena drugih lijekova

Kažite ljekaru ili farmaceutu ako je Vaše dijete dobijalo, ili je do nedavno dobijalo bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Primenja lijeka MUCODYNE u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj lijek je namijenjen za Vaše dijete. Ako ste odrasla osoba koja koristi MUCODYNE sirup 125 mg/5
ml važno je da obavijestite Vašeg ljekara ako:

Ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste trudni. MUCODYNE ne smijete uzimati prva tri
mjeseca trudnoće.

Dojite ili planirate dojenje.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka MUCODYNE
Lijek MUCODYNE

sirup 125 mg/5 ml

sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar koji liječi Vaše dijete rekao da

Vaše dijete ne podnosi neke šećere razgovarajte sa njim prije upotrebe lijeka.
Lijek MUCODYNE

sirup 125 mg/5 ml

sadrži natrijum metilparahidrobenzoat i boju crveni Ponceau 4R.

Oba sastojka mogu da izazovu alergijske reakcije koje se ne moraju odmah pojaviti. Znaci alergijske
reakcije mogu da budu osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, otok usana, lica, grla ili jezika.

Lijek MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml sadrži natrijum. Ako je Vaše dijete na režimu kontrolianog
unošenja natrijuma o ovome treba da vodite računa.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK MUCODYNE

Lijek MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml koristite uvijek tačno onako kako vam je to objasnio ljekar Vašeg

djeteta. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.

Lijek MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml treba dati djetetu u usta. Preporučena količina lijeka zavisi od
starosti Vašeg djeteta. U pakovanju MUCODYNE sirupa nalazi se mjerna posuda za doziranje. Ako
mislite da lijek djeluje previše slabo ili jako nemojte sami mijenjati dozu nego obavijestite ljekara Vašeg
djeteta.

Djeca uzrasta 2-5 godina

Preporučena doza je 2.5-5 ml četiri puta dnevno.

Djeca uzrasta 5-12 godina

Preporučena doza je 10 ml tri puta dnevno.

Ako je Vaše dijete dobilo više lijeka MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml nego što je trebalo
Ako je Vaše dijete dobilo veću dozu lijeka MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml od onoga što je
preporučeno odmah se obratite ljekaru ili odvedite dijete u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite
pakovanje lijeka koje je Vaše dijete dobilo da ljekar vidi koji lijek je primjenjen. Ako je Vaše dijete
dobilo previše lijeka MUCODYNE vjerovatno će imati poremećaje u gastrointestinalnom traktu (organi
za varenje).

Ako ste zaboravili da Vašem djetetu date lijek MUCODYNE

Nikada ne primjenjujte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da djetetu date lijek!

Ukoliko je preskočena doza lijeka ne brinite. Sačekajte da dođe vrijeme da date slijedeću dozu.
Ako imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu ovog lijeka obratite se ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek MUCODYNE, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Prestanite da dajete lijek MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml Vašem djetetu i odmah idite kod ljekara ili
najbližu bolnicu ako:

Se kod Vašeg djeteta pojavi alergijska reakcija. Simptomi su ospi, problemi sa gutanjem ili
disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Se kod Vašeg djeteta pojave plikovi ili krvarenje na koži oko usana, očiju, usta, nosa i
genitalija. Takođe mogu se javiti simptomi slični gripu i povišena temperatura (što može da se
naziva Stevens-Johnson-ov sindrom).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK MUCODYNE

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.
Nakon otvaranja upotrijebiti u roku od 30 dana.
Lijek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju poslije EXP.

Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek
se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek MUCODYNE sirup 125 mg/5 ml
Aktivna supstanca je karbocistein.
5 ml sirupa sadrži:
karbocistein 125 mg

Ostali sastojci su:

Natrijum metilparahidroksibenzoat

Saharoza

Aroma maline

Aroma višnje

Aroma vanile

Crveni Ponceau E124

Rastvor natrijum hidroksida

Rastvor hlorovodonične kiseline

Prečišćena voda

Kako izgleda lijek MUCODYNE i sadržaj pakovanja

MUCODYNE, 125 mg/5 ml, sirup

Homogeni bistri rastvor, ružičaste boje, karakterističnog mirisa na malinu i vanilu.
Braon Amber staklena bočica sa zatvaračem koji djeca ne mogu otvoriti.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
MUCODYNE, sirup, 125 mg/5 ml: 04-07.3-2-5836/15 od 25.04.2016.