MUCODYNE

MUCODYNE 375 mg kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
karbocistein
Jačina ATC Oblik
375 mg kapsula R05CB03 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MUCODYNE, 375 mg, kapsule, tvrde
INN: karbocistein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek MUCODYNE i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek MUCODYNE
3. Kako se upotrebljava lijek MUCODYNE
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek MUCODYNE
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK MUCODYNE I ČEMU JE NAMIJENJEN?
MUCODYNE kapsule sadrže kao aktivnu supstancu karbocistein koji pripada grupi lijekova pod
nazivom mukolitici. Karbocistein svojom aktivnošću smanjuje viskoznost mukusa (bronhijalnog
sekreta) u disajnim putevima i olakšava iskašljavanje. MUCODYNE se koristi za liječenje problema sa
disajnim putevima (respiratorni trakt) koji nastaju kada imate previše mukusa ili kada je on ljepljiv.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK MUCODYNE

Lijek MUCODYNE ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na karbocistein ili na neku od pomoćnih supstanci u lijeku
(navedene su u dijelu 6). Znaci preosjetljivosti su osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, otok
usana, lica, grla ili jezika.

Imate čir na želucu ili crijevima.

Ne uzimajte MUCODYNE ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni razgovarajte
sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete MUCODYNE.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Primenja lijeka MUCODYNE u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Prije upotrebe lijeka, obavijestite Vašeg ljekara ako:

Ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste trudni. MUCODYNE ne smijete uzimati prvih 3
mjeseca trudnoće.

Dojite ili planirate dojenje.

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek ako ste trudni ili dojite.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka MUCODYNE
Lijek MUCODYNE

sadrži laktozu koja je vrsta šećera. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke

šećere razgovarajte sa njim prije upotrebe lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK MUCODYNE

Lijek MUCODYNE uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje lijeka MUCODYNE

Lijek MUCODYNE se uzima oralnim putem. Ako mislite da lijek djeluje previše slabo ili jako nemojte
sami mijenjati dozu nego obavijestite Vašeg ljekara.

Koliko lijeka treba uzeti

Odrasli uključujući i starije osobe

Preporučena doza je dvije kapsule tri puta dnevno. U slučaju poboljšanja simptoma dozu treba smanjiti
na jednu kapsulu četiri puta dnevno.

Djeca
Ne preporučuje se primjena MUCODYNE kapsula kod djece. Za djecu je namjenjen MUCODYNE sirup
125 mg/5 mL.

Ako ste uzeli više lijeka MUCODYNE nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka MUCODYNE od onoga što Vam je preporučeno odmah se obratite
Vašem ljekaru ili idite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka koji ste popili da ljekar
vidi koji lijek ste uzeli. Ako ste popili previše lijeka MUCODYNE vjerovatno ćete imati poremećaje u
želucu (gastrointestinalni poremećaj).

Ako ste zaboravili da uzmete lijek MUCODYNE

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka ne brinite. Sačekajte da dođe vrijeme da uzmete slijedeću
dozu.
Ako imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek MUCODYNE, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.
Prestanite da uzimate lijek MUCODYNE odmah idite kod ljekara ili najbližu bolnicu ako:

Se pojavi alergijska reakcija. Simptomi su ospa, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje
usana, lica, grla ili jezika.

Se jave plikovi ili krvarenje na koži oko usana, očiju, usta, nosa i genitalija. Takođe možete
imati simptome slične gripu i povišenu temperaturu (što može da se naziva Stevens-Johnson-
ov sindrom).

Odmah obavijestite svog ljekara ako se pojavi neko od slijedećih ozbiljnih neželjenih dejstava:

Krv u povraćenom sadržaju ili crna katranasta stolica.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako neko od slijedećih neželjenih dejstava postane ozbiljno i
draje duže od nekoliko dana:
• Povraćanje.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK MUCODYNE

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.
Lijek ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju poslije EXP.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek
se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek MUCODYNE
Aktivna supstanca je karbocistein.

MUCODYNE, 375 mg, kapsule, tvrde

1 kaspula sadrži:
karbocistein 375 mg

Ostali sastojci su:

Laktoza monohidrat

Magnezijum stearat

Silicijum dioksid koloidni, bezvodni

Natrijum laurilsulfat

Tvrda želatinska kapsula
Glava kapsule:

Želatin

Titan dioksid (E171)

Gvožđe oksid žuti (E172).

Tijelo kapsule:

Želatin

Titan dioksid (E171)

Gvožđe oksid žuti (E172).

Kako izgleda lijek MUCODYNE i sadržaj pakovanja

MUCODYNE, 375 mg, kapsule, tvrde

Dvostruka želatinozna kapsula (glava i tijelo kapsule su žute boje) ispunjena bijelim do skoro bijelim
prahom.
PVC/AL blister.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
MUCODYNE, 375 mg, kapsule, tvrde: 04-07.3-2-5835/15 od 25.04.2016.