MULTILAC 2 mmol/l kalija

MULTILAC 2 mmol/l kalija 5.961 g000 mL+ 4.26 g000 mL+ 0.1419 g000 mL+ 0.2205 g000 mL+ 0.1017 g000 mL+ 1.1 g000 mL

2 vrećice po 5000 mL otopine za hemofiltraciju/hemodijalizu uložene u kartonsku kutiju

Supstance:
kalijum-hlorid natrijum-hlorid glukoza kalcijum-hlorid natrijum-laktat magnezijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
5.961 g000 mL+ 4.26 g000 mL+ 0.1419 g000 mL+ 0.2205 g000 mL+ 0.1017 g000 mL+ 1.1 g000 mL B05ZB otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju

UPUTA ZA PACIJENTA

MULTILAC 2 mmol/l kalija
2 mmol/l kalija otopina za hemofiltraciju

Prije nego započnete s primjenom ovog lijeka pažljivo i u cjelosti pročitajte priložene upute, jer

sadrži Vama važne podatke

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je željeti opet pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili medicinskoj sestri.

Ukoliko primjetite bilo koju nuspojavu obavijestite svog ljekara ili medicinsku sestru. To

uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Ova uputa sadrži:
1. Šta je multiLac 2 mmol/l kalija i za šta se koristi.
2. Na šta morate obratiti pažnju prije primjene multiLac

2 mmol/l kalija.

3. Na koji način se primjenjuje multiLac 2 mmol/l kalija.
4. Koje su moguće nuspojave.
5. Kako se čuva multiLac 2 mmol/l kalija.
6. Dodatne

informacije

1. Šta je multiLac 2 mmol/l kalija i za šta se koristi?
multiLac 2 mmol/L kalija je otopina za kontinuiranu bubrežnu nadomjesnu terpaiju koja podrazumijeva
uklanjanje otpadnih produkata iz tijela kod pacijenata sa bubrežnim oboljenjem. Za primjenu kod
bolesnika sa bubrežnim oboljenjem kao i kod liječenja trovanja. Ovisno o koncentraciji kalija (soli) u
Vašoj krvi, Vaš ljekar će izabrati otopinu za s prikladnom koncentracijom kalija i redovito će
provjeravati razinu kalija u Vašoj krvi.

2. Na šta morate obratiti pažnju prije primjene multiLac 2 mmol/l kalija
multiLac 2 mmol/L kalija ne smije se primjenjivati:

ukoliko ste alergični na bilo koju aktivnu supstancu ili bilo koji drugi sastojak lijeka koji je

prikazan u tabeli, vidjeti dio 6.

ako imate hipokalijemiju (Vaša razina kalija u krvi je veoma niska)

ukoliko imate metaboličku alkalozu (stanje koje se opaža kada imate previše bikarbonata u

krvi

ukoliko imate hiperlaktatemiju (nivo laktata u Vašoj krvi je previsok) ili imate već postojeću

bolest jetre, sa značajno smanjenom jetrenom funkcijom.

ukoliko imate već postojeće značajno oboljenje srca

istovremeno koristite metformin (lijek za dijabetes/šećernu bolest)

Upozorenja i mjere opreza
Razgovarajte sa Vašim ljekarom prije upotrebe multiLac 2 mmol/l kalija

Ne smije se koristiti pod bilo kojim uslovima ispod sobne temperature.

Vaš ljekar će možda trebati da prilagodi Vašu terapiju ukoliko ste razvili stanje zvano laktična
acidoza (previše laktične kiseline u krvi).Vaš ljekar će odlučiti da li je multiLac 2 mmol/L kalija
odgovarajuća otopina za Vas.

Vaš liječnik će provjeravati Vaš hidratacijski status (količina vode u Vašem organizmu), razinu
kalija, drugih elektrolita (soli), određenih otpadnih produkata kao i razinu glukoze u krvi.
Također Vam liječnik može dati i savjet o Vašoj prehrani

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko koristite antiretroviralne lijekove (lijekove za tretman
HIVa/AIDSa)

Djeca
Primjena MultiLac 2 mmol/l se ne preporučuje kod djece.

Interakcije s drugim lijekovima
Obavijestite svog ljekara ako uzimate, nedavno ste uzeli ili namjeravate da uzmete bilo koji drugi lijek.
Moguće su sljedeće interakcije:

istovremena primjena metformina je kontraidicirana

toksični efekti digitalisa (lijek koji se koristi u tretmanu srčanih oboljenja)

antiretroviralni lijekovi (za tretman HIVa/AIDSa) bi se trebali koristiti samo uz poseban oprez

nadomjesci elektrolita, parenteralna prehrana (intravenozna) i ostale infuzije. Kod liječenja
ovim lijekovima mora biti razmotren njihov uticaj na sastav krvnog seruma i bilancu tekućina
bolesnika

terapija sa ovim lijekom može reducirati koncentraciju drugih lijekova u krvi. Može biti potrebno
prilagođavanje doze.

Trudnoća i vrijeme dojenja
Ukoliko ste trudni ili dojite, sumnjate na trudnoću ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru za
savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema ili su veoma ograničeni podaci o primjeni multiLac 2 mmol/l kalija tokom trudnoće i dojenja.
MultiLac 2 mmol/l kalija koristite za vrijeme trudnoće samo ako to Vaš ljekar smatra neophodno
potrebnim. Dojenje se ne preporučuje za vrijeme liječenja sa multiLac 2 mmol/l kalija.

3. Na koji način se primjenjuje multiLac 2 mmol/L kalija
MultiLac 2 mmol/l kalija se primjenjuje u bolnicama i klinikama. Vaš ljekar je upoznat na koji način se
koristi ovaj lijek.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o načinu primjene ovog lijeka, pitajte svog ljekara.

4. Moguće nuspojave
Poput svih lijekova i multiLac 2 mmol/L kalija može izazvati nuspojave, koje se naravno ne javljaju kod
svakoga.

Nuspojave izazvane multiLac 2 mmol/L kalija uključuju:

mučninu (osjećaj slabosti),

povraćanje,

grčeve u mišićima,

promjene u krvnom pritisku

Neke nuspojave koje mogu biti izazvane sa previše ili premalo otopine su:

skraćenje daha

oticanje zglobova i doljnjih udova,

dehidraciju (npr. vrtoglavica, grčevi u mišićima, osjećaj žeđi),

poremećaj elektrolita

Tačna učestalost pojavljivanja navedenih nuspojava nije poznata (ne može se procijenti iz dostupnih
podataka).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako se čuva multiLac 2 mmol/L kalija
Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi iznad + 4°C.
Rok upotrebe lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti otisnutog na vrećici/kartonskoj ambalaži.
Rok isteka valjanosti lijeka je posljednji dan u označenom mjesecu.

6. Dodatne informacije
Šta multiLac 2 mmol/l kalija sadrži
Aktivne tvari su kalij hlorid, natrij hlorid, natrij (S) laktat, otopina 50%, kalcij hlorid dihidrat, magnezij
hlorid heksahidrat, glukoza monohidrat.

Pomoćne tvari su voda za injekcije, 25% hlorovodonična kiselina i natrij hidroksid.

Kako multilac 2 mmol/l kalija izgleda i sadržaj pakiranja
MultiLac 2 mmol/l kalija je dostupan u vrećici sa jednim odjeljkom. Vrećica sadrži 5000 ml otopine
spremne za upotrebu. Otopina je bistra i bezbojna i bez prisustva vidljivih čestica. Svaka vrećica
opremljena je sa HF- i Luer-lock konektorom i obavijena zaštinom folijom.
Veličina pakovanja:

2 vrećice od 5000 ml

Režim izdavanja
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog tipa.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Else-Kroner Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St.Wendel, Njemačka

Nosilac odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Fresenius Medical Care BH d.o.o
Zmaja od Bosne 7-7A, 71000 Sarajevo

BROJ I DATUM RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-8408/16 od 06.06.2017.

Sjedeće informacije su namjenjene isključivo zdravstvenim radnicima:
1000 ml otopine sadrži:

multiLac 2 mmol/L

kalija

Natrijum klorid

5.961

g

Kalijum klorid

0,1491

g

Natrijum (S) laktat,

otopina 50%

Odgovara 4.260 g Natrijum (S)

laktata

Kalcijum klorid

dihidrat

0.2205

g

Magnezijum klorid

heksahidrat

0.1017

g

Glukoza anhidrat

kao Glukoza

monohidrat

1.000
1.100

g

Na

+

140 mmol/l

K

+

2.0 mmol/l

Ca

2+

1.5 mmol/l

Mg

2+

0.50 mmol/l

Cl

108 mmol/l

Laktat

38 mmol/l

Glukoza

5.5 mmol

pH:

4.5-6.5

Teorijski osmolaritet

296 mosm

Nemojte koristiti ako otopina nije bistra i bezbojna a vrećica i kontejner oštećeni.
Samo za jednokratnu upotrebu. Sva neiskorištena otopina mora se baciti.
Mora se koristiti pomoću mjerne pumpe.

Uputstva za upotrebu
Rastvor za hemodijalizu/hemofiltraciju treba davati u dva koraka.

1. Uklanjanje zaštitne folije i pažljiv pregled vrećice
Zaštitna folija se mora ukloniti neposredno prije primjene lijeka.

Plastični spremnici se ponekad mogu oštetiti tijekom transporta od proizvođača do klinike ili unutar
same klinike. Ovo može dovesti do kontaminacije i mikrobiološkog i gljivičnog rasta u rastvoru. Prema
tome, prije upotrebe je neophodno pažljivo vizuelno pregledati vrećicu i rastvor. Posebnu pažnju treba
obratiti čak i u slučaju najmanje štete na dijelu gdje se vrećica zatvara, zavarenom šavu i uglovima
vrećice.

2. Primjena rastvora
Svaki put kad se nešto doda u rastvor, potrebno ga je temeljno izmiješati prije upotrebe.

Mješavine rastvora natrij hlorida (do 30%) ili, alternativno, voda za injekciju, kompatibilni su s ovim
lijekom i mogu se, po potrebi, koristi za prilagođavanje koncentracije natrija kako bi se ograničila
brzina promjena u koncentraciji natrija u slučaju teže hiper- ili hiponatremije. Više detalja možete naći
u Sažetku opisa svojstava lijeka proizvoda.

Rok trajanja nakon dodavanja rastvora natrij hlorida (do 30%) ili vode za injekciju: Upotrijebite
pripremljeni proizvod u roku od 48 sati nakon miješanja i čuvajte na 22 ± 2°C. S mikrobiološkog
stanovišta, pripremljeni proizvod treba odmah iskoristiti.

Ako nije drugačije propisano, rastvor treba neposredno prije upotrebe ugrijati tako da mu temperatura
bude 36.5°C – 38.0°C. Tačnu temperaturu treba odrediti u zavisnosti od kliničkih uslova i kliničke
opreme koja se koristi.