PARACETAMOL Replek Farm

PARACETAMOL Replek Farm 500 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
paracetamol
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta N02BE01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PARACETAMOL Replek Farm
500 mg
tableta

paracetamol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

-Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

-Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znakove bolesti slične Vašima.

-Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno djelovanje koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lijek PARACETAMOL Replek Farm, i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek PARACETAMOL Replek Farm
3. Kako uzimati lijek PARACETAMOL Replek Farm?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek PARACETAMOL Replek Farm?
6. Dodatne informacije

1.Šta je lijek PARACETAMOL Replek Farm i za šta se koristi?

Lijek PARACETAMOL Replek Farm sadrži paracetamol koji je analgetik (lijek protiv bolova) i antipiretik
(pomaže u snižavanju tjelesne temperature kad imate povišenu tjelesnu temperaturu).
Lijek PARACETAMOL Replek Farm efikasno ublažava glavobolju, uključujući migrenu i tenzione
glavobolje, bol u leđima, reumatske bolove i bolove u mišićima, menstrualne bolove, neuralni bol,
zubobolju. Takođe, snižava povišenu tjelesnu temperaturu i ublažava bolove kod prehlade, gripa, kao i bol
u grlu.

2. Prije nego počnete uzimati lijek PARACETAMOL Replek Farm

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na neke od lijekova, ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati PARACETAMOL Replek Farm Ako ste alergični na paracetamol ili na druge sastojke

lijeka (vidjeti poglavlje 6 ovog uputstva)

Sa drugim lijekovima koji sadrže paracetamol.

Budite oprezni sa lijekom PARACETAMOL Replek Farm

 Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, uključujući alkoholno oboljenje jetre.
 Ukoliko bolujete od blagog oblika artritisa i imate potrebu da uzimate ljekove protiv bolova svaki

dan.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom PARACETAMOL Replek Farm

Treba imati u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate uzimati u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno

uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Konsultujte svog ljekara ili farmaceuta pre primjene lijeka PARACETAMOL Replek Farm ako uzimate bilo
koje lijekove, a posebno:

 Ako koristite metoklopramid ili domperidon za liječenje mučnine ili povraćanja
 Ako koristite holestiramin za liječenje povišenog nivoa holesterola
 Ako koristite antikoagulanse (lijekove koji razrjeđuju krv, na primjer varfarin), a pri tome morate

svakodnevno da uzimate lijekove protiv bolova, konsultujte svog ljekara jer postoji rizik od pojave
krvarenja. PARACETAMOL Replek Farm možete da uzmete povremeno u isto vrijeme sa
antikoagulansima.

Uzimanje lijeka PARACETAMOL Replek Farm sa hranom ili pićima
Lijek možete uzimati nezavisno od uzimanja hrane.
Izbjegavajte alkoholna pića. Istovremena primjena paracetamola sa alkoholom može da poveća
mogućnost za oštećenje jetre.

Primjena lijeka PARACETAMOL Replek Farm u periodu trudnoće i dojenja

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ako ste trudni, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete paracetamol.
Ovaj lijek možete uzimati za vrijeme dojenja.

Uticaj lijeka PARACETAMOL Replek Farm na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Paracetamol dat u terapijskim dozama ne utiče na psihofizičke sposobnosti pri upravljanju mašinama ili
motornim vozilom.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka PARACETAMOL Replek Farm
Lijek PARACETAMOL Replek Farm sadrži šećer laktozu.

Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj
lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. Kako uzimati lijek PARACETAMOL Replek Farm

Ukoliko mislite da lijek PARACETAMOL Replek Farm suviše slabo ili suviše jako djeluje na Vaš

organizam, treba da se obratite Vašem ljekaru.

Odrasli i djeca starija od 12 godina
Progutajte 2 tablete na svaka 4 sata, po potrebi.
Ne uzimajte više od 8 tableta tokom 24 sata.

Djeca od 6 do 12 godina
Dajte im pola do 1 tabletu na svaka 4 sata, po potrebi.
Djetetu ne smijete dati više od 4 tablete tokom 24 sata.
Lijek PARACETAMOL Replek Farm nemojte davati djeci duže od 3 dana bez konsultacije sa ljekarom.
Interval između dvije primjene lijeka mora biti najmanje 4 sata.

Nemojte davati djeci više od preporučenih doza lijeka.

Ovaj lijek nemojte davati djeci mlađoj od 6 godina. Za njih se preporučuje upotreba paracetamol sirupa.

Ovaj lijek se ne smije uzimati istovremeno sa drugim proizvodima koji sadrže paracetamol.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.

Način primjene
Lijek PARACETAMOL Replek Farm je namijenjen za oralnu primjenu.

Ako ste uzeli više lijeka PARACETAMOL Replek Farm nego što je trebalo

Ako uzmete više od preporučene doze lijeka PARACETAMOL Replek Farm, potrebno je da odmah

obavijestite svog farmaceuta ili ljekara!

U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite ljekaru, čak i u slučaju da se dobro osjećate,
jer postoji rizik od teškog oštećenja jetre

.

U prvih 24 časa pri predoziranju paracetamolom javljaju se sljedeći simptomi: gađenje, povraćanje,
gubitak apetita i bolovi u stomaku.
Klinički znakovi za oštećenje jetre se javljaju 2 do 4 dana poslije uzimanja toksičnih doza paracetamola
(150-250 mg/kg). Često se javlja i akutno zatajenje bubrežne funkcije.
Ako ste zaboravili da uzmete lijek PARACETAMOL Replek Farm
Nikada ne uzimajte dvostruku dozu da bi nadomjestili preskočenu dozu lijeka!

Ako naglo prestanete da uzimate lijek PARACETAMOL Replek Farm
Posebne reakcije pri naglom prestanku nisu utvrđene. Ipak morate se savjetovati sa Vašim ljekarom.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i ostali lijekovi, i lijek PARACETAMOL Replek Farm može izazvati neželjena djelovanja, ali se ona ne

javljaju kod svih. Javljaju se samo kod malog broja pacijenata.

Prestanite da uzimate lijek i odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko doživite neko od
sljedećih neželjenih djelovanja:

Alergijske reakcije koje mogu biti ozbiljne, kao što su osip po koži i svrbež, ponekad praćeni

otokom usana ili lica ili otežanim disanjem (kratak dah)

Osip po koži ili ljuštenje kože, ili ranice u ustima
Otežano disanje. Ovo se češće javlja ukoliko ste već imali sličan problem prilikom ranije primjene

lijekova protiv bolova, kao što su ibuprofen ili aspirin.

 Neobjašnjiva pojava modrica ili krvarenja
Mučnina, gubitak težine, gubitak apetita i žuta obojenost očiju i kože.

Pri čestoj i dugotrajnoj upotrebi paracetamola mogu da se jave promjene u krvnoj slici: trombocitopenija
(smanjen broj krvnih pločica), neutropenija, leukopenija (smanjen broj bijelih krvnih ćelija), može da se
poveća nivo enzima jetre ili poremeti INR vrijednost (može doći do povećanja ili smanjenja INR
vrijednosti).
Zato je potrebno da kontrolišete Vašu krvnu sliku.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek PARACETAMOL Replek Farm

Rok upotrebe
3 godine.

Lijek ne treba upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek PARACETAMOL Replek Farm
Jedna (1) tableta sadrži:
Aktivna supstanca: 500 mg paracetamola.
Pomoćne supstance: mješavina laktoza, monohidrat i celuloza, prašak (75:25); kopovidon; kroskarmeloza-
natrijum; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat.

Kako izgleda lijek PARACETAMOL Replek Farm i sadržaj pakovanja

PARACETAMOL Replek Farm tablete su ujednačene, okrugle, bijele tablete, sa ravnim površinama,
facetom i sa podionom crtom na jednoj strani.

Pakovanje
Kutija sa 20 tableta od 500 mg u blister-pakovanju.

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 35 369 880 fax: + 387 35 369 875
www.unifarm.ba

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Replek Farm DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Replek Farm DOOEL Skopje
Kozle 188, Skopje, Republika Makedonija

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:

PARACETAMOL Replek Farm tablete 20 x 500mg: 04-07.3-1-4348/16 od 15.03.2017.