PRILINDA

PRILINDA 5 mg tableta

28 tableta (4 OPA/Al/PVC//al - blistera po 7 tableta) u kutiji

Supstance:
ramipril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C09AA05 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRILINDA
2,5 mg
5 mg
10 mg
tableta

ramipril

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PRILINDA i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PRILINDA
3. Kako se upotrebljava lijek PRILINDA
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PRILINDA
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK PRILINDA I ČEMU JE NAMIJENJEN?
PRILINDA sadrži aktivnu supstancu ramipril. On pripada grupi lijekova koji se zovu ACE inhibitori
(inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).

PRILINDA djeluje tako što:
smanjuje nastajanje supstanci koje proizvodi Vaše tijelo, a mogu da dovedu do porasta krvnog

pritiska

čini Vaše krvne sudove opuštenim i širim

olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz Vaše tijelo.

PRILINDA se primjenjuje:
za liječenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija)

za smanjivanje rizika od nastanka ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima (bez obzira da

li imate šećernu bolest (dijabetes) ili ne)

za liječenje Vašeg srca kada nije u stanju da pumpa dovoljno krvi kroz ostale dijelove tijela (srčana

slabost - insuficijencija)

za liječenje stanja poslije srčanog napada (infarkt miokarda) uz srčanu slabost (srčanu

insuficijenciju) kao komplikaciju

za smanjivanje rizika od nastanka srčanog napada ili moždanog udara.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PRILINDA
Lijek PRILINDA ne smijete koristiti ukoliko
:

ste alergični (preosjetljivi) na ramipril, bilo koji drugi ACE inhibitor ili neki od sastojaka

lijeka PRILINDA navedenih u dijelu DODATNE INFORMACIJE – ostali sastojci. Znaci alergijske
reakcije mogu da uključuju pojavu sitnozrnaste ospe po koži, probleme sa gutanjem ili disanjem,
oticanje Vaših usana, lica, grla ili jezika.

ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju označenu kao angioedem. Znaci uključuju svrab,
koprivnjaču, pojavu crvenila po šakama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko
očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.

ste na dijalizi ili bilo kom drugom tretmanu filtracije krvi. Zavisno od vrste aparata koji se
primjenjuje, PRILINDA možda nije odgovarajući lijek za Vas.

imate probleme sa bubrezima kada je njihova prokrvljenost smanjena (stenoza bubrežne
arterije).

ste trudni više od 3 mjeseca (vidjeti dio Primjena lijeka PRILINDA u periodu trudnoće i
dojenja).

je Vaš krvni pritisak neobično nizak ili nestabilan. Vaš ljekar će to procijeniti.

imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren.

Nemojte uzimati lijek PRILINDA ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte sa Vašim ljekarom prije nego što uzmete lijek PRILINDA.

Kada uzimate lijek PRILINDA, posebno vodite računa:
Provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete lijek ako:

imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima

ste izgubili dosta soli ili tečnosti (povraćanjem, prolivom, obilnim znojenjem, ukoliko ste na
dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimanjem diuretika (za izbacivanje tečnosti) tokom dugog
perioda vremena ili ste na dijalizi)

treba da se podvrgnete tretmanu za smanjenje Vaše alergijske reakcije na ubod pčela ili osa
(tzv. desenzitizacija)

treba da primite anestetik, npr. zbog operacije ili intervencije na zubima. Možda će biti
potrebno da prekinete sa uzimanjem lijeka PRILINDA jedan dan ranije; pitajte Vašeg ljekara
za savjet

imate veću količinu kalijuma u krvi (utvrđeno rezultatima analize krvi)

imate kolagenu vaskularnu bolest kao što je sklerodermija ili sistemski lupus eritematozus

uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću

aliskiren

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr.
kalijuma) u krvi u redovnim intervalima.
Vidjeti takođe informacije pod naslovom “

Lijek PRILINDA ne smijete koristiti ukoliko“.

Morate reći Vašem ljekaru ako mislite da ste (ili možete biti) trudni. PRILINDA se ne preporučuje u
prva 3 mjeseca trudnoće, a može izazvati ozbiljne probleme Vašoj bebi poslije 3. mjeseca trudnoće
(vidjeti dio Primjena lijeka PRILINDA u periodu trudnoće i dojenja).

Djeca

PRILINDA se ne preporučuje za primjenu kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina starosti zbog
toga što ne postoje dostupne informacije vezane za ovu populaciju.

Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se odnosi),
razgovarajte sa Vašim ljekarom prije uzimanja lijeka PRILINDA.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavezno recite Vašem ljekaru ukoliko uzimate neki od sljedećih lijekova. Oni mogu uticati da
PRILINDA djeluje slabije:

lijekovi protiv bolova i zapaljenja (na primjer nesteroidni anti-inflamatorni lijekovi, kao što su
ibuprofen ili indometacin i aspirin)

lijekovi koji se koriste u terapiji sniženog krvnog pritiska, šoka, srčane slabosti, astme ili
alergija, kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Vaš ljekar će možda morati da provjeri
Vaš krvni pritisak.

Obavezno recite Vašem ljekaru ukoliko uzimate neki od sljedećih lijekova. Oni mogu povećati
vjerovatnoću za nastanak neželjenih efekata ukoliko ih uzimate istovremeno sa lijekom PRILINDA:

lijekovi protiv bolova i zapaljenja (na primjer nesteroidni anti-inflamatorni lijekovi, kao što su
ibuprofen ili indometacin i aspirin)

lijekovi za liječenje raka (hemoterapija)

lijekovi koji sprečavaju odbacivanje organa poslije presađivanja, kao što je ciklosporin

diuretici (lijekovi za izbacivanje tečnosti), kao što je furosemid

lijekovi koji mogu da povećaju količinu kalijuma u Vašoj krvi, kao što su diuretici spironolakton,
triamteren, amilorid, kalijumove soli i heparin (za razrjeđivanje krvi)

steroidni lijekovi za zapaljenske bolesti (na primjer prednizolon)

alopurinol (koristi se za smanjivanje nivoa mokraćne kiseline u krvi)

prokainamid (za poremećaje srčanog ritma).

Obavezno recite Vašem ljekaru ukoliko uzimate neki od sljedećih lijekova. Na njihovo djelovanje može
uticati PRILINDA:

lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su oralni antidijabetici i insulin. PRILINDA može sniziti
Vaš šećer u krvi. Dok uzimate lijeka PRILINDA morate redovno kontrolisati nivo šećera u krvi.

Litijum (za probleme sa mentalnim zdravljem):

izlučivanje litijuma može biti smanjeno i time

povećana njegova toksičnost;

potrebno je da Vaš ljekar pažljivo prati koncentraciju litijuma u

krvi.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza i ukoliko:

uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe
informacije pod naslovima

” Lijek PRILINDA ne smijete koristiti ukoliko” i “Kada

uzimate lijek PRILINDA, posebno vodite računa“.

Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se odnosi),
razgovarajte sa Vašim ljekarom prije uzimanja lijeka PRILINDA.

Uzimanje lijeka PRILINDA sa hranom ili pićima

Uzimanje alkoholnih pića sa lijekom PRILINDA može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ako
Vas interesuje koliko alkohola možete popiti u toku uzimanja lijeka PRILINDA, razgovarajte o
tome sa Vašim ljekarom, jer lijekovi koji snižavaju krvni pritisak i alkohol mogu imati aditivni
efekat (dolazi do većeg, nepoželjnog sniženja krvnog pritiska)

PRILINDA se može uzimati uz hranu kao i bez nje.

Primjena lijeka PRILINDA u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Morate reći Vašem ljekaru ukoliko mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.
Ne biste trebali da uzimate lijek PRILINDA u prvih 12 nedjelja trudnoće, a ne smijete ga uopšte
uzimati poslije 13. nedjelje trudnoće, jer njegova primjena za vrijeme trudnoće može štetno uticati na
Vašu bebu.
Ukoliko ostanete u drugom stanju dok uzimate lijek PRILINDA, recito to odmah Vašem ljekaru. Na
prikladniju alternativnu terapiju treba preći prije planirane trudnoće.

Ne preporučuje se uzimanje lijeka PRILINDA ukoliko dojite.

Uticaj lijeka PRILINDA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Možete osjećati vrtoglavicu dok uzimate lijek PRILINDA. Veća vjerovatnoća da se ovo desi je na
početku terapije lijekom PRILINDA ili pri prelasku na veću dozu. Ako se ovo desi, nemojte upravljati
motornim vozilima i rukovati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka PRILINDA
Ovaj lijek sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se Vašem ljekaru prije
upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK PRILINDA

Lijek PRILINDA uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje lijeka

Lijek uzimajte na usta, svaki dan u isto vrijeme

Progutajte lijek sa malo tečnosti

Nemojte lomiti ili žvakati tabletu.

Koju dozu lijeka uzeti

Terapija povišenog krvnog pritiska

Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Vaš ljekar će odrediti dozu lijeka koja je neophodna za kontrolu Vašeg krvnog pritiska.

Maksimalna dnevna doza je 10 mg.

Ukoliko već uzimate diuretike (lijekovi za izbacivanje tečnosti), Vaš ljekar će možda
privremeno prekinuti uzimanje ili smanjiti dozu diuretika prije nego što započnete terapiju
lijekom PRILINDA.

Smanjenje rizika za nastanak srčanog udara ili moždanog udara

Uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

Vaš ljekar može zatim odlučiti da poveća dozu lijeka.

Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno.

Terapija za smanjenje ili odlaganje pogoršanja problema sa bubrezima

Možete početi dozom od 1,25 mg ili 2,5 mg jednom dnevno.

Vaš ljekar će odrediti dozu koju treba da uzimate.

Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jednom dnevno.

Terapija srčane slabosti

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno

Vaš ljekar će odrediti dozu koju treba da uzimate.

Maksimalna dnevna doza je 10 mg. Preporučuje se da se ova doza primijeni podijeljena u
dvije doze na dan.

Terapija stanja poslije srčanog udara

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jednom dnevno do 2,5 mg dva puta na dan.

Vaš ljekar će odrediti dozu koju treba da uzimate.

Maksimalna dnevna doza je 10 mg. Preporučuje se da se ova doza primijeni podijeljena u
dvije doze na dan.

Starije osobe

Vaš ljekar će smanjiti početnu dozu i postepeno mijenjati dozu koju uzimate.

Ako ste uzeli više lijeka PRILINDA nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi
slučajno uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj
ustanovi.
Nemojte sami upravljati vozilom, neka Vas neko odveze ili pozovite ambulantna kola. Ponesite sa
sobom kutiju lijeka kako bi ljekar znao koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek PRILINDA

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek PRILINDA
Čak i ako se dobro osjećate, nemojte prestati da uzimate lijek bez konsultacije sa ljekarom. Važno je
da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš ljekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA

Lijek PRILINDA, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.

Odmah prestanite sa uzimanjem lijeka PRILINDA i idite kod ljekara, ukoliko primijetite neki od
sljedećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:

Oticanje lica, usana ili grla koje Vam otežava gutanje ili disanje, kao i pojava svraba i sitnozrnaste

ospe na koži. Ovo može biti znak teške alergijske reakcije na lijek PRILINDA.
Teške kožne reakcije koje uključuju sitnozrnastu ospu, čireve u ustima, pogoršanje postojećih kožnih
oboljenja, crvenilo, pojavu plikova ili ljuspanje kože (kao što su

Stevens-Johnson sindrom, toksična

epidermalna nekroliza ili multiformni eritem).
Odmah se obratite Vašem ljekaru ukoliko osjetite sljedeće:
Brže otkucaje srca, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje u

grudima ili mnogo ozbiljnije probleme, kao što su srčani udar ili moždani udar.
Kratkoću daha ili kašalj. Ovo može biti znak problema sa plućima.

Čestu pojavu modrica, krvarenje koje duže traje, bilo koje krvarenje (na primjer krvarenje iz desni),

pojavu ljubičastih mrlja po koži ili dobijanje infekcije lakše nego što je uobičajeno, gušobolju i
groznicu, osjećaj umora, nesvjesticu, vrtoglavicu ili blijedu kožu. Sve ovo mogu biti znaci problema sa
krvlju ili koštanom srži.
Jak bol u predjelu želuca koji se širi u leđa. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenje

gušterače).
Groznicu, jezu, osjećaj umora, gubitak apetita, bol u predjelu želuca, mučninu, žutu prebojenost

kože ili beonjača (žutica). Sve ovo mogu biti znaci problema sa jetrom, kao što su hepatitis (zapaljenje
jetre) ili oštećenje jetre.

Takođe se mogu javiti:

Recite Vašem ljekaru ukoliko bilo koji od niže navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje
duže od nekoliko dana.

Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek)
Glavobolja ili osjećaj umora

Osjećaj vrtoglavice. Ovo se češće dešava kada započinjete terapiju lijekom PRILINDA ili pri

povećanju doze lijeka
Nesvjestica, hipotenzija (neuobičajeno nizak krvni pritisak), posebno kada ste u stojećem položaju

ili naglo ustajete
Suv nadražajni kašalj, zapaljenje sinusa (sinuzitis) ili bronhitis, kratak dah

Bolovi u želucu ili crijevima, proliv, loše varenje, osjećaj mučnine

Sitnozrnasta ospa

Bol u grudima

Grčevi ili bol u mišićima

Analize krvi pokazuju veću koncentraciju kalijuma u krvi od uobičajene.

Povremeno (kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lijek)

Problemi sa ravnotežom (vrtoglavica)

Svrab i neobičan osjećaj po koži kao što je utrnulost, bockanje, ubadanje, osjećaj paljenja ili

gamiženja po koži (parestezije)

Gubitak ili promjena osjećaja ukusa

Poremećaj sna

Osjećaj depresije, uznemirenosti, povećane nervoze ili nemira

Zapušenost nosa, teškoće sa disanjem ili pogoršanje astme

Otok u crijevima (intestinalni angioedem) koji stvara simptome kao što su bol u trbuhu,

povraćanje i proliv

Gorušica, zatvor ili suvoća usta

Izlučivanje veće količine mokraće od uobičajene u toku dana

Pojačano znojenje

Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)

Ubrzani ili nepravilni srčani ritam, oticanje ruku i nogu. Ovo može biti znak da Vaše tijelo

zadržava više tečnosti nego što je to uobičajeno.

Naleti crvenila

Zamagljen vid

Bolovi u zglobovima

Groznica

Seksualna nemoć kod muškaraca, smanjena seksualna želja kod muškaraca i žena

Povećan broj jedne vrste bijelih krvnih ćelija (eozinofilija) pri analizi krvi

Rezultati laboratorijskih analiza krvi koji ukazuju na promjene u funkciji jetre, gušterače ili

bubrega.

Rijetko (kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lijek)

Osjećaj nesigurnosti ili konfuzije

Crven i otečen jezik

Teško ljuspanje ili ljuštenje kože, sitnozrnasta ospa koja svrbi

Problemi sa noktima (na primjer klimanje ili odvajanje nokta iz ležišta)

Ospa po koži ili pojava modrica

Čirevi po koži i hladni ekstremiteti

Crvenilo, svrab, otok očiju ili suzne oči

Poremećaj sluha i zujanje u ušima

Osjećaj slabosti

Laboratorijske analize krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih ćelija (eritrocita), bijelih

krvnih ćelija (leukocita) ili krvnih pločica (trombocita) ili smanjenje količine hemoglobina u krvi.

Vrlo rijetko (rjeđe od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lijek)

Veća osjetljivost na sunce nego inače.

Drugi prijavljeni neželjeni efekti:
Recite Vašem ljekaru ukoliko bilo koji od niže navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje
duže od nekoliko dana.

Teško koncentrisanje

Otečena usta

Laboratorijske analize krvi pokazuju suviše mali broj krvnih ćelija

Laboratorijske analize krvi pokazuju manju koncentraciju natrijuma od uobičajene

Prsti i vrhovi prstiju mijenjaju boju na hladnoći, a pri ponovnom zagrijavanju se javlja osjećaj

bockanja i bolovi (Raynaud fenomen)

Uvećanje grudi kod muškaraca

Usporeno ili neadekvatno reagovanje

Osjećaj paljenja

Poremećaj čula mirisa

Gubitak kose.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PRILINDA

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

PRILINDA, 2,5 mg, tablete:

2 godine.

PRILINDA, 5 mg, tablete:

3 godine.

PRILINDA, 10 mg, tablete:

2 godine.
Nemojte koristiti lijek PRILINDA poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek PRILINDA
Aktivna supstanca je:

PRILINDA, 2,5 mg, tablete:

1 tableta sadrži:
ramipril

2,5 mg.

PRILINDA, 5 mg, tablete:

1 tableta sadrži:
ramipril

5 mg.

PRILINDA, 10 mg, tablete:

1 tableta sadrži:
ramipril

10 mg.

Ostali sastojci su:

PRILINDA, 2,5 mg, tablete:

Natrijum-hidrogenkarbonat

Laktoza, monohidrat

Kroskarmeloza-natrijum

Skrob, preželatinizovan

Natrijum-stearilfumarat

pigment blend PB 22960 žuti (laktoza, monohidrat, gvožđe (III)-oksid žuti).

PRILINDA, 5 mg, tablete:

Natrijum-hidrogenkarbonat

Laktoza, monohidrat

Kroskarmeloza-natrijum

Skrob, preželatinizovan

Natrijum-stearilfumarat

pigment blend PB 24877 ružičasti (laktoza, monohidrat, gvožđe (III)-oksid, crveni, gvožđe (III)-
oksid, žuti).

PRILINDA, 10 mg, tablete:

Natrijum-hidrogenkarbonat

Laktoza, monohidrat

Kroskarmeloza-natrijum

Skrob, preželatinizovan

Natrijum-stearilfumarat.

Kako izgleda lijek PRILINDA i sadržaj pakovanja

PRILINDA, 2,5 mg, tablete:

Ovalna tableta, ravna, svijetložute boje sa podionom crtom na jednoj strani tablete i na bočnim
stranama tablete. Sa jedne strane podione crte je utisnuto R, a sa druge strane 2. Dimenzije tableta
su 10.0 x 5.0 mm.

PRILINDA, 5 mg, tablete:

Ovalna tableta, ravna, svijetloružičaste boje, sa podionom crtom na jednoj strani tablete i na bočnim
stranama tablete. Sa jedne strane podione crte je utisnuto R, a sa druge strane 3. Dimenzije tableta
su 8.8 x 4.4 mm.

PRILINDA, 10 mg, tablete:

Ovalna tableta, ravna, bijele do skoro bijele boje, sa podionom crtom na jednoj strani tablete, kao i na
bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podione crte je utisnuto R, a sa druge strane 4. Dimenzije
tableta su 11.0 x 5.5 mm.

Veličina pakovanja: 28 tableta.

Blister (oPA-AL-PVC/AL).
4 blistera po 7 tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
PRILINDA, tableta, 28 x 2,5 mg: 04-07.9-3573/13 od 23.06.2014.
PRILINDA, tableta, 28 x 5 mg: 04-07.9-3574/13 od 23.06.2014.
PRILINDA, tableta, 28 x 10 mg: 04-07.9-3575/13 od 23.06.2014.