VAL Plus

VAL Plus 160 mg tableta+ 12.5 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 (PVC/PE/PVDC//Al blistera) sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid valsartan
Jačina ATC Oblik
160 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09DA03 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VAL PLUS 80/12,5 mg tablete
VAL PLUS 160/12,5 mg tablete

valsartan, hidrohlorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je VAL PLUS i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati VAL PLUS tablete
3. Kako uzimati VAL PLUS tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati VAL PLUS tablete
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE VAL PLUS I ZA ŠTO SE KORISTI
VAL PLUS tablete sadrže dvije djelatne tvari valsartan i hidroklorotiazid. Obje tvari pomažu u kontroli
povišenog krvnog tlaka (hipertenzije).

Valsartan pripada skupini lijekova poznatoj kao „antagonisti angiotenzin II receptora“, koji pomažu u
kontroli povišenog krvnog tlaka. Angiotenzin II je tvar koja sužava krvne žile u tijelu, čime uzrokuje
povišenje krvnog tlaka. Valsartan djeluje tako da sprječava djelovanje angiotenzina II. To dovodi do
toga da se krvne žile šire, a krvni tlak pada.
Hidrohlorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju tiazidni diuretici (također poznati kao „tablete
za mokrenje“). Hidrohlorotiazid povećava izlučivanje mokraće, čime se također snižava krvni tlak.

VAL PLUS se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka koji se ne može odgovarajuće kontrolirati
samo jednom djelatnom tvari.

Povišeni krvni tlak povećava opterećenje na srce i arterije. Ako se ne liječi mogu se oštetiti krvne žile
u mozgu, srcu i bubrezima, što može dovesti do moždanog udara, zatajenja srca ili zatajenja bubrega.
Povišeni krvni tlak povećava rizik od srčanog udara. Snižavanje krvnog tlaka na normalnu razinu
smanjuje rizik od razvoja ovih bolesti.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI VAL PLUS TABLETE
Nemojte uzimati VAL PLUS tablete:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na valsartan, hidrohlorotiazid, derivate sulfonamida (tvari kemijski
srodne hidrohlorotiazidu) ili bilo koju od pomoćnih tvari u VAL PLUS tabletama

ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati VAL PLUS u ranoj trudnoći, vidjeti
dio Trudnoća i dojenje)

ako imate tešku bolest jetre, uništenje malih žučnih vodova unutar jetre (bilijarna ciroza) koje vodi
do nakupljanja žuči u jetri (kolestaza)

ako imate tešku bolest bubrega

ako ne možete mokriti, ako Vaše tijelo ne može stvarati mokraću (anurija)

ako ste na dijalizi

ako je razina kalija ili natrija u krvi niža od normalne, ili ako je razina kalcija u krvi viša od
normalne unatoč liječenju

ako imate giht

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako ste bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzeti lijek već se obratite svom ljekaru..

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku prije nego uzmete VAL PLUS tablete:
-

ako uzimate lijekove koji štede kalij, nadomjestke kalija, zamjene za sol koje sadrže kalij ili druge
lijekove koji povećavaju količinu kalija u krvi poput heparina. Vaš ljekar će možda trebati redovito
kontrolirati količinu kalija u krvi.

ako imate niske razine kalija u krvi

ako imate proljev ili jako povraćate

ako uzimate visoke doze tableta za mokrenje (diuretika)

ako imate tešku srčanu bolest

ako bolujete od suženja bubrežne arterije

ako ste nedavno primili novi bubreg

ako bolujete od hiperaldosteronizma. To je bolest kod koje nadbubrežne žlijezde stvaraju previše
hormona aldosterona. Ako se to odnosi na Vas, primjena VAL PLUS tableta se ne preporučuje.

ako imate bolest jetre ili bubrega

ako ste tijekom uzimanja drugih lijekova (uključujući ACE inhibitore) iskusili oticanje jezika i lica
uzrokovano alergijskom reakcijom koja se zove angioedem, obavijestite svog liječnika. Ako se
navedeni simptomi pojave tijekom uzimanja VAL PLUS tableta, odmah prestanite uzimati VAL
PLUS i nemojte ga više nikad uzimati. Također pogledajte dio 4. Moguće nuspojave.

ako imate vrućicu, osip i bol u zglobovima, koji bi mogli biti znakovi sistemskog eritemskog lupusa
(SLE, takozvana autoimuna bolest)

ako imate šećernu bolest, giht, visoke razine kolesterola ili triglicerida u krvi

ako ste imali alergijske reakcije prilikom primjene drugih lijekova za sniženje krvnog tlaka ove
skupine (antagonisti angiotenzin II receptora) ili ako imate alergiju ili astmu

ako osjetite slabljenje vida ili bol u oku. To bi mogli biti simptomi povećanja tlaka u Vašem oku i
može se dogoditi u roku od nekoliko sati do nekoliko sedmica od uzimanja VAL PLUS tableta. Ako
se ne liječi, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili na
sulfonamid, može postojati veći rizik od razvoja takvog stanja.

jer može izazvati povećanu osjetljivost kože na sunce

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
tlaka:

ACE inhibitor (primjerice enalapril, lisinopril, ramipril), osobito ako imate bubrežne tegobe
povezane sa šećernom bolešću.

aliskiren
ako se liječite ACE inhibitorom zajedno s određenim drugim lijekovima za liječenje
zatajenja srca, koji se nazivaju antagonistima mineralokortikoidnih receptora (MRA)
(primjerice spironolakton, eplerenon) ili beta blokatorima (primjerice metoprolol).

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.
Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati VAL PLUS tablete”.

Primjena VAL PLUS tableta u djece i adolescenata (ispod 18 godina starosti) se ne preporučuje.

Obavezno obavijestite svog ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). VAL PLUS tablete
se ne preporučuju u ranoj trudnoći te se ne smiju uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer mogu
ozbiljno štetiti djetetu ako se koriste u toj fazi (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Drugi lijekovi i VAL PLUS tablete
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje VAL PLUS tableta s nekim drugim lijekovima može utjecati na terapijski učinak. Može biti
potrebno promijeniti dozu, poduzeti druge mjere opreza ili u nekim slučajevima prestati uzimati jedan
od lijekova.
To se posebno odnosi na sljedeće lijekove:
-

litij, lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta psihijatrijskih bolesti

lijekove ili tvari koje bi mogle povećati količinu kalija u krvi. Oni uključuju dodatke kalija ili zamjene
za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin.

lijekove koji bi mogli smanjiti količinu kalija u krvi, kao što su diuretici (tablete za mokrenje),
kortikosteroidi, laksativi, karbenoksolon, amfotericin ili penicilin G

neki antibiotici (rifamicinska skupina antibiotika), lijekovi koji se primjenjuju za sprječavanje
odbacivanja organa nakon transplatacije (ciklosporin) ili antivirusni lijekovi koji se koriste za
liječenje HIV infekcije/AIDS-a (ritonavir). Ovi lijekovi mogu pojačati učinak VAL PLUS tableta.

lijekove koji bi mogli uzrokovati “torsades de pointes” (nepravilne otkucaje srca), kao što su
antiaritmici (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje srčanih tegoba) i neki antipsihotici

lijekove koji bi mogli smanjiti količinu natrija u krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici ili
antiepileptici

lijekove za liječenje gihta poput alopurinola, probenecida ili sulfinpirazona

terapijske nadomjestke vitamina D i kalcija

lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi kao što su metformin ili inzulin)

druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka uključujući metildopu

lijekove za povišenje krvnog tlaka, poput noradrenalina ili adrenalina

digoksin ili druge glikozide digitalisa (lijekove za liječenje srčanih tegoba)

lijekove koji mogu povisiti razine šećera u krvi poput diazoksida ili beta blokatora

citotoksične lijekove (koriste se za liječenje maligne bolesti) poput metotreksata ili ciklofosfamida

lijekove protiv bolova kao što su nesteoridni protuupalni lijekovi (NSAID), uključujući selektivne
inhibitore ciklooksigenaze-2 (Cox-2 inhibitore) i acetilsalicilatnu kiselinu >3 grama

lijekove za opuštanje mišića poput tubokurarina

antikolinergike (lijekovi za liječenje raznih poremećaja kao što su grčevi probavnog sustava, grč
mokraćnog mjehura, astma, morska bolest, mišićni spazmi, Parkinsonova bolest te kao pomoć
anesteziji)

amantadin (lijek koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti te za liječenje ili sprečavanje
određenih bolesti uzrokovanih virusima)

kolestiramin i kolestipol (lijekovi koji se uglavnom koriste za liječenje visokih razina lipida u krvi)

ciklosporin, lijek koji se koristi kod presađivanja organa kako bi se izbjeglo odbacivanje organa

alkohol, barbiturate i anestetike (lijekove s učinkom uspavljivanja ili smanjivanja boli koji
se koriste, primjerice, tijekom operacije)

kontrastna sredstva koja sadrže jod (tvari koje se koriste za preglede radiološkim snimanjem).

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati VAL
PLUS tablete” i „Upozorenja i mjere opreza”).
Ako se liječite ACE inhibitorom zajedno s određenim drugim lijekovima za liječenje zatajenja srca, koji
su poznati kao antagonisti mineralokortikoidnih receptora (MRA) (na primjer spironolakton, eplerenon)
ili beta blokatorima (na primjer metoprolol).

Uzimanje hrane i pića s VAL PLUS tabletama
VAL PLUS tablete možete uzimati sa ili bez hrane.
Izbjegavajte uzimanje alkohola prije nego porazgovarate s ljekarom. Alkohol može izazvati veći pad
krvnog tlaka i/ili povećati rizik od omaglice ili nesvjestice.

Trudnoća i dojenje
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Vaš ljekar će vas u pravilu savjetovati da prestanete uzimati VAL PLUS tablete prije trudnoće ili čim
saznate da ste trudni te će vas savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto VAL PLUS tableta. VAL
PLUS tablete se ne preporučuju u ranoj trudnoći te se ne smiju uzimati ako ste trudni više od 3
mjeseca, jer mogu ozbiljno štetiti djetetu ako se koriste nakon trećeg mjeseca trudnoće.

VAL PLUS tablete se ne preporučuju majkama koje doje, a ako želite dojiti ljekar može odrediti drugu
terapiju, posebno ako je dijete novorođenče ili je prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i strojevima
Prije nego počnete voziti automobil, koristiti alate ili strojeve te obavljati druge aktivnosti koje
zahtijevaju koncentraciju, svakako morate znati kako VAL PLUS tablete utječu na vas. Kao i mnogi
drugi lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka i VAL PLUS tablete u rijetkim slučajevima mogu
uzrokovati omaglicu i utjecati na sposobnost koncentracije.

Važne informacije o nekim sastojcima VAL PLUS tableta
VAL PLUS 80+12,5 mg i VAL PLUS 160+12,5 mg tablete sadrže laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da
imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa
svojim ljekarom.

VAL PLUS 160+12,5 mg tablete sadrže boju sunset yellow FCF koja može prouzročiti alergijski tip
reakcija.

2.

KAKO UZIMATI VAL PLUS

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar.
Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Osobe s povišenim krvnim tlakom često ne osjećaju nikakve znakove ovog problema. Mnogi se
osjećaju kao i obično. Stoga je važno da obavljate planirane posjete ljekaru, čak i ako se dobro
osjećate.

Vaš ljekar će vam tačno reći koliko VAL PLUS tableta trebate uzimati. Ovisno o tome kako reagirate
na liječenje, Vaš ljekar može predložiti veću ili manju dozu.

Uobičajena doza je jedna VAL PLUS tableta na dan.

Nemojte mijenjati dozu ili prestati uzimati tablete bez savjetovanja s ljekarom.

Ovaj lijek se treba uzimati svaki dan u isto vrijeme, uglavnom ujutro.

VAL PLUS tablete možete uzimati zajedno s hranom ili bez nje.

Tabletu popijte s čašom vode.

Ako uzmete više VAL PLUS tableta nego što ste trebali
Ukoliko ste slučajno uzeli više tableta nego što je ljekar propisao, odmah obavijestite svog ljekara ili
se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Ponesite sa sobom tablete ili uputu o lijeku, kako bi
zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti VAL PLUS tablete
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću
dozu, preskočite propuštenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu
dozu.

Ako prestanete uzimati VAL PLUS tablete
Prekid liječenja VAL PLUS tabletama može pogoršati povišeni krvni tlak. Ne prekidajte s uzimanjem
lijeka, osim ako vam to ne kaže ljekar.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

3.

MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi drugi lijekovi, VAL PLUS tablete mogu uzrokovati nuspojave.

Ove nuspojave se mogu javiti s određenom učestalošću koja se definira na sljedeći način:

vrlo često: javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

često: javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

manje često: javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika

rijetko: javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 korisnika

vrlo rijetko: javljaju se kod manje od 1 na 10 000 korisnika

nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevaju hitnu ljekarsku pomoć:
Odmah se javite liječniku ako osjetite simptome angioedema, poput:

otekline lica, jezika ili grla

otežanog gutanja

koprivnjače i otežanog disanja

Ostale nuspojave uključuju:

Manje često

kašalj

sniženi krvni tlak

ošamućenost

dehidracija (sa simptomima žeđi, suhih usta i jezika, rijetkog mokrenja, tamno obojene

mokraće, suhe kože)

bolovi u mišićima

umor

trnci ili utrnutost

zamagljen vid

šumovi (npr. pištanje, zvonjenje) u ušima.

Vrlo rijetko

omaglica

proljev

bolovi u zglobovima.

Nepoznato

otežano disanje

jako smanjeno mokrenje

sniženje razine natrija u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili

konvulzija u težim slučajevima)

sniženje razine kalija u krvi (ponekad sa slabošću mišića, grčevima mišića, poremećajem

srčanog ritma)

sniženje razine leukocita u krvi (sa simptomima poput vrućice, infekcija kože, grlobolje ili

čireva u ustima zbog infekcija, slabosti)

povišenje razine bilirubina u krvi (što može u težim slučajevima izazvati žutilo kože i očiju)

povišenje razine dušika iz ureje u krvi i kreatinina u krvi (što može ukazivati na poremećenu

funkciju bubrega)

povišenje razine mokraćne kiseline u krvi (što može u težim slučajevima izazvati giht)

sinkopa (nesvjestica).

Sljedeće nuspojave su bile zabilježene samo s valsartanom ili hidrohlorotiazidom:
Valsartan

Manje često

osjećaj da Vam se vrti

bol u trbuhu.

Nepoznato

kožni osip sa ili bez svrbeža zajedno s nekim od sljedećih znakova ili simptoma: vrućica, bol u

zglobovima, bol u mišićima, otečeni limfni čvorovi i/ili simptomi nalik gripi

osip, ljubičasto-crvene pjege, vrućica, svrbež (simptomi upale krvnih žila)

sniženje razine trombocita u krvi (ponekad s neuobičajenim krvarenjem ili modricama)

povišenje razine kalija u krvi (ponekad s grčevima mišića, nepravilnim srčanim ritmom)

alergijske reakcije (sa simptomima poput osipa, svrbeža, urtikarije, otežanog disanja ili

gutanja, omaglice)

oteklina uglavnom lica i grla, osip, svrbež

porast vrijednosti pokazatelja jetrene funkcije

sniženje razine hemoglobina i sniženje udjela eritrocita u krvi (što oboje može u težim

slučajevima dovesti do anemije)

zatajenje bubrega

niska razina natrija u krvi (što može dovesti do umora, smetenosti, trzanja mišića i/ili

konvulzija u težim slučajevima).

Hidrohlorotiazid

Vrlo često

niska razina kalija u krvi

povišenje lipida u krvi.

Često

niska razina natrija u krvi

niska razina magnezija u krvi

visoka razina mokraćne kiseline u krvi

osip sa svrbežom i druge vrste osipa

smanjeni apetit

blaga mučnina i povraćanje

omaglica, nesvjestica pri ustajanju

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije.

Rijetko

oteklina i plikovi na koži (zbog povećane osjetljivosti na sunce)

visoka razina kalcija u krvi

visoka razina šećera u krvi

šećer u mokraći

pogoršanje metaboličkog stanja u bolesnika sa šećernom bolešću

zatvor, proljev, nelagoda u trbuhu ili crijevima, poremećaji jetre koji se mogu pojaviti zajedno

sa žutilom kože i očiju

nepravilni otkucaji srca

glavobolja

poremećaji sna

tužno raspoloženje (depresija)

sniženje razine trombocita u krvi (ponekad s krvarenjem ili modricama pod kožom)

omaglica

trnci ili obamrlost

poremećaj vida.

Vrlo rijetko

upala krvnih žila sa simptomima poput osipa, ljubičasto-crvenih pjega, vrućice (vaskulitis)

osip, svrbež, koprivnjača, poteškoće u disanju ili gutanju, omaglica (reakcije preosjetljivosti)

teška kožna bolest koja uzrokuje osip, crvenilo kože, mjehure na usnicama, očima ili u ustima,

ljuštenje kože, vrućicu (toksična epidermalna nekroliza)

osip na licu, bolovi u zglobovima, mišićni poremećaj, vrućica (eritemski lupus)

teški bolovi u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis)

otežano disanje s vrućicom, kašljanje, piskanje, gubitak daha (respiratorni distres uključujući

pneumonitis i plućni edem)

vrućica, grlobolja, učestalije infekcije (agranulocitoza)

bljedilo kože, umor, nedostatak zraka pri disanju, tamna mokraća (hemolitička anemija)

vrućica, grlobolja ili ulceracija u ustima zbog infekcija (leukopenija)

zbunjenost, umor, trzanje mišića i spazam, ubrzano disanje (hipokloremijska alkaloza).

Nepoznato

slabost, podljevi i učestale infekcije (aplastična anemija)

izrazito smanjeno stvaranje mokraće (mogući znakovi poremećaja ili zatajenja bubrega)

slabljenje vida ili bol u očima uzrokovan visokim tlakom (mogući znakovi akutnog glaukoma

zatvorenog kuta)

osip, crvenilo kože, mjehuri na usnama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućica (mogući

znakovi multiformnog eritema)

mišićni spazam

vrućica (pireksija)

slabost (astenija).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

4.

KAKO ČUVATI VAL PLUS TABLETE

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Rok trajanja je 30 mjeseci .Ovaj lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka trajanja navedenog na
pakiranju.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

5.

DODATNE INFORMACIJE

Što sadrži VAL PLUS tableta
Djelatne tvari su valsartan i hidrohlorotiazid.
Jedna VAL PLUS 80+12,5 mg filmom obložena tableta sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg
hidrohlorotiazida.
Jedna VAL PLUS 160+12,5 mg filmom obložena tableta sadrži 160 mg valsartana i 12,5 mg
hidrohlorotiazida.

Pomoćne tvari:
VAL PLUS 80+12,5 mg filmom obložene tablete

Jezgra: celuloza, mikrokristalična; laktoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; povidon; talk;

magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Film ovojnica: PVA1788 talk; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; lecitin; željezov oksid, crveni

(E172); željezov oksid, žuti (E172); željezov oksid, crni (E172).
VAL PLUS 160+12,5 mg filmom obložene tablete

Jezgra: celuloza, mikrokristalična; laktoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; povidon; talk;

magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Film ovojnica: PVA 1788 talk; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; lecitin; željezov oksid, crveni

(E172); sunset yellow FCF (E110).

Kako VAL PLUS tableta izgleda i sadržaj pakiranja
VAL PLUS 80+12,5 mg filmom obložene tablete su ružičaste, ovalne, bikonveksne, filmom obložene
tablete s utisnutim slovom „V“ na jednoj i slovom „H“ na drugoj strani.
VAL PLUS 160+12,5 mg filmom obložene tablete su crvene, ovalne, bikonveksne, filmom obložene
tablete s utisnutim slovom „V“ na jednoj i slovom „H“ na drugoj strani.

28 (2x14) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

PROIZVOĐAČ
Farmavita d.o.o Sarajevo
Igmanska 5a 71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Farmavita d.o.o Sarajevo,
Igmanska 5a Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Farmavita d.o.o Sarajevo
Igmanska 5a Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

BROJ I DATUM RJEŠENJA
VAL PLUS 80+12,5 mg filmom obložene tablete: 04-07.3-2-1862/15 od 14.07.2015
VAL PLUS 160+12,5 mg filmom obložene tablete: 04-07.3-2-1863/15 od 14.07.2015

Datum revizije:
Juni 2015