VERAPAMIL ALKALOID

VERAPAMIL ALKALOID 80 mg tableta

30 obloženih tableta (2 Al/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji

Supstance:
verapamil
Jačina ATC Oblik
80 mg tableta C08DA01 obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VERAPAMIL ALKALOID
obložena tableta, 40 mg
obložena tableta, 80 mg

verapamil

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Verapamil Alkaloid i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Verapamil Alkaloid

3.

Kako uzimati Verapamil Alkaloid

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Verapamil Alkaloid

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE VERAPAMIL ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Verapamil Alkaloid obložene tablete primjenjuju se u liječenju oboljenja srca povezana sa
nedovoljnim snabdevanjem srca kiseonikom, kod poremećaja provodnog sistema srca kao i u
liječenje visokog krvnog pritiska.
Ovaj lijek se koristi pri pojavi

Bol i stezanje u grudima odnosno kod srčana oboljenja kod kojih postoji nedovoljno

snabdevanje srca kiseonikom, kao što su:

- bol u grudima pri naporu – stabilna angina pektoris;
- bol u grudima u mirovanju – nestabilna angina pektoris;
- Bol u grudima zbog vazokonstrikcije – vazospastična angina;
- Bol u grudima nakon miokardnog infarkta kod pacijenata bez srčane slabosti gdje se ne

primjenjuje terapija beta blokatorima.

Nepravilan srčani ritam:

- paroksizmalna supraventrikularna tahikardija;
- atrijalna fibrilacija/flater sa brzim ventrikularnim odgovorom (osim kod WPW sindroma ili Lown-

Ganong-Levine sindroma).

Visok krvni pritisak (hipertenzija).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI VERAPAMIL ALKALOID

Nemojte uzimati Verapamil Alkaloid ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na verapamil ili na bilo koji drugi sastojak lijeka,
 imate kardiogeni šok
 ste nedavno pretrpili srčani udar,
 imate poremećaj provođenja srčanih impulsa višeg stepena između sinusnog čvora i pretkomora
(sinoatrijalni blok II i III stepena),

osim kod pacijenata sa pejsmejkerom

);

 imate neregularan srčani ritam zbog smanjene funkcije sinusnog čvora kod sindroma bolesnog
sinusa kao npr. bradikardija sa frekvencijom nižom od 60 udara u minuti, naizmenična pojava
zabrzane i usporene frekvencije, poremećaj u provođenju impulsa od sinusnog čvora i pretkomore,
nemogućnost stvaranja impulsa u sinusnom čvoru (sinusna bradikardija, sindrom bradikardija-
tahiaritmija, sinoatrijalna blokada, sunisni zastoj),

osim kod pacijenata sa pejsmejkerom

 imate srčanu slabost sa smanjenom ehjektionom frakcijom ispod 35%, i/ili pulmonalni kapilarni
pritisak iznad 20 mm Hg (osim ako nije sekundaran sepraventrikularnoj tahikardiji);
 imate atrijalnu fibrilaciju/flater, s prisustvom dopunskim zaobilaznim putem (kao npr. Wolff-
Parkinson-White sindrom, Lown-Ganong-Levine sindrom). Ovi pacijenti su sa rizikom za razvoj
ventrikularne tahiaritmije uključujući i ventrikularnu fibrilaciju;

 već primate intravenski beta-blokator za smanjivanje krvnog pritiska, (osim u jedinice intenzivne
njege);
 istovremeno uzimate lijekove za liječenje nekih srčanih oboljenja koji sadrže ivabradin.

Budite oprezni s Verapamil Alkaloidom ako:

- ste nedavno imali miokardni infarkt sa komplikacijama kao što su nizak krvni pritisak, spor ritma

srca, ili slabost lijeve komore srca (levo-ventrikularna insuficijencija);

- imate prvi stepen AV bloka odnosno umjereni poremećaj provodljivosti između pretkomore i

komore;

- imate nizak krvni pritisak (sistolni pritisak ispod 90 mmHg);
- imate srčanu frekvenciju ispod 50 udara u minuti (bradikardija); imate bolest jetre
- imate neku neuromišićnu bolest kao mijasteniju gravis,

Lambert-Eaton-ov sindrom, progresivnu

Duchennovu

mišićnu distrofiju.

Uzimanje drugih lijekova s Verapamil Alkaloidom

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekove.

Posebno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta

ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 lijekovi za snižavanje krvnog pritiska pod nazivom beta-blokatori (metoprolol, propranolol)
 alfa-blokatori za snižavanje krvnog pritiska ili za liječenje problema s prostatom (prazosin i
terazosin),
 neke druge lijekove za visoki krvni pritisak (diuretike), lijekovi za liječenje nepravilnog rada srca
(flekainid, hinidin, amiodaron i disopiramid), ili lijekove za srčanu slabost (digoksin i digitoksin)
 inhalacioni anestetici;
 statini, koji se primjenjuju za smanjenje nivoa holesterola (simvastatin, lovastatin, atorvastatin);
 lijekovi za liječenje depresije (uključujući i herbalne produkte kao kantarion - St John’s Wort),
nervoza ili psihoza (imipramin, buspiron i litijum)
 glibenklamid, za liječenje visokog nivoa šećera u krvi,
 aspirin, nesteroidni antiinflamatorni lijek (NSAIL) koji se koristi za smanjivanje boli i snižavanje
pokačene tjelesne temperature
 midazolam, koji se koristi kao sedativ ili anestetik
 neuromišićne blokatore
 lijekovi za kontrolu imunološke reakcije organizma, npr. ciklosporin, everolimus, sirolimus,
takrolimus,
 teofilin za liječenje astme
 doksorubicin, za liječenje raka,
 cimetidin, za liječenje žgaravice ili čira na želucu,
 rifampicin, koristi se za liječenje tuberkuloze i druge tipove;
 lijekovi za liječenje epilepsije, karbamazepin, fenitoin ili fenobarbital (fenobarbiton)
 ritonavir za liječenje HIV
 lijekovi za liječenje infekcija, npr. eritromicin, rifampicin, telitromicin
 klotrimazol, kotakonazol i itrakonazol za liječenje gljivičnih infekcija
 lijekovi za liječenje gihta, npr. kolhicin, sulfinpirazon,
 dabigatran, za sprečavanje ugrušivanje krvi
 almotriptan, za liječenje migrene,

Pitajte svog ljekara za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Verapamil Alkaloid
Nemojte uzimati Verapamil Alkaloid sa sokom od grejpfruta, jer to može promijeniti djelovanje ovog
lijeka.

Ovo se ne javlja s drugim voćnim sokovima kao što je sok od narandže, jabuke ili paradajza.

Verapamil tablete mogu povećati količinu alkohola u organizmu i vremena potrebnog za izlučuvanje
alkohola iz organizma. Trebalo bi izbjeći unos prekomjerne količine alkohola dok primate Verapamil
Alkaloid obložene tablete.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Trudnoća
Verapamil prelazi placentarnu barijeru. Nema odgovarajućih i dobro-kontroliranih ispitivanja kod
trudnica. Podaci ograničenog broja liječenih žena oralnim verapamilom ne ukazuju za teratogeno
dejstvo.
Verapamil ne bi trebalo primjenjivati u toku prvih šest mjeseca trudnoće.
Primjena u zadnjih tri mjeseca trudnoće je dozvoljena u izuzetnim slučajevima, nakon pažljive
procjene rizika za majku i djete.

Dojenje
Verapamil se izlučuje u majčino mlijeko.

Rizik za novorođenčad/dojenčad se ne može isključiti.

Zbog

potencijala da izazove ozbiljna neželjena dejstva kod dojenčeta, verapamil treba koristiti tokom
dojenja, samo ako je to bitno za dobrobit majke.

Upravljanje vozilima i mašinama
Zavisno od individualne osjetljivosti, sposobnost upravljanja vozilima i rad na mašinama može biti
smanjena. To je posebno važno u početnim fazama liječenja, kada se doza povećava, kada se
mijenja jedan lijek s drugim, takođe kada se konzumira alkohol.

Verapamil može povećati nivo

alkohola u krvi i usporava njihovu eliminaciju. Dakle, efekti alkohola mogu biti pretjerani.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Verapamil Alkaloid
Verapamil Alkaloid sadrži laktozu i saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv.
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
ljekarom.

3. KAKO UZIMATI VERAPAMIL ALKALOID

Uvijek uzimajte Verapamil Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Progutati tabletu s vodom, zajedno sa hranom ili neposredno nakon obroka. Nemojte uzimati tablete
sa sokom od grejpfruta.
Doze lijeka Verapamil Alkaloida zavise od stanja koje se liječi. Uobičajene doze su:

Odrasli i djeca sa tjelesnom težinom iznad 50 kg:

Bol u grudima (angina)
Preporučena dnevna doza je od 120 mg do 480 mg verapamila podijeljena u tri do četiridoze.

Visok krvni pritisak (hipertenzija)
Preporučena dnevna doza je od 120 mg do 360 mg verapamila podijeljena u tri doze.

Nepravilan rad srca
Preporučena dnevna doza je od 120 mg do 480 mg verapamila podijeljena uu tri do četiri doze.

Djeca (samo za nepravilan ritam srca):
Doziranje kod djece ispod 6 godina: preporučena dnevna doza je od 80 mg do 120 mg, podijeljena u
dvije ili tri doze.
Doziranje kod djece od 6-14 godina: preporučena dnevna doza je od 80 mg do 360 mg, podijeljena u
dvije do četiri doze.

Pacijenti sa oštećenjem bubrežne funkcije
Potrebnu dozu odrdiće Vaš ljekar.

Pacijenti sa oštećenjem jetrene funkcije
Potrebnu dozu odrdiće Vaš ljekar.

Ako uzmete više Verapamil Alkaloid nego što ste trebali
Ako ste uzeli više Verapamil Alkaloid obloženih tableta nego što treba, odmah zatražite medicinsku
pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Verapamil Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, ne pijte propuštenu dozu, već uzmite sljedeću dozu kada je
uobičajen redoslijed doziranja.

Ako prestanete uzimati Verapamil Alkaloid
Nemojte prestati da uzimate lijek Verapamil Alkaloid bez prethodne konsultacije sa svojim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Verapamil Alkaloida, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Verapamil Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Najčešće prijavljena neželjena dejstva su: glavobolja, vrtoglavica ili ošamućenost, gastrointestinalni
poremećaji (mučnina, zatvor i bolove u stomaku), usporeni srčani rad, ubrzani srčani rad, palpitacije,
smanjeni krvni pritisak, crvenilo, otoci na stopalima ili noge i zamor.

Česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog od 10 korisnika):

vrtoglavicu ili ošamućenost ;

glavobolja;

nervoza;

oštećenje nerava;

smanjena srčana frekvencija;

pojava srčane slabosti ili pogoršanje već postojeće srčane slabosti;

crvenilo;

nizak krvni pritisak i/ili ortostatska hipotenzija;

zatvor;

mučnina;

otok stopala ili skočnog zgloba;

bolno žarenje, crvenilo i otok dlanova, stopala ili drugih dijelova ekstremiteta.

Manje česta neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog od 100 korisnika):

povečani nivo glukoze;

palpitacije i ubrzano kucanje srca;

bolove u stomaku;

alergijska upala jetre sa povećanjem jetrenih enzima;

zamor.

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog od 1000 korisnika):

peckanje ili osjećaj peckanja po koži;

tremor;

pospanost;

zujanje u ušima;

povraćanje;

neuobičajeno znojenje.

Vrlo rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od jednog od 10000 korisnika):

promjene na koži izazvane kao rekacija izloženosti sunca poput opekotina (fotodermatitis);

pogoršanje određenih mišićnih oboljenja (mijastenija gravis, Lambert-Itnovog sindroma i

progresivna Dišenova mišićna distrofija.)

Učestalost nepoznata

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

alergijske reakcije;

visoki nivo kalijuma u krvi;

paraliza;

grčeve;

vrtoglavicu;

poremećaj kretanja;

nepravilni rad srca (AV blok prvog, drugog i trećeg stepena);

srčana slabost;

srčani zastoj;

usporeni srčani rad;

otežano disanje

oticanje desni;

nelagoda u stomaku;

preplet crijeva (ileus);

pojava otoka najizraženiji na licu (angioedem);

ozbiljna reakcija kože praćena crvenilom, osipom i plikovima (Stevens-Johnson-ov sindrom);

kožna reakcija poznata kao eritema multiforme, u kojoj se javljaju sljedeće simptome:

crvenoljubičaste promjene po koži praćene svrabob, naročito na dlanovima ili na tabanima, podignute
promjene po koži poput koprivnjače, bolne promjene u predelu usta, očiju i genitalnih organa. Možete
imati i groznicu i osjećati zamor;
-

osip sa pojavom promjena u nivou ili iznad nivoa kože (makulopapulozni osip);

gubitak kose;

svrab;

osip u obliku crvenoljubičastih promjena po koži, koji su rezultat upalu krvnih sudova (purpura);

bol u zglobovima i mišićima i slabost u mišića;

probleme sa bubrezima;

impotencija;

neobično izlučivanje majčinog mlijeka;

povećanje ili otok grudi;

veće od normalne količine prolaktina (ženski hormon) u krvi koji izazivaju produkciju mlujeka u

grudima.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI VERAPAMIL ALKALOID
Verapamil Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Verapamil Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Verapamil Alkaloid sadrži
- Aktivna supstanca je verapamil.
Jedna obložena tableta sadrži 40 mg verapamil hidrohlorida.
Jedna obložena tableta sadrži 80 mg verapamil hidrohlorida.
-

Pomoćne supstance:

Tabletno jezgro: magnezijum-stearat; laktoza monohidrat; kukuruzni skrob; natrijum skrobni glikolat;

silicijum-dioksid koloidni bezvodni; mikrokristalna celuloza; hidroksipropilceluloza; talk.

Film obloga: saharoza; titan-dioksid; povidon; makrogol 6.000; akacija; talk; boja kinolin-žuta E104;

opaglos bijeli 6.000.

Kako Verapamil Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Verapamil Alkaloid obložene tablete su žute, sjajne, bikonveksne obložene tablete.

Obložene tablete su pakovane u blister pakovanje Al/PVC folije, svaki po 15 tableta.
Kutija sadrži 30 tableta (2 blistera), uz priloženo uputstvo.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
VEREPAMIL ALKALOID, obložena tableta, 30x40 mg: 04-07.3-2-4125/16 od 14.10.2016.
VEREPAMIL ALKALOID, obložena tableta, 30x80 mg: 04-07.3-2-4124/16 od 14.10.2016.