Supstance

Lista supstanci

Brentuksimab vedotin 1 Pertuzumab 1 Obinutuzumab 1 Pembrolizumab 2 Imatinib 21 Erlotinib 17 Sunitinib 3 Sorafenib 1 Lapatinib 2 Nilotinib 5 Temsirolimus 1 Everolimus 5 Pazopanib 2 Vemurafenib 1 Crizotinib 2 Aksitinib 2 Ruksolitinib 4 Regorafenib 1 Dabrafenib 2 Trametinib 2 Ibrutinib 2 Kobimetinib 1 Estramustin 1 Topotekan 4 Irinotekan 10 Bortezomib 4 Anagrelid 2 Eribulin 2 Aflibercept 4 Megestrol 1 Leuprorelin 10 Goserelin 2 Triptorelin 2 Tamoksifen 1 Fulvestrant 2 Bikalutamid 11 Enzalutamid 1 Anastrozol 3 Letrozol 8 Eksemestan 6 Degareliks 2 Abirateron 2 Filgrastim 11 Lenograstim 1 Pegfilgrastim 1 Interferon alfa-2a 2 Interferon alfa-2b 2 Interferon beta-1a 4 Interferon beta-1b 1 Peginterferon alfa-2b 5 Peginterferon alfa-2a 2 Sok iz svježeg nadzemnog dijela ehinacee 2 Metenkefalin 1 Tridekaktid 1 Konjugat rhEGF-rP64K 1 Glatiramer acetat 4 Mikofenolna kiselina 4 Leflunomid 3 Natalizumab 1 Fingolimod 1 Teriflunomid 1 Vedolizumab 1 Alemtuzumab 1 Etanercept 4 Infliksimab 3 Adalimumab 4 Golimumab 2 Tocilizumab 4 Sekukinumab 2 Ciklosporin 10 Takrolimus 19 Azatioprin 5 Lenalidomid 4 Indometacin 2 Diklofenak 52 Etodolak 5 Acemetacin 1 Piroksikam 2 Lornoksikam 3 Meloksikam 24 Ibuprofen 76 Naproksen 10 Ketoprofen 17 Flurbiprofen 3 Deksketoprofen 9 Pseudoefedrin 21 Celekoksib 5 Etorikoksib 16 Nimesulid 8 Oksaceprol 1 Etofenamat 2 Benzil-nikotinat 1 Kamfor 3 Metil-salicilat 7 Ekstrakt ljute paprike 2 Terpentinsko ulje 3 Ulje eukaliptusa 1 Etil-salicilat 1 Hidroksietilsalicilat 1 Metil-nikotinat 1