CAFFETIN COLD

CAFFETIN COLD 500 mg tableta+ 30 mg tableta+ 15 mg tableta+ 60 mg tableta

10 film tableta (1 PVC/PVDC//Al - blister), u kutiji

Supstance:
paracetamol askorbinska kiselina pseudoefedrin dekstrometorfan
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta+ 30 mg tableta+ 15 mg tableta+ 60 mg tableta R01BA52 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ CAFFETIN

COLD

500 mg + 30 mg + 15 mg + 60 mg
film tableta

paracetamol, pseudoefedrin, dekstrometorfan, askorbinska kiselina

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite, da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon pet dana morate se obratiti

svom ljekaru

Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje

nisu navedena, molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Caffetin Cold i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Caffetin Cold
3. Kako uzimati Caffetin Cold
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Caffetin Cold
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE CAFFETIN COLD I ZA ŠTA SE KORISTI
Caffetin Cold je kombinovani lijek koji sadrži četiri aktivne supstance: pseudoefedrin, dekstrometorfan,
paracetamol i askorbinsku kiselinu (vitamin c).

Paracetamol otklanja bol i snižava tjelesnu temperaturu.

Pseudoefedrin smanjuje začepljenost nosa, što omogućava prohodnost nosa i otvaranje disajnih
puteva.

Dekstrometorfan sprečava kašalj koji je rezultat manjeg podražaja grla ili bronhija.

Vitamin C jača imunološki sistem.

Caffetin Cold se koristi za ublažavanje uobičajenih simptoma prehlade i gripa (glavobolja, bol u
mišićima, grlobolja, začepljenost nosa, groznica, kašalj).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CAFFETIN COLD
Nemojte uzimati Caffetin Cold ako:
ste ikada imali reakciju preosjetljivosti (otežano disanje, oticanje lica i usta, osip kože, curenje iz

nosa) na ovaj lijek ili bilo koji od sastojaka ovog lijeka,
ste ikada imali tešku hipertenziju (povišeni krvni pritisak) ili koronarnu arterijsku bolest (bolest

arterija srca),
imate teško oštećenje jetre ili bubrega i

uzimate ili ste u protekle dvije sedmice uzimali lijekove koji se zovu MAO inhibitori (za liječenje

depresije).

Budite oprezni sa tabletama Caffetin Cold ako:
 imate blagu do umjerenu hipertenziju (povišeni krvni pritisak) ili bolest srca,
 imate šećernu bolest, stanje povezano sa visokim nivoima šećera u krvi,
 imate pojačanu funkciju štitne žlijezde (hipertiroidizam),
 imate povišeni očni pritisak (glaukom),
 imate povećanu prostatu,

 imate bolest jetre ili bubrega i
 ste stariji od 60 godina ili ako ste iscrpljeni – postoji veća vjerovatnost da se pojave neželjena
dejstva lijeka.

Caffetin Cold se ne preporučuje za upotrebu kod djece mlađe od 12 godina.

Lijek sadrži paracetamol. Ne uzimajte ovaj lijek zajedno sa drugim lijekovima koji sadrže paracetamol,
jer upotreba može dovesti do predoziranja.

Ne uzimajte ovaj lijek duže od pet dana uzastopno. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma ili se
simptomi pogoršaju, potražite savjet ljekara.

Uzimanje drugih lijekova sa tabletama Caffetin Cold

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Istovremena primjena tableta Caffetin Cold sa nekim lijekovima može dovesti do interakcija. To se
može dogoditi kada uzimate:

druge lijekove koji sadrže paracetamol,

lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (kao što je varfarin),

lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska, srca ili problema sa cirkulacijom (beta-blokatori i

ostali antihipertenzivi),

lijekove za liječenje depresije (MAO inhibitori, fluoxetin),

lijekove za kontracepciju (oralne kontraceptive),

lijekove za liječenje mentalne bolesti (haloperidol), lijekove za liječenje epilepsija (barbiturati,

antikonvulzivi),

rifampicin (za liječenje tuberkuloze),

holestiramin (za snižavanje masnoća u krvi) i

hloramfenikol (za liječenje infekcija).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Caffetin Cold
Caffetin Cold tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane. Za vrijeme uzimanja Caffetin Cold tableta ne bi
se smjela uzimati pića koja sadrže alkohol (npr. vino, pivo), jer može doći do oštećenja jetre.
Izbjegavati proizvode koji sadrže kofein, jer se mogu pojaviti nervoza i ubrzan rad srca.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Vaš ljekar ili farmaceut razmotriće korist i potencijalni rizik uzimanja Caffetin Cold tableta ako ste trudni
ili ako dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Budite oprezni ukoliko vozite ili upravljate mašinama, dok ne ustanovite kako lijek djeluje na Vas.
Caffetin Cold može uzrokovati pospanost i omaglicu kod nekih pacijenata.

3. KAKO UZIMATI CAFFETIN COLD

Uvijek uzimajte lijek Caffetin Cold onako kako Vas je uputio ljekar ili po instrukcijama koje su date u

uputstvu. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje doze lijeka Caffetin Cold

Odrasli i djeca starija od 12 godina:

Uobičajena dnevna doza je jedna tableta jedan do četiri puta dnevno. Vrijeme između uzimanja tableta
ne bi trebalo da bude manje od četiri sata.

Maksimalna pojedinačna doza su dvije tablete, a maksimalna dnevna doza su dvije tablete četiri puta
dnevno (osam tableta u 24 sata).

Ne uzimajte ovaj lijek više od pet dana bez konsultacije sa ljekarom.

Caffetin Cold se ne preporučuje djeci mlađoj od 12 godina, bez preporuke ljekara.

Ako uzmete više Caffetin Cold tableta nego što treba
Ukoliko ste uzeli više od preporučene doze, potražite odmah savjet ljekara ili farmaceuta, čak i ako se
dobro osjećate, jer postoji rizik od ozbiljnog odgođenog oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili uzeti Caffetin Cold

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili onu koju ste

propustili.

Lijek Caffetin Cold se može

uzimati po potrebi, zavisno od simptoma.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom tableta Caffetin Cold, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Caffetin Cold može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Rijetko se mogu javiti sljedeća neželjena dejstva: mučnina, povraćanje, pospanost i slabost,
nezadovoljstvo, nervoza, vrtoglavica, nesanica, povišen krvni pritisak i ubrzan rad srca. Poznato je da
svaki lijek može izazvati alergijsku reakciju. Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi teških kožnih reakcija.
Nagla pojava čujnog i otežanog disanja, otok očnih kapaka, lica ili usana, osip i svrbež (naročito ako
zahvate cijelo tijelo), ukazuje na alergiju na lijek i treba se odmah obratiti ljekaru.

Ako se jave ozbiljna neželjena dejstva lijeka, ili ako se jave neželjena dejstva koja nisu navedena u
ovom uputstvu, obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI CAFFETIN COLD
Caffetin Cold morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Rok upotrebe je 2 godine.
Caffetin Cold se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25 °C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Caffetin Cold sadrži
- Aktivne supstance su: paracetamol, pseudoefedrin-hidrohlorid, dekstrometorfan-hidrobromid i
askorbinska kiselina.
Jedna film tableta sadrži: 500 mg paracetamola, 30 mg pseudoefedrin-hidrohlorida; 15 mg
dekstrometorfan-hidrobromida i 60 mg askorbinske kiseline.
- Pomoćne supstance:

Tabletno jezgro - skrob, preželatinizovani; celuloza, mikrokristalna; povidon;

kroskarmeloza natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijum-stearat.

Film obloga -

Opadry II bijeli (polivinil alkohol, djelimično hidroliziran; makrogol 3350; titan dioksid (Е171); talk) i
Opadry II plavi (polivinil alkohol, djelimično hidroliziran; makrogol 3350; titan dioksid (Е171); talk; boja
FDC plava Br.2/Indigo carmine aluminium lake (Е132)).

Kako Caffetin Cold izgleda i sadržaj pakovanja
Caffetin Cold je plava, duguljasta, bikonveksna, film tableta, sa prelomnom crtom na jednoj strani.

Caffetin Cold film tablete su pakovane u blister pakovanje (AL folija/PVC/PVDC folija) koji sadrži

10

film tableta.

Kutija sadrži 10 film tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet

Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak 4b, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-3016/17 od 20.07.2017.