CAFFETIN COLDmax

CAFFETIN COLDmax 1000 mg kesa+ 12.2 mg kesa

kutija sa 10 jednodoznih kesica sa 5,15 g praška, u kutiji

Supstance:
paracetamol fenilefrin
Jačina ATC Oblik
1000 mg kesa+ 12.2 mg kesa R01BA53 prašak za oralni rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CAFFETIN COLDmax
(1000 + 12,2) mg, prašak za oralni rastvor

paracetamol, fenilefrin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas
 Ovaj lijek možete nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite, da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.
 Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
 Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle tri dana morate se obratiti svom ljekaru
 Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno
u ovom uputstvu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je Caffetin COLDmax i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Caffetin COLDmax
3. Kako uzimati Caffetin COLDmax
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Caffetin COLDmax
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE Caffetin COLDmax I ZA ŠTA SE KORISTI

Caffetin COLDmax

je kombinovani lijek, koji sadrži dvije aktivne supstance: paracetamol i fenilefrin.

Paracetamol je poznat analgetik. Efikasan je protiv bolova, uključujući glavobolju, a takođe može smanjiti
tjelesnu temperaturu (antipiretik).
Fenilefrin (nazalni dekongestiv) smanjuje otok nosne sluznice, olakšava nazalnu kongestiju i snižava
pritisak koji može izazvati glavobolju.

Caffetin COLDmax se koristi za ublažavanje simptoma prehlade i gripe uključujući ublažavanje bolova,
grlobolju, glavobolju, začepljenost nosa i snižavanje tjelesne temperature).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI Caffetin COLDmax

Nemojte uzimati Caffetin COLDmax

ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivne supstance ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (navedenih u

odjeljku 6);
-

ako imate ozbiljno srčano obolenje;

Ako imate povišeni krvni pritisak (hipertenziju) ili ako imate pojačanu funkciju štitne žlezde
(hipertireoidizam)
-

ako uzimate ili ste u poslednjih 14 dana uzimali lijekove koji se zovu MAO inhibitori (obično se koriste

za liječenje depresije).

Budite oprezni s Caffetin COLDmax
Razgovarajte sa farmaceutom prije uzimanja lijeka Caffetin Coldmax:
-

ako imate Raynaudovu bolest (stanje uzrokovano lošom cirkulacijom krvi što dovodi do blijedila i

utrnulost prstiju na rukama i nogama).
-

ako imate šećernu bolest, stanje povezano sa visokim nivoima šećera u krvi;

ako imate bolest jetre ili bubrega;

ako imate necirotična bolest jetre (bolest jetre koja nije povezana sa promjenama u strukturi jetre);

ako imate povišeni očni pritisak (glaukom) ili Vam je povećana prostata;

Ne uzimajte ovaj lijek duže od 3 dana uzastopno. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma ili se
pogoršaju, potražite savjet ljekara.
Caffetin COLDmax

se ne preporučuje za upotrebu kod djece ispod 12 godina.

Uzimanje drugih lijekova s Caffetin COLDmax

Molimo Vas obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi

lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte druge lijekove koje sadrže paracetamol.

Istovremena primjena Caffetin COLDmaxa s nekim lijekovima može dovesti do interakcija. To se može
dogoditi kada uzimate:
-

lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi (kao što je varfarin);

holestiramin (za snižavanje masnoća u krvi);

metoklopramid i domperidon (protiv mučnine ili povraćanja);

lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska, srca ili problema s cirkulacijom (simpatomimetike,

vazodilatatore, beta-blokatore i ostale antihipertenzive);
-

triciklički antidepresivi (lijekove za liječenje depresije) drugi dekongestivi ili barbiturati (koriste se za

liječenju epilepsije ili ako imate problema sa spavanjem);
-

MAO inhibitori;

digoksin i srčane glikozide.

Uzimanje hrane i pića s Caffetin COLDmax
Za vrijeme uzimanja Caffetin COLDmaxa ne bi se smjela uzimati pića koja sadrže alkohol (npr. vino,
pivo). Kada se uzima s alkoholom ovaj lijek može uzrokovati oštećenje jetre.

Trudnoća i dojenje

Prije nego počnete uzimati neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Caffetin COLDmax ne bi trebalo koristiti za vrijeme trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Do sada nije bilo prijava o negativnom uticaju Caffetin COLDmaxa na sposobnost upravljanja vozilima i
rada na mašinama.

Važne informacije i nekim sastojcima lijeka Caffetin COLDmax
Jedna kesica Caffetin COLDmax sadrži približno 2,6 g saharoze. O tome treba voditi računa kod
bolesnika koji imaju šećernu bolest. Jedna kesica Caffetin COLDmax sadrži i sorbitol (od aroma limuna i
mentola). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete
uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.
Jedna kesica Caffetin COLDmax sadrži izvor fenilalanina. Može biti štetan kod osoba s fenilketonurijom.

3. KAKO UZIMATI Caffetin COLDmax

Uvjek uzimajte lijek Caffetin COLDmax tačno kako Vam je objasnio Vaš ljekar ili po instrukcijama koje su

date u uputstvu. Ako niste sasvim sigurni provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje Vaše doze lijeka Caffetin COLDmax

Odrasli i djeca iznad 12 godina:

Jedna kesica je jedna doza.
Doza se može ponovo primjeniti nakon 4 do 6 sati. Nemojte uzimati više od četiri kesice u periodu od 24
sati.

Djeca ispod 12 godina

Caffetin COLDmax se ne preporučuje za upotrebu kod djece ispod 12 godina bez medicinskog saveta.

Stariji pacijenti

Nema indikacija da se doza mora menjati kod starijih pacijenta.

Ako simptomi prehlade ili gripa traju duže od tri dana, ili se pogoršaju obratite se Vašem ljekaru

Priprema rastvora
Sadržaj kesice razmutiti u 250 mL tople, ali ne ključale vode. Zasladiti po ukusu i popiti.
Pripremljen rastvor je bezbojan, slabo opalescentan, bez čestica i taloga, sa ukusom limuna i mentola.

Ako uzmete više nego što ste trebali Caffetin COLDmax
Ako ste uzeli ili je neko drugi uzeo više od propisane doze ljieka Caffetin COLDmax, ili ako mislite da je
Vaše djete progutalo sadržaj kesice, odmah se obratite u hitnu službu najbliže bolnice čak iako se
osjećate / druga osoba se osjeća / dobro jer postoji rizik od odloženih ozbiljnih oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili uzeti Caffetin COLDmax

Ne uzimajte odjednom dvije kesice kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Lijek Caffetin COLDmax se može uzimati po potrebi,

zavisno o simptomima.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Caffetin COLDmax obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Caffetin COLmax može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Moguća je pojava sljedećih neželjenih dejstava:
- Alergiska reakcija (kao što je osip kože). Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih reakcija kože.
- Poremećaji krvi kao što su trombocitopenija (smanjen broj trombocita što može dovesti do krvarenja i

pojava modrica na koži), pancitopenija (smanjen broj leukocita i eritrocita), agranulocitoza, leukopenia ili
neutropenia (smanjen broj bijelih krvnih zrnca može dovesti do infekcija).
- Visok krvni pritisak praćen glavoboljom.
- Povraćanje.
- Palpitacije (nepravilan ili snažan srčani ritam).
- Akutni pankreatitis (nakon uzimanja doza većih od preporučenih).
- Poteškoće prilikom mokrenja (samo kod muškarca).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI Caffetin COLDmax

Caffetin COLDmax morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.
Caffetin COLDmax se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok
upotrebe odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Neiskorišten lijek ili ambalažu odlagati prema lokalnim propisima za odlaganje farmaceuskog otpada.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Caffetin COLDmax sadrži
- Aktivne supstance su paracetamol i fenilefrin.
Jedna kesica sadrži 1000 mg paracetamola i 12,2 mg fenilefrinhlorida (ekvivalent sa 10 mg fenilefrina
(baza)).
-

Pomoćne supstance: saharoza, askorbinska kiselina,limunska kiselina, natrijum citrat, aspartam

(E951), saharin natrijum, silicijum dioksid koloidni, bezvodni; aroma limuna i mentola (sadrži sorbitol).

Kako Caffetin COLDmax izgleda i sadršaj pakovanja
Svaka Caffetin COLDmax kesica sadržava bijeli, pokretljiv prašak, bez čestica i velikih agregata, mirisa
na limun i mentol.
Kartonska kutija sadržava 10 kesica i i uputstvo za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Alkaloid AD
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak 4, Sarajevo, BiH

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-2587/16 od 06.09.2016.

Datum revizije uputstva
Avgust, 2016. godine