HEMOMYCIN

HEMOMYCIN 500 mg tableta

3 film tablete (1 PVC/Al blister po 3 tablete),u kutiji

Supstance:
azitromicin
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta J01FA10 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEMOMYCIN
500 mg film tablete

azitromicin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Hemomycin i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Hemomycin
3. Kako se upotrebljava lijek Hemomycin
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Hemomycin
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK HEMOMYCIN I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek Hemomycin sadrži aktivan sastojak azitromicin koji pripada grupi antibiotika pod nazivom
makrolidi. Antibiotici se koriste u liječenju infekcija uzrokovanih mikroorganizmima kao što su
bakterije.

Lijek Hemomycin se koristi u liječenju određenih infekcija uzrokovanih bakterijima koje su osjetljive na
njega, kao što su:

Infekcije gornjih i donjih disajnih puteva (kao što su bronhitis, pneumonija, tonzilitis, grlobolja
(faringitis) i sinuzitis)

Infekcije uha

Infekcije kože i mekog tkiva, osim inficiranih rana opekotina, npr. infekcija cjevčice kroz koju
prolazi urin iz mokraćnog mjehura (uretre) ili infekcija grlića maternice (cerviks) uzrokovanih

Chlamydia trachomatis (bakterijom).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK HEMOMYCIN

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek Hemomycin ne smijete koristiti ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na azitromicin dihidrat, eritromicin ili bilo koji od makrolidnih ili
ketolidnih antibiotika

ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji od sastojaka lijeka Hemomycin (navedenih u poglavlju
6).

Upozorenja i mjere opreza
Obavijestite Vašeg ljekara i farmaceuta prije uzimanja lijeka Hemomycin ukoliko:

imate teško oboljenje jetre ili bubrega;

imate teško oboljenje srca ili probleme sa srčanim ritmom kao što je dugi QT sindrom (vidljivi
na elektrokardiogramu ili ECG mašini)

imate niske nivoe kalijuma i magnezijuma u krvi

se pojave znakovi druge infekcije

uzimate ergot alkaloide, kao što je ergotamin (za liječenje migrene) pošto ovi lijekovi se ne bi
smjeli uzimati zajedno sa lijekom Hemomycin (vidjeti odjeljak Primjena drugih lijekova)

bolujete od određene vrste slabosti mišića koja se naziva mijastenija gravis

imate nervna (neuorološka) ili mentalna (psihijatrijska) oboljenja.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

antacidi – koriste se za gorušicu ili slabu probavu. Azitromicin se mora uzimati barem 1 sat
prije ili 2 sata poslije primjene antacida.

ergotamin – (koristi se u liječenju migrene) ne bi se smio primjenjivati istovremeno pošto se
mogu javiti ozbiljna neželjena dejstva (utrnulosti i osjećaj bockanja u rukama i nogama, grčevi
mišića, glavobolje, konvulzije, bol u stomaku ili grudima)

lijekove za snižavanje holesterola (statine)

varfarin ili bilo koji sličan lijek – koristi se za razrijeđivanje krvi. Hemomycin takođe može još
više da razrijedi krv

cisaprid – (koristi se u liječenju stomačnih problema) ne bi se smio uzimati istovremeno pošto
to može uzrokovati ozbiljne srčane probleme (vidljive na elektrokardiogramu ili ECG mašini)

terfenadin (koristi se u liječenju peludne groznice) ne bi se smio uzimati istovremeno pošto to
može uzrokovati ozbiljne srčane probleme (vidljive na elektrokardiogramu ili ECG mašini)

zidovudin ili nelfinavir – koristi se u liječenju HIV infekcija. Uzimanje nelfinavira sa
Hemomycinom može značiti da ćete imati više neželjenih dejstava koji su navedeni u ovom
uputstvu

rifabutin – koristi se u liječenju tuberkuloze (TB)

hinidin – koristi se za liječenje oboljenja srčanog ritma

ciklosporin – koristi se u sprečavanju tijela da odbaci presađivane organa. Vaš ljekar će
redovno provjeravati nivo ciklosporina u krvi i možda će promijeniti dozu.

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova. Hemomycin može
pojačati dejstva ovih lijekova. Vaš ljekar će možda promijeniti dozu:

alfentanil – lijek protiv bolova npr. za vrijeme hirurških zahvata

teofilin – koristi se kod problema sa disanjem kao što su astma i hronična opstruktivna
pulmonalna bolest (HOPB)

digoksin – koristi se u liječenju oboljenja srca

astemizol – koristi se u liječenju polenske groznice

pimozid – koristi se u liječenju mentalnih zdravstvenih problema.

Primjena lijeka Hemomycin sa hranom i pićom
Lijek Hemomycin film tablete možete uzimati nezavisno o hrani.

Primjena lijeka Hemomycin u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, savjetujte sa Vašim ljekarom
ili farmaceutom prije uzimanja lijeka Hemomycin.
Postoji nedovoljno dostupnih informacija o primjeni lijeka Hemomycin tokom trudnoće. Zbog toga ne
bi smjeli uzimati lijek Hemomycin tokom trudnoće, osim ukoliko Vam je to savjetovao Vaš ljekar.
Lijek Hemomycin djelimično prolazi u majčino mlijeko, zbog toga ga ne koristite ukoliko dojite.

Uticaj lijeka Hemomycin na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Nema podataka o uticaju lijeka Hemomycin na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim
vozilom i rukovanja mašinama. Međutim, Hemomycin film tablete mogu uzrokovati vrtoglavicu i
napade, zato budite sigurni da niste pod uticajem lijeka prije vožnje motornim vozilom ili upravljanja
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Hemomycin
Hemomycin film-tablete kao pomoćne materije sadrže azo boje, koje mogu izazvati alergijske reakcije.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HEMOMYCIN

Uvijek uzimajte lijek Hemomycin tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da lijek Hemomycin ima preslab ili prejak

uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Doziranje

Odrasli i mlade osobe tjelesne mase od 45 kg i iznad

Preporučena doza je 500 mg jednom dnevno u trajanju od 3 dana sa ukupnom dozom od 1500 mg.
Alternativno, kad su dostupne tablete od 250 mg Vaš ljekar će možda odlučiti da propiše ukupnu dozu
od 1500 mg tokom 5 dana, sa dozom od 500 mg prvog dana i 250 mg od 2 do 5 dana terapije.

Infekcije grlića maternice i uretre (mokraćnog kanala) uzrokovane bakterijom Chlamydia trachomatis

Uzeti jednu dozu od 1000 mg jednom (2 film tablete).

Djeca i adolescenti tjelesne mase manje od 45 kg

Hemomycin film tablete se ne preporučuju. Djeca tjelesne mase ispod 45 kg treba da uzimaju druge
oblike ovog lijeka.

Pacijenti sa oboljenjima bubrega i jetre

Potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ukoliko imate oboljenje bubrega ili jetre pošto će Vaš ljekar
možda trebati promijeniti normalnu dozu.

Stariji pacijenti

Doza lijeka Hemomycin je ista kao i kod odraslih.

Način primjene
Hemomycin film tablete se trebaju uzimati sa pola čaše vode.

Ako ste uzeli više lijeka Hemomycin nego što je trebalo
Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) uzeli više tableta istovremeno od onoga što Vam je preporučeno ili
mislite da je dijete možda progutalo Vaš lijek, odmah se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili
Vašem ljekaru.
Simptomi predoziranja uključuju nagluvost, osjećaj mućnine ili mučnina i proljev. U slučaju
predoziranja možda će biti potrebna hospitalizacija.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Hemomycin

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.
Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. Ukoliko morate preskočiti dozu, ipak
uzmite sve tablete tokom terapije. Ovo znači da ćete terapiju završiti dan kasnije.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Hemomycin
Nikad ne prekidajte terapiju samoinicijativno, prvo se savjetujte sa Vašim ljekarom. Ukoliko prestanete sa
uzimanjem lijeka Hemomycin prerano, infekcija se može vratiti.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, posavjetujte sa sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek HEMOMYCIN, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Prekinite sa uzimanjem lijeka Hemomycin i odmah obavijestite Vašeg ljekara ili se obratite najbližoj
zdravstvenoj ustanovi ili hitnoj službi ukoliko primijetite neke od sljedećih simptoma teške alergijske
reakcije:

iznenadne teškoće pri disanju, govoru i gutanju

oticanje usana, jezika, lica ili vrata

jaka vrtoglavica i kolaps

težak ili svrbljiv osip na koži, posebno sa pojavom plikova i bolan dio oko očiju, usana ili
genitalija.

Obratite se Vašem ljekaru što prije ukoliko se jave sljedeća neželjena dejstva:

proliv koji je ozbiljan, dugo traje i sadrži krv, praćen bolom u stomaku ili groznicom. Ovo može
biti znak ozbiljnog zapaljenja crijeva. Ovo je nešto što se rijetko može javiti poslije primjene
antibiotika.

žutilo kože i beonjače uzrokovano problemima sa jetrom

zapaljenje gušterače, koje uzrokuje jaku bol u stomaku i leđima

pojačano ili smanjeno mokrenje, ili tragovi krvi u urinu

osip na koži uzrokovan osjetljivošću na sunčevu svjetlost

neobične modrice ili krvarenje

nepravilan rad srca.

Ovo su sve ozbiljna neželjena dejstva. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć. Ozbiljna
neželjena dejstva su manje česta (javljaju se manje od 1 na 100 ljudi) ili se učestalost ne može utvrditi
na osnovu dostupnih podataka.

Ostala neželjena dejstva uključuju:
Veoma često
: javljaju se više od 1 na 10 ljudi

proliv (dijareja)

bol u stomaku

osjećaj mučnine

mučnina

gasovi (flatulencija).

Često: javljaju se manje od 1 na 10 ljudi

gubitak apetita (anoreksija)

osjećaj vrtogalavice

glavobolja

osjećaj bockanja ili utrnulosti (parestezija)

poremećaj čula ukusa

oštećenje vida

gluvoća

mučnina (povraćanje), grčevi i bol u stomaku, gubitak apetita, poremećaj varenja

osip na koži i svrab

bolovi u zglobovima (artralgija)

zamor

promjene u količini bijelih krvnih zrnaca i koncentracije bikarbonata u krvi

Manje često: javljaju se manje od 1 na 100 ljudi

drozd (kandidijaza) - gljivična infekcija usne šupljine i vagine

gljivična infekcija

bakterijska infekcija

zapaljenje ždrijela (faringitis)

gubitak daha, bol u grudima, žviždanje u grudima i kašalj (respiratorni poremećaj)

zapaljenje mukozne membrane unutar nosa (rinitis)

stomačni grip (gastroenteritis)

zapaljenje unutrašnjosti vagine (vaginitis)

pneumonija

smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca

angioedem

hipersenzitivnost

nervoza

smanjeno čulo dodira (hipoestezija)

osjećaj pospanosti (somnolencija)

problemi sna/nesanica (insomnija)

poremećaj sluha

osjećaj da se sve vrti oko vas (vertigo)

nagluvost ili zujanje u ušima

palpitacija

vruće valunge

kratak dah

krvarenje iz nosa

zapaljenje stomačne ovojnice (gastritis)

opstipacija (zatvor)

teškoće pri gutanju

otečen stomak

suva usta

podrigivanje

ulceracija u ustima

povećan protok pljuvačke

problemi sa jetrom kao što je hepatitis

alergijske reakcije kao što su osjetljivost na sunčevu svjetlost, crvena, pahuljičasta i otečena
koža

teški oblik crvenila kože

zapaljenje kože (dermatitis)

suva koža

pojačano znojenje

bol, otečeni i smanjena pokretljivost zglobova (osteoartritis)

bol u mišićima

bol u leđima

bol u vratu

povećani nivoi ureje u krvi

bolno ili otežano mokrenje

bol u gornjem predjelu leđa (renalni bol)

bubuljičavost/tačkast osip

testikularni poremećaj

urtikarija

bol u grudima

oticanje lica

groznica

bol, utrnulost, slabost mišića, osjećaj vreline i bockanja (periferni bol)

otok (edem)

opšta slabost (sindrom hroničnog umora)

slabost (astenija)

promjene u nivoima enzima jetre i nivoima krvi

postproceduralne komplikacije

Rijetko: javljaju se manje od 1 na 1000 ljudi

osjećaj razdražljivosti, osjećaj nerealnosti prema sebi i svom osjećaju

abnormalna funkcija jetre

alergijske reakcije na koži

oticanje ruku, stopala, usana, genitalija ili ždrijela (angioneurotski edem)

problemi sa bubrezima

Nepoznato: učestalost se ne može utvrditi na osnovu dostupnih podataka

infekcija (kolona) crijeva (pseudomembranozni kolitis)

smanjen broj crvenih krvnih ćelija zbog uništenja (hemolitička anemija); smanjenje broja
trombocita (trombocitopenija)

anafilaktička reakcija

osjećaj ljutnje, agresivnost

anksioznost

konfuzija

halucinacije

nesvjestica (sinkopa)

grčevi (konvulzije)

osjećaj hiperaktivnosti

promjene u čulu mirisa (anosmija, parosmija)

promjene u čulu ukusa (ageusija)

egzacerbacija ili pogoršanje slabosti mišića (mijastenija gravis)

brzi (ventrikularna tahikardija) ili nepravilni otkucaji srca, ponekad mogu biti opasni po život,
promjene u srčanom ritmu se uočavaju na elektrokardiogramu (produženje QT intervala i
torsade de pointes)

nizak krvni pritisak

zapaljenje gušterače (pankreatitis)

promjena boje jezika i zuba

insuficijencija jetre

alergijske reakcije na koži.

Sljedeća neželjena dejstva su prijavljena kod preventinog liječenja

Mycobacterium Avium kompleksa

(MAC):
Veoma često: javljaju se više od 1 na 10 ljudi

proliv (dijareja)

bol u stomaku

osjećaj mučnine

gasovi (flatulencija)

nelagoda u stomaku

mekana stolica

Često: javljaju se manje od 1 na 10 ljudi

gubitak apetita (anoreksija)

osjećaj vrtoglavice

glavobolja

osjećaj bockanja ili utrnulosti (parestezija)

promjene u čulu ukusa

oštećenje vida

gluvoća

osjećaj mučnine (povraćanje), bol ili grčevi u stomaku, gubitak apetita, poremećaj varenja

osip na koži i svrab

bol u zglobovima (artralgija)

zamor

Manje često: javljaju se manje od 1 na 100 ljudi

smanjeno čulo dodira (hipoestezija)

nagluvost ili zujanje u ušima

palpitacija

problemi sa jetrom (kao što je hepatitis)

teški oblik crvenila kože

alergijske reakcije na koži kao što je osjetljivost na sunčevu svjetslost, crvena, pahuljičasta i
otečena koža

opšta slabost (sindrom hroničnog umora)

slabost (astenija).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara,
farmaceuta ili medicinsko osoblje. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK HEMOMYCIN

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.

Nemojte koristiti lijek Hemomycin poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.

Čuvati van domašaja djece.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Hemomycin

Aktivne supstance su:

1 film-tableta sadrži 500 mg azitromicina (u obliku azitromicin, dihidrata).

Ostali sastojci su:

Jezgro:

Silikatna mikrokristalna celuloza

Celuloza, mikrokristalna

Natrijum-skrobglikolat (tip A)

Povidon

Magnezijum - stearat

Talk

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Film:

Titan-dioksid E171 C.I. 77891

Talk

Kopovidon

Etilceluloza

Makrogol 6000

Indigotin Lack E132 C.I.73015:1

Grin Lack 8% (Indigotin E132 C.I. 73015:1 i Chinolin gelb E104 C.I.47005:1).

Kako izgleda lijek Hemomycin

i sadržaj pakovanja

HEMOMYCIN, 500 mg, film-tablete:

Okrugle, bikonveksne film-tablete svijetlo sivo-plave boje.
Jedan blister (Al/PVC) sa 3 film-tablete u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
HEMOMYCIN 500 mg, film tablete: 04-07.3-2-5586/16 od 24.02.2017.