IBUPROFEN ALKALOID

IBUPROFEN ALKALOID 100 mg/5 mL

100 ml oralne suspenzije (staklena bočica sa oralnom suspenzijom, 1 plastični špric i 1 plastična čaša za doziranje), u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
100 mg/5 mL M01AE01 oralna suspenzija

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBUPROFEN ALKALOID
100 mg/5 ml oralna suspenzija

ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i
ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Ibuprofen Alkaloid i za šta se koristi,

2.

Prije nego što počnete da uzimate Ibuprofen Alkaloid,

3.

Kako uzimati Ibuprofen Alkaloid,

4.

Moguća neželjena djelovanja,

5.

Kako čuvati Ibuprofen Alkaloid i

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE IBUPROFEN ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Ibuprofen Alkaloid pripada grupi lijekova sa analgetskim i antiinflamatornim svojstvima. Koristi se za
oslobađanje od bola i inflamacije u zapaljenskim stanjima, kao što je osteoartritis, reumatoidni artritis
(uključujući juvenilni reumatoidni artritis ili Stilovu bolest), artritis kičme (ankilozni spondilitis), otečeni
zglobovi (artropatije), smrznuto rame (kapsulitis, ukočenost i bolovi u ramenu), zapaljenje omotača
zgloba (burzitis), zapaljenje tetiva (tendinitis), zapaljenje tetivnog omotača (tendosinovitis), bolovi u
donjem dijelu leđa, kod povreda mekog tkiva kao što su uganuća ili istegnuća.
Ibuprofen Alkaloid se može koristiti za liječenje bolnih stanja sa blagim do umjerenim bolovima, kao
što su zubobolja, bol nakon operacije, bolne menstruacije (krvarenje kod žena) i glavobolje, uključujući
migrenu.
Ibuprofen Alkaloid takođe snižava povišenu tjelesnu temperaturu (groznicu), uključujući i groznicu
nakon vakcinacije.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE IBUPROFEN ALKALOID

Nemojte uzimati lijek Ibuprofen Alkaloid, ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),
 imate ili ste imali čir na želucu ili neku drugu želudačnu tegobu. Ne uzimajte lijek Ibuprofen Alkaloid
ukoliko imate peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu) ili krvarenje u želucu, ili
ukoliko ste prethodno imali dva ili više slučaja peptičkog ulkusa, krvarenja u želucu ili perforaciju,
 imate stanja koja povećavaju mogućnost krvarenja,
 imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja ibuprofena, aspirina ili
drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova,
 imate oboljenje jetre ili bubrega,
 imate oboljenje srca i
 ste u trećem trimestru trudnoće.

Budite oprezni sa lijekom Ibuprofen Alkaloid
Prije uzimanja lijeka Ibuprofen Alkaloid obavijestite svog ljekara ili farmaceuta:
 Ako ste trudni ili planirate da zatrudnite, ili ako dojite bebu. Ibuprofen Alkaloid može otežati
mogućnost da zatrudnite. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ako planirate da zatrudnite ili imate
problema sa začećem.
 Ako imate sistemski eritematozni lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaje vezivnog tkiva

(autoimune bolesti koje zahvataju vezivno tkivo).
 Ako imate oboljenje kao što je ulcerozni kolitis ili Kronovu bolest.
 Ibuprofen Alkaloid za djecu može da dovede do malog povećanja rizika od nastanka arterijske
tromboze (npr. infarkt miokarda ili moždani udar). Kao i svaki rizik, i ovaj se povećava primjenom
visokih doza lijeka u toku dužeg perioda. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu
dužinu trajanja terapije. Ukoliko imate oboljenje srca, već ste imali moždani udar ili mislite da ste
izloženi riziku od nastanka navedenih bolesti (npr. imate visok krvni pritisak, šećernu bolest, visok nivo
holesterola u krvi ili ste pušač) trebalo bi da se posavjetujete u vezi sa terapijom sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Lijek Ibuprofen Alkaloid može da prikrije simptome ili znakove infekcije (visoka temperatura, bol, otok).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Ibuprofen Alkaloid
Neki lijekovi kao što su antikoagulansi (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr.
aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklodipin), neki lijekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska
(ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora
kao što je losartan) i drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na
njihovo dejstvo. Uvijek se posavjetujte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete
ibuprofen sa nekim drugim lijekom. Obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako, pored
gorenavedenih, uzimate neke od sljedećih lijekova.

diuretici (tablete za izbacivanje vode, pojačano mokrenje),

kardiotonični glikozidi, kao što je digoksin, koji se koriste za liječenje oboljenja srca,

litijum,

zidovudin (antivirusni lijek),

kortikosteroidi (koriste se u liječenju zapaljenskih stanja),

metotreksat (koristi se u liječenju nekih vrsta karcinoma),

lijekovi poznati kao imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (koji smanjuju Vaš

imuni odgovor),

lijekovi poznati kao selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), koji se koriste u

liječenju depresije,

antibiotici pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin,

aminoglikozidi (vrsta antibiotika),

mifepriston (trenutno ili u posljednjih 12 dana),

bilo koji drugi preparat ibuprofena, poput onih koji se mogu kupiti bez recepta,

bilo koji drugi lijek protiv zapaljenja i bolova, uključujući aspirin,

holestiramin (lijek koji se koristi za snižavanje holesterola),

lijekovi koji su poznati kao sulfoniluree kao što je glibenklamid (koristi se u terapiji šećerne

bolesti),

vorikonazol ili flukonazol (lijekovi u terapiji gljivičnih infekcija) i

Ginko biloba biljni lijekovi (mogu povećati rizik od krvarenja pri istovremenoj primjeni sa

ibuprofenom).

Uzimanje hrane i pića s lijekom Ibuprofen Alkaloid
Uvijek uzimajte lijek Ibuprofen Alkaloid kako Vam je rekao ljekar.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Lijek Ibuprofen Alkaloid treba izbjegavati u periodu trudnoće i dojenja.
Ibuprofen Alkaloid ne treba koristiti u trećem trimestru trudnoće, a u prvih šest mjeseci trudnoće
koristiti ga prema savjetu ljekara.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek Ibuprofen Alkaloid može izazvati vrtoglavicu, pospanost i zamor. U slučaju da lijek Ibuprofen
Alkaloid ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte voziti niti upravljati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Ibuprofen Alkaloid
Lijek Ibuprofen Alkaloid sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite
se svom ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Ibuprofen Alkaloid
Lijek Ibuprofen Alkaloid sadrži sorbitol (E420). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv.
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim
ljekarom.
Ibuprofen Alkaloid sadrži azo boju-sunset yellow (E110). Moze prouzrokovati alergijski tip reakcija.
Ibuprofen Alkaloid sadrzi aspartam (E951), izvor fenilalanina. Može biti štetan kod osobe sa
fenilketonurijom.

3. KAKO UZIMATI LIJEK IBUPROFEN ALKALOID

Uvijek koristite lijek Ibuprofen Alkaloid tačno onako kako Vam je savjetovao ljekar. Posavjetujte se sa

ljekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako se lijek primjenjuje.

Lijek treba primjenjivati u najmanjoj efektivnoj dozi i u najkraćem periodu.
Svako pakovanje sadrži špric sa klipom i graduiranu čašu za odmjeravanje tačne doze suspenzije.
NE SMIJETE davati lijek Ibuprofen Alkaloid bebama mlađim od tri mjeseca i tjelesne mase manje od 5
kg.

Za simptomatsku terapiju juvenilnog reumatoidnog artritisa: uobičajena dnevna doza je 30 mg/kg/dan
do 40 mg/kg/dan u tri ili četiri odvojene doze.

Groznica nakon vakcinacije
Uzrast djeteta

Doza

Djeca i bebe starije od tri mjeseca i tjelesne mase
veće od 5 kg

Jednokratna doza od 2,5 ml (graduiranim
špricem)
Do dva puta na dan

Ukoliko je neophodno, drugu dozu treba dati šest sati nakon prve doze
• Nemojte davati više od dvije doze u toku 24 sata
• Nemojte davati lijek djetetu mlađem od tri mjeseca, osim ako Vam ljekar nije tako savjetovao

Groznica, bolovi i simptomi prehlade i gripa
Uzrast djeteta

Doza

Tri mjeseca do šest mjeseci, tjelesne mase veće
od 5 kg

Jedna doza od 2,5 ml (graduiranim špricem), tri
puta na dan
Nemojte upotrebljavati lijek duže od 24 sata.

Od šest do 12 mjeseci

Jedna doza od 2,5 ml (graduiranim špricem), tri ili
četiri puta u toku 24 sata

Od godinu dana do tri godine

Jedna doza od 5 ml (graduiranim špricem), tri
puta u toku 24 sata

Od četiri godine do šest godina

Jedna doza od 7,5 ml (graduiranom čašom), tri
puta u toku 24 sata

Od sedam do devet godina

Jedna doza od 10 ml (graduiranom čašom), tri
puta u toku 24 sata

Od deset do 12 godina

Jedna doza od 15 ml (graduiranom čašom), tri
puta u toku 24 sata

• Doze treba davati svakih šest do osam sati.
Napravite pauzu od najmanje četiri sata između dvije doze.
• Samo za kratkotrajnu primjenu.
► Bebama od tri mjeseca do šest mjeseci nemojte davati lijek duže od 24 sata.
► Djeci od šest mjeseci i starijoj nemojte davati lijek duže od tri dana.

Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.
Posavjetujte se sa svojim ljekarom, ukoliko:
• se simptomi kod djeteta ne povlače ili se pogoršavaju,
• niste sigurni u vezi sa bolešću djeteta ili je bolest praćena osipom, teškoćama pri disanju, dijarejom ili
prekomjernim umorom odmah se posavјetujte sa svojim ljekarom.

Način primjene
1. Promućkati bočicu prije upotrebe.
2. U otvor bočice ubaciti graduirani špric.

3. Polako povucite klip šprica prema gore i uvucite potrebnu količinu suspenzije prema oznaci na
špricu.
4. Izvucite špric iz bočice.
5. Stavite vrh šprica u djetetova usta i polako gurajte klip da istisnete suspenziju.
6. Vratite zatvarač na bočicu.
7. Operite špric toplom vodom i ostavite ga da se osuši. Držite ga izvan domašaja djece.

Kada koristite graduiranu čašu, jednostavno odmjerite potrebnu količinu oralne suspenzije.

Ako uzmete više lijeka Ibuprofen Alkaloid nego što treba
Ukoliko ste dali veću dozu lijeka Ibuprofen Alkaloid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim
ljekarom ili idite do odeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite
pakovanje ovog lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Ibuprofen Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ukoliko zaboravite da date lijek, uzmite zaboravljenu dozu čim se sjetite, izuzev ako je blizu vrijeme za
sljedeću dozu. Pokušajte da liječenje nastavite kao i ranije.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Ibuprofen Alkaloid
Ukoliko se tegobe Vašeg djeteta normalizuju, možete prestati sa davanjem lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Ibuprofen Alkaloid, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Ibuprofen Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna ili primijetite reakciju koja nije navedena u ovom
uputstvu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Pojava neželjenih reakcija se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja doza lijeka u što kraćem
periodu.
Ako tokom primjene lijeka Ibuprofen Alkaloid primijetite sljedeće reakcije, odmah prestanite sa
upotrebom lijeka i potražite hitnu medicinsku pomoć
:
• teška glavobolja, visoka temperatura, ukočenost vrata ili preosjetljivost na svjetlo,
• primijetite krv u stolici,
• pojava crne stolice nalik na katran,
• povraćate krv ili komade koji liče na talog kafe.

Recite svom ljekaru i prestanite sa primjenom Ibuprofen Alkaloid ako imate:
– bol u stomaku nejasnog porijekla ili bilo koje simptome u stomaku koji nisu uobičajeni, otežano
varenje, gorušicu, osjećaj mučnine i/ili povraćanje,
– pištanje u plućima nejasnog porijekla, otežano disanje, osip po koži, svrbež ili pojavu modrica,
– pojavu žuto obojene kože i/ili bionjača,
– jak bol u grlu praćen visokom temperaturom,
– zamućen vid ili smetnje u vidu ili pojava da čujete ili vidite neuobičajene stvari,
– zadržavanje tečnosti (npr. otečeni gležnjevi).
Lijekovi kao što je Ibuprofen Alkaloid dovedeni su u vezu sa malim povećanjem rizika od srčanog
infarkta (infarkt miokarda) ili moždanog udara.
Poremećaji krvi (smanjenje broja leukocita, eritrocita i trombocita), problemi sa bubrezima, jetrom ili
teške kožne reakcije rijetko se mogu desiti pri primjeni lijeka Ibuprofen Alkaloid.
Veoma rijetko lijek Ibuprofen Alkaloid može izazvati aseptični meningitis (zapaljenje zaštitne opne koja
okružuje mozak).
Ostala neželjena dejstva uključuju glavobolju, halucinacije, vrtoglavicu, peckanje u rukama i stopalima,
zujanje u ušima, depresiju, konfuziju, poteškoće pri spavanju, anksioznost, smanjen sluh, dijareju,
konstipaciju, nadimanje, neočekivanu osjetljivost kože na sunce, zamor, slabost, promjene
raspoloženja, oticanje i iritaciju sluzokože nosa.
Ponekad se može desiti da Ibuprofen Alkaloid pogorša simptome Kronove bolesti ili kolitisa. Vrlo
rijetko je zabilježena pojava pankreatitisa.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IBUPROFEN ALKALOID

Ibuprofen Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Ibuprofen Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperature do 25 °C.
Rok upotrebe lijeka nakon prvog otvaranja: 3 mjeseci.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Ibuprofen Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je ibuprofen.
5 ml oralne suspenzije sadrži 100 mg ibuprofena.

 Pomoćne supstance su: glicerol; sorbitol 70% tečni, nekristališući (E420); ksantan guma; celuloza,
mikrokristalna i karmeloza natrijum; polisorbat 80; dinatrijum-edetat; saharin-natrijum; limunska
kiselina, monohidrat; natrijum-citrat, dihidrat; natrijum-benzoat (E211); aroma kajsije; aroma za
maskiranje ukusa (sadrži aspartam [E951]); emulzija simetikona 30%; boja sunset yellow 90% (E110);
natrijum-hlorid; voda, prečišćena.

Kako Ibuprofen Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Lijek Ibuprofen Alkaloid oralna suspenzija je svijetlonarandžasta viskozna tečnost, čiji miris podsjeća
na voće.

Oralna suspenzija je pakovana u 125 ml braon bočicu od neutralnog stakla, zatvorenu bijelim navojnim
plastičnim zatvaračem.
Kartonska kutija sadrži 1 (jednu) bočicu sa 100 ml oralne suspenzije, plastični graduirani špric za
doziranje, plastičnu graduiranu čašu za doziranje, uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Broj i datum rješenja
Ibuprofen Alkaloid 100 ml (100 mg/5 ml) oralna suspenzija: 04-07.3-1-6133/15 od 02.02.2016.