IBUPROFEN ALKALOID

IBUPROFEN ALKALOID 400 mg tableta

10 film tableta (1Al/PVC blister), u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
400 mg tableta M01AE01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBUPROFEN ALKALOID 200 mg film tableta
IBUPROFEN ALKALOID 400 mg film tableta
ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije tri dana, morate se obratiti svom
ljekaru.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Ibuprofen Alkaloid i za šta se koristi,

2.

Prije nego što počnete da uzimate Ibuprofen Alkaloid,

3.

Kako uzimati Ibuprofen Alkaloid,

4.

Moguća neželjena djelovanja,

5.

Kako čuvati Ibuprofen Alkaloid i

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE IBUPROFEN ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Lijek Ibuprofen Alkaloid se može kratkotrajno upotrebljavati u:

Simptomatsko liječenje blage do umjerene akutne boli različitog porijekla poput glavobolje,

zubobolje, boli nakon vađenja zuba, bolova u mišićima i dismenoreje;

Stanje povišene tjelesne temperature;

Dužina terapija tri dana.

Aktivna supstanca lijeka Ibuprofen Alkaloid je ibuprofen i svaka tableta sadrži 200 mg ili 400 mg
ibuprofena.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE IBUPROFEN ALKALOID

Nemojte uzimati lijek Ibuprofen Alkaloid, ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),
 ste prethodno imali astmu, neke alergijske reakcije ili pištanje u plućima poslije primjene ibuprofena,
aspirina ili nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog lijeka,
 imate čir ili ste imali dokazano krvarenje iz želuca pri primjeni nekog lijeka iz grupe NSAIL,
 imate neko oboljenje pri kome postoji povećana sklonost ka krvarenju,
 imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja ibuprofena, aspirina ili
drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova,
 imate teško oboljenje srca, jetre ili bubrega,
 ste u trećem trimestru trudnoće,
 ste mlađi od 12 godina,

Budite oprezni sa lijekom Ibuprofen Alkaloid
Prije uzimanja lijeka Ibuprofen Alkaloid obavestite svog ljekara ili farmaceuta:
 Ako ste trudni ili planirate da zatrudnite. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ako planirate da
zatrudnite ili imate problema sa začećem.
 Ako imate ili ste imali čir na želucu ili neku drugu želudačnu tegobu. Ne uzimajte lijek Ibuprofen
Alkaloid ukoliko imate peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu) ili krvarenje u
želucu, ili ukoliko ste prethodno imali dva ili više slučaja peptičkog ulkusa, krvarenja u želucu ili
perforaciju.

 Ako imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja ibuprofena,
aspirina ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lijekova.
 Ako imate oboljenje jetre ili bubrega.
 Ako imate oboljenje srca.
Ibuprofen Alkaloid može dovesti do malog povećanja rizika od nastanka arterijske tromboze (npr.
infarkt miokarda ili moždani udar). Kao i svaki rizik, i ovaj se povećava primjenom visokih doza lijeka u
toku dužeg perioda. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu dužinu trajanja terapije.
Ukoliko imate oboljenje srca, već ste imali moždani udar ili mislite da ste izloženi riziku od nastanka
navedenih bolesti (npr. imate visok krvni pritisak, šećernu bolest, visok nivo holesterola u krvi ili ste
pušač) trebalo bi da se posavjetujete u vezi sa terapijom sa svojim ljekarom ili farmaceutom
 Ukoliko ste stariji, jer stariji pacijenti su podložniji neželjenim dejstvima ove grupe lijekova
(nesteroidni antiinflamatorni lijekovi), kao što su krvarenja iz želuca i perforacije koje mogu biti fatalne.
 Ako imate sistemski eritematozni lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaje vezivnog tkiva
(autoimune bolesti koje zahvataju vezivno tkivo).

U slučaju intolerancije na neke od šećera, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Ibuprofen Alkaloid
Neki lijekovi kao što su antikoagulansi (lijekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr.
aspirin/acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklodipin), neki lijekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska
(ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora
kao što je losartan) i drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na
njihovo dejstvo. Uvijek se posavjetujte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete
ibuprofen sa nekim drugim lijekom. Obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako, pored
gorenavedenih, uzimate neke od sljedećih lijekova:
 diuretici (tablete za izbacivanje vode, pojačano mokrenje),
 kardiotonični glikozidi, kao što je digoksin, koji se koriste za liječenje oboljenja srca,
 lijekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska (pogledati gorenavedeni tekst),
 antikoagulansi ili antitrombocitni lijekovi (pogledati gorenavedeni tekst),
 litijum,
 zidovudin (antivirusni lijek),
 kortikosteroidi (koriste se u liječenju zapaljenskih stanja),
 metotreksat (koristi se u liječenju nekih vrsta karcinoma),
 lijekovi poznati kao imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (koji smanjuju Vaš imuni
odgovor),
 lijekovi poznati kao selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), koji se koriste u liječenju
depresije,
 antibiotici pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin,
 probenecid (lijek koji se koristi za liječenje gihta),
 aminoglikozidi (vrsta antibiotika),
 mifepriston (trenutno ili u posljednjih 12 dana),
 bilo koji od lijekova koji se koriste u terapiji dijabetesa a uzimaju se oralnim putem (npr. metformin)
 bilo koji drugi preparat ibuprofena, poput onih koji se mogu kupiti bez recepta,
 bilo koji drugi lijek protiv zapaljenja i bolova, uključujući aspirin,
 Ginko biloba biljni lijekovi (mogu povećati rizik od krvarenja pri istovremenoj primjeni sa
ibuprofenom).

Uzimanje hrane i pića s lijekom Ibuprofen Alkaloid
Uvijek uzimajte lijek Ibuprofen Alkaloid

kako Vam je rekao ljekar.

Lijek Ibuprofen Alkaloid popiti sa vodom uz jelo ili poslije jela.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Ne preporučuje se primjena lijeka Ibuprofen Alkaloid u periodu trudnoće ili dojenja, osim ukoliko to nije
neophodno, što će procijeniti Vaš ljekar. Ne treba da uzimate lijek Ibuprofen Alkaloid u posljednja tri
mjeseca trudnoće.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nakon uzimanja lijeka Ibuprofen Alkaloid mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. U slučaju njihovog
ispoljavanja, ne smijete da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama, niti da obavljate neku
drugu radnju koja zahtijeva povećanu budnost.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Ibuprofen Alkaloid
Lijek sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se svom ljekaru
prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK IBUPROFEN ALKALOID

Ukoliko niste sigurni pogledajte tekst na kutiji lijeka ili se posavjetujte sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

Ibuprofen Alkaloid treba uzeti za vrijeme ili nakon obroka.
Odrasli i djeca koja imaju više od 12 godina:
Početna doza iznosi 400 mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 mg do 400 mg u
intervalima od četiri sata, do maksimalno 1.200 mg u toku 24 sata.
Lijek je namijenjen za oralnu primjenu.
Lijek je namijenjen za odrasle i djecu koja imaju više od 12 godina.
Lijek je namijenjen za kratkotrajnu primjenu.
Ne smije se prekoračiti doza od 1.200 mg u periodu od 24 sata.
Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje četiri sata.

Ako uzmete više lijeka Ibuprofen Alkaloid nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Ibuprofen Alkaloid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim
ljekarom ili idite do odjeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite
pakovanje ovog lijeka.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Ibuprofen Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ukoliko zaboravite da uzmete lijek Ibuprofen Alkaloid, uzmite zaboravljenu dozu čim se sjetite, izuzev
ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu. Pokušajte da liječenje nastavite kao i ranije.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Ibuprofen Alkaloid, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Ibuprofen Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna ili primijetite reakciju koja nije navedena u ovom
uputstvu, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Pojava neželjenih reakcija se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja doza lijeka u što kraćem
periodu.

Ako tokom primjene lijeka Ibuprofen Alkaloid

primijetite sljedeće simptome, prestanite sa upotrebom

Ibuprofen Alkaloid

i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć:

• teška glavobolja, visoka temperatura, ukočenost vrata ili preosjetljivost na svjetlo,
• primijetite krv u stolici,
• pojava crne stolice nalik na katran,
• povraćate krv ili komade koji liče na talog kafe.

Recite Vašem ljekaru i prestanite da uzimate lijeka Ibuprofen Alkaloid ako osjetite:
– bol u stomaku nejasnog porijekla ili bilo koje simptome u stomaku koji nisu uobičajeni, otežano
varenje, gorušicu, osjećaj mučnine i/ili povraćanje,
– pištanje u plućima nejasnog porijekla, otežano disanje, osip po koži, svrbež ili pojavu modrica,
– pojavu žuto obojene kože i/ili bionjača,
– jak bol u grlu praćen visokom temperaturom,
– zamućen vid ili smetnje u vidu ili pojava da čujete ili vidite neuobičajene stvari,
– zadržavanje tečnosti (npr. otečeni gležnjevi).
Upotreba visokih doza lijeka povezana je sa malim povećanjem rizika od nastanka arterijske tromboze
(npr. infarkt miokarda ili moždani udar).
Ibuprofen rijetko izaziva poremećaje krvi, probleme sa bubrezima i jetrom ili teške promjene na koži.

Veoma rijetko može doći do pojave aseptičnog meningitisa (zapaljenje zaštitnih ovojnica oko mozga).
Od drugih neželjenih dejstava javljaju se: glavobolja, priviđenja, vrtoglavica, peckanje (žarenje) u
šakama i stopalima, zujanje u ušima, proliv, zatvor, gasovi u stomaku, preosjetljivost kože na sunce,
umor, malaksalost, promjene raspoloženja, depresija i konfuzija.
Ponekad se može desiti da Ibuprofen Alkaloid pogorša simptome Kronove bolesti ili kolitisa.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IBUPROFEN ALKALOID

Ibuprofen Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Ibuprofen Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperature do 25 °C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Ibuprofen Alkaloid sadrži
 Aktivna supstanca je ibuprofen.
Ibuprofen Alkaloid

200 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena.
Ibuprofen Alkaloid 400 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

 Pomoćne supstance su:

Tabletno jezgro: skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-

natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; glicerol-dibehenat.

Film obloga (Opadry white Y-1-7000): hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); makrogol (E1521).

Kako Ibuprofen Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Ibuprofen Alkaloid 200 mg film tablete
Bijele do skoro bijele, duguljaste film tablete.
Ibuprofen Alkaloid 200 mg film tablete su pakovane u blister pakovanju (Al folija /PVC folija), koji sadrži
10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister) ili 20 film tableta (2 blistera), uz
priloženo uputstvo.

Ibuprofen Alkaloid 400 mg film tablete
Ibuprofen Alkaloid 400 mg film tablete su bijele do skoro bijele, duguljaste, bikonveksne film tablete sa
prelomnom crtom na jednoj strani.
Ibuprofen Alkaloid 400 mg film tablete su pakovane u blister pakovanju (Al folija /PVC folija), koji sadrži
10 film tableta. Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister), uz priloženo uputstvo.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja
Ibuprofen Alkaloid 10 x 200 mg fim tableta: 04-07.3-1-6034/15 od 02.02.2016.
Ibuprofen Alkaloid 20 x 200 mg fim tableta: 04-07.3-1-6032/15 od 02.02.2016.
Ibuprofen Alkaloid 10 x 400 mg fim tableta: 04-07.3-1-6035/15 od 02.02.2016.