IBUPROFEN LEK

IBUPROFEN LEK 200 mg kapsula

10 kapsula, mehkih (1 blister), u kutiji (PVdC/Al blisteri i dodatno pakovanje PVC/Al blisteri)

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula M01AE01 kapsula, mehka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Ibuprofen Lek
200 mg
kapsula, mehka
Ibuprofen

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta je Ibuprofen Lek i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite Ibuprofen Lek
3. Kako se Ibuprofen Lek uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako se Ibuprofen Lek čuva
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE IBUPROFEN LEK I ZA ŠTA SE KORISTI

Ibuprofen Lek 200 mg spada u grupu lijekova koji se zovu NSAIL (nesteroidni protuupalni/
antiinflamatorni lijekovi) koji ublažavaju bol, upalu i povišenu tjelesnu temperaturu.

Ibuprofen Lek 200 mg se upotrebljava za ublažavanje glavobolje, migrene, bola u leđima,
menstrualnog bola, zubobolje (dentalni bol), neuralgije (nol izazvan oštećenjem živaca), mišićnog
bola, reumatskog bola, kod simptoma prehlade i gripa, kao i za povišenu tjelesnu temperaturu.

2. O ČEMU MORETE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE

IBUPROFEN LEK

Nemojte uzimati Ibuprofen Lek 200 mg

ako ste alergični na ibuprofen ili neku od pomoćnih supstanci ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
što je navedeno u dijelu 6 Dodatne informacije

ako ste nekad imali kratkoću daha, pogoršanje astme, alergijski osip ili alergisjki svrab i sekret iz
nosa, kao i oticanje usana, lica, jezika ili grla prilikom upotrebe ibuprofena, kodeina, acetilsalicilne
kiseline ili sličnih lijekova.

ako već upotrebljavate neke druge lijekove iz grupe nesteroidinih antiinflamatornih lijekova
(NSAIL)

ako ste ikada imali krvarenje ili perforacije (tačkaste proboje) iz želuca nakon upotrebe ibuprofena,
acetilsalicilne kiseline ili sličnih lijekova

ako imate ili ste imali dvije ili više odvojenih epizoda grizlica (ulkusa) želuca, krvarenje ili
perforaciju

ako ste oboljeli od ozbiljnih i teških bolesti bubrega, jetre ili srca

ako ste u poslijednjem tromjesječju (zadnja 3 mjeseca) trudnoće

ako ste mlađi od 12 godina.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Ibuprofen Leka 200 mg
Prije nego što uzmete Ibuprofen Lek 200 mg posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom:

ako imate astmu (zaptivanje) ili ste nekad bolovali od astme

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo Uputstvo, jer sadrži važne podatke za vas.
Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako je napisano u ovom Uputstvu ili kako vam je rekao vaš
ljekar ili farmaceut.

Spremite Uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Ukoliko se ne osjećate bolje ili se vaše stanje pogorša, morate se obratiti ljekaru.

ako imate tegobe sa bubrezima, jetrom i srcem

ako imate tegobe sa želucem ili crijevima (kao što su bolesti ulcerozni kolitis ili Crohnova bolest)

ako ste ikad imali povišen krvni pritisak ili zatajenje (insuficijenciju) srca

ako ste ikad imali povredu glave, neobjašnjiva krvarenja ili povišen intrakranijalni (unutarmoždani)
pritisak

ako ste oboljeli od bolesti vezivnog tkiva kao što je sistemski eritemski lupus (SLE)

ako ste starija osoba. Stariji pacijenti su podložniji nastanku neželjenih dejstava lijeka, kao što su
krvarenje iz želuca ili perforacija želuca, koji mogu da budu fatalni

ako se redovno liječite kod Vašeg ljekara

ako ste ranije imali krvarenje iz želuca ili perforaciju želuca nakon upotrebe ibuprofena ili nekog od
drugih lijekova iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lijekova.

Ostala upozorenja
Lijekovi kao što je Ibuprefen Lek 200 mg kapsula, mehka mogu da budu povezani sa blagim
povećanjem rizika od nastanka srčanog udara („infarkt miokarda“) ili moždanog udara
(„cerebrovaskularni inzult“). Bilo koji rizik je vjerovatniji sa primjenom visokih doza i tokom produžene
primjene lijeka. Nemojte da prekoračite preporučenu dozu lijeka ili trajanje liječenja (3 dana). Ako
imate srčanih tegoba, prethodni moždani udar ili mislite da ste u riziku za nastanak ovih stanja (npr.
povišen krvni pritisak, šećerna bolest /diabetes mellitus/, povišen holesterol /masnoće u krvi/ ili ste
pušač) trebali biste da porazgovarate o Vašem liječenju sa ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje drugih lijekova i Ibuprofen Lek 200 mg
Obavijestite ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili ćete uzimati bilo koje druge
lijekove.
U osnovi, nemojte upotrebljavati Ibuprofen Lek 200 mg ako upotrebljavate:
● druge NSAIL (npr COX-2 inhibitore) ili acetilsalicilnu kiselinu

kortikosteroide (kao što je prednizolon) jer mogu da povećaju rizik od gastrointestinalnog krvarenja
ili ulceracija (grizlica)

lijekove za liječenje zatajenja (insuficijencije) srca kao što je digoksin

antihipertenzive i diuretike (lijekovi za liječenje povišenog krvnog pritiska): NSAIL mogu da umanje
učinak ovih lijekova

lijekove protiv zgrušavanja krvi (kao što je varfarin): NSAIL mogu da pojačaju učinak ovih lijekova

antitrombocitne lijekove (kao što je acetilsalicilna kiselina) ili selektivne inhibitore preuzimanja
serotonina (SSRI)(lijekovi za liječenje depresije) jer oni mogu da pojačaju rizik od nastanka
neželjenih dejstava u probavnom sistemu

lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska i „vodene tablete“ (diuretike) s obzirom da NSAIL
mogu da umanje učinak ovih lijekova

litijum (lijek za liječenje depresije) jer postoje dokazi za moguće povećanje koncentracije litijuma u
krvi

metotreksat (lijek za liječenje zloćudnih /malignih/ bolesti ili reumatizma/ jer postoje dokazi za
moguće povećanje koncentracije metotreksata u krvi

oralne hipoglikemijske lijekove (oralne lijekove koji se primjenjuju na usta za liječenje šećerne
bolesti)

aminoglikozide (vrsta antibiotika za liječenje upalnih stanja)

probenecid (lijek za liječenje gihta)

ciklosporin ili takrolimus (lijekovi za ublažavanje aktivnosti imunološkog sistema) jer postoje
ograničeni dokazi o povećanom riziku za bubrežnu toksičnost

zidovudin (lijek za liječenje infekcije izazvane virusom humane imunodeficijencije /HIV/) jer postoje
dokazi o povećanom riziku za nastanak hemartroze (krvarenje u zglob) i hematoma (masnica) kod
HIV pozitivnih hemofiličara koji se istovremeno liječe sa ibuprofenom i zidovudinom

hinolonske antibiotike jer pacijenti koji upotrebljavaju hinolonske antibiotike i NSAIL imaju povećan
rizik od nastanka konvulzija (epileptičnih napada)

određene lijekove koji su antikoagulansi (za sprečavanje zgrušavanjakrvi kao npr. acetilsalicilna
kiselina, varfarin, tiklopidin), određene lijekove koji smanjuju povišen krvni pritisak (ACE inhibitori
kao što je kaptopril, beta blokatori kao što je atenolol ili antagoniste angiotenzin II receptora kao
što je losartan) i ostale lijekove jer mogu da utiču na djelovanje ibuprofena ili da ibuprofena djeluje
na njihov učinak. Potrebno je da uvijek potražite savjet Vašeg ljekara prije upotrebe ibuprofena sa
drugim lijekovima.

Uzimanje Ibuprofen Lek 200 mg sa hranom, pićem i alkoholom
Lijek Ibuprofen Lek 200 mg progutajte sa čašom vode u toku ili nakon obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ibuprofen pripada grupi lijekova koji se nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lijkovi i koji mogu da
oštete plodnost kod žena. Ovaj učinak je reverzibilan (povratan) nakon prestanka upotrebe ovog lijeka.
Malo je vjerovatno da će ibuprofen, koji se povremeno upotrebljava, da utiče na Vašu mogućnost da
zatrudnite, međutim, recite Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka ako imate poteškoće sa začećem
ili pokušavate da zatrudnite.

Ako ste u prvih 6 mjeseci trudnoće (prva dva trimestra trudnoće) razgovarajte sa Vašim ljekarom prije
upotrebe ibuprofena.
Nemojte upotrebljavati ibuprofen u zadnja 3 mjeseca trudnoće (poslednje tromjesječje trudnoće).

Ibuprofen se pojavljuje u majčinom mlijeku u vrlo malim koncentracijama, ali je malo vjerovatno da će
nepovoljno da utiče na dojenče. Nije neophodno da prekinete dojenje zbog kratkotrajnog liječenje sa
preporučenim dozama.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na mašinama
Nema poznatih učinaka na upravljanje motornim vozilima ili pri rukovanju sa mašinama.

Važne informacije o nekim od sastojaka lijeka
Ibuprofen Lek 200 mg sadrži sorbitol.
Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na određene šećere, kontaktirajte ljekara prije primjene
ovog medicinskog proizvoda.
Ibuprofen Lek 200 mg sadrži boju ponceau R4 koja može izazvati alergijske reakcije.

3. KAKO SE IBUPROFEN LEK UZIMA
Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako je napisano u ovom uputstvu ili kako vam je rekao vaš
ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni posavjetujte se sa vašim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli pacijenti i djeca starija od 12 godina
Progutajte 2 kapsule sa vodom, zatim ako bude potrebno još 1 do 2 kapsule svakih 4 sata.
Nemojte da uzmete više od 6 kapsula u toku 24 sata.
Nemojte žvakati kapsule.

Ako uzmete više lijeka Ibuprofen Lek 200 mg nego što ste trebali
Odmah se obratite Vašem ljekaru. U slučaju da ste uzeli veći broj kapsula mogu da Vam se jave
sljedeći znaci: mučnina, povraćanje, bol u želucu ili krvarenje iz želuca, proljev, glavobolja, zvonjenje u
uhu, pospanost i ošamućenost.

Ako ste zaboravili da uzmete Ibuprofen Lek 200 mg
Uzmite Vaše kapsule kako ih uobičajeno upotrebljavate.Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste
nadoknadili onu koju ste zaboravili.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog proizvoda, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi drugi lijekovi, tako i Ibuprofen Lek može izazvati neželjena dejstva, mada ih svi ne dobijaju.

Procjena učestalosti neželjenih dejstava se bazira na sljedećim podacima o učestalosti: vrlo često
(≥1/10), često (≥1/100, <1/10), manje često (≥1/1000, <1/100), rijetko (≥1/10000, <1/1000), vrlo rijetko
(<1/10000), nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka).

Recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako primjentite bilo šta od sljedeće navedenog:

tegobe sa želucem kao što su neobjašnjiv bol u želucu, loša probava, mučnina i/ili povraćanje,
proljev ili zatvor (opstipacija), nadutost

bilo koji znak koji upućuje na krvarenje iz želuca ili crijeva (povraćanje krvi i/Ili pojava tamne
stolice), kao i pogoršanje kolitisa (upala debelog crijeva) ili Crohnove bolesti (upalna bolest crijeva)

ulkus (grizlica) želuca

tegobe sa jetrom ili bubrezima

jake bolove u grlu sa povišenom tjelesnom temperaturom i simptome slične gripi, jaki umor,
krvarenje iz nosa ili po koži, ulceracije (grizlice) u ustima

teške reakcije po koži kao što je ljuštenje kože tj. nastanak Stevens-Johnsonovog sindroma

jaka glavobolja, zakočen vrat, mučnina, povraćanje, povišena tjelesna temperatura ili zbunjenost

alergijske reakcije kao što su neobjašnjivo zviždanje u grudima, kratkoća daha, naticanje lica,
jezika ili grla, palpitacije (osjećaj lupanja srca) i koprivnjaču

astma, pogoršanje astme ili pojava zviždanja u grudima

poremećaje krvi, oticanje, povišen krvni pritisak, zatajivanje srca (insuficijencija srca), zamagljen
vid

lako nastajanje modrica ili krvarenje (trombocitopenija).

Neželjena dejstva mogu da budu umanjena sa primjenom najmanje učinkovite doze u najkraćem
vremenskom periodu. Lijekovi kao što je Ibuprofen Lek 200 mg kapsula mehka mogu da budu
udruženi sa blagim povećanjem rizika od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.
Starije osobe imaju povećan rizika za nastanak neželjenih dejstava.
Kratkoća daha može da se javi ako ste nekad bolovali ili trenutno bolujete od alergijskih bolesti.
Recite Vašem ljekaru ako primjetite bilo koji neuobičajeni simptom, naročito pojavu tamne stolice,
povraćanje krvi ili bolove u želucu.

Ozbiljne reakcije na koži (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom) su prijavljivane vrlo rijetko vezano za
upotrebu NSAIL. Upotreba Ibuprofen Lek 200 mg kapsula se treba odmah obustaviti na pojavu prvih
znakova osipa po koži, grizlica (ulceracija) u ustima ili bilo kojeg drugog znaka alergijskih reakcija.
Postoji povećan rizik od krvarenja u želucu, ulceracija i perforacija prilikom povećanja doze NSAIL kod
pacijenata sa prethodnim podatkom iz medicinske dokumentacije o ulkusima (grizlicama) i kod starijih
pacijenata. Preporučuje se da se liječenje započne sa najnižim dozama. Sa ljekarom takođe možete
razgovarati o mogućnosti dodavanja protektivnog (zaštitnog) lijeka za probavni sistem.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO SE IBUPROFEN LEK ČUVA

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30

C.

Rok trajanja je 2 godine.
Nemojte koristiti lijek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji. Datum isteka
upotrebe lijeka se odnosi na poslednji dan u mjesecu.
Nemojte koristiti lijek ako primjetite bilo koji znak oštećenja.

Lijekovi se ne trebaju odlagati putem tečnog otpada ili putem kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta
kako da odložite lijekove kojima je istekao datum upotrebe. Ove mjere pomažu da se očuva životna
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Ibuprofen Lek 200 mg, kapsula, mehka sadrži
Aktivna supstanca je ibuprofen.

Ostali sastojci su:
polietilenglikol 400, sorbitol, sorbitan monooleat, kalij hidroksid, želatin, Ponceau 4R (E124), trigliceridi
srednjelančani, šelak, titanij dioksid, lecitin, N-butil alkohol, spredstvo za sprečavanje stvaranja pjene i
voda.

Kako izgleda Ibuprofen 200 mg, kapsula, mehka i sadržaj pakovanja lijeka

Mehke želatinske kapsule ovalnog oblika i boje crnog vina sadrže viskoznu bezbojnu do blijedo
žućkastu prozirnu tekućinu, sa oznakom „142“ koja je utisnuta bijelom bojom na ovojnici kapsule.

Ibuprofen Lek 200 mg dostupan je u blister pakovanju od 10 i 30 (3x10) kapsula.

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d.Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Njemačka

Ime i adresa posjednika odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja
BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Ibuprofen Lek 200 mg, kapsula mehka x 10: 04-07.9-7385/13 od 15.04.2015.
Ibuprofen Lek 200 mg, kapsula mehka x 30: 04-07.9-7386/13 od 15.04.2015.