NYSTATIN HF

NYSTATIN HF 100000 i.j. tableta

bočica sa 15 vaginalnih tableta, u kutiji

Supstance:
nistatin
Jačina ATC Oblik
100000 i.j. tableta G01AA01 vaginalna tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NYSTATIN HF
100 000 i.j, vaginalna tableta
nistatin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek

Nystatin HF da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 24-72 časa, morate se obratiti svom

ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek NYSTATIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije primjene lijeka NYSTATIN HF
3. Kako se upotrebljava lijek NYSTATIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek NYSTATIN HF
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK NYSTATIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
NYSTATIN HF je antibiotik sa specifičnim dejstvom protiv gljivica. Djeluje tako što sprečava razvoj i
razmnožavanje gljivica. Efikasan je samo u terapiji infekcija izazvanih sojevima Candida. Candida
albicans je gljivica koja postaje patogena u uslovima koji pospješuju njeno razmnožavanje, a to su
trudnoća, gojaznost, šećerna bolest, jako znojenje, kaheksija, dugotrajno liječenje antibioticima
širokog spektra dejstva i imunosupresivima.

NYSTATIN HF se koristi za lokalno liječenje vaginalnih infekcija izazvanih gljivicom Candida albicans.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA NYSTATIN HF
Lijek NYSTATIN HF ne smijete koristiti:

Lijek se ne primjenjuje u slučaju preosjetljivosti na nistatin ili bilo koju drugu komponentu
lijeka.

Upozorenja i mjere opreza
Liječenje se ne smije prekinuti tokom menstruacije. Izbjegavati korišćenje tampona za vrijeme
liječenja. Ako se na sluzokoži pojavi lokalna iritacija koja nije postojala prije liječenja, preporučuje se
prekid liječenja.

Tokom liječenja sprovoditi odgovarajuću higijenu, koristiti lični peškir i pamučni veš, suzdržavati se od
polnog odnosa ili koristiti kondom da bi se izbjegla infekcija partnera ili ponovna infekcija.

Poslije konsultacija sa Vašim ljekarom ili farmaceutom Vaš partner treba takođe da koristi krem protiv
gljivica, zbog lične zaštite i zaštite od eventualne ponovne infekcije.

Tokom vaginalne primjene nistatina mogu biti potrebne dodatne mjere kontracepcije s obzirom da
nistatin primijenjen intravaginalno može da ošteti lateks sredstava za kontracepciju.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite svog ljekara ako uzimate druge lijekove.

Primjena lijeka NYSTATIN HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Tokom trudnoće i dojenja nisu uočena štetna dejstva. Vaginalne tablete se tokom trudnoće i dojenja
upotrebljavaju samo ako je to neophodno.

Uticaj lijeka NYSTATIN HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Nema podataka o uticaju nistatina na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom i
rukovanja mašinama.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK NYSTATIN HF

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš

ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek suviše slabo ili suviše jako djeluje na Vaš

organizam, obavijestite Vašeg ljekara. Neophodno je da uzimate lijek svaki dan; ukoliko prekinete

liječenje prije nego što Vam je Vaš ljekar odredio, Vaše stanje se može pogoršati.

Svake večeri 1-2 vaginalne tablete treba ovlažiti vodom i staviti što dublje u vaginu tokom 6 uzastopnih
dana. Naknadnim pregledom kod ljekara ustanoviti da li je terapija završena ili je liječenje potrebno
nastaviti.

Preporučuje se primjena u ležećem položaju i blago savijenim koljenima.

Neophodno je istovremeno liječenje partnera kremom koja sadrži nistatin, kako bi se izbjegla ponovna
infekcija.

Treba znati da korišćenje hormonskih kontraceptivnih lijekova pogoduje razvoju gljivične infekcije.

Djeca

Ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od 12 godina.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom lijeku, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi i NYSTATIN HF može imati neželjena dejstva.

Veoma su rijetka. Poslije lokalne primjene, izuzetno rijetko može doći do iritacije kože i sluznica.
Reakcije preosjetljivosti su rijetke.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK NYSTATIN HF

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
3 godine. Nemojte koristiti NYSTATIN HF vaginalne tablete poslije isteka roka upotrebe naznačenog
na pakovanju. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25

C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek NYSTATIN HF

Aktivne supstance su:

1 vaginalna tableta sadrži: 100 000 i.j. nistatina.

Ostali sastojci su:

Laktoza monohidrat; Krompirov skrob; Kalcijum-hidrogenfosfat; Magnezijum-stearat; Silicijum dioksid,
koloidni, bezvodni; Želatina.

Kako izgleda lijek NYSTATIN HF i sadržaj pakovanja
Ovalne, bikonveksne vaginalne tablete svijetložute boje.
Plastična bočica sa zatvaračem. Bočica sadrži 15 vaginalnih tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
Administrativno sjedište
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-3250/16 od 02.03.2017.