NYSTATIN

NYSTATIN 100000 i.j. g

Al - tuba sa 20 g masti, u kutiji

Supstance:
nistatin
Jačina ATC Oblik
100000 i.j. g D01AA01 mast

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NYSTATIN HF
100.000 i.j./g. mast

nistatin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek

Nystatin HF da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 24-72 časa, morate se obratiti svom

ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Nystatin HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Nystatin HF
3. Kako se upotrebljava lijek Nystatin HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Nystatin HF
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK NYSTATIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek Nystatin HF pripada grupi tzv. antigljivičnih lijekova.

Lijek Nystatin HF mast je namijenjen liječenju gljivičnih infekcija na koži i sluzokožama izazvanih
gljivicom

Candida (Monilia) albicans i drugim sojevima Candide.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK NYSTATIN HF

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek Nystatin HF mast ne smijete koristiti:

ukoliko ste preosjetljivi na bilo koju komponentu ovog lijeka.

Kada uzimate lijek Nystatin HF mast, posebno vodite računa:
Ukoliko za vrijeme terapije nistatinom dođe do pojave reakcija preosjetljivosti, treba odmah obustaviti
terapiju.

Lijek Nystatin HF mast ne treba primjenjivati u oftalmologiji (za liječenje infekcija oka).

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Nema podataka da postoji interakcija između nistatina i drugih lijekova.

Primjena lijeka Nystatin HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Nema posebnih ograničenja za primjenu ovog lijeka u periodu trudnoće i dojenja.

Uticaj lijeka Nystatin HF na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nema podataka da lijek Nystatin HF utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim
vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Nystatin HF
Pomoćna supstanca cetilalkohol može da izazove lokalne reakcije na koži.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK NYSTATIN HF

Lijek Nystatin HF mast uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste

sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Premazati oboljelo mjesto 2 puta dnevno ili po potrebi do potpunog ozdravljenja.
Ovaj preparat ne boji kožu i sluzokožu i predstavlja jednostavan i pogodan način liječenja.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

Ako ste uzeli više lijeka Nystatin HF nego što je trebalo
Ukoliko ste primijenili više lijeka od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ne bi trebalo da
imate nikakve tegobe. Ukoliko je neko drugi slučajno uzeo Vaš lijek, ili ste progutali lijek (djeca),
obratite se ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko dođe do gutanja lijeka, nistatin ne prelazi
u cirkulaciju, ali može izazvati nelagodnost u stomaku.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Nystatin HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Nystatin HF
Nećete osjetiti nikakve promjene ako naglo prestanete da uzimate lijek.

Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu lijeka Nystatin HF mast, obratite se Vašem

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i u slučaju primjene drugih lijekova, propisana doza lijeka Nystatin HF mast kod određenog broja
bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.

Nystatin HF mast je praktično netoksična i ne izaziva povećanu osjetljivost i dobro je tolerisana od
strane svih starosnih grupa pacijenata uključujući i novorođenčad poslije teškog porođaja, čak i nakon
produžene primjene lijeka. U slučaju pojave iritacije, obustaviti primjenu lijeka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK NYSTATIN HF
Rok upotrebe
3 (tri) godine.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Nystatin HF
Aktivne supstance su:
1g masti sadrži:
nistatin

100.000 i.j.

Ostali sastojci su:

cetilalkohol;

parafin, tečni laki;

parafin, bijeli, meki;

vosak bijeli.

Kako izgleda lijek Nystatin HF i sadržaj pakovanja
Mast jednoličnog izgleda, žute boje.
Gotov proizvod (20g) je pakovan u tubi od aluminijuma sa zatvaračem od polipropilena.
U kutiji se nalazi jedna tuba.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-3247/16 od 17.11.2016.