SOLCOSERYL

SOLCOSERYL 2.07 mg g

Al - tuba sa 20 g masti, u kutiji

Supstance:
deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi
Jačina ATC Oblik
2.07 mg g D03AX mast

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SOLCOSERYL 2,07 mg/g mast
SOLCOSERYL 4,15 mg/g gel

deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

Ako bilo koja od nuspojava postane ozbiljna, ili ako primjetite nuspojave koje ovdje nisu navedene,
molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:

1.

Šta je SOLCOSERYL i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete upotrebljavati SOLCOSERYL

3.

Kako upotrebljavati SOLCOSERYL

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati SOLCOSERYL

6.

Dodatne informacije


1. ŠTA JE SOLCOSERYL I ZA ŠTA SE KORISTI

Solcoseryl mast i gel kao aktivnu supstancu sadrže standardizirani deproteinizirani hemodijalizat

teleće krvi.


Solcoseryl mast i gel pomažu zarastanje. Mast je masna i formira zaštitni film iznad rane. Naročito je
pogodna u tretmanu suvih lezija (koje ne teku). Gel nije masan i može se prati vodom. Omogućava
čišćenje rana koje vlaže ili se priljepljuju na ranu i ubrzava zarastanje.

Mogu se primjenjivati za male povrede kao ogrebotine, male posekotine i ogrebotine (male povrede),

površinske opekotine (prvi i drugi stepen, kao i opekotine od sunčanja i oparotina) i ozebline (Pernio
eritem).

Solcoseryl mast i gel se primjenjuju i kod varikoznih vena (venozni ulceri potkolenice) samo ukoliko je

preporučio ljekar.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UPOTREBLJAVATI SOLCOSERYL

Nemojte da upotrebljavate Solcoseryl

ako ste alergični na bilo koji sastojak lijeka.

Budite oprezni sa Solcoseryl-om

Nema specijalnih upozorenja koja bi se odnosili na lokalnu primjenu preparata Solcoseryl.

Uzimanje drugih lijekova s Solcoseryl

Molimo Vas obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji

drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta. Nisu zabilježene
interakcije sa drugim preparatima.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete uzimati neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Solcoseryl se s velikom sigurnošću može primjenjivati tokom trudnoće i dojenja.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Solcoseryl

Solcoseryl mast i gel sadrže parahidroksibenzoate (E216 i E218) i tragove slobodne

parahidroksibenzojeve kiseline (E210) koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće su i reakcije
odgođene preosjetljivosti). Solcoseryl mast isto tako sadrži cetil alkohol koji može uzrokovati kožne
reakcije (tj.

kontaktni dermatitis).
Solcoseryl gel isto tako sadrži propilen glikol koji može nadražiti kožu.

3. KAKO UPOTREBLJAVATI SOLCOSERYL


Uvjek upotrebljavajte lijek Solcoseryl mast ili gel tačno kako Vam je objasnio ljekar ili farmaceut. Ako

niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Solcoseryl mast ili gel nanijeti na ranu u tankom sloju, dva puta dnevno.
Solcoseryl u formi masti je pogodan u tretmanu suvih lezija, a u formi gela u tretmanu lezija koje

vlaže.

Gel se koristi u početnom tretmanu svih vrsta ulceracija i teških opekotina.

Mast se primjenjuje kada se pojave svježe granulacije na cijeloj površini ulkusa, a primjena se
nastavlja do potpune epitelizacije.

Lakši oblici trofičkih promjena se mogu liječiti i samo lokalno, dok je za liječenje teških trofičkih
oštećenja kože i mekih tkiva neophodno kombinovano, parenteralno i lokalno liječenje Solcoseryl-
om.

Liječenje traje u prosjeku 4 do 8 sedmica.
U slučaju gnojnih ulceracija preporučuje se primjena vlažnih zavoja (otopina borne kiseline, Dakinova

otopina) prije započinjanja liječenja Solcoseryl-om, a po potrebi i antimikrobik.

Ako upotrijebite više nego što ste trebali Solcoseryl-a

Nema zabilježenih izvještaja o posljedicama predoziranja preparatom Solcoseryl mast ili gel.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Solcoseryl

Propuštena doza Solcoseryl masti ili gela ne predstavlja problem.


U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Solcoseryl-a obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE


Kao i svi drugi lijekovi Solcoseryl mast i gel mogu izazvati nuspojavi, iako se to ne dešava kod svih

pacijenata.

U vrlo rijetkim slučajevima moguća je pojava reakcija preosjetljivosti.
Ukoliko primijetite neobičnu kožnu reakciju, terapiju prekinite i obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Nakon lokalne aplikacije Solcoseryl gela moguća je pojava hlađenja i kratkotrajnog žarenja. Ukoliko

žarenje produži, prekinite sa primjenom lijeka.


Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI SOLCOSERYL

Solcoseryl mast i gel morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Prije otvaranja: Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 30C.
Nakon prvog otvaranja lijek je stabilan 28 dana na temperaturi ispod 25C.
Nakon otvaranja lijek se ne smije koristiti više od 28 dana.
Solcoseryl mast i gel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Neiskorišten lijek ili ambalažu odlagati prema lokalnim propisima za odlaganje farmaceutskog

otpada.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Solcoseryl sadrži
Solcoseryl mast

- Aktivna supstanca je deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi, hemijski i biološki standardizovan.
1 g masti sadrži 2,07 mg deproteiniziranog hemodijalizata teleće krvi (izračunato kao suha

supstanca).

- Pomoćne supstance: metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), bijeli

vazelin, cetil alkohol, holesterol, voda za injekcije.


Solcoseryl gel

- Aktivna supstanca je deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi, hemijski i biološki standardizovan.
1 g gela sadrži 4,15 mg deproteiniziranog hemodijalizata teleće krvi (izračunato kao suha supstanca).
- Pomoćne supstance: metil parahidroksibenzoat (E218), propil parahidroksibenzoat (E216), natrij

karboksimetil celuloza, propilen glikol, kalcij laktat pentahidrat, voda za injekcije.

Kako Solcoseryl izgleda i sadržaj pakovanja

Solcoseryl mast je bijela do slabožućkasta masa sa slabim mirisom po Solcoseryl-u (prijatni miris na

mesni bujon) i po vazelinu.

Solcoseryl mast je pakovana u 20 g aluminijumske membranske tube zatvorene sa plastičnim

zatvaračem na navrtanje.

Kutija sadrži 1 tubu sa 20 g masti i uputstvo za upotrebu.

Solcoseryl gel je bezbojan do slabožućkast, homogeni, bistri gel, sa slabim mirisom po Solcoseryl-u

(prijatni miris na mesni bujon).

Solcoseryl gel je pakovan u 20 g aluminijumske membranske tube zatvorene sa plastičnim

zatvaračem na navrtanje.

Kutija sadrži 1 tubu sa 20 g masti i uputstvo za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet

Mylan d.o.o.
Kolodvorska 12/3, 71 000 Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH
Hegenaustrasse 60, 8602 Wangen, Švicarska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Njemačka

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

2,07 mg /g mast

04-07.2-6798-4/10 datum: 10.12.2011. godine

4,15 mg /g gel

04-07.2-6798-5/10 datum: 10.12.2011. godine