SOLCOSERYL

SOLCOSERYL 8.3 mg g

Al - tuba sa 5 g gela za oči, u kutiji

Supstance:
deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi
Jačina ATC Oblik
8.3 mg g S01XA gel za oči

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SOLCOSERYL
8,3 mg/g gel za oči
deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

Ako bilo koja od nuspojava postane ozbiljna, ili ako primjetite nuspojave koje ovdje nisu navedene,
molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:

1.

Šta je SOLCOSERYL i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete upotrebljavati SOLCOSERYL

3.

Kako upotrebljavati SOLCOSERYL

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati SOLCOSERYL

6.

Dodatne informacije


1. ŠTA JE SOLCOSERYL I ZA ŠTA SE KORISTI


Solcoseryl gel za oči kao aktivnu supstancu sadrži standardizirani deproteinizirani hemodijalizat teleće
krvi.
Solcoseryl gel za oči primjenjuje se za terapiju oboljenja kornee i konjunktive različite etiologije:

Kornealni ulkusi različitog porijekla;

Oštećenja kornee izazvana kiselinama i bazama;

Kornealne inflamacije različitog porijekla

(Ceratitis bullosa, Ceratitis purulenta, Ceratitis herpetica,

Ceratitis neuroparalytica);

Profilaksa i terapija radijacionih povreda rožnjače (UV zraci, X zraci i druga kratkotalasna
zračenja);

Degenerativne lezije rožnjače i konjunktive;

Preoperativni i postoperativni tretman kod transplantacije rožnjače;

Keratokonjunktivitis sicca.

Solcoseryl gel za oči može se kombinirati sa midrijaticima i antimikrobicima.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI SOLCOSERYL

Nemojte da upotrebljavate Solcoseryl gel za oči
 ako ste alergični na sastavne komponente lijeka.

Budite oprezni s Solcoseryl gel za oči ako: - imate

upalu oka

- nosite kontaktna sočiva.

Uzimanje drugih lijekova s Solcoseryl gel za oči

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo

koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta. Naročito je važno ako
istovremeno uzimate:

- acyclovir i trifluridin.

Trudnoća i dojenje

Prije nego počnete da uzimate neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Solcoseryl se s velikom sigurnošću može primjenjivati tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama

U periodu, najmanje 20 minuta, nakon primjene preparata Solcoseryl gel za oči, ne upravljati

motornim vozilom ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Solcoseryl gel za oči

Solcoseryl gel za oči sadrži benzalkonijum hlorid koji može nadražiti oči. Izbjegavajte kontakt s mekim

kontaktnim sočivama. Kontaktna sočiva treba izvaditi prije ukapavanja lijeka, a ponovo se mogu staviti
15 minuta nakon ukapavanja lijeka. Mijenja boju mekih kontaktnih sočiva.

3.

KAKO UPOTREBLJAVATI SOLCOSERYL gel za oči

Uvjek uzimajte lijek Solcoseryl gel za oči tačno kako Vam je prepisao Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni provjerite sasvojim ljekarom ili farmaceutom.


Jedna kap 3-4 puta na dan.

Lijek ukapati iz tube neposredno u oboljelo oko. Nakon primjene tubu odmah zatvoriti. Tokom

rukovanja ne doticati vrh tube prstima.

Ako upotrijebite više nego što ste trebali Solcoseryl gel za oči

Nema zabilježenih izvještaja o posljedicama predoziranja preparatom Solcoseryl gel za oči.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Solcoseryl gel za oči

Propuštena doza Solcoseryl gel za oči ne predstavlja problem.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Solcoseryl gel za oči obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi Solcoseryl gel za oči može izazvati nuspojave, iako se to ne dešava kod svih

pacijenata.

Nakon lokalne aplikacije Solcoseryl gel za oči moguća je pojava kratkotrajnog žarenja. Kod

ponovljene primjene moguća je pojava alergijskih reakcija.

Incidenca neželjenih efekata Solcoseryl-a, praćenih tokom posljednjih 20 godina, iznosi oko 0,007%,

što ukazuju na izuzetnu sigurnost primjene lijeka.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta!

5.

KAKO ČUVATI SOLCOSERYL gel za oči


Solcoseryl gel za oči morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Prije otvaranja: Lijek treba čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Nakon prvog otvaranja lijek je stabilan 28 dana na temperaturi ispod 25°C.

Nakon otvaranja lijek se ne smije koristiti više od 28 dana.
Solcoseryl gel za oči se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Neiskorišteni lijek ili ambalažu odlagati prema lokalnim propisima za odlaganje farmaceutskog

otpada.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Solcoseryl gel za oči sadrži

- Aktivna upstanca je deproteinizirani hemodijalizat teleće krvi, hemijski i biološki standardizovan.
1 g gela za oči sadrži 8,3 mg deproteiniziranog hemodijalizata teleće krvi (izračunato kao suha

supstanca).

- Pomoćne supstance: benzalkonij hlorid, sorbitol 70% kristaliziran, natrij karboksimetil celuloza,

dinatrij edetat, voda za injekcije.

Kako Solcoseryl gel za oči izgleda i sadržaj pakovanja

Solcoseryl gel za oči je bezbojan do slabo žućkasti, vrlo slabo opalescentni gel koji formira kapi, bez

mirisa.

Solcoseryl gel za oči je pakovan u sterilizovane 5 g laminirane aluminijumske tube sa adekvatnom

kapaljkom na vrhu za oftalmološku upotrebu. Tube su zatvorene sa zatvorene sa plastičnim
zatvaračem na navrtanje.

Kutija sadrži 1 tubu sa 5 g gela za oči i uputstvo za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet

Mylan d.o.o.
Kolodvorska 12/3
71 000 Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH
Hegenaustrasse 60, 8602 Wangen, Švicarska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Njemačka

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

04-07.2-6798-6/10 datum: 10.12.2011. godine